Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Январь » 14 » Çı milləti ğarz..
20:18
Çı milləti ğarz..
Çımı  yarə məxovnən

... Ha azizə handəkəson, hiç Xıdovandi bəndə yarə əçəy dılədə nıbu. Çımınən dılədə çə soxə yarədə qıləy heste. Bəçımı xoto qınyə qıləy şe, qıləy ko beyədə ım yarəm xəvyedə. Içmi dojən bə dıliy rəsdə, yarən dılədəy oxo. Ay bəşmə ğıbon, ım yarəmən hiç tu başte zındəni. Hejo ğəysəğ nıvardə əy xovnedən. Jıqo bızın kəxəlizə cəmati bə yəndi qəv tuye kardə. İ rujədə ım yarəjon se kərə xovniy. Həni dılpıxə bəm, mandəme azən...

Çəmə çı haftə rujon qıləyədə boşdə koy səbəro kardero şəhərədə nəvedəbim. Avtobusbim çaşkardə, bənem çımı diyaroə alvodonədə qıləy oməy beşe. Əvən bə kobe şedə. Pexəvi çaşım bəçəy dastədə qətə tumə qıniy. Bənem vay nənə, "Tolışon sədo” rujnomə iminnə səhifəj pepiştə bə xurəkə bənkə, (boşdə çoştəy bardə) çı xurəki ruənə ləkə qınyə bə nıvışdəyon, bə şikilon. Bımədə dılım dəmande larze. De çımı nanqırə bınon qızqızəyn. Bımiyən rujnomə ha haftədə az ışdənim doydə. Fikım kay ki, ım məlun yəğın ım rujnomə handəni, handəjbəy ımi bə ruəninə bənkə peənəpışti. Işdənən çəy kom vırə, ko səhifə? Qədə-qədə parsəym. "Zə hovəzo, rujnomə hande, əçəy fılonə vırədə şımə diyku nıvıştəbəbe, də nıvıştəyon tınən rozij?”.

Ha, hovəzo dəmande zıvon çadoy, mız-mız kay, de ityoti dastədə bə sıpyə pirıvolə tuməj ışdə kutiku qəte. Az bəvədə çı yenqədə bəbum əy Xıdoy bənə. Hovəzo çımı rang-ruə dəğişbeş vinde, ışdənış bə avtobusış şıdoy. Hiç ladəynəku ə maşini çaş nıkarde-nıkarde. Çımı leputon sə larze-larze co şebin votdə. "Çımı molon bardəniş-bardəniş, co çoj kardə”...

Bəşdə qıləy tanişi rost oməyn. Kef-əfoli bə peştə ım odəmi ğıy bə yəxə noy, tı bəpe çimi i iskan çay peşomi, çəğıno bışi.

Azən demi çı əskərəti soronku hejo çokə mijim oqətəbe. Əçəy sıxanım saru enığande, beşemon bəçəy mərənqo. Im odəmən dəllolətiy kardə, kə, so, vırə, maşın fılon səy, dəyişkarde yano çokə səriştəj heste. Sıxani kırti, oməymon bo çay peşome. Çığın-çəğin xəyli sıxanmon kay. Çımı fik əçəy tojə peqətə ofisisə be. Əyən ımıj qəte, jıqobızın ğəstoj xəbəş səy: "Şımə rujnomə ofisi ko çıçbe, pəydonkay”? Ha... bımədə çımı dili i zikkəj jəy. Zınəme çı soxə yarəkuye... De təri-təri-səzıvonım kay, çəğıne beşem. Işdən bəşdə toxtətim doy, votme: "çokbe RTMM ofisij xəbə nıstəy, bəy çiç əvotim, de kom dimi...”.

Çoko şanqo bedə, de düst-tanışi qırdə bedəmon bə çayxonə. Imşanqoən nışdəbimon çayçiədə çay peşome-peşome çı dınyo qəpi, rujğari sə-sıxani kardəbimon. Bəməsə yolən iyo hestbe, rukən. Sıxan qarde oməy beşe "Palmalı” Mübarizisə. İ kəs votşe, "Xıdo bəy fırsənd bıdə, bəşdə xəlxi vəc omedə”. Co kəs votşe: "Işdə milləti har tənəvəzədə mandə”, ə kəsən votşe ki, "Bı nezoni çi bə zori Türkiyə "kanal D”ej hıryəje, zərofət ni”. Bı sıxanon bə odəmonsən az vebim şo bedə. (çə Mübarizi bəmi diyərobə-diyəro alvodətij rəsedə) Çəmə paliyo nışdəkəsonədə, ha tərəfo yolmon hisob kardə, sininə merdonədə qıləy xəyləkij quşdoy, oxeyədə dı-se kəlməj vote; "Mübariz nışu bə yolə Türkiyədə kanal "D” nıstənoye, bo Lankonədə kanal "T” okə, lap çoke bəbə” İm sıxanon mınjon peqəte, ham piyəy bəşdə nıqətom bənem ne. Bəşdə dılvandim doy; bə çiçi lozime kanal T, Lankonədə CTV-hesteyəni, bədə-bədiədə "C” bəbe "T” kay, bəqəm ım ve çətine ki?

Nə isə, əşdim çəğıno, (rom diyəro be qorış rə əşdim) nez bem bə çayçi ışdə nışdə mizi ğarzım doy, beşem. Bəs çı "milləti ğarzi ki bədo”?

Hejo bı parsi cəvobi nəve-nəve rəsəym bə kə. Isət şımə botən, çımı dıl nıdəjo, çiki dıl bıdəjo?

De purəsəy, de yarəynə dıli piyəme bıhıtom. Sədəm çan cürə fikron bə yəndı peşıştiyən, səpebəyən  Atabala mamu əsəfıtonə nıvştəy handə bə peştə çımı han-hıt vitə. Isətən hejo tarsedəbim birdəm çəy vində hanədə azəm bəvindem. Ə "yolə” odəmon "ə rəhmətikə merd” (dübü-dübü) bəçımı han xıdoməkardon dəşen, az bəpe ışdə yonqo ısətnico vabə ğıbilə oğandom.

Mıku nə Atabala mamu dıle hest, duruş biyə, nən çı Rafiqə boli ciqə hest, dəvon sıxan bə sıxan bom. Əve qıləy bitovə piyozım ğıçəjə kay, qılən çəy tono kılə kort (çaxo), nome ısdə bolışnə jiyo, bıdə hiç hanı nivindom, cok ya puç.

Maşdə əşdeyədə ha şıniyəym ki şanqom hanədə çıçim vində, bə yodım nıznəy vay. Əslodə jıqobe: "Çiç hıtim ki, çiçən hanədə bıvindom”...

İlyasi Habil,
Liki r-n Anzoli di,
"Tolışon Sədo” rüjnomə, N: 02 (14), 14 yanvar 2012


 

Просмотров: 1390 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?