Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Октябрь » 27 » Mirfəyaz LİKMƏKANİ. Çordə mənot
21:01
Mirfəyaz LİKMƏKANİ. Çordə mənot
Zə çan vaxte dıştə Qulnənənə qəp jəydənim. Hələ i kərə qırdə bıkəm.

- Əlo... Əlo.

Ne Qulnənə məvuji telfuniku diyəroye. Tırovkə peğətdəni (qasbu piyəjenən həni dımı qəp jəyku erədd jəydə. Ne ye zə, səj ğale ya de sındoxi, yaən Şayo honiku ov varderoy şə) hələ dıborə zanq bıkəm... Duud. Duud.

- Əlo.
- Bəle. Viy nənə, çiki sədom məstə, çımı baləyki, hay Mirfəyaz. Bıbaxş, balə, ladinə zanqi cəvob doy nıznəme, ım tumbıryon şanqo çımıku sındoxi dil dızdə, sındoxjon okardə, ələk vələk kardə, bə kədəbim sındoxinə məşğulbim.

- Səlaməleykum, Şinə Qulnənə, çokoj? Çiçi heste, çiç ni? Çokoj conə? Bəçımı dıli oməy, sındoxij məşğulij, əğlon kıvin bəs?

- Əleykuməsəlom, xosə balə, tərime, piyəjenə nənə çoko bəbe?! Bərk voşi ekardə, əğlon poə mol-mələ dumo şə, poən kə-banon, kijə mijonnə alləyək jəydən, merıson lon dəşdənin.
Imon hiç. Tı çokoje? Ti? 

- Şuk bə Xıdo, babətim, həvo çan ruj be qordın-qordınədəbe maştəvonəku iyoən voşi ekarde, çiç ekarde, jıqo çı otvə lulə emedə.
 
- Balə ıştə yapu ğoym takə, kılo səkə, xote-xote ıştəku moğət bıbi, bəmı bımando bebəşeş bomej bə di.

- Hay Conə, az omeym pidə, əmo qıləy xəyə xəbə doyro bomem, obəqardem, bıdə Məhərrəmə manq dəvardo.

- Tı şoyə xəbədobuj, baləma, vəyə pılo bəştə nənə bədoj?! Çəmə çan vaxte dıtı dave-şave əve ki, kəxıvand bıbi, rə kəxıvand əbıiən rə co əbi, xəyr bəba.

- Hi, şinə nənə, İnşalla. Diədə çiçe rıviyedə? Çı xəbə-ətə heste?

- Hiçi tojə xəbə ni, qləy xəbə ıme, votdən çə Bəfa nəvə Azərjon qətə, ım səhe?

-Ha, Qulnənə, hilejon doabe eqətjone, təğatjon səy vadojone.

- Şık bə Xıdo. Vadoajone, kəy iqləliye, bəbole. Tınən bə çəp-çusə kon məşi, əve zinə i kəsi de dastə telfuni bə kəj zanq kardə be, tınibe parsedə. Hırdənon çəy dastə telfuni numrəj peğətə, çəy nommon xəbəmon səy, voteje Azəre, ım Azəron ıştı coniku çiçjone pidə, hay Mirə zoə?!

- Vay-vay qasti nənə masəluj Azərbu, əv çımı duste.

- Ay bıjyoj, bəpe voteje masəlujım.

- Ha nənə. çəyku norohət məbi, əv sıftə dəmənə ico ko kardəbe, ısət əvən əmənıj oğətə, vitə şə bə di, ıştə numrəən dəqişıj kardə.

- Balə, əqər ıştə numrəj dəqişıj kabusə, tı bəçəy çiçi qərəkij, tınij bo çiçibu?

-Nənə, tı jıqo bərməlo mandedəbujsə, bəvədə ləzi səbrkə, şımə peğətə numrə zanq kardəm, tınən bıməs.

Duuud, duud...

- Alo, Zə, Xəlilli Azər tınıj?

- Ha, Miri azim, çiçe? Çokoj?

- Iştı xəbə səyku çokim, yolə merd bıəj ıştə numrə-mumronən tojə kardə ha. 

- hi hi hi hi hi. Ha boli, iqlə numrə ne ve çionme tojə ka, ıştə jimoniən nu karde fikədəm.

- Ha Xıdo bətı xəy bıdə, bəs bəçəmə kə boçibe zanq kardə, çımı piəjenə nənə dılı toknə,

- Zə, həğətən çımı telfunjon dızdijone, numronən şen, bəşmə kəm zanq karde, dıtı qəp bıjənom. Məsəme Azərjon eğətə, fikim karde Azərjon qətəbu tınən vitəj şəj bə di. Ə çımı tikə əmlak bəşe jiədə tımoni.

- Zə, az hiç coy vitə zoə nim, ənə iyom - Bokuədəm. Azərjonən vadoə, mətars. Bəs əmlak çı əmlake?

- Əv bəmi çordə mənot (14) ğarzxoye, əy bıstənom, çəğın cəhəndımədən əy bığəton ya nığəton. Bomi mərəğin ni!

- Hiç əkəni, ıştı ə "əmlaki" əçəy coədə az bədom. Sağ bi.

- Ha Qulnənə ımən jıqo, tı rostij bən votedə, azən hiç zındənim çi, a Zəhəron dasto çone bışom... 

Просмотров: 1198 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?