Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Апрель » 11 » Bə “Tolışi sədo” redaktori 2 nomə
14:48
Bə “Tolışi sədo” redaktori 2 nomə
Şukr bə Xıdo, rujnomə beşedə həni de vami. Xıdo səlomət bıkə ıştı coni, çap kardedəş rujnomə de kon sıxtəti, zınedəmon. Vaxtı bıbo, bahand ım nomən, bıpiyo dərc bıkə rujnomədə, bınıvışt bəmı ıştə fikron iyən co kəson...

1-11/02/11

Yalla, biləma, ısətən boy, tikəy mıkolimə bıkəmon qrəmatikə barədə. Tı kali nıvıştəyon vığandedəş bomı, azən redaktə kardedəm, oqordınedəm bətı, dərc kardedəş rujnomədə. Əmmo noroziyəti kardedəş, de eyhami votedəş ki, dı kəsi bə puçi bekardəşe tolışə zıvon: "feelon (??) noydən bə nav ıştə nıvıştəyonədə halonki tolışon hiç qəp jəydənin jəqo” - votedəş.

Çandə vaxton bə fikirim ki, məvuji hejo əmə dı kəs kəmsərimon, eqıniyəmon bə məydon, nıvıştedəmon ıştə zınəy, hiçki reaksiyə doydəni bəçəmə nıvıştəyon.

Mınən hozo iyən redaktə kardəme çe Camal Lələzoə, Bəhmən Salehi, Əbdul Rza iyən co mıəllifon kitobon. Iştən 7 kitobi soybim, Dı saysa veyə məqaləon hestıme tolışi zıvonşınosəti iyən ədəbiyati həxədə...

Hiç fikir kardedənışon ki, tolışi zıvoni sıvniyedə anədə xidməton bıə ım kəs boçi jıqo nıvıştedə? Qavər bəmə xoş omedə bəştə anədə əzyəton doy?

Ne, ne, xoş omedəni. Boçi bəpe nıbu fərğ, misol peqətəmon, çəmə iyən Lankoni şivədə qəpjə Barati nıvıştəyon arədə? Oxo nıvıştəbıə "Tolışə qrəmatikə”, əyo doəbıə tolışi zıvono cumlədə çe sıxanon restə, yəni cumlə soxtemon. Şımə hiç təhlil kardedənişon ə cumlon?

Hələ ım bımandı bə i ton. Bə sıxanon çiç votedon? Məsələn, tolışi zıvono hestin im sıxanon: "jəy, səy...”. Əmma tolışon həmməy jıqo nıvıştedən əvoni: "je, se...”

Imon çı sıxanin? Çıkonco peqətə bıən? Zınedəmon ki, şivonədə jəqo votedə cəmati qıləy poə. Oxo qrəmatikə nin cəmati votəyon! Əmə soxtedəmon NORMATİVƏ QRƏMATİKƏ. Yəni təyin kardedəmon tolışi zıvoni nıvıştəyə ğaydon, çəy normon. Məsələn, peqətəmon jıqo qıləy cumlə: Cəmat jıqo votedə:

Iştı iyən Barati nıvıştəyon arədə fərğ bənine//bəniye.

Normativə qrəmatikə tələb kardedə, jıqo bıbu:

Fərğ bıənine ıştı iyən Barati nıvıştəyon arədə.

Esə boy təhlil bıkəmon normativə qrəmatikədə nıvıştə bıə cumlə: "Fərğ”- "çiç?” - Mıbtədo: "bıənine” - Xəbə. "ıştı iyən Barati nıvıştəyon arədə” - "çiçədə?” - təmoməti. Qrəmatikədə nıvıştə bıə ki, tolışi zıvonədə Xəbə (X) omeydə Mıbtədo (M) bəpeştə, ( M+X...) yəni mıbtədo beydə çəy orbitədə. Demiyən Xəbə hərəkəti idarə kardedə cumləo. Məsələn, LOLİ VARDIŞE BƏ OŞKO, KORİ HARDIŞE BƏ XƏLVƏT.

Təmoməti (T) hejo omeydə Xəbə bəpeştə (X+T...) Məsələn, AZ NEZ BİM BƏ NOXƏŞİNİ.

Tərzi-hərəkət zərfin (t/z) omeydə Xəbə bənav (t/z+ X...) çumçıko təyin kardedə hərəkəti tərzi. Məsələn, ƏV BƏME-BƏME DƏŞE BƏ KƏ

Kəmiyət zərfinən (k/z) bənə bəy vırə qətedə cumlədə: ( k/z+X...) Məs. KAM BƏHƏ, NOKƏƏN BIQƏT. KAM BIDƏ, VE LOVƏ BIKƏ.

Vırə zərfin (v/z) omedə Xəbə bəpeştə ( X+ v/z...) Çumçıko təyin kardedə hərəkəti konco icro be. Məs. ƏV DƏŞE BƏ KƏ, NIŞTE DİVANİSƏ.

Zaman zərfin (z/z) beydə cumlə sıftədə ( z/z+ M+ X...) Məs. ÇƏSTONİ OMƏYM RƏSƏYM BƏ Dİ.

Səbəb zərfin (s/z) omeydə cumlə oxoyədə ( M+X+...s/z) Məs. ŞANQO NIHITİMON DILİ DOJONKU

Təyin(t) omeydə təyinbıəy bənav ( t+ M+ X+T...) Məs. BƏY DAMEDƏ Ə SİPİYƏ ŞƏY.

İyən co jıqo çiyon...

Roste, hələ qırd təyin kardə bıənin cumlədə həmməy uzvon vırə, əmma tədqiqatvonon bə koyin bı sahədə. Şımənən tikəy fikir bıkənəni! Luğətonımon heste, "Tolışə qrəmatikəmon " heste. İ kərə diyə bikənən çoknə nıvıştə bedə votəyon!

1-14/03/11

Hurmətinə redaktor. "Qulzodə” oçerk peqordıniyəmbe bə tolışi, çumçıko tolışə xeyzoni ibrətinə nımunəybe. Zanqı karde bə mıəllifi (Mətləb Dadaşi) ki, bə tırki bıvğand, çap bəkam(??) Səbəb nişo doy ki, Bayrami stil xoş nome bəmı, "feelon(??) bənav noydə”(??) Jıqo çiyedə ki, bəqəm kardedəniş tolışə ədəbiyə zıvoni sıvniyedə çəmə 20 soronə zəhməti ( Cumlə soxtemoni (struktur) barədə nıvıştəme peyə nomədə) Fəqət de fakti tı həmən ıştə məromi ıştən jəydəş bə həşə:   1) Redaktor beyku voteydəş: Ki çe cur nıvıştedə jəqoən dərc bəkam(??) Bəs bomıno ım istisno çiçe? 2) De məromi tı piyedəni tolışi ədəbiyə zıvon bıbu? Harki ıştə şivədə bınıvıştı(??)

Əmə, iminəni, hiçki məcbur kardedənimon ki, bənə əmə bınıvıştı. Əmma ımən heste ki, hiç xəlqi deştə xoşi qəbul kardəşni ədəbiyə zıvon. Nəzər səğand bə co-co xəlğon, əvon həmməy de məcburi qəbul kardəşone, de DOVLƏTİ dasti qəbul kardəşone ədəbiyə zıvon.

Biləma, xəlq kıvoley, piyeydəşni əzyət bıdə bəştə. (Həmən bo harki ıştən şivə şiney-budey oxo. De hisobi mımkun ni ədəbiyə zıvon ıştənbəsə bırəstı.) Hələ ki nimone dovlət, məcburən karde əzınimon hiç ki. Əmmo mandedə iqlə ro: Hiç nıbu mıtəxəssison qədə-qədə umutəninin ya ne? Hiç nıbu sıxanon rostə varianti nıvışte umutəninin ya ne? (Bı sahədə "Tolışə-tırkə luğət” dastəvuz bənine çəmə dastədə.)

Xosə bilə, əmə bə ivrə hərəkət kardəninimon ki, bə dərhəl biyəmon ım zıvoni. Doktor Elnuri hestışe jıqo qıləy təklif: "Bısoxtəmon qıləy elmiyə sayt tolışə zıvoniro”. İntasi çımınən bəy hestıme pars: "Ki bısoxtı ə sayti?” Qavər əv ıştən bino bıkə ım koy? Əmənən koməq bəbemon. Çəmə hestımonbe elmiyə sayt, imkon nıbe, bastımone. 2 sor çımi bənav qıləymonən okardımone, şeytonon dəşin bə çəməkiyon qafa, jəşone bəyəndı tolışon, ə sayt jəqoən mande. Çəy sayti xıvand esə bə kon məzhəbi xıdmət kardedə, Xıdo zınedə!

Çəmə deşmenon ən ve tarsedən jəqo saytonku. Çumçıko əyo şeydən elmiyə qəpon! Əve jəqo sayton okardəkəs bəpe ğoymə tolış bıbu ki, təsir karde nızının bəy...Çıki hınə heste dəşu bənav!..

Jıqo-lıqo koon, azizə bila! Səlomət bımand!

De yolə hurməti: Allahverdi Bayrami,
bayrami@box.azКатегория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2066 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus