Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Июнь » 21 » Tofiq NİCAT çiç votedə?
23:24
Tofiq NİCAT çiç votedə?

 

Şair Tofiq Nicat “Dilşünaslar və dilimizin fonetikası”(??) nomədə qıləy məqalə dərc kardəşe “Tolışon sədo” qəzetədə (N-10 (79) 17.06.2015).

  Məqalədə muəllif kom məsəlon noydə bə miyon?

 1) Kali ruşinfikon bə Tolışi zıvoni orfoqrafikə jəydən ıştənədə icod kardəbə orfoqrafikə zinəton (bəzəqon) (??) Yəni votedə ki, 1) hiçki bəpe dast nıjəni bə zıvoni orfoqrafiyə(??), çunki İlahi peyğəmbəron hətta dast bardəşonni bəy (??) 

2)  Zıvon çı xəlqi əmonəte, ehanə ıştəni “zıvonşunas” zınə şəxson bı əmonəti mudaxilə bıkon jıqo bızın bə xəlqi həmmə sərvəti dast bardedən, hətta əy ebardedən(??)  Be əyən,  bə xəlqi zor-xoş edaştəbə “çoçinə orfoqrafiyə”(??) xəlq ğəbul əkəni (??) (In merd qavar zınedənibu orfoqrafiya çiçe, inşəAllah, oməmute-A.B)

Çı zumandə fəlsəfiyə kəşfinə fikron bədiqə muəllif misal kəşedə 1992-nə soron hadison:

Quya bə vaxtonədə Tolışə tojə əlifboon tərtibbıkə “ruşinədoron” peydo bin, hətta tolışi dialektədə (??) U hərfi (??) ixtisorbıkə odəmonən beşin bə məydon (??) ( In merd qavar zınedənibu dialektədə (şivədə) hərf əbıni, sədo bəbe. İnşəAllah, oməmute.)

(Haşiyə: Bə vaxton Tolışi tojə əlifbo layihon bə xəlqi muzakirə bekə, Tolışə dərskitobon tərtibbıkə ijən bınıvışton ki bin? 
1) Professor, filoloqiya elmon doktor Əbulfəz Rəcəbov be. (Zahirəddini bə vaxti “Tolışi sədo” qəzetədə çapbə-bəçəy vəynə nıvıştə təkzib məşhure) 
2) Professor, filoloqiya elmon namizəd rəhmətşə Novruzəli Məmmədov be (Isətən in dıkəs Tolışi məktəbonədə  tolışə dərskitobon muəllifin) 
3) Professor, filologiya elmon doktor, “Talış dilinin qrammatikası” əsəri bınıvışt Əvəz Sadıqzadə be.
3) Tolışə zıvoni tədrisi həxədə ğıymətinə əsəron muəllif, filoloqiya elmon namizəd Kərim Kərimov be,  ijən co kəson) 
(Ayə, bı alimə şəxson tolışi zıvoni roədə kəşə zəhməti, kardə koon şəkk barde bəbe? Bımon “bisəvod” nom noy bəbe? İnsofən dini i poəy!-A.B)

Məqalə dəvomədə muəllif məsləhət doydə bə zıvonşunason ki, eksperimenton nıbən çəmə muqəddəsə zıvoni səpe (??) (EKSPERİMENT-1.elmi təcrübə, 2.məc.təcrübə, sınaq) (In merd zınedənibu, zıvonşunasəti qıləy elmiyə sahəy, be eksperiment ko əşıni? Aybış ni, əyən oməmute). 

Yəni muəllif vote pidəşe ki, de tolışə zıvonşunasəti hiçki dastko nıbu, məxsusən, həminə “ruşindor”( zıvondor, ruşinfik, otırın, tədğığatəvon, alim...) ehanə tolışebu, bı sahə hiç dast nıbə, əğılon votəynə BUBƏY!!! B.Miller, L.Pireyko, V.Sokolova, V. Henniq, Ehsan Yarşater, Xadcatpur Xamid ijən co-co əcnəbiyə muəllifon tolışi zıvoni həxədə nıvıştəşone, bəmə tosə ğıyoməti vəs bəkay. Əhsənullah!-A.B.)

Tikə bədiqə məqalədə muəllif qıləy dahiyə fik şodoydə bə arə: 
“Tolışə zıvoni bə normal sədo vardoyro 32 sədoə vahid kaməti kardedə!(??) 
Kali hərfon ixtisor karde tolışə zıvoni aybəjor kardedə (??) Bə vahidə dialekt omeyro(??) bəpe çəş bıkəmon. Zəmon bome, yəndı fərqinə dialekton (şivəyon) bə miyonə dialekt (??) peəqarde, zıvoni normalə fonetika (??) ofəyə bəbe. 
Bı koədə tadi qəte lozim ni. (Yəni harçi ıştənbəsə sərost bəbe.) Misal vardedə, 90-nə soronədə Masalliku nıvıştəbə mətnon bəsə dəşedənıbe, ısət əvoni dərəsedə (??)

(Bıparsən muəllifiku, “Tolışi sədo”/”Tolışon sədo” materialon jıqo handənin-dərəsənin bıkə kiye? Hejo həminə ruşinfikon, jurnaliston, şairon, otırnon, “eksperiment bıbəyon” nin məqər? Tolışi ədəbi zıvoni bısıvın, bə dərhəl biyə çı xəlqi “zıvondoron” nin bəqəm?

Məqalə oxoədə muəllif qıləyən dahiyə fik  edaştedə bə benəvoə bıhandon: “Boən zıvoni bə fonetik formə dəşe(??) bə zəmonon ehdə oqətəmon!” “Zıvoni bə fonetik formə dəşe”!!! Əxob, çı nığılə fike, zə!-A.B.)

Oxo-oxoədə “Zıvondoron” nomədə qıləy nəzm doə bedə, insofən, çoke. Bə şair Əli Nasiri poetikə fikron idomə doəşe (Diəkə: Əli Nasir. “Ğəybo qıləy vanq omedə”, B-2005, səh.5-6)

 (Zə, şairiş, bınışt ıştə şeiri bınıvıştəni! Tı çı zınedəş zıvonşunasə elm çiçe? Məqalədə oko doəbə elmiyə terminon hiç qılə ıştə vırədə ni, əmə biabur bımon ki?!-A.B)

Bə şair Tofiq Nicati de yolə hurməti:

Allahverdi BAYRAMİ
21.06.2015. Mədo

 
Просмотров: 1389 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках