Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Февраль » 20 » Hə (lol) (rom) ə mənot
20:47
Hə (lol) (rom) ə mənot
Qıləy Lankonıj bo hande şedə bə şəhri-Qum, çand sori bəpeşt bə i haftəlığ oqardedə bə Lankon, omedə bəştə kə, çəsədəy vindedə ki, əçəy hovə bə şıti ov jəy pidəşe, parsedəki: şinə hovə, çiç kardedəş? Hovə çəy cəvobədə votedə ki, "bə şıti ov jəydəm, bardedəm bo həvate”. Həminə lankonıj votedə ki: şinə hovə, jəqo məkə, hərome, bə kə həromə pul məvə, kam bıbu, həlol bıbu. Hovə bə bıyə votəy quş doydə, şıti bardedə bə vıjor, dessə çoştə mandedə, hiç ki bə şıti nez omedəni, jıqo duz i həftə davardedə, bıyə bə şəhri-Qum şeədə ıştə hovəku parsedə ki: şinə hovə, ıştı vıjor çoknə dəvardedə? Hovə xəcolət kəşe-kəşe votedə ki, bəs az bə şıti ov jəyədə, bə i-dı saat həmmə əhvatim, ısət i həftəye bə şıti ov jəydənim, hiç şıti ğıyməti xəbəsəkəsən ni.
Lankonıj xəyli şedə bə fik, peşo ıştən bəştə votedə: ey dıli ğafil, ənnə zori Lankonədə qıləy həlolə mənot ni ki, bo ın şıti bıstəno....

Məzhəkəyinə məhkəmon...


D-r Hilal Məmmədovi məzhəkəyinə məhkəmon deştə xudi şedən, ın sifariş çıkono doə bə, zınedənim, əncəx əy zınedəm ki, sifarişi soyb ve vaza odəme, hiç ki əçəy doə sifarişi vədə tov vardedəni, ıştə çaşonşon epuştəşone, ıştə dıli kəybəşon jəşone, zıne-zıne ki, çı d-r Hilal Məmmədovi hiç qınoş ni, (əslədə heste, çəy qıno TOLIŞ beye, əvən bənə veynə tolışon MANQURT bəbəy, ısət nıştəbe ıştə kədə, bə Türkan Şorayi dyə kardedəbe) əçəy məzhəkəynə məhkəmə bardedən, bəbanən, bəy koən bədon, çumçiko sifariş jıqo doə bə, ın sifarişi navi əncəx i kəs səy bəzne, əvən ki, hələlik bı ko reaksiya doydəni, ısət d-r Hilali həxədə bəy çiçonşon votəşone, Xıdo bəzne, əncəx ə odəm hələmən bı zori zımbəzırımbi "məsedəni”, ə odəm hələmən bə nəzə səydəni ki, əçəy "podşoəti” zəmonədə tolışi alimon qılə-qılə çı sıra bekardedən, ə odəm hələmən bə nəzə səydəni ki, bə tolışi hiç Stalini zəmonədəən ənnə doğ jəşon ni, çimi oxo çiç bəbe, iqlə Xıdo zınedə, əncəx bəpe əmənən bənə milləti ıştə ruşinfikə zoon mıdafiə kay bıznəmon, bəpe əmənən bənə milləti çə ruşinfikə zoon ko davom bıkəmon, həmməkəs çı dınyo kuç bəkamon, hiç ki yo daimılığə ni, əncəx iqlə çiy ıştə yodədə oqəte lozime: Popoki nomən tarixədə mandə, səhl sumbati nomən, ısət bəpe tolış bıvıjno, əv de ko ro bəşe, de Popoki ro, ya de səhl sumbati ro. Popoki ro şe ve çətine, ın roədə har çi çaş kəy bəbe, çumçiko şəytoni tulon, ve əfsus ki, çəvon dılədə xəyli "tolış”ən heste, "tolış” nomi məsəsati cındo bedən, nıştən bo "donos” nıvışte, bəs məvotbən fılonkəs bəştə tolışış votşe. Həminə ko çı d-r Hilal Məmmədovi oxminə məhkəmədəən bə, izohat doə şahid votedə ki, "bəs Hilal 1993-nə sorədə bə Lankonədə jiyə tolışon votedəbe ki, şımə ıştə aradə tolışi qəp bıjənən, əv demi "milli-irqi ayrıseçkilik” dənoydəbe”, ısət bı jıqo dəyusi bıvotoş ki, ay nocins, ruşinfik bə qornə ruşinfike ki, bəştə moə zıvoni dəqər doydə, ruşinfik bə qornə ruşinfike ki, bə camaati sərosnedə ki, çı Xıdo əmonətiku – İnə zıvoniku mığoyət bıbənən, həni bənə tı bəştə moə qəvi dılə "tu” kardedəni, odəm bəpe çənnə nocins bıbu ki, bəştə moə zıvoni "milli-irqi ayrıseçkilik” bıvoto? Ha şinə handəkəs, çəmə ısət dıqlə romon heste: Popoki ro, səhl sumbati ro, har kəsən ıştə ro ıştən vıjnedə....

Unikal aksiya


Manqi 15-də çı d-r Hilal Məmmədovi məhkəməbe, məhkəmə "qapalı” dəvardedə, çumçiko pidəşon ni ki, camaat oşkoə məhkəmədə çəvon nocinsəti bıvindo, çəmə iqlə romon heste, məhkəmə soədə çı məhkəmə orəxe çaş kay, əncəx çəmə müdafiə komitə qıləy çokə təklifiş doy: məhkəmə soədə ıştə qəve de təbibə tənzifi epuştedəmon iyən tam-tami jəy mandedəmon, jəqomonən kay, veyə informasiya agentliğon çəmə ın aksiya kəşəşone, vote bəbe ki, çəmə ın aksiya bə dınyo sədoş eğandışe, hukumətən mot mande, nıznəşe çiç bıkə, polison eməyn vəy, əncəx vindeşone ki, əmənən bənə bəvon lolimon, korimon, əncəx ıştə etirozi de lolyəti, de koryəti nuşo doydəmon, dessə oxo dyəmə vəy pemandin, ha şinə handəkəs, əncəx qıləyən ko heste, ın etiroz aksiyon bəpe har məhkəmədə bıkəmon, bımiyən zu lozime, odəm lozime, "az deştə tolışəti fəxr kardedəm” votə zoon bəpe çəmə toniku bıbun, interneti qəhrəmanati dəvarde, ısət patrot be lozime, myonədə be lozime, umum heste ki, çəmə cıvonon bı koədə əməni cali onibəqəten...

Çı RTMM-i benubəynə konfrans


Çəmə xəlği yolə zoə, yolə şair Əli Nasir fevrala manqi 5-də çı RTMM-i sədrətikuş istefo doşe, əçəy istefo ğəbul be, mınşon bə RTMM-i sədr vıjnişone, az həminə benubəynə konfransada votme, ısətən votedəm: az cali hiççi kay əzınim, bəpe çı RTMM-i İdarə Heyyət ko bıkə, bəpe çı RTMM-i ha üzv bəştə qıy qıləy ko peqəto, ısət yol-yoli qəp jəy vaxt ni, ısət bəpe əmə boştə milləti çiçsə bıkəmon, əncəx bı roədə çəmə xəyli çətinətimonən bəbe, əməni bə farsi, bə erməni, bə müxalifəti anqıl bəkan, anqıl kardəkəson dyə kardedənin ki, əmə çı respublika Ali Qanuniku bə kəno beşedənimon, əmə ıştə Konstitusion həxon pidəmone, hejo əvoni bəmə çaşapuri bıdən, vəsmone, əncəx hiç ki bəmə hiççi be mübarizə ədəni, bəpe əmə ın çiyon çəvonku bıpyəmon, ha ruj bıpyəmon, ha haftə bıpyəmon, bə nıpyəkəsi çiç bədon ki?

Prezidenti şöbə müdr

Çı Prezidenti qıləy şöbəş heste: milli azlıqlarla iş şöbəsi! Çəy yolən hiç "milli azlığədə” ni, Müzəffər Talıbov nomədə qıləy xonəxoye. In odəm demı i kərə dim-bə-dim qəpış jə, i kərəən de telefoni, hejoən votedəki "Milli Məclisin yarısı talışdır, nə istəyirsiz?”, sıxani rosti az MM-də tolış vindedənim, ki vindedə, çoknə vindedə, əv əçəy şəxsi koye, lap MM-si həmmə tolış bıbu, ım çiçi dəqiş kardedə ki? Hiççi dəqiş bedəni, əmə de raketi sürəti assimilə bedəmon, ın ko navi bəpe həminə "milli azlıqlarla iş şöbəsi”, yəne Müzəffər Talıblı bıstəno, əv ısət boy de Eldəniz Quliyevi telefonə qəpədə "talışlar öz xarabalarında talışca danışsınlar da, gərək helə TV-ləri olsun” votəşe, ın odəm dyəçəmə nomi həvoyə pul səydə, hələm bəçəmə kəonən "xaraba” votedə, ısət çəyku bəki şikayat bıkəmon? Bə həminə Milli Məclisi "tolış”ə deputaton? Ay-hay, əqəm çəvonku i kəs ciqəynə zoə beşe votşe ki, "Müzəffər Talıblı, unutma, sən milli azlıqlara görə dövlətdən pul alırsan, bütün milləti niyə təhqir edirsən?”, peşoən ın məsələ hejo həminə MM-si plenar iclosədə rostkə... Əncəx az zınedəm ki, çəmə "deputaton” ımi ni bəkan, bəçəvon lolyəti qornə bəçəmə kəon hələm "xaraba” votedən, çoke, i kərəən bəvindeşon ki, hejo çəmə kəon xərobəşon kay, ısət pidəme bışum dəşum bə Müzəffər Talıblı kabinet, bıvotom ki, ıştı 12 qılə "xərobə” heste, bəmı ısət 12 sore qıləy "xərobə” doydənişon, bə qornə ki, çımı bəşmə doyro rışvəm ni, bə qornə ki, çımı rışvə doə dastım ni, bə qornə ki, az 20 sore bəşımə jə mahne raxs kardedənim, ın "bə qornon” veyən aşmarde bəbe, əncəx ən yolə "bə qornə” əve ki, çımı ğələmi arışte zınedənin, ni bəznenən.....

Qəzeti maliyyə


Həminə Müzəffər Talıblı "talışlar nə istəyirlər, qəzetləri də çıxır” votedə, əncəx bəçəmə qəzeti maliyyə koməkəti kardedənin, qavaran koğəzonədə nıvıştedən "talış dilində qəzet buraxılması-100 min manat”, ə puli qavaran "ebardedən”, əncəx fakt əve ki, bəçəmə qəzeti hukumət koməkəti kardedəni, əksinə, ha cürə təzyiqonən kardedən, ısət boy çəmə tolışonən qılə-qılə mandedən bə kəno, nə Moskva tolışi diaspora, nə Sverdlovski tolışi diaspora, nə Pribaltika respublikon tolışi diasporon bə qəzeti koməkəti kardedənin, bə çaşin, çiçi bə çaşin, zınedənim, əncəx əy zınedəm ki, çımı şə ro bəçəvon xoş omedəni, az ve sərtim, həminə mərəz qədə-qədə bə Azərbaycani tolışonən dəvardedə, həmməkəs bəmı votedən ki, qəzeti profili dəqişkə, çoknə dəqişkəm, əy votedənin. Çoknə qəzeti profili dəqişkəm ki, çəmə milləti qıləy yolə zoəşon zindonədə kıştşone, ısətən co yolə zoə de nıbə ittihomon dənoəşone bə dılə, çoknə qəzeti profili dəqişkəm ki, bəçəmə milləti sə ha hənəkon vardedən, bəçəmə kəon "xaraba” votedən, çənnə çəmə kəon abad bə nin, çənnə çəmə kəon "xaraba” bəndınen, az qəzeti profili dəqiş əkənim, qəzeti bəhvatem, ıştə dasto bebakam, əncəx əçəy profili dəqiş əkənim! QƏZETİ HAVATEDƏM, SƏKƏS HESTE? Lap həromə mənotonən, onsuzən bı məmləkətədə həlolə mənot ni, ğəbul kardedəm....   

Rafiq CƏLİLOV,
celilovrafiq@mail.ru,

"Tolışon Sədo” N: 37 (49), 20 fevral 2013-nə sor

 

Просмотров: 1330 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır