Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Март » 17 » Camal LƏLƏZOƏ. Korə də
15:25
Camal LƏLƏZOƏ. Korə də
(əfsonə)

Tolışə məholi ən xosə, reçinə diyonədə qıləyni Ğızləvoy. İyo dədə-bobon məskun beədə ha ton vişə bıə.Umbur, nil, bəlel, vızım, vən... kom doon! Həm doon oqətə bıəbe, həmən təpon, dəon. Zoon lozim be çı vişonku sə beəkəy., ro oəkəy, çe vəhşiyə həyvonon çanqədə iyo vırə- məskon bəbi. Çe pentonə bandon  tərəfo omə conbozə zoon çıvrəy reçinətişon vinde, aşığ bin bıvrəy. Penton  vişəynə təpon, jiton dıyo maça kardə vişon. İ dastə merdi kuçış eğande iyo. Doon kulət  kardışone, kə-bə eğandışone, şe-şe hey-vey bin, ətrof bo tolışon  bə yolə məskən oqarde.Vişə-kımoton bıriyeşone, kuləton həmo kardışone-romeşone. Kaşteşone, perosneşone, dıveşone, pateşone-hardışone. Rujbəruj zumand bin.

Çe tayfa dılədə  qıləy nimsinə vəyuən hestbe: namusin, ğeyrətin, reçin. Həmroş Bandəro vişədə bə pələnqi rast omedə. Xəyli canq kardedə de pələnqi. Əy kıştedə deşdə şəmşiə dəyqısi. Həyf ki, ıştən qonə yarə səydə, omedə bə kə, çand vaxt bədiqə şinə coni aspardedə bəştə eli, bəştə həmro- bə kəyxıvandi. Çə rujinəku ın vəyu hejo siyo  tankardedə. Kəyxıvandi conbozə şuyəku omon-zomon iqlə kinəş mandəbe ki, əvən bə çordə sin tojə qədəm noəşbe. Kinə nom Vənəşə be.

Kinə çe kinə!? Həşi-Ovşumi i poə! Çe Tolışə bandon sıə vıl! Hələ əğılən bıbu bı qədə kinə çan kəs daynə eqıniye, Əncəx kinə moə cəvob doşe ki, həmro mardeku se sor dənıvardo, çımı dıli yarə dim nıvo, kinə bə hiçki ədənim. Daynon çı cəvobi vədə hiççişon nıvote, qılə-qılə oqardin bə peşo. Iştə piyemonədə dast-poçə bin, bo co kinə  daynə şin, səşone, vəyə kardeşone, vəyuxıvand bin...

Əncəx cıvonon dılədə Dıləsut nomədə hestbe çok qıləy conboz. Vənəşə məhəbbətiku dast nıkəşəşe. Votışe:

-Se sor çiçe, lap da sor çəş bəkam. Dıləsut har ruj- hətta bə şəvən bəsə ıştə piyə kinəsə çəş bedəbe, odəmonku, nodononku, dərəndonku, vişədə, roədə, koədə, har vırədə...

Əvəsorbe, Həşi beşəbe.Voə tojə-tojə ov bedəbe, iyo -əyo çanqə- çanqə mandəbe. Vənəşə deştə kinə həmron bə Bandəro vişə bo vənəşə çıniye beşəbin. Kinon qıləyni votışe:

-Bandəro vişon bə tono heste qıləy nığılə də. Ha əvəsor pur bedə əvrə de vənəşə, bışəmon əyo.

Kinon de dastə dəro qınin vəyo. Vindışone de rosti bı dəədə ha toni eqətəşe vənəşə, odəm zındənıbe kon kulədə vıləçanqə bıqəti. Bə band şeədə Vənəşə dılədə qıləy niyyət qətəşbe: Bəy aşiq bıə Dıləsutiyo qıləy yolə vənəşə çanqə bıqəti. Əve ki, iyo vite, əyo vite, har ranqədə vənəşə bıçıni, i kərən diyə kardışe həmroonku diyəro eqıniyə. Qəvış qəte bə vişə, sədoş karde həmroonku:

-Səkinə, Vılənoz, Kinəvəs, huyy! Vənəşə sədo dəşe bə vişə, oqarde bəsə bəy: Vişə kinə sədoku bə ocımış oməy. Həmroon sədo doy, çifoudə həni Vənəşə hay nıdoy...

İberdəmə bə Vənəşə və beşe hay dastədə şımşi bıə bədheybət odəmon. Bəbolə kinə bərk tarsəy, jəşe curə:

-Ha inə, ha dodo! Ha Dıləsut!

Bədheybəton kinə qəv qətışone, okırnişone bə vişə nığıləy, eqınin bə də, ğeyb bin...

Bədbəxt Dıləsut!  Vənəşə xəbə bəy rə rəsəy, ıştənış şodoy bə də. Xəyli ələk-vələk kardışe. Mavuji Vənəşə darzənbe,eqıniye- qinbe. Dıləsut vişə, bandi, də  nəve-nəve jəydəbe  ziqqə:
 
-Vənəşə! Vənəşə! Koncoş, koncoş?

Bandı-ku, vişə- də bəy cəvob doydəbe:

-Vənəşə, Vənəşə! Koncoş, koncoş?

Dıləsut çıl ruj-çıl şəv nəvəy ə də , ə vişə, ə bandi: Vənəşə pəydo nıbe ki nıbe. Dıləsuti dıli sə sute,  kardışe nifin:

-Iştı nom bə bum eşo, ha də, ha vişə, ha band! Tıni bıvindom kor bıbuş, ku bıbuş, ha də, çımı pəvəndi çiç karde? Bəmı boçi hay doydəniş bəs?

Votedən ki, həxə aşıği nifin rə bərəse. Xıdo əv məseşe. Çə vaxtiku çə dəy sədo bıriyə be, çəy honiyon ku bin, çəy rijəon hışk bin. Pərəndon çəyo didərqin bin. Çə vaxtiku bə də "Korə də” nom noşone. Odəmon, hətta pərəndon, həyvon çə vırəku de itoti dəvardedən...

Tolışon Sədo, №09 (21), 17 mart 2012 

Просмотров: 1513 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus