Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Март » 17 » Bəhmən SALEH-78
15:21
Bəhmən SALEH-78
Ustod Bəhmən Saleh (Salayev Bəhmən Əsədulla zoə) çoçinə taleynə odəmonədəy. Dimədə, simadə vindəbiş, adi odəme, əmma bəçəy kardəyon, hərəkəton diyə kardəbiş, nıvıştəyon, çap bıə kitobon handəbiş, əvotiş: ım qıləy dahi insone.

Moəku bıə martə manqi 20-ədə, 1934-nə sori Nəvuzə şəvədə Masalli rayoni Amburon-Ruyəkəno diyədə. Yolə Vətən muharibə (1941-1945) vaxtədə hırdən bıə. Pıəş Əsədulla 41-ədə şə bə muharibə, əsir eqıniyə, 49-də omə bə kə noxəşi holədə. Xeyzoni həmmə qonəti səpe Bəhməni bıə. Əve ibtidai, miyonə təhsil bə di dəqıniyə: 21 sinədə oroxniyəşe Lankoni Sepadi miyonə məktəb. Ali təhsilış qiyabi sə hətta aspiranturədə handəşe, de elmi koon dastko bıə ( 1964-1974).

55 sor (1955-2009) pedaqoji fəaliyətdə bıə. Təhsilin ən ali dərəcəon, mikafoton layiq vində bıə. Elmi, texnika, təsərrufati har sahədə kuşiş bıkə şoqirdonış əy həmişə de xoşə xatiron bə yod vardedən, de həvəsi çəyku qəp jəydən: Zöhrəbanu Kişiyeva (huquqşinos-alim), Mehman Ağayev (uroloq-alim), Aydın Ağayev (sosioloq-alim), Şahrza Ağayev (pedaqoq- alim), Musarza Mirzəyev (tarıxəvon- alim), Məmmədşah Mirzə, A. Bayrami (filoloq-şairon) inən çandə elm-sənət odəmon Bəhmən Salehi şoqird bən, həmişə bəy rəhmət vığandedən.

Bənə muəllimi nimunəviyə şəxsiyyət, bənə ictimai xadimi fəal-mubariz, bənə tarıxəvon-alimi vey sərvoxt be. Iştə xəlqi sadiqə zoə be: vətənpiyəkəs, patriotbe. Tolışə xəlqi tarıxi, coğrafi, iqtisadi, huquqi həxədə nıvıştəyon bə nomin.

Əməli saleh, nomojbıvot, momin bıə Bəhmən Salehi 75 nomədə elmi, pedaqoji, astroomik, publisistik məqalə və kitobon hestışe. "Lampa” (2007) kitobədə tolışə nəsri ən çokə nımunə bıə hikoyon, miniaturon qırdı bıə. B.Salehi miniaturə, oçerk, hikoyə, povest, dramonədə ıştə tolışə xəlqi dastkoəti, çəy pişə-sənət, adət-ənənon, vəyə-koyə-telə mərasimon, məişətə vərdişon, həzo noz-neməton, etnikə-etnoqrafə etudun bə ğələm sə bıə.
Iştə umrədə B.Salehi sərmovqe dıqlə çiy bıə: ROSTƏTİ iyən HƏLOLƏTİ. Ustod bəməno, bo cıvonə nəsli, bo həmməyo ən barizə nimunə be. Xıdo əy qəni-qəni rəhmət bıko!

A.A.Bayrami


Bəhmən SALEH

Aybəjorəti klassikə
(hikayə)

Həşt sorbe doktoron nəzorətdə bim. Noxəşxonədə nıbeədə, kədə bə həşipemə diyəkardə pencə vədə oəlaxdim. Xeyzon bə çımı sə əqardi. Mualicə bənə sərostə ruyə diroz bedəbe-şedəbe, bənə lınqış zəmin nığətə xıyoli dastnırəsə bəbe. Dəvo- dəmonon ğıymət rost bəbe bə ceyrani peşt. Xeyzoni muəllimə, koəkə, sənətkoə, pensiyə məvacib bəsə omedənibe, ziyodə ehtiyocon tələb bedəbe. Balalion ıştəni bə ov-otəşi jəydəbin, ğohom-ğəbilə dast-poçə bedəbin, duston tədaruk vindəbin, tələbon dast qətdəbin. Nezə odəmon hətta bə harde-tankarde ğənaət əkəyn ki, doktoron rozi bıkən, dəvo-dəmon bə dast biyən… Har curə koməq nişo doydə bin ki, mualicə foydə bıdə.

Eli adəte, noxəşi tono bəşen-bomen, dılvandi bədon. Çımı paliyoən əvoyn  dust-oşnon, hətta balalion həmroon. Əvon məseədə ki, çımı mualicə Azərboyconədə mumkun ni, çımı xoto piyəkəson, çımı noxəşiyətiku sə beşə doxtoron məslohat zınəşone ki, mını bə xaric bıvğandın. Lakin lozimə xarcon bə dast varde zındənıbin baləlion. Azən ki, şe-şe çəşə vədə bənə  şami obedəbim, bə maqi nez bedəbim…

Çımı çı holiku xəbədo bıə har kəs omedəbe, imkan bıəkəs koməq kardəbe, imkan nıbəkəs dılvandi doydəbe:

-Çəmə ustod, muəllimbıon, çəmə qıyədə həx heste şımə, əhaştnimon həlok bıbən.

Cokəson votedəbin:

-Iştı avlodon bəmənoən azizin, nezə həmromon, tıni darədə əhaştnimon…

Əslən bəmı qon omedəbe ki, cəmati ıştən dard-sər heste, boçi bəvon ziyodə şələ bıbum? Əve bə şəkəs-oməkəsi dığğətin bedəbim, ıştə razi-niyazi bəvon votedəbim, deştə xoşə diyəni əvoni muşayət kardedəbim…

Əvha, qıləy maşin ome mande çəmə kəy vədə, ço nəfər evoy, oməyn çımı paliyo. Xəyli dılvandi doy bədiqə çımı lefçə jiyo jıçiy dənoşone, beşin şin. Ə maşin çı soyku tojə beşəbe, qıləyən ome. Tikəy bəpeştə iyən ço nəfər oməyn nıştin çımı qırdo. ”Tıni darədə nibənomon” votışone,  Çımı çəpə tono mandə zoə dastış dənoy bə cif, bekardışe, "Imən I həzo manat çımıku” Ha jıqo se kəsi tikrorən jıqo votışe, pulə dastəçon noy bəsə qədə mizisə.

Çımı səy tərəfo mandə cıvonə zoə az vocib zınedəbim. De çımı yolə zoə məktəbi həmrobe. Şəş sor bənav çımı yolə zoə səğçilə maşin bə ğarz peqətışe, roməşe. Penc həzo bəpe bədəy, hələ doəşni. Maşinsoybi çan kərə bəy votəşe, lələm noxəşe, puli bıdə, doəşni, har dəfə vonəyi vardəşe:

-Pulım ni, ğarzi dılədə tasedəm, çıç bıkəm maşini bəhvatım? Çı cur dustiş, səb bıkə, bədoməni..

Se manq bədiqə oməy, lovə-mınnət kardışe:

-Kə kardedəm, Bənə tı dust çoknə rozi bəbe, bekə-beyurd, besə-bepo bımandım, ıştı ğarzi bıdəm? Çəş bıkə, kə kardıme, ıştı puli bədom.

Şəş manq bədiqə oməy, bə zarı-zıx dəşe, bənə mori zıvon bekardışe, lovə kardışe:

-Yolə kinəm bə şu şedə, hələ qədəlişonən pidə, kom vırə xoki ekəm bəştə sə. Əmon bıdən, bıdə kinə dəro bıkəm, şımə puli bədom…

Mıddəti bəpeştə  de polisə pəqoni oməy, ın səfə ıştən sıxan eğandışe:

-Xarcım ve beşə. Diyəkən,  bə kom mərtəbə rost bıəm, bəşmə veyə koməqım bəbe. Tikəy səb bıkənən, şımə ğarzi ibədı bədom…

Həminə odəm esə çımı maqə yonqo səyku mandəbe, çı "həzo” doə  şəxson dılədəbe. Çımı tono masa kuti noə bıə bə pulon bənə ğolə kıtı diyə kardəbe, de zıvoni ıştə lıputon lıştəbe, çəy marc-marçi məsdəbim, fikim bəykube. Əyən ıştə cifədə I sa mənot bekardışe, noşe çə se həzo səpe, peqətışe-dənoşe çımı lefçə jiton. Dastış bekarde dənoşe bəştə cif. "Əy, sıpə zoə, pulış peqəte, piyəme damə bıbum, ğoği qəte çımı xırtə, ğururi imkon nıdoy damə bıbum. Dast jıqo yonqo jiyo şe- ome, imi co kəs fame nəzıni. Çımı çəy zəhlə şeyro, bəçəy har hərəkəti dığğət kardəbim, çəy çı cur odəm be çok zınedəbim oxo.

Çəy həmroon çı koon bexəbə beşin-şin. İ çəşım çəvon səpe, i çəşımən bı "nubunibıkədə” (çəş dəvasədə) be. Hay eğande, rısvo karde holımən nıbe. Ləzi bədiqə əvən dumə həmroon dəro qıniye-şe…

Çı maqə yonqoku diyə kardedəbim bə şə-omə odəmon, bə dəro qınıyə-omə maşinon. Fik-xəyolım qa peyo-osmonədə, qa jiyo–zəminədə qardəbe, çımı heste-ni dəkır bəbe bənə zardə simi… Əmma qıləy ifadə çımon arədə bə nido be:  "Aybəjorəti klassikə”

Tolışon Sədo, №09 (21), 17 mart 2012 

Просмотров: 1839 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus