Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Февраль » 20 » CAVANŞİR SALAYEV( PENSƏJ) - 74
20:55
CAVANŞİR SALAYEV( PENSƏJ) - 74
Cavanşir Salayev (Cavanşir PENSƏJ) xəş bəbəy, esət 74 sinədəbe.

1939-nə sori yanvarə manqədə çı Ostoro rəyoni Pensə diədə bə dınyo omə. Oroxniyəşe 1963-nə sorədə ADU (esətnə BDU) coğrafiya fakultə. Ko kardəşe çı Ostoro muxtəlif diyon məktəbonədə direktor, muəllim. Zulfiqar Əhmədzodə ov peşomə çaşmonədəj çaştəbe. Bə dınyo şair oməbe.

"Mex bə zəmin eşdəni” şeerə kitobi xıvande.( B- 2000) 2005-nə sori oktyabrə manqi 21-də bı dınyo vido kardəşe.

Nomış ensiklopediyonədə mande: "Astaranın yazarları olan Mərasim Hacızadə, Seyran Şiriyev, Fərman Zöhraboğlu, Arif Əliyev, İbrahimxəlil Fərziyev, Gülnar Əsədli, Cavanşir Salayev, Şahverən Cavab və başqaları bir neçə kitabın müəllifləridirlər”(1).

Nomış de Ostoro şair-ruşinfikon i sirədə kəşə bedə: "Bərəhmətşə Cavanşir Salayev (Pensəj), Əhəd Muxtar (Kakalos) dəvardə soron zumandə şairon bıən. Umrujnə poeziya təmsilbıkon Mərahim Hacızadə (Pəlikəş), Fərmon Zohrabizoə (Seləkəon), Məmmədi Mais (Sım), Sahibi Əhməd (Ruəkəno), Həbibi Heybət (Şuvi), Məsudi Dovran ( Şahağac), Huseyni Nəriman Azəri ( Kijəbə, Lovayin), Adil Yaqub ( Ostoro), əlbəttə, Mehmon Qərəxani (Şiyəkon) ıştən iyən co kəson ( çımı zınıyon) ımrujnə tolışə ədəbiyyati vəzminə nımayəndonin”...(2)

 "Çı Ostoro rayoni Pensə (Butəsə) divojon fəxr karde bəzınen ki,...bı diədə qıləyən yolə şəxs--şair, ənıvışt, siyasi xadim, sipiriş, muəllim, Mir Musa zoə Cavanşir Salayev jiydə, bə cəmi insonon jıqo məsləhət doydə:

In dınyo penc ruje, yodo beməkən,
Çaxdə conon səğe, ibadət bıkən.
Nə bıhton bıvotən, nə ğeybət bıkən,
Dastiku benışu çəmə din-imon,
Boli, əmə oxo mısılmonimon!

Cavanşir Pensəj ustod Zulfuqari məktəbiku beşə mıbariz şaire, ənıvışte. Hələ 1989-nə sorədə bə inə zıvoni hurmət nıkardəkəson həxədə jıqo nıvıştedəbe:

Ki inə zıvoni bevəc bızıno,
Әçəy ocəği zil omardo çoke!
Оdəm ıştə xəlqi zıvoni nızno,
Be Yasin, be kəfən bımardo çoke!

80-nə soronku jıqo vəyə, koyə, məclisonədə bə tolışi votedə məzəli sıbəton, şeeron. "Diyə məkə ki, çı hukuməti çan qılə təşkilatonku hejo təzyiq vindəşe, esətən vindedə, əv Tolışi ozodəti royko hiç vaxt dast kəşəşni...
Dimədə sırə diyən, bıvot-bısırə odəm bıə Cavanşir dılədə boştə xəlqi holi bəmedəbe:

Yolon veyni sırafə sən, ha boyli,
Luti dardi dənirəsən, ha boyli.
Tamədə bebınə kisən, ha boyli.
Bıvono ni millət, Vətən, ha boyli,
Dıl təvidə, çəşiku ars ekardəm,
Bıvotım- bəkışten, nıvotım-  mardəm...

Zəmonə nohəxətion şairi bə zıvon vardedə, kali vaxt tov varde zındəni bə usyon rost bedə:

Zəmonə bevəc bə, xərob bə həni,
Xıdo ıştən xandi bıkə əməni.
Sa mənot ədəzi qətedən, əıncəx,
Sa milyon ədızi hiçki qətdəni.

Band bə çəş çidəni, hırı –duy, çəne.
Çəmə oxo çoko bəbe, ki bəne?
Im çoknə jimone, çoknə zəmone?
Da kəsi kef soze, sa kəs vəşyəne!..

Cavanşir Pensəji ofəyəvonəti qıləy bebınə dıyoy: satirikə şeeron, bəhri-təvilon, hekayon, novellon, lətifon, fəlsəfiə dumuton... muəllife.

In dınyo ğəşənqə boğçəye, boğe,
Inson bı boğçədə qıləy ğonəğe.
Səvob ğəzənc bıkə, çokə nom bekə:
Çaxdə çəşı vində, çəxdə con səğe!(3)

De çəmə zıvoni ıştəni icoli bə dınyo omə qıləy kanə sıxan heste: " Zəmin okırındə” Bəle, zəmin okırındə. Məhz şairon de kon nəvazişi okırındə. Bə sinə dəkırındə! Çoknə hırdən ıştə inə dasto berəxedə, votedə: "İnə, hələ iyo boy!”, Şaironən çı zəmini nəzəron yali bəştə cəlb kardeyo de pıç-pıçi votedən:” Zəmin, bəmı odyəs, mıni bıvind,mıni səçı bıkə”  Beşək, zəminən məsdə əvoni. Çoknə ki, Zulfuqari sədoı məse. Əvən Butəsərədə moəku bəbe, 37 ğəbon şe. Əhəd Muxtarən jəqo. Cavanşirən jıqo...(5)

...Həm bə tolışi, həmən bə tırki nıvışdə şeeron, çapadə beşə kitobon, toponimon həsr kardəbıə sanbalinə-elmiə məqalon, numunəviə muəlliməti fəaliyət nişo doydə ki. Cavanşir Salayevi ofəyəvonəti qəncine. Bovə kardedəmon ki,çəmə zıvoni, çəmə ədəbiyoti, elmi. Təhsili rostbemonədə balalion xəşəti rufədə tərbiyə kardəbeyədə Cavanşir Salayevi bəştəxas vırəş heste. (4) De dılısoxti votedəmon bəy: Xıdo Cavanşir Pensəji qəni-qəni rəhmət bıko!..

İstinod bıə ədəbiyot:

1)Vikipediya. "Astara” məqalə.
2)  A. Bayrami "Poeziyədə bənə mayəzizə obıə şair” (II nıvıştəy) Talışinfo. 05.06.2010
3) Hilal Məmmədov. Salayev Cavanşiri həxədə. "Tolış”, N0 4(9) iyul, 2002
4) Novruzəli Məmmədov  "Mex bə zəmin eşdəni” kitobi həxədə ray” "Tolışi sədo” N) 35(88) yanvar, 2004
5) M. Qaraxanizoə "Ana dilin Cavanşiri”,"Mex bə zəmin eşdəni” kitobi navsıxan, B. 2000. s.3-5


ALLAHVERDİ BAYRAMİ

LƏİN

Hardə çiyo, hardə çəyo,
Rışvə dodə, rışvə seyo.
Iştə nəsli ve kardeyo,
Dıqlə-dıqlə zandə ləin.

Dıtı baha, dıtı bədo,
Hele bıkoş, nədo sədo.
Dədəş qədo, boboş qədo,
Bə şəytoni mandə ləin.

Sə ros kardəş səysə jedə,
Bənə mori ağu bedə.
Mısılmoni qədə-qədə,
Lınqi bıni kandə ləin.

Isə-ısə oşkor bedə,
Piltə ədə nıştə sədə.
Erməninə dodə sedə,
Çəmə kumə ğandə ləin.

Ha odəmon i bıbəmon!
İ bey çəmə dardi dəmon,
Bə çəmə na zəmon-zəmon,
Nızno şodoy kındə ləin.

Cavanşiri sıxan roste,
Deşeni bəd, dusti duste.
El-obəmon mərde, xose,
Çəmə zu çok zındə ləin.

ÇƏMƏ ZIVON

Ha milləti zıvon heste qəp jeyo,
Zıvon çı milləti şərəfe, şane.
Ha milləti zıvon əzize bəyo,
İnə zıvon ve ğəşənqe, ve şine.

Ki inə zıvoni bevəc bızıno,
Əçəy ocəği zil omardo bəpe.
Odəm ıştə xəlqi zıvoni nızno,
Be Yasin, be kəfən bımardo bəpe.

Nə tolışi zındəş, nə tırki zındəş.
Urusiş, ərməniş, yəhudiş, çiçiş?!...
Həmmə zıvononku avarə mandəş,
Joq bızın bedədəş, zındıxiş, biciş..

Botış tolışiədə ləylə jə nənə.
Tınış bə ğoc qətə, bəştı sə qardə.
Tırkə maholiku va qıləy kinə,
Tolışi bəştı çəş əve peqardə?!...

Tolışi dınyoədə hurmətış heste.
Tarsəni deşmeni tiğə, ğəməku.
Тоlışi ar-namus, ğeyrətış heste,
Bobo Atropati xune çəməku.

Коn tolış tolışi qəp jəy zındəni,
Әv bə.tə həm nəsli, həm tumi ləkəy!
Әvi hiç tolışə jeni zandəni,
Әv çəmə dılədə oqəye, oqəy...

Rısvo kay lozime jəqo odəmi,
Әçəy dıl ğəlize, əməlış çəpe.
Bıdə yali-yali con bıdə, bıme.
Тolış bəçəy xəy-şər lınq nınə bəpe.

Ki inə zıvoni bevəc bızıno,
Әçəy ocəği zil omardo çoke!
Оdəm ıştə xəlqi zıvoni nızno,
Beyasin, bekəfən bımardo çoke!
1989


 MEX BƏ ZƏMİN EŞDƏNİ


 Çəmə jimon ko kardey--
 Pəle kardey, marz noey...
 Siyo çıxomon hıtə,
 Fələki çəşon kuye,
 Bıvoton kul do bəbe,
 Bovə məkənən, duye!
 Şəvı-ruj kuşidəmon,
 Kıştedəmon ıştəni,
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.

 İ manqə pul, bə kisəy
 ordə səyo rəsdəni.
 Şedəş şikayət kayo,
 Hiçki tıni məsdəni.
 Əhvol joğo peqardə--
 Jen merdi sərəsdəni
 Çokə sıxan, məsləhət,
 Məxluği quş dəşdəni.
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.

 Navko kədə ğaz hestbe,
 Jenon ko sıvık əbiy.
 Navko quşi-dinc bimon,
 Jıqo ğalmağal nəbiy.
 Ha Əzrayil, bəyiş tı?
 Boy, mıni bıkışt, rəbi.
 Nə tankarde, nə harde,
 Bəçmı coni nışdəni.
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.

Sıpon, ısə, jıqo bən,
 Iştə soybi zındənin.
 Merdon şən bə Urusyət,
 Jenon həni zandənin.
 Cıvonon kə-bəşon ni,
 Şedən, iyo mandənin.
 Məxloği kəy əğandon,
 Xıdo boçi kışdəni?!
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.

 Çanə dukon ejə bə
 Ha kuçədə, tinədə...
 Dukonsoybon ıştəni,
 Hisob kardə nunədə.
 Ki bərobər bəne be,
 Bə taciri, "hınədə".
 Boho doy bə cəhəndım,
 Hiç molən duz kəşdəni.
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.

 Rışvəxoron pul veye,
 Çiçışon pidə, hardən.
 Kon libos bəvon xoşe,
 Rərə səydən, tankardən.
 Be sə, be po qıl jəydə,
 Veyni vəşyəni mardən.
 Kosib bəbol, manqisə,
 Qujdə xorək çaşdəni.
 In zəmonə xərob bə,
 Mex bə zəmin eşdəni.
 1998.

"Tolışon Sədo” N: 37 (49), 20 fevral 2013-nə sor

 

Просмотров: 1754 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq?