Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Май » 16 » Çe felon təsrifbıə formon təsnifot (I poə)
19:24
Çe felon təsrifbıə formon təsnifot (I poə)
Tolışi zıvoni umutedəmon

(Türkcə və talışca fellərin xəbər formasında şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişməsi: «almaq» (hıriyey, səy) fellərin nümunəsində)                             

    I.1-Indiki zamanda ( təsdiqdə) - Esətnə soyə zəmonədə (təsdığədə)
                                                                               
I.aлырам,алырыг

II.алырсан;алырсыныз,

III. алыр, алырлар;            
I.hıriyedəm, hıriyedəmon,

II.hıriyedəş, hıriyedəyon //hıriyedəşon
 
III.hıriyedə,   hıriyedən.
I.səydəm, səydəmon

II. səydəş,  səydəyon// səydəşon

III. səydə,     səydən.


(inkarı)   (həşə)

I.almıram, almırıq.

II.almırsan, almırsınız.

III. almır, almırlar.   
I.hıriyedənim,hıriyedənimon

II.hıriyedəniş, hıriyedəniyon// hıriyedənişon

 III.hıriyedəni, hıriyedənin,
I.səydənim,səydənimon,

II.səydəniш, səydəniyon// səydənişon

 III.səydəni, səydənin

I.2-Кечмиш zamanın hekayəsində (təsdiqdə)      
Dəvardə dırozə zəmonədə (təsdığədə)

I alırdım, alırdıq,

II. alırdın, alırdınız,
 
III. alırdı, alırdılar.   
I.hıriyedəbim,hıriyedəbimon,

II.hıriyedəbiş, hıriyedəbiyon,
 
III.hıriyedəbe, hıriyedəbin.
I.Səydəbim, səydəbimon,

II.səydəbiş, səydəbiyon,

III. səydəbe, səydəbin.


(inkarı)   (həşə)

I.almırdım,
almırıq

II.almırдын,
 almırдыnız

III.almırды,
almırдыlar     
I.hıriyedənıbim,
hıriyedənıbimon,

 II.hıriyedənıbiş, hıriyedənıbiyon//
hıriyedənıbişon,
 
III.hıriyedənıbе,
hıriyedənıbin.

I.səydənıbim
 səydəныbimon

II.səydənıbiş//səydənibiyon
səydənıbişon,

III.səydənıbe,
səydənıbin.

  I.3-Кечмиш zamanın rəvayətində (təsdiqdə)   
Dəvardə zəmoni rəvоyətədə (təsdığədə)

I.alırmışam,
 alırmışыг,

 II.alırmışсан,
alırmışсыныз,

III.alırmış,
alırmışlar
I.hıriyedəmbən,
hıriyedəmonbən,

II.hıriyedəşbən,
hıriyedəyonbən //
hıriyedəşonbən

III.hıriyedəybən,
 hıriyedənbən...
   
I.səydəmbən,
səydəmonbən,

II. səydəşbən,
səydəyonbən // səydəşonbən


III səydəybən,
səydənbən...

(inkarı)   (həşə)

I.almırmışam,
almırmışıq,

II.almırmışsan,
almırmışsınız,

III.almırmış,
almırmışlar. 
I.hıriyedənimbən,
hıriyedənimonbən,
 
II.hıriyedənişbən,
hıriyedəniyonbən//
hıriyedənişonbən

III.hıriyedəniybən, hıriyedəninbən...

I.səydənimbən, səydənimonbən,

II.səydənişbən, səydