Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Май » 13 » Çəşım mande bə Lələ ro
13:37
Çəşım mande bə Lələ ro
Şirəliyev Maqsud Məsti zoə (foto) moəku bıə 05.12.1972-nə tarıxədə Masalli rayoni Xanalion diyədə. Di əsasinə məktəb oroxniyə bəpeşt tam miyonə təhsil səşe Sığdaşti məktəbədə. Bə hınəsənəti, mədəniyyəti, ədəbiyyati bıə behəddə maraq ıştənış bə buruz doə bəvədə hələ məktəbədə handeədə. Həm ıştənə məktəbədə, həmən rayon səviyyədə bıə  ə  tədbir, musabiqə, musamirə, muzakirə bıə ni ki, Maqsud  əyo iştirak nıkə. Anədə fəxri fərmonon, tarifnomon, diplomon, fotoon, vidoon, albomon hestışe ki, hisobış ni. Esətən çəmə Tolışi zonədə dəvoniyə bıə həmməy tədbironədə Maqsudi ıştə vırəş heste. Masalli Mədəniyyət iyən Turizm şöbə ən fəalə aktyoronədə qıləyni Maqsud Məsti zoəy. Nezə vaxtonədə ATV "Tanıdım səni” bərnamədə Maqsudi fəalə iştirak, əçəy uğuron hələ yodo beşəni. Maqsud həm Masalli, həm Lankoni  xalq teatr kollektivon navdəbışı uzvonədə qıləye. Əçəy ifadə bə kino kəşə bıə Tolışi Şəbani obraz  bənome.

2008-nə sori Masalli Mədəniyyətə kə nəzdədə Respublika xalq Teatron festifal dəvoniyə bedəbe. "Xocaliku omə sədon” nomədə faciə-dramadə Maqsudi bardə sərrol bə mıkafat təqdimbe. ( A.Şaiqi nombə Kukla teatri binada nişo doə bıə  ın təmşo bə yolə hay-ku səbəbbe. Sərrolon arədə Maqsudi seminnə vırə qətışe).

2005- 2007-nə soronədə de Xanəli, Nicati ssenari, rejissorəti silsilə bə tolışi kəşə bıə tolışə kino serialonədə Şirəli Maqsud şirkət kardəşe bənə kinoaktyori. "Dıvo”, "Tolış, bıvot, bısır dəmə” (1-3) filmon bə dınyo pevılo bıən. Çımon məşhurbeədə beşıbhə Maqsudi hestışe yolə rol.

Maqsud Məsti zoə ıştənən kino kəşəşe bə tolışi: "Cıni həmlə”, ssenari, rejissorəti, operatorəti həmmə çəye.

Maqsud Məsti zoə təbiəti aşığe. Xanalionədə "Xanahi” nomədə qıləy seyrənqo (istirahətə mərənqo) soxtəşe, aləm bəçəy təmşo mandə. Vişə- dəy dılədə çiçon kardə bıəni! Popilınqon peyku bə ji sərost kardə bıən. Peyədə bı vırə honiçaşmə okırniyə bıə. Ruşnə hartərəfə vəşedə. Dınyo nadirə doon, vılon iyo kaştə bıən, doy bınədə, çuonədə ustul-mizon soxtə bıən,bo istirahat karde bina- mənzılon dutə bıən. De vote sə əbıni çıvrə məziyəton, bəpe boy bıvindi...MDB məmləkəton haciyo xeyzonumjənə iyo omedən, mənəniyə istirahat kardedən. Ən yolə məziyyətış ime ki, iyo tolışi mətbəxi nozə neməton deştə har pirpazi iyo bə fəaliyyəte...

Maqsud həmən istedadinə şaire. Bə tırki- tolışi nıvıştə xəyli əsəron hestışe. Çəy iqlə şeeri edaştəmon bə hurmətinə bahandon . Əsər bəçəy qinbə pıə həsr kardə bıə  (Çı əsri sıftədə Masalli penə vişonədə kaştə bıə çətənəhion çandkəson beriz-bexəbə ebardışe, qin kardışe, çəvonədə qıləyniən Maqsudi pıə Məstibe).

A.A.Bayrami,


ÇƏŞIM  MANDE  BƏ LƏLƏ  RO

In kə ruşnə pekardəbiş,
Bəmə ve çok diə kardəbiş.
Tı Necuədə çiç kardəbiş?
Keş kədə mardəbəyş, lələ.

Tı sımıston bekardəbe,
Iştə xeyzon  şo kardəbe.
Dodo çəş as ru kardə bəy,
Keş kədə mardəbəyş, lələ.

***
Hico ənə dard əbıni,
Piçi tono sard əbıni.
Necu roədə pard əbıni,
Lələ konco mardəbu, ni?

Canomojış kədə mandə,
Syo pencəkbe əçəy tandə,
Çəy zoə bəyo Yasin handə,
Lələ qinbə, qasbu mandə?

***
Bəro şeədə əvəsorbe,
Bılbıl boğo handedəbe,
Bo lələ ğəb kandedəbe?
Lələ xəbə doəkəs nıbe!

Çı fələki dim syo bıbo,
Dardım veye- de dəvə bo.
Əvəsori idəvə  bo,
Çəşım bəbe bə Lələ ro!

***
Ha kəs şedə bəsə ğəbi,
Çı çokbe çəyən ğəb əbi.
Maqsudi dıl kəbob nəbi,
Keş ki Lələ peydo bəbi!
2007

"Tolışon Sədo” nöm 17 (29), 11 may 2012-ci il


Просмотров: 1663 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə