Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Сентябрь » 20 » DE ŞAIR NƏRİMAN TOLIŞİ MISOHİBƏ
15:41
DE ŞAIR NƏRİMAN TOLIŞİ MISOHİBƏ
NƏRİMAN TOLIŞİ-50

Sıftənə şeer (bə tolışi, ya bə tırki) kəynə nıvıştə? Əməson ya ıştı ıştəni mınsibət çe cur be bəy?

Cəvob: Az çominnə sinifədə handeədə bə həvəs oməym. Kırtə hikoyon ənıvıştim. Bə tırki. Şəşminnə sinifiku şeiron nıvıştem bino kardəme. 1977-nə sorədə, az haftminnə sinifədə handeədə mınıjon çı miyonə məktəbi "Komsomol projektoru” divoə rujnomə redaktor vıjnijone. Vəyo ıştə kali şeiron ədəym. Çəvonədə:

Əliyev Eldar,

Məktəb gələr ona dar.
Dərsdən yayınmağa o,
Çoxdan olubdur vadar.
 - misroon çımı yodədə mandə.

Ta tosbin 1981-nə sori nıvıştəyonım ısə mandəni. Həminnə sorədə bə əsqər şim, oməbəpeş bənem çımı şeirə dəftəron qin kardə bə. Həlbəttə, əçəvon kali qılə de ısəti nəzəri hiç şeir hisob karde nəbiy.

Sərboz bə devrədən şeir ənıvıştim. İminə tolışə şeirımən 1982-nə sorədə əsqər beədə bo əğılonro nıvıştəme. Əy bəşmə nəzə bırosnom:

ZIMISTON

Va voyedə, şəxtə veye,
Yaman sarde, dastmon keye.
Lınqon siydə çıkmonədə *
Quşnə kılo çəmə sədə.
Kılo quşon okardəme,
Dastəquəve tankardəme.
Tanım ğalin kardə, həni
Tarsdənim çı zımıstoni.
Ha İsmayil, Vasif, Qulşən,
Haydi rərə bə so eşən!
Ki roziye, ki səhmone?
Hənəkkəmon vabuccone.


*-Çıkmə-lınqi tosbin zonıği bə vırə. Çıkmonə--çəkmə.

Bı devrədə çımı nıvıştə şeiron əncəx çımı nezə odəmon handedəbin. Bə dərc doydənıbim.

Iştı sıftənə mətbu şeer (bə tolışi ya bə tırki) komonin? Bahandon çe cur mınosibət nişo doşone bəy? Bətı çe cur təsirin bin?

Cəvob: Çımı "HA REÇİN” nomədə bə şeir iminnə kərə Lankonədə beşə "Leninçi” rujnomədə, 1990-nə sorədə bə əhandon odoştə bə. Həlbəttə, ım bomı ve xoş be. Həmən boəçəyro ki, çımı iminnə kərə dərc bə şeir moəm zıvonədə nıvıştə şeir be.

Tədbiron, məclison, mısobiqonədə çe cur şirkət əkəyş?

1993-nə sorədə "Tolışi ərməğon” nomədə bə almanaxədə (Tərtibəkə, f.e. namızəd Novruzəli Məmmədov) şeironım dərc bə.

1994-nə sorədə "Tolışi dınya” (Tərtibəkon: Etibar Əhədov, Ağəddin Babayev) nomədə bə folklorə dastədə çımı qırdə kardə xalqi ədəbiyyotə nımunon, iyən çımı muəllifinə nəğıl, şeiron bənəy folklor nıminon doə bə. 1998-nə sorədə, çımı həmunnə, nəğıli formadə nıvıştəy (Dolçə sırr) de ABŞ-i Azərboycanədə bə səforəti, OSİ—Ojə Cəmiyyətə İnstituti—Azərboycan, NRC-Norveç Pehuyon (Qaçqınlar) Şura, USAR-Azərboycan-USAİD-i təşəbbusi "Tutu” nəşriyyati tərəfo bənəy kitobçə dərc bə--de bə tırki tərcumə bə ivrə (tərcumə bəmı məxsus ni). Əncəx təəssuf ki, ijənən muəllifi—çımı nom vəyo nışon doə bıəni.

Tolışə şeironım Tolışi məholi ibtidoi məktəbonədə tədris bıə dərsə kitobonədə doə bıə, bə tolışə hırdənon omutə bedə. Tolışə muğənniyon (İsrail Məmmədov, İsmayıl Səfərov i.c.) çımı şeiron vəyonədə, co mədəni ədəbiyə məclisonədə bənəy mahne—muğami handedən. Ve səğ bıbun!


Tolışi rostbemonə hərəkotədə ıştə vırə çe cur vindeydəş? Bı lıvemonədə ıştı fəoliyət tıni qane kardeydə?

Cəvob: Az XX əsri həştominnə soronku bo tolışi xalqi maarifi, rostbemoniro bino bə həmə məclis, cəmiyyət i.c. tədbironədəm şirkət kardəme. 1987-nə sorədə az de ıştə i qrup həmroon Likədə "Toponomik mərkəz” nomədə mərənqomon soxte. Mərənqo məqsəd çı Liki, həmən umumən çı Tolışi məholi toponimon tədqiq be. Bi roədə xəyli koon kardımone. 1990-nə sori sıftəku Lankoni Şağlase diyədə ofəyə bə "Avesta” cəmiyyəti koonədə fəol şirkətım kardə. Çı cəmiyyəti idorə heyəti uzv bıəm. "Ruşnə” tolışə şairon ədəbiyə məclisi uzv bıəm. Peşı AXBP binobeku MK, peşı partiya İH uzv bıəm. Tolışə Mədəniyyət mərkəzi, Tolışi Sipirişon Şura uzvim. Mılxəs...

Tolışi rostbemoni roədə azən ıştə zuy vışqə koonım kardə, ijən kardedəm. Az jıqo zınedəm ki, bı koədə çımınən mıəyyən xidmət bıə, heste. Bı barədə çımı qəp jəy çok benibəşe. Bımi şoyd bə xonəxon bı həxədə qəp jəy, ğıymət doe tikən sərost bəbe. Mande, mıni qane karde... Az hiç vaxt ıştə kardə koon, ıştə bo karde potensialım bəysə kamım zınə karde. Bomi, şərait, imkonən bəpe bıbu... 10-15 sor çımı bə nav 2 qılə, bə tolışi etnoqrafiya dair monoqrafiyam nıvıştə, oroxniyəme, dərc karde zınedənim. Çımı bımi maddi imkonım ni. Sponsiri isə çıkono pəydo bıkəm? Elmi ko mudafiə kardənin bim. Bo dissertant bero AR Arxeoloqiya İnstitutədən, LDU-ədən Devlətə odəcıjon piyəy. De mıəllimə maaşi ə puli çoknə ədəym? Elmiyə mıdafiən mande bə kəno. Çımıku bəşıkrə nıbə səbəbonro bıbuən ıştə kardəninbıə koonku hələ ki, tam rozi nim.(kursiv-A.B.)

Liki tolışə şairon arəo ıştı movqe çe cure? Bə tolışi poeziyə çe tojətion vardə?

Cəvob: Qəvə ədəbiyyoti bə nəzə nırosnomon, Likədə iminnə kərə az bə tolışi poeziya nımunonım ofayə, bə xalqi nəzəm rosniyə. Peşı Şamirzə Tolışəxun, Nəcəf Məmmədov, Nəzir Şaban i.c. ənıvışton de tolışi ədəbiyyati məşğul bən. Isə de fəxri vote bəznem ki, tolışi ədəbiyyati ofaye roədə ıştə dast-xəttıj bə Baladdin Veşoən çımı perosnə şaironədəy. Bə tırki ve səviyyəynə poeziya nımunon bə məydon vardə istedadinə şair Balayar Sadiqən de çımı təsiri bə tolışi çokə şeirıj nıvıştə.

Tolışi ədəbiyyoti tarıxədə iminnə təcnis, cığəynə təcnis, sonet, soneton çələnq, yaponi şeirə formon—hokku, tanka az nıvıştəme. Peş mı şair Vəlişah təcnis, Baladdin Veşo, Əli Nasiri soneton çələnq nıvıştəje. Əmandə formonədə ve həyf, hələ ki, ıştə ğələmi ovojqınəkəs bıə ni. Yaən, hələ bəmı rast oməni.

Zəhmət nıbo, ıştə çapbıə kitobon barədə qəp bıjən. Kitobxıvandbey bəşmə çe təsiron kardışe?

Cəvob: Dı qılə şeirə kitobım bə əhandon odoştə bə. İminnə kitobım "Bı Tolışə bandonədə”, 1999-minnə sorədə dərc bə. Vəyo çımı tolışə, tırkə şeiron vırə səydə. 2007-minnə sorədə "İnsan axtarıram” nomədə bə, tırkə şeiron vırə sə kitobım bə əhandon odoştə bə.

