Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Ноябрь » 16 » Camal LƏLƏZOƏ. Hekayon
15:51
Camal LƏLƏZOƏ. Hekayon
FƏĞIRƏ MERD

Dəvardə əsri 50-nə soronədə çəmə diədə sədrəti kardışone pı-zoə: Məlo Cəbrəyil de İsrafili ( Xıdo ha dıqlə rəhmət bıko) Esə nıştən, pıə ıştə zınəyon, təcrubon umetedə bəştə zoə. Sohbət-sıxan bə vırə rəsedə ki, zoı İsrafil votedə bəştə pıə:

-Lələ,briqadir Şiəllə anə bəmı xoş omedə, hiç məvot, çəysə zəhmətkəş, ğeyrətmand, sokit, fəğırə odəm nibən...

Cəbrəyil zevılə sırə kardedə, i qılə sıxan votedə, co çiy ne:

- Ay-hay, hələ əy peşo bəzıneş.

Arədə mıddəti dəvardedə. Ruji sovxozi hesobatə iclasədə, çı rayoni numayəndon tono Şiəllə sıxan sedə, rəhbərətiədə, təsərrufatədə çı ğusuron heste, qılə-qılə aşmardedə. Sədr İsrafili xırtə hışq bedə. Həminə ruji anə təloş dəvonedə, dı ruj bə lef-boloşnə qınedə. Xəbə bə əbrəyilə mamu rəsedə ki, ıştı zoə bərk noxəşe. Se ruj çəy paliyo şedə-omedə. Çominə ruji de zoə rubəru bə sufrə nıştə  Cəbrəyil votedə:

-İsrafil, çımı balə, esə zınəy ə fəğırə merd çeçunə odəme?

BİCOK BƏHMƏN

-Ve-ve xəşəcon bıbu day!

Həştminə sinif sə nıbə noşone Bəhmən poçti mudir. Merd ıştə nıvində rujon vindəbe: Diko bə Urusət, urusəto bə di vığandə pasilkoon dılədə çiçon nəbin?

Məxləs, Bəhmən bə puli xəzon eqıniəbe. Çiy dənıvarde: Bəhməni tojə kə kardışe. Bə kə vəyu vardışe. Jeni səpe jen vardışe.. Kəy kutisə kə kardışe... Maşini dumo maşin səşe... Bəhmən de osmoni çilinqə şedəbe. Əncəx...

Bəhmən konco qıləy reçinə kinə, nozəninə vəyu, məhbubə moynə vindedəbe, hayıl-mayıl bedəbe bəy. Eqınedəbe dumo əy. Bı sahədə bəçəy sə vey qulqulon omedəbe, əmmo həyo kardənıbe.

İ ruj vojorədə qəvçərəz, meyvəcot səy məcolədə çəşış pexəvəy bə qıləy moynə, ağlış beşe səyku: -İlahi, ım çı məhbubə vəyuyey, məvuji bə vojori ruşnə əv doydə.

Bəhməni harçi çı yodo bekardışe. In vəyu bə konvırə qarde, Bəhmənən qarde qırdo əy: bə reçinə moynə har tərəfo edəsəy, noqsanış nıvinde: siyo çəş-bəvon, sırə diyən, sırafə lıputon, sipiə dim, purə sinə, viriskə şıvəkon, nəcimə lınqon... Bəhməni ağlış fırsınie, qıləy beğafilə səlom doşe bı moynə, erəxəy bəçəy dıjdə çəşon:

-Xıdo səlom bıbu bətı, xosə moynə, çe ğəşənqiş tı. Çı komonədəş?

Vəyu damə nıbe, dimış qəte itonə. Bəhmən qarde bə tərəf, dandonon sipi kardışe:

-Detınımexo, ceyronə vəyu.

Vəyu qətışe ıştə rəfiğə dast, dəro qınin-şin bə navi. Bəhmən qarde ome çəvon vəş pebıre:

-Ha dıynən bəmı xoş omedon, çı ğolloğ bıkəm bəşmə?

Vəyuon vojoro beşin. Bəhmənən dumo əvon ğərəbəğərə poyəy. Rəfiğon rast omin bə qıləy polisnəfəri, çiçsə votışone bəy. Polis pesəməy, oqarde rəsəy bə Bəhməni, votışe:

-Tovə polis şebə bışamon.

Polis Merzə bə Bəhməni çok oşnəbe, Bəhmənən bəy. Əncəx əy çok zınə vəyu iqlə sıxan çı Merzə yodo peşedənıbe:

-Tədbir nıvindoş, ıştıku şikat bəkam. Çəmə dumo eqıniə bə merdi qıləy dastəmurə bıdən.

Bəhmən sıre-sıre ərkonə bə polisi votışe:

-Demı zərfət kardedəş? Şebədə çı kom heste? Çiç kardəme ki? Ğanunon ıştısə çok zınedəm ha!

-Bəhmən, ıştıku vey hurməton vindəme. Əmmo bı səfə tıni bardənim bə şebə. Bəştıro ıştə vəzifə qin karde əzınim.

-Zə, çı vəzifə?

-Kəxob, zındəş çıki dumo eqıniyəş? Bə çımı rəisi jeni!

Bəhmən hutbe, hışqbe mande bə səpo. Cım nıdoşe. Fikədəş dəvarde: "Vaveyla, bə çı bevəcə hənək dəşim? Esə çanə xarcım bebəşe.”

Oməyn bə polisə şedə. Bəhmən nışte rəisi kəybə qəviku, şe bə dumot, anə bəştə dımjon doşe, behisob. Hardəyğə bəyo curi hıkm handedəbe.

Tike bədiqə Bəhmən vanq kardəbe rəisi paliyo. "Sıpə zoə çı zəhmine. Çı zorə bədənış heste. Əşivobən ki? Xıdo, çı vəziyətədə çoknə beşum? Rəhm bıkə, ro oj bıkə, çı otəşiku beşum, bətı ğıbon bəşem, Xıdole!”- Həzo fik-xəyol dəvarde çı binəvo dılədə.

Polisi rəis edəsəy bəy, səyku bə po de məsxərə çiysə vote pidəşbe ki, zanq oməy, selektori sədo təmiz məse bedəbe:

-Firuz, ə sıpəzoə, doy varde bə huzur?

-Ha, ənə iyoy.

- Hələ çəyku xəbə bıstən, bəmı çeçunə çəş jəydəbe, çımı dumo eqıniyəbe. Çəy çəşon ku bıkə, lınqon barışt.

-Mələk, norohat məbi, ə odəm iyo dəşeku, bəmınən çəş jəydə. Çəşonədə titəş heste, əğıləti vərdışe bəyku. Bəy Çəşjə Bəhmən, Bicok Bəhmən votedən... Iştənbəsə ni, bəy doydən çəş jəy, ıştənbəsə ni...-Rəis vote-vote sıredəbe. Çəy hırınqonə sədo bə co mənzilonən şedəbe, polisi koəkon bəyəndı çəş jəydəbin, sıredəbin: rəisi kef bəpeye...

İkərədə sırəyku mande, herəke erəxəy bə Bəhməni, jəşe zikkə:

-Rədd bıbi çıyo, oğraşşşş!

Sentyabr, 2012, Masallı

Tolışon Sədo qəzeti, N: 34 (46), 14 noyabr 2012


Просмотров: 1070 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır