Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Февраль » 9 » Vuqar Mirzəzodə (Vuqar Tolışi) iminnə kitob çapo beşə
23:23
Vuqar Mirzəzodə (Vuqar Tolışi) iminnə kitob çapo beşə

2014-nə sori çap bıə tolışə kitobon

Mirzəzodə Vuqar Mirzəkişi zoa (Vuqar Tolış) moəo bıə 18.06.1975-nə sori Lik rayoni Həmat diyədə. Oroxniyəşe Həmat mionə tam məktəb (1992) Xərəboği daveədə hərbi xıdmət kardəşe vəsə cəbhədə (1993-1997) Se avlodi xıvande. Bokuədə Sədərək vojoro kosibəti kardedə. “Həyf çə rujon” (Boku, MBM , 2014, 124 səh) iminə şeerə kitobış çapo beşə. “Xasay nəsli salnamə” kitobış esə boy çapədəy. 

Vuqar Mirzəzodə (Vuqar Tolış) – ın ğol (imzo) vey vaxtono oşnəy bə tırki, tolışi zıvonə bahandon. 25 sore ın cıvonə şair, bınıvışt nıvıştedə həm bə tırki, həm bə tolışi, çap bedə respublikə mətbuatədə ( “Zizə”, “Tolışi sədo”, “Tolışon sədo”...) interneti səyfonədə, deştə lirikə şeeron bahandon ən vey piyə şaire. 

“HƏYF ÇƏ RUJON” kitobi raybıdə ın sətron mıəllife. Çəy sərredaktor esə boy çəmə xanımə dodo İradə Məlikzodəy.Vuqari har şeerədə çe xanımə filoloqi dəstı-xət famə bedə. Şeeron kompüterədə qırdə kardey, korrektə kardey, de tema yəndı dumo dəvoştey kamə ko ni, yolə zəhmət kəşəşe.
Bı nezono bə bahandon edoştə bıə ın kitobədə cıvonə şair Vuqari 1991-1993-nə sorono nıvıştə şeeron qırdə kardə bıən. Kitob bə ço vırə baxş bıə: “Eşği kəşpərədə”, “Jimoni qulqulon”, “Ğəzəlon”, “Səni yaradan rəssama əhsən!” Vində bedə ki, çəy se baxş bə tolışi, i baxş esə boy bə tırki nıvıştəyonin.
Ranqbəranqə movzuon, ibrətinə məzmunə nımunəon , de poetikə mənəon ləjən bıə lirikə şeeron dığəti calb kardedən deştə soyə ləfzon, de səmimiyə ifodon...
Şəvı co nıkarde rujo,

Dardı-ğəm kaşte, ha reçin.

Çan kərə edome mijon,

Marde nahaşte, ha reçin.

... Məvot ın bebəfo dinyo,

Jıqo omə, jıqo bəşe.

Botı poş, mutə bə dılo

Hejo duyəvul bebəşe!

(“Az çiç bıkəm?”, s. 7-8)

yaxud

Göstərmə gözündə mənə yaşları,

Get gətir onları, yaşaya bilim.

Salıb qucağıma o baxışları

Səni xatırlayıb oxşaya bilim.

( “Yad baxışlar”, s. 111)

Vuqari “Jimoni qulqulon” sərlohə jiyo qırdə bıə şeeronədə Əli Nəsiri hay-haray məsə bedə, Tofiq İlhomi sutemon vəşedə, Xəlil Rza nəfəs omedə!

Lik xun pevardedə, Lankon bəmedə,

Çe Masali pur bə arsinə çəşon.

Ostoro səş noə, bə dumot şedə,

Kenə ico bəben çəmə tolışon?

(“Kenə ico bəben?”, s. 70 )

yaxud

Bu torpağın qucağında,

Kama çatan oğullarım,

Düşmən kəsib qapımızı,

Qalxın, yatan oğullarım,

( “Qalxın, yatan oğullarım”, s.118 )

In şeeron Vuqari ğələmi sıftənə nubənə əsəronin. Be bəzıne ki, şeriyəti kali normon vırədə nıbun, təqti, vəzn, ğafiyə xətoon bıbun. Əncəx bahandon təsdığ bakarden ki, Vuqar məvuji har şeerədə bə nav şedə, çəy sənətkoəti puxtə bedə. Bı cıvonə şairi poeziyə roonədə çokə ovand orzu kardəmon!

Allahverdi BAYRAMİ


Vuqar Tolışi şeerono vıjniyəon 


EŞĞIM DIVU Nİ

Bə şəv- bə ruj az vəşedəm,
Bəzıneş ın dardi peşo.
Ğəm ekardəş, peşomedəm,
Piyoləmən pure hejo.
Har dıl jıqo piyedəşni,
Tı əvı vey diye zınə.
Bı nocon i umur vəs ni,
İco bıbom az detınə.
Həmə bəştə orzu rəsdən,
Benıbəşe hiççi rıku.
Az bıştı sə çəvom, məsdən
Çe ğısməti rıki mıku.
(s.12) 


BE KƏŞ JİDƏM, DARD DİDƏM

Iştı çəşi arsi az
Vindeyədə, mardedəm.
Ehaştedəm çe dılo,
Əvoni az hışk kardedəm.
Kavuçəm çəşon hese,
Muyon çəy səpe base.
Iştı ray bəmı vəse,
Tıni deştə bardedəm.
Bə canqim de jimoni,
Bəstem çəy çanqo tıni.
Boy tı şo bıkə mıni,
Be kəş jidəm, dard didəm.
(s.13) 


AZ QINOKOR BEŞEDƏM 

Qətıme ın riz, ın ro,
Nəvəym boştı dıliro.
Bılbıl bəştə vıliro,
Az botıro vəşedəm.
In aşığ həni səy bə,
Çəşə arsonış təy bə.
Okə çe dıli kəybə,
Az bəştı dıl dəşedəm.
Az nıbom, tı bedəniş,
Ha beinsof, zındəniş?
Sıxanisə mandəniş,
Az qınokor beşedəm!
(s.13) 


HƏX-HİSOB Nİ 

Bəştə nav bınə kılo,
Diyə bikə çiç kardə?
In dınyo bıbo vılo,
Həx-hisobış omardə!
Oxoy nişe in dınyo,
Veyən məşi çe peyo.
Ruj çe şəvisə siyo,
Əyən siyo tankardə.
Ğanun dıvuyə qəpe,
Veyə pul bıbo bəpe.
Mişor mandə səy səpe,
Zıvon bekardəş, bırdə!
Dard bəsə dardi mandə,
Kəybəsə lorun handə.
Xani avlod çe zındə
Kosib vəşiku mardə!
(s. 81)

 

Просмотров: 1128 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках