Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Ноябрь » 16 » Çəmə həx(?) iyən TARS!
15:40
Çəmə həx(?) iyən TARS!
Vəyonədə ən ve votə sağlığ ım bedə ki, "neyləyim, nə təhər eləyim deməsin”, ın sağlığı məsyədə hejo əvotim ki, "zə ım çı axmaxa sağlığe?”, peşo zəmonə qarde, ın sağlığ ıştənış bəmı nüşoş doy. In sağlığ məvotbən ve zümandə sıxanebən, çəmə xəbəmon ni. Dılme kırt bıkəm.

Davardə nümron qıləyneədə çı Hilal Məmmədovi qıləy nıvıştəy handme, çə nıvıştəy nom "Çəmə həx iyən tars”be. Iştən bəştə votme ki, "əqəm odəm ıştə həxi zınedəbu, bəpe ki, çəy tarsış nıbu, tars bə odəmiku bedə ki, əv ıştə həxi zınedəni”, məvotbən jəqi ni. Isət şıməniən dəbərosnem. Çımı qıləy düst heste, ıştən bəştə sə çaro kardedə, yo-vəy, bomi-bəy ko kardedə, ji çiyən beədə votedə ki, "az ıştən ıştə sə nığo doydəm, hukmətiku çaşəsobnəm ni, bə qornə ıştə tolışəti təbliğati de dılisoxti bardedəm”. Əv har kənə jıqo votyədə, çımı bəy pəxelətim əvoy, bə handəkəson yod bome, çımı kədə de ailəm qədə nifağım heste, çımı həmro, çımı hırdəniyon bəmı votedən ki, ın qəzeti rədkə çəmə kəyku, azən hejo bə kə odəmon votedəm ki, demı koyın nıbu, çımınən deşmə koyım ni. Çımı düsti kədə ə problem ni, çəy jenən, çəy əğlonən çəy sıxani vədə sıxan nibəvoten, əvən bəçımı ğeyz, az çəvon kədə beədə əvoti: "jenəle, hələm çəmə qəzeti biyə, bahandom.” Isət vote zındəni, çəy xudşon sə, çoknə bə? Isət bəvotem, şımənən bəməseşon.

Məvotbən çımı düsti qədə hovə çı Boku rayonon qıləyədə çı İcra Hakimiyyəti qədə koəkəye, icra başçı çımı düsti hovəş heleş kardəşe bəştə kabinet, çı tono, çə tono qəpış jə, i berdəmədə oqərdə votəşe ki, "xanım, ıştı bıyə məvotbən "separatçiye”, tınən çı hukməti koədəş, ım çoknə bedə? YAP-i nüni hardedəş, qavaran bə bıyə çəy separata əməlonədə koməkən kardedəş, çı bıznəmon?” Hovə dod jəydə ki, çımı çı ko xəbəm ni, bəki votedəş? In hovə tadibəsə omedə bəştə bıyə, yəni çımı düsti kə, siconi bəmedə, bə bıyə lovə-mınnət kardedə ki, "tolışo bəmə çı xəy? Əməni bə qudoz mədə, bıdə tikəy bə nav bışəmon, ıştı nuperəsonən yol bedən, başçı sıxanış doşe ki, əvoniən vırəbəvırə bəka, bəvonən ko bədon, ıştə tərsiəti dəvom bıkəş, mıni de qıləy vonə bebəkan”.

Çımı düstən tərse ha, votedə ki, "tıni çı ko bebakan, ıştı şüə tıni nığo bədo, bəçımı hırdənionən çə dəyyüsi hiç koməkətiş lozim ni, bəy bıvotiş ki, az çı qəzeto dast penibəqətem.” Hovə damandə bəme, çəy çaşo ənnə ov emedə, xolçəən tar bedə, bəme-bəmeyən votedə: "ıştı ın tərsiəti çımı sədə bəçəke, mıni bədoş qəte, peşe asudə bəbeş, çəyku jəqo ə qəzeti səlomətən bahand, səlomətən mahand.” Çımı düst xəbə səydə ki, "çı qəte? In çı sıxane?”, hovə bəy votedə ki, "bəs çi zınedəş? Xəbə ni ki, əmə de rışvə jiydəmon? De 120 mənoti jiye bəbe? Bəs ha manq bəşmə çənnə koməkəti kardedəm, çıkono omedə? Ğəsto bəmı 3-4 mənot bədon, mıni bənə rışvəsəkəsi ebəqəten bə dılə, tınən fəxr bəkaş ki, hovəm dome bə zindon eqəte”. Kədə xəyli sıxan bedə, düst əvoni bəmış nıvotşe, iqlə ımış votşe ki, "bilə, az həni çı koku bə kənom, jıqo bıznən ki, az mardəm, az NİM!”

Ha xosə bahandon, çə odəmi HƏXe qəzet hande, ısət boy TARS haştedəni ki, əv ıştə HƏXi bə vırə bırosno, bəçəmə çaşi anqıştə bardənin ki, əmə kü bıbəmon, əməni jıqo-jıqo kü kardedən, de TARSİ! Əmə ıştəku tarsedənimon, əmə ıştə nezonku tarsedəmon, əmə ıştə ətrofiku tarsedəmon, jıqo-jıqo kam bedəmon, mü bedəmon, ni bedəmon, orəxedəmon! Isət bə Hilal Məmmədovi qıləy pars bıdəm: "Kıve çəmə HƏX?”
Az jıqo dərəsedəm ki, çəmə HƏX ni, çəmə HƏXİ vırtı-vıloşon ka. Qavaran çəmə həx HƏŞİye, əncəx çəy navi ava qətəşe, çı Əkbər Paşa sıxan nıbu:

...nənə dədə rişiş qətə,
Ava omə həşiş qətə.

Ay bolion, ısət çənnə çəmə riş çəmə dastədə ne, çəmə jenon, çəmə nezə odəmon dastədə bəbe, əmə hejo jıqoən bəşemon, peş bəmə çiç bəbe, əy iqlə Xıdo zınedə, ə Xıdo ki, çəy qıləy nomən HƏXe....

Atabala Babayev,
Boku, 

Tolışon Sədo qəzeti, N: 34 (46), 14 noyabr 2012


Просмотров: 1154 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0
1 bayrami1682  
bəştı anqılə çəşon ğıbon, atabala1 dılonədə teğ bekardedəş!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır