Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Август » 25 » “Tolış” jurnali əncəx tolışon həxədə nıvıştedə...
14:54
“Tolış” jurnali əncəx tolışon həxədə nıvıştedə...
8 iyul 2013-minə sorədə az İroni Taleş (Həştpər) şəhrədə çı İroni "Tolış” jurnali sərredaktori kədə mehmon bim ki, çımikuyən istifodə kardıme. Dı kəs, dı bıyə dessə şəvi nimə nıştimon, Şəhram Azmudə çımıku, azən Şəhram Azmudəku mısahibə peqətmone. Az, qəzeti 2 manqbe dərc kay zınedənıbim, bə qornə mısahibə bə handəkəson nəzə ısət rosnedəm.

- Çəmə ımrujnə mısahib çı İroni "Tolış” jurnali sərredaktor Şəhram Azmudəye. Şəhram məllim, əmə şımə mehmonimon, hisob bıkəmon ki, şımə çəmə qəzeti mehmonişon, əmə ıştənı ıştə kədə zınedəmon, xəş oməşon bə "Tolışon Sədo” qəzet. Şımə ıştə jurnali həxədə tikəy məlumat bıdən ki, bıdə Azərbaycani tolışonən bı barədə məlumatşon bıbu.

- Əvvəla əve ki, bə Azərbaycanada jiyə tolışə bıyon, hovon ıştə səlomi rosnedəm. Əy votem pidəme ki, tı iyo mehmon niş, tı ıştə çə kəyku (Azərbaycani nəzədə qətedə. red) oməş bəştə bı kə. Tolışon dıqlə devlətədə jiydən, həm İron şımə kəye, həmən Azərbaycan çəmə kəye. Xəş oməş bəştə  bı kə.

- Ve sağbən.

- Çəmə "Tolış” jurnali iminə numrə əmə 9 sor çimi bə navmon dərcmon ka, 6 sor nim jurnal manqadə i kərə beşe, peşo İroni hukumət çəmə jurnalış dəbastşe, 30 manq 15 ruj davardedə çə tarixiku, ısət şık bə Xıdo çəmə juurrnal tojədən beşedə. Əmə bəvədə xəyli təloşmon dəvonimone, çəmə şəhri odamonən bə hukməti ovardşoon kay ki, ın jurnaladə bə devləti əleyh hiççi ni, jurnal əncəx tolışi barədə, çəy mədəniyyəti barədə, çəy tarixi barədə nıvıştedə, 30 manq 15 ruj dəvarde, bəmə votşone ki, bışən ıştə jurnalli dərckən, şık bə Xıdo ısət əmə  ijənən "Tolış” jurnali dərc kardedəmon. 18 ruj çimi bə nav çəmə jurnali peş dəbaste iminnə numrə dərc bə, 10-12 ruji bə peştən, İnşallah ki, omə numrəən dərc bəbe. 

- İnşallah. Şahram məllim Azərbaycanada jıqo qıləy qəp heste: Lankonədə tolış be hostone, Masaluədə tolış be  çətine. İronədə çooknəye, tolış be hostone, ya çətine?

- Xub, (çok. red) həm hostone, həm çətine. Hostone bə qornə ki, hukumət boəməro xəyli şəraitış okardəşe, əqəm pidə tolışi zıvonədə qəzet, jurnal, kitob dərckəş, hukumətən bəy icozə bədo, muşkilişbedəni. Bı çimi qornəye ki, İroni tolışon 4-5 qılə qəzet, jurnalşon heste, duze, çəvon veyni ixtisasən çı tolışi jimoni həxədə nin, əncəx ijənən çəvonən tolışə ənıvıştonşon heste, çəmə zıvonədə nıvıştedən. Çətinış ıme ki, bəmənən hukumətiku maliyyə dastək kam bedə, əncəx kaman bıbu – bedə. İjənən votedəm: ki ki ıştə tarixi, fərhənqi (mədəniyyyəti. red) həxədə kitob, qəzet vadoy pidəşe – hiç çətinətiş bedəni.

- İronədə  Tolışə məhol yole, şıməku ədəbi zıvon çoknə peqəte bedə, kon şəhri zıvone İroni tolışon ədəbi zıvon?

- Çəmə kitobonədə, jurnalonədə ki,  bə tolışi nıvıştedən, hələm ədəbi zıvon ni, az, Şahram Azmudə ki, bə tolışi zıvonədə nıvıştedəm, ıştə Asalemi ləhcədə bənıvıştem, Fərəməzi Məsrur, Xıdo əy rəhmətkə, Masalijbe, əv Masali ləhcədə ənıvışti, Armin Fərdi ki, Fumənıje, əv Fuməni ləhcədə nıvıştedə, məsələn, Ostoroədə şer nıvıştə tolış şeri ıştə Ostoro ləhcədə bənıvışte. Çəmə ədəbi zıvonmon ni, ım xəyli hiçe, əmənən pidəmone ki, tolışon, Ostoroku, Masaliku, Ambaraniku, Həştpəriku, Şanderməno, Masuləku, ə tərəfonku ki, tolışə  məholonin, tolışə şəhəronin, har məntəğəku 1kəs, 2 kəs, 3 kəs ruşinfikon qırdə bıbəmon, ın məsələ bə myon bekəmon ki, ədəbi zıvoni məsələ həlkəmon, ın məsələ çəmə dardinə məsələye.

- İnşallah ki, şımə bıımi muvəffəq bəbeşon. Qıləy sıxanan bıparsom: Şımə jurnali  riz çoknəye: Dini mövzuye, Tarixi mövzuye, ya sərbəstə mövzuye?

- Çəmə jurnalada əsas mövzu tolışe. Har çi nıvıştəmon bə tolışi ayde: bə tolışi tarixi, bə  tolışi təcənnumi, bə tolışi ədəbiyat, bə tolışi coğrafiya, fərhənq, şer, musqi, har çi ki, bə Tolışi aide – çəy çəmə jurnalada vırəş heste. De hukuməti koymon ni, hukuməti jurnalış heste, vəy hukuməti həxədə  nıvıştedən. Dini həxədən ki, nıvışteyədə, ə çi bənıvıştemon ki, əv bə tolışi ayd bıbu, ın tərəf sınniye, ə  tərəf şiəye, bı jıqo koon vırə doydənimon. Çəmə jurnal sırf bə tolışi ayde.

- 2 sorr nim çimi bə nav şımənşon həbsşon kardəşonbe, əmənən Azərbaycanədə ve mutəsir bemon ki, İroni "Tolış” jurnali sərredaktorşon qətə, çəmə  Azərbaycani tolışon mənəvi dastəkon hison kay, ya ne?

- Əvvəla az ımi bıvotom ki, həmmə tolışonku dastəkım his kame, həm Azərbaycani tolışonku, həmən İroni  tolışonku. Əncəx ımən hestbe ki, i dəstə bə hukməti ovardşon kay ki, Şahram Azmuda bə devləti əleyhış hiççiş kardəş ni, hiç xətoko ni, i dastən bəçımı xıyzoni koməkətişon kay. Bı baradə bə həmə tolışon təşəkku kardedəm. Kali tolışonən tarsəyn ki, Şahramşon qətə, əməniən bəqəten, əncəx əvon sərəsedənıbin ki, Şahram çiçiş kardəşe ki? Şahram adi jurnaliste, əncəx ıştə miləti həxədə nıvıştəşe.  

- Şahram məllim, zınedəşon ki, 1 sorisə veye ki, çəmə milləti patrotə zoə, tolışi ruşinfikə alim, çı "Tolışi Sədo” qəzeti sərredaktor Hilal Məmmədov zindonədəy, əçəy madonədəyən qıləy əve ki, əv de İroni kəşfiyatəkə Əli Əbdoli əməkdaşatiş kardəşe, bı barədə şımə fik boəməro ve ğıymətine.

- D-r Hilal Məmmədovi qəte xəbə bəmə rəseyədə ve pərişon bimon, bı barədə çiç vote bənem? Əli Əbdoli qıləy kosibə alime, əv əncəx deştə elmiyə koon məşğule, hiç İroni hukumətən dyəy bə ro şedəni, bə vaxti Novruzəli məllimiyən jıqoşon qəte, de iqlə Elman Quliyevi vote dıqlə alimi qəte bə sə dəşe bedəni. Çəmə umumon heste ki, çı Azərbaycani yolon bı koədə çı Hilal məllimi beqıno be zınedən, bı qornəən bə çaşimon ki, bı nezonədə d-r Hilal Məmmədov ozodyətiədə bəbe.

- Bə çəmə tolışon şımə orzu? 

- Çı orzu kay bəbe ki? İqlə orzum heste: ıştə tolışəti nığo bıdən, Xıdo ıştən şımə peştədə bıbu, İnşallah.

Rafiq Cəlilov
Həştpər 08 iyul 2013-minə sor
"Tolışon Sədo" N: 54 23 avqust 2013-cü il 

 

Просмотров: 1039 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar?