Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Февраль » 9 » Cabir Nəsiri “Sözümlə özümün arası” nomədə tojə kitob çapo beşə
23:36
Cabir Nəsiri “Sözümlə özümün arası” nomədə tojə kitob çapo beşə

2014-nə sori çap bıə tolışə kitobon

I poə bə tırki, ə poə bə tolışi nəşr bıə kitobi oroxnə səyfədə mıəllifi foto jiyo nıvıştə bıə:

Cabir Soltani zoə Nəsirov (Cabir Nəsir) moəo bıə 1935-nə sori Masalli rayoni Hışkədə diyədə Oroxniyəşe Boku Rabitə Texnikum. Poçti mudir ko kardışe çand diyədə. Bırədiqo miyonə məktəbo handə vaxtonku şeer nıvıştedə. Dəvardə əsri 90-nə soronədə “Ruşnə” (Lankon) şeer məclisi fəol uzv bıə. 3 zoə, 2 kinə pıəy. Pensiyəvone. 2 kitobi mıəllife.

Iştə umrədə əyaləto- səfoynə Tolışə məholi vanqoədə jimon bıkə, de ofəyəvonəti dastko bıə piraniyə şair Cabir Nəsir 2 zıvonədə (bə tolışi, bə tırki) nıvıştedə, ıştə şeeron, poemonədə ıştə diyori tərənnum kardedə, har fikfamədə yolə vətənpiyəti movqe nişo doydə.

Kitobi redaktor Akif Soltan, raybıdə çe sətron muəllife. Kitobi vəsə sıxanədə qeyd kardəbə ki, “Cabir Nəsiri poeziyədə çand məziyyət heste ki, Azərboyconi ədəbiyyoti qəncin kardedə:

1)​ Sosialə təzyiqi jiyo niməluz jiyə kosibon, fəğıron, ruşinfikon əhvoli çok təsvir kardedə:

Sipriş ome dəşe bə so,

Dıli vey şo kardeydəbim.

Çı zınəme məhol bomo

Vıl –vənəşə ranqe, nənə...

In kəxob hiç merd nibən ki,

Lap heyvərəy, ənqe, nənə... (səh: 5)

2)​ Bə sələfi, ustodi, siprişi, sipyəsə, bə yoli-rəhbəri hurmət-ehtirom ifodə bedə:

Əyən zındəm, Rəhim boyli,

Xoтomandiş, əziziş тı,

Deşтə kardə har əməli,

Bənəy şişə тəmiziş тı. (“Rəhim müəllim”)

3)​ Bo ğıçi nuni bə co məmləkəton pevolo bıə, ıştə xeyzoni, yurdi, vətəni yodo bekardə cıvonon obraz təsvir bedə: Ko-pişə nıbe, rohətə jimon nıbe avlodon didərqin kardəşe vətəno... (“Oqard bə kə”, “Yolə zoə”, “Merdə xun”)

4) İnə zıvoni aşığbıə Cabir Nəsir eşğ-məhəbbəti, aşiq-məşuq mınosibəton de ustoəti bə ğələm sə zumandə şaire... ( “Sığdıle”, “Votıme-votışe”)

(İdomə kitobo hande bəzıneşon)

Cabir Nəsiri ofəyəvonəti mıqoyisə karde bəbe de dıyo: Çəy nığıləti, qeşəti həxədə de 2-3 kəlimə votey bə sə omə çiy ni. Əy tədğığ (otırne) , təbliğ (pevolo) kardey cıvonə nəslon vocibə vəzifəye.

Allahverdi BAYRAMİ

Cabir Nəsiri kitobo vıjniyə şeeron

RƏHIM MUƏLLIM

(80 sorəyo)

Az zindəm ki, тı şək şеku,

Işтə lampə naтı bardə

Bədə ruji çı fəğıron,

Xonçə kəno ruşnə kardə.

Əyən zındəm, Rəhim boli,

Xoтomandiş, əziziş тı,

Deşтə kardə har əməli,

Bənəy şişə тəmiziş тı.

Konco, çoknəy ko bardə тı,

Vеy məşəmе, məsdəm inən.

Bıdə ıştı jimoniku,

Тikəy sıxan bıkəm mınən.

Vеyən ımruj şoyə rujе,

Ğəmən əçəy ıştən Hovə.

Boy rəncidə məbi, Rəhim,

Тınə Xıdo, kardəm lovə.

Dınyo qardə deşdə zınəy,

Nə həx zındə, nə xəndəx, marz,

Mıni bıbaxş, Rəhim boli,

Bəştı dıli qınedəm az.

Iştı umur yolə kiтob,

Vərəğonış suтə darddə,

Şoyə rujən ıştı vеy bə

Ğəmi ləşkər əyən hardə.

Bı kiтobdə vəyən hestе,

Işтı dıli şoyə rujе.

Dı -sе vərəğ davardеdəş,

Yasе, kəyı xobə rujе.

Qitə balon mandən səğır,

Dədə-nənə тı bəş bəvon.

Nə şəv zınə, nə ruj zınə,

Həm kəsoybbəş, həmən kəvon.

Dınyo qardə deşтə zınəy,

Yolon səvob kardəşonе.

