Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2014 » Апрель » 15 » Mehdibəy SƏFƏROV. Dıldard
23:25
Mehdibəy SƏFƏROV. Dıldard

 

Əzizə tolışon, xosə çımı xalq!

Pidəme, de Şımə tikəy dıldard bıkəm... 

Bə səhe qərar oməm ki, əqəm əmə ıştən boştə zıvoni, mədəniyyəti, folklori, adət-ənənon, tarixi, coğrafi nomon soyb benışəmon, əvoni nığo nıdəmon, təbliğ, inkişaf nıkamon, Vallah.., Billah.., hiç kəs çı kəno bəmə koməkəti əkəni! Yəne, çəmə yeganə umidqo hejo əmə ıştənimon!

Bəpe, əmə hay dasti-dasti bıdəmon, ıştə milləti nomi, şərəfi, ləyoğəti, tarixi, mədəniyyəti, qururi, mentaliteti, ğədiməti.., əçəy ha sərvəti dınyo co xalqon dılədə nımoyiş, təbliğ bıkəmon!

Bomiro, vığın-vəğın emuje, dədurə qəpon jəy lozom ni! Bomiro, yoliku bə ruki, bəpe ha tolış ıştə daston bə pe bıkə, ko bıkə.., ko bıkə!

Çımı şinə millət! Imruj bo çəmə milləti nımarde qorış, çı ha tolışi vədə ve yolə məsuliyyət heste! Əqəm, çı dınyo dəvlətmandə xalqon numayəndon əncəx ıştə xezoni vədə ğarz hestbu, tolışi ısə boy, həm ıştə xeyzoni, həmən ıştə xalqi vədə ğarzış heste! Ə tolış ki, ıştə xalqi vədə bə ğarzi boştəro ğəbul kardəni, de bəboli bayro, əv nimənımrudə şəxsiyyəte! 

Bolion, hovon! Xalqi vədə bə ğarzi məsələ nisbiye! Ha kəs ıştə milləti roysə ıştə zu vışkə koy dəçıko, hınəj bə çiçi rəsdə, dəy məşğul bıbu, vəse!

Xosə tolışə fərzəndon! Əqəm ıştən de Tolışi milli mədəniyyəti kon sahə məşğul be muəyyən karde zıdənijon, bəvədə soax-soax bıkən, de xalqi mədəni təsisaton məşğul bə navəşənon, lideron pəydo bıkən! Xəcolət məkəşən, bəvon nez bıbən, lozim bə məsləhəton bıstənən!

Mınən, deştə ğıəryətmandə, qıləvıjnə tolışə duston ıştə səmon evə jə, be təmənno, dıli sıxto boştə xalqi milli-mənəvi irsi jiye, nığo doy, rosbero bə əlləyəkimon! De hiç kəsi koymon ni. Bə hiç kəsi pearış kardənimon! Ğərəz ıştə vicdani, ıştə milli mənafe bə hiç vırə anqıl nimon! Çəmə ha ko çəmə əmələdə çidə! De ve yolə qururi fəxr kardəmon ki, kam-ve əmənən, bəştə azizə xalqi – bə DƏDƏ TOLIŞi bənə çəy fərzəndi ıştə xıdməti kardəmon! De xidməti fəxr kardəmon, qurur dəvondəmon!

Qıləyən, bəməku tikəy deəro eqnə, kali vətənpərvər, ğıryətmandə Tolışə navəşənonku ve təvəqqe kardəm! Bolion, Şıməku rico kardəm; əqəm bəmə bı muqəddəsə roədə dast zındənijon qəte, komək zındənijon karde, hiç əkəni! Ziyanış ni! İntasi, bəmə mane məbən, bolion! Çəmə kəş-poçə məbastən! Çəmə peçti məsındınən! Vırəj oməy, noməy bəmə pearış məkən! Oxo, Şımə vindəjon ki, be i kupuk koməkəti, de hukməti təzyiqi, de represiv maşini vəbəvə mande-mande, de sa zılmi ıştə xalqi zıvoni, mədəniyyəti əyani təbliğati, inkişafi əmə real məşğulimon! Əy haştənimon marde!..

Ko buni bə çı vırə rəsə ki, mandəmon dı roy cobədə; a) ya bəpe bə hiç qəp-qəpon, təhqiron, təhdidon fik nıdəmon, ıştə səy evə bıjənəmon, de Tolışi conisə bə milli-mənəvi irsi, zıvoni, mədəniyyəti real təbliğati, inkişafi məşğul bıbəmon, b) ya da ki, həmə kon bınəmon bə kəno, əməni çı ruho eğande qorış, ğəsto təhqir, təhdid, exroc kardə, çəmə barədə beəxlağə qəpon, şər-şəbədon votə, çəmə ıştən bolion cəvobi bıdəmon? İ-yəndı təhqir bıkəmon! Dışmenon dıli şo bıkəmon, əvoni bəştə bısırovnəmon?..

Bəşmə rişi ğıbon! Isə, Iştən jı fiki bıkən; kon variant bəmə lozime? 

Çımı ğəromotə xalq, xosə Tolış! Çımı ladico de Şımə kardə ənə dıldardi yeganə məğz ıme: i-yəndı ğədi bıznəmon, bə sə dəşəmon! Bəştə xalqi həm maddi, həm mənəvi dastək bıbəmon (kamən bıbu, hiç əkəni)! Bəştə xalqi navəşənon diqqət, hurmət bıkəmon! Bəvon qayğı nışo doydənimon, hiç nıbu təhqir məkəmon! Imi həməkəs bızno: çı Tolışi problemon ğərəz tolışon hiç kəs həll əkəni! Bo Tolışi ğərəz tolışi hiç kəsi dıl əsutni! Ve-ve səbrin bıbəmon, cırtqoz məbəmon! Səvodin, ağılmand, siyosətin bıbəmon!

Şinə tolışon! Şımə səm dojne, tikəy dıldardım karde, mıni bıbaxşən!

Şıməni ve piyə boli, Mehdibəy.

 

Просмотров: 1627 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?