Mıəllim ko kardeydəş. Çe cur umniyeydəş ıştə bədiiyə-elmiyə ofəyəvonəti de mıəlliməti? Yəne rosniyey zınedış?

Cəvob: Ve çətin. Muəlliməti, peşt dərsonən fərdiyə məşğəlon çımı həmə vaxti səydən. Qıləy qədə kuməm heste, hiç bo ədəbi-elmiyə fəaliyyətiro sakitə, aşişə, tamijə cuncımən ni...(kursiv-A.B.)

Imrujnə tolışi ədəbiyati çe cur vindeydəş?

Cəvob: Sıxani rosti, veyən rozi nim. Çəmə ısəti ve tolışə şairon ve bəsitə şeiron nıvıştedən. Poetikə zu kame çəvon nıvıştəyonədə. Isə çı tolışi poeziya, heco-qafiyəj vırədə bə, poetik zuj nıbə şeiron vaxt boəmə, az jıqo zınedəm, bə dumo mandə. Bı barədə mıni qane kardedə, ustod Vəlişah, Əli Nasir, Xilqət, Mehmon Ğərəxani, Rza Musa ofayemonon. Kam bınıvıştonən, Peymon Oğayat, Balayar Sadiqi poeziya nımunonən deştə qəncinə, orjinalə fikon çımı dığəti okırnedə. (kursiv-A.B.) Çəmə şairə boliyon mıni bıbaxşon, az ıştə nəzə-dığəti ifodə kardedəm. Be bəzıne ki, kom şairi nom isə çımı bı dəqiqə fikom beşe, yaən bə kom şairi ofayemoni çok bələd nim. Umdəvom ki, çımıku qırəy əkənin.

Bə tolışi cıvonə şairon kom tovsiyon heste?

Cəvob: Ha, peyo bə çımı votə tələbon cəvob doə şeiron bınıvışton. Azən vaxt bıə, nığılə poeziya nıbə şeiron nıvıştəme. Bə devronədə vote bəbe ki, ədəbiyə məktəbımon nıbe. Isə ə devr bə dumo mandə. Isə əsl sənətə əsər bə məydon noe lozime. Bə şeirədə ki, tojə jı-çiy bə məydon noydənij, əncəx heco, qafiyə normon çaş kardə bedə, deə nıvıştəyon əhandon məşğul nıkən. Jı ədəbiyə nımunon bə məydon bınən ki, deə nımunon bə dınyo ədəbiyə arena beşe bıbu. Bımi çəmə sipirişə şair--ənıvıştonən, cohilonən potensial, zu heste. (kursiv-A.B.)

İmsor 50 sin təmom beydə.(29.09.1963) Həniyən vey kom yodo mandeydə: nimə əsrə umri qulqulon ya uğuron?...

Cəvob: Çımı umır qon dəvardə. Sivı se sinnədə bə ali məktəb dəşəm. Maqistraturam de sıə diplomi oroxniyəme. Kamədə-veyədə imzom bə əhandon məlume. Bəmı vote bəbe ki, hiç ki dastək bəni, hələ poçə bıjən, manebəkəs ve bə, ısən hestin. İmoni fik kardeədə, votedəm: az de şəraiti, bı vəziyyət oməm beşəm, ım koonım kardə, vallah, kam odəm bımi zuj əvışkiy.( kursiv-A.B.) Çətonoən fik kardəm ki, oxo çımısə da kərə ve yolə fəoliyyət nışon doy əzınim... Eh... bımiyən şık bo!

Kom sıvolon əpi ki, az bıdəm bətı?

Cəvob: Maşallah, Allahverdi muəllim, mınon ənə eşande ki, həmə ıştə həyat, jimonım okarde, votıme. Bomı vote iqlə orzuyon mandin. Orzuyonım boştə ıştənisə ve, boştə xalqiye. Çəmə bo tolışi xalqi jiye, zıvoni nımarde, mədəni rostbemoni kəşə zəhmət bə puç benışu! Har xalqi çı həxıj hestebu, çəmə xalqən bə həxon bırəso!

- Amin!

Bəştə həmroon, həmtoon, həmkoon ve təşəkkur kardedəm. Ve dığətinijon. Çımı 50 sinni beon bə yod dənoə, dığətədon oqətə, bı ğəyğuro ve mınnətdom. Xıdo Şıməku rozi bıbu!

- Xəşəcon bıbi!

Mısohibə səşe Allahverdi BAYRAMİ
20.09.13

Просмотров: 1209 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?