Bəşтı so-bə, bəşтı balon,

Тojə ruşnə vardəşonе.

Dılı şo bе. coni rohəт,

Balon yol bin, yolə kə bin.

Тojə-тojə dim vardəbiş,

Kon nomеrdi kardе nifin?

Yəxə inən dardon çanqdəy,

Po pеkkudəş poyе-poyе.

Sıə vılonı qardə ranqdəy,

Im çı bəloy, ım çı koyе.

Dınyo qardə deşтə zınəy,

Bokı şinе. boki теl əv.

Çiki mетrə şaтbеdəbu,

Yaman çəтin duz bеdə əv.

Dınyo qardə deşdə zınəy.

Umur iqlə villə тoğе.

Isə ıştı dıli sədə,

Sinəbəpur yеznə doğе.

Dınyo qardə, qardə inən,

Səğır nəvə oqəт ısə.

Sinn davardə, mardе nеzbə,

Boy ın şələ pеqəт ısə.

Dınyo qardə, qardə inən,

Nən dard zində, nən işvə- noz.

Bıbaxş mıni, çımı boli,

Bəşтı dıli vеy qınim az.

Həşтo sinnı mubarəkе.

Тı hеjo bəş deşdə Xıdo

Az voтdəm kı, Xıdo bəтı,

Həşтo sorən umur bıdo.

(səh.26-28)

MANDƏ HƏLƏ

Osondə şım тan kardımе,

Bеşim bə ro vanq kardımе.

Məhəl nıbе zanq kardımе,

Nıdoy sədo, çımı balə,

Boy, nəfəsim mandə hələ.

Həmronım bə yolə dədə,

Nənən ku bə nışтə kədə.

Mıni məkışт bı dardədə

Gəmе-ğossə, conım səbə,

Boy, nəfəism mandə hələ.

Im çı bəloy, səm kardе qin,

Işтı duson тojə kə bin.

Qon bеdə ha, dədə nifтin,

Dıli тikəş. Iqlə qılə,

Boy, nəfəsım mandə hələ.

(səh.30-31)

ID

Həşi haknə kudə mijə.

Lonə duтdə omə kijə,

Osmon doydə ovə rijə.

Sard de qami canqbəcanqе,

Ki bəvoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Nənə bosтə bışdə pışтi,

Baxşə doydə bə hay mışтi,

Yolə əğlon ğandən kışтi.

Kəybə kudən, şoyə zanqе,

Ki bəvoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Okardеdə əyu zizə,

Nənə noydə moy bə dizə,

Osmon jəydə hafт ranqrizə.

Əv şarтuki vəşə ranqе

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Bədbəkəson dusтən bеdən,

Bə yəndı kə şanqo şеdən,

Xarci bardən, moğnə jəydən.

Şəyтon bışтə suтdə, danqе,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Şo kardedən rukon yolon,

Bə sə noydən тojə kolon,

Kinon səydən «Gəncə» şolon.

Voтdən: «sardе, vırəm тanqе»,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Тəmiz kardən oləт, pardon,

Yasin handən boşтə mardon,

Hafт oтəşdə suтdən dardon.

Kanə şеdə lanqе-lanqе,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Idə xonçə dе səməni,

Bəşтə sinni mı vindəni,

“Əvəsore” voтdən həni.

Vıl-vənəşə canqbəcanqе,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Ruj bə şəvi şəş omеdə,

Bə cıvonon xoş omеdə,

Sinni səpе sinn omеdə.

Bə har kəsi, ibrəт, vanqе,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

Osmon haknə çəkməx jəydə,

Çəşonədəş as-ov şеdə,

Zəmini dim bə ov bеdə.

Cabir voтdə; çı ğəşənqе,

Ki bavoте, əv ko manqе?

Əv idе, id, nəvuzə id,

Çəmə тojə, əzizə id.

(səh.31-33)

CABIR, ZOƏŞ ТI…

Həkim boyli, bəmı mədə dəvo тı,

Bə çımı sə məvoт omə həvo тı,

Az noxəşnim, çımı тono məvo тı

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

Oməym zinə inən az dəy vəbəvə,

Voтеm bə dast omə çokə qirəvə.

Isəm zınə Məcnun çoknə pетovə,

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

Dovilə bim mandim roysə, əv sırе,

Voте, cıvon, im çı holе, çı sırе.

Sə-quşondəm pərеsqıli pır-pırе,

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

Az еşği soyb «pidə viте roy bəmı,

Vey dabamе əqəm bıdoş şoy bəmı,

Voтеm, kinə, oтəşbardəy, boy bəmı,

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

Az pidəmе, əy pidəşni, çiç bəbе?

Jığo çidə çımı orzu puç bəbе.

Az voтеm ki, çı pıəy dumo maç bəbе,

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

Cısmoтımən vеy pеqardə bə zardi,

Məcnun hеjo çı dınyo şе de dardi

Cabir, zəoş тı. esət ovaşт ın pardi

Zıvon-qəvım еşğı vində lol bеdə,

Dılım şеdə, bədənım bеhol bеdə.

(Səh.33-34)

 

Просмотров: 847 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках