Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Ноябрь » 1 » Həxə ko
02:08
Həxə ko

Ha, şinə boon, xəyli vaxtbe deşmə bə vindemon ome zınedənıbim, çimiyən kali səbəbonşon hestebe ki, bəşmə vote tikəy çok ni. Hiç zınedənim komi oqətom, komi bıvotom, xəyli votə çiyonım heste, qılə-qılə bəvotem, bə kon qılə nubə nırəso, peşo bənıvıştem. 

Bino bıkəm çı Şuşa radioku, ərmənion Şuşada tolışi zıvondə radioşon okəy, aləm qıni bəyəndı, kali odəmon tadibəsə bə İroni tolışə prezidenti noməşon nıvışteşone ki, tı bəçəmə milləti ko ıştə qədə sə dəmənə, jıqo bızın ın milləti bı 2-3 xonəxo aspardəşone, sıxanım bımədə ni, har xonəxo ıştə fiki vote ozode, dessə bə vaxti ki, sı riyə danıvardo, ehanə sı riyəku davarde çəy cızzəbulə kəfşəni eqətedə, ha, nomə şe rəsəy bə İroni podşo, əvən çiç bıvoto coke? "Az çı Əhmədi zoə Nicatim, boştə millətiro (yəne bo tolışon) radioən obakam, televindemonən, şımə kişon ki, miyonədə çulə arışdəşon?” In kəxəlizon ısət bə Əhmədi zoə Nicati sərosne zınedənin ki, ərmənion bı koədə marağşon heste, əvon boştə maraği qornə har ko bəkan, əlğərəz, Əhmədi zoə Nicatan oqarde votşe ki, məmləkətonən heste, rəhbəronən heste, bəy ovardkən. 

Jıqo çiyon bəçəmə rəhbəri nıvışte xətoye, əhvala Nəvuzəli məllim, 2-3 kərə nıvıştşe, şe qurum-qumbaz. Çaş kay əbi ki, çəmə hukumətən ərmənion cəvobi  bədo, əncəx çəmə hukumət çı koyku nəticəş benıkaşe, tolışi zıvondə haftədə 1-2 saatinə rədioş onıkaşe, çiç bıkəmon, çımon sə ğale, əmə bıçımon yod dəşedənimon, bə qornə ərmənion çımon hanvəku istifodə kardedən, dubu-dubu, məsəme ərmənion tolışi zıvondə televindemonən obakan. Okən çiç bəbeeee, ijənən 2-3 xonəxo bə İroni ısətnə tolış nıbə prezidenti nomə bənıvışten ki, tı kiş ki, bo tolışon televindemon okardedəş? Əv çiç bəvote, çı cəvob bədo, zınedənim, əncəx ımi zınedəm ki, hejo ın 2-3 kəs rost kardedən bə İroni prezidenti nıvıştedən, bı movzuədə bəçəmə prezidenti nıvıştəkəsi qətedən, şodoydən bə dılə. Ki pidəşe ki, çəy kə be xıyzonsoyb bındıno, ən çoki hejo bə İroni prezidenti nıvışteye. 

Ha, peşo məsəme ki, ərmənion İronədə Tolışşunasati tədris karde pidəşone, bəştə ənqıştə qıləy ğoymə ğıççə jəme, zınəme qıləy rınəy bəbe, jəqoən be, i kəs (tarsiku çəy nomi qətedənim) şe bə İrəvon ki, həminə tədbirədə iştirok bıkə, hiç ə kəxəliz bə İrəvon nırəsəy iyo jiyə tolışon mandin bə nubə (nubə hiçə mənadə neya) ki, əv tolış ni, çəy çəmə nomo qəp jəy həxış ni, əmə əy tolışətiku bekardəmone! Yo bə odəmi bəvoten ki, tikəy ıştə fikədə korrektə bıkən, əqəm ə odəm tolış nıbusə, şımə əy keynə bə tolışəti vardəne iyən əy çoknə tolışətiku bekardedəşon? Ne, əqəm ə odəm tolışbusə, şımə kişon ki, bə Xıdo ko dast ğandəşon, odəmi millətəti ləğv kardedəşon? Sıxanım bımədə ni, ki bə tv beşe, ki bə qəzet beşe, qa votedən əv Qarabaği dave qəhramane, çand həzo ərməniş kıştəşe, qa votedən əv xaine, separatətiş kardəşe, Qarabağıj həvatəşe, zınedənim har ruj bə qıləy zırno həvo raxs kardə ın odəmon de kon əqidə jiydən, əncəx əy zınedəm ki, ımon bəpe bənə ruyəninə keçə ıştənşon bə miyon şodoəşon bə nəbəyn, çı bıznom, qavar bə tv beşəkəson, bə qəzet musahibə doəkəson qıləy "ve sağ bi” səşone, har çi be bəzne, çımılğ ni. "Ve sağ bi” votme bəçımı yod prezidenti səçınəti oməy, votedən peş prezidenti səçıni bə moybala zoəşon 150 həzoyinə "araba”şon doəşone ki, ıştı pə zəhməte bəhəre….

Ha, yo oqətom, davardom bə məsələ, ə ruji yutub soxədə çəmə yolə şair Əli Nasiri vindıme, xəyli soronbe əy vindedənıbim, vote bəbe ki, hiç dəqiş bə ni, Xıdo bəy sofə jimon bıdə İnşallah, ha, kam mande dəqıjyom, Əli Nasir tolışi şer votedəbe, şeri nomən "ıştə həxi bəsənemon, bəvindeyon”be. In şer bəmı qıləy ləzzətış doy, tı boy diyəkə, çı Əli Nasiri, yaan co şairon jıqo patrotə şeron məseyədə xəyli peştıpur bedəm, hətto bə ciqə omedəm, bəştə tırkə-tolışə balaliyonən votedəm ki, şımə nom boçi bı həxə koədə ni? Dessə keynə şımə bəştə moə, nənə zıvoni marde çı kənoku diyə bəkaşon? Boçi bı zıvoni oqətero bə mucadilə, bə canq beşedənişon? Dessə keynə co zıvondə qəp bəjeşon? Kıve şımə tolışəti? Əvon bəmı çiç bıvoton coke? "Kon navadə şə tolışi balalionədə i kəs bı həxə koədə heste ki? Kon navadə şə tolışi balalion tolışi zıvoni oqətero bə canqin? Çəy nomi bıvot, əmənən dəşəmon bı həxə ko”. Bə rostə sıxani çiç bıvoti? Hurmətinə handəkəson, az jəqo "navadə şəkəs” zınedənim ki, çəy bala bı koədə bıbu, şımə zınedəbuşonsa çəy nomi iyo bınıvıştən, azən bəştə bala-bulon nuşodəm, bənıvışteşon?

Atabala Babayev,
Boku,
"Tolışon Sədo” N: 56 30 oktyabr 2013 
  

Просмотров: 1324 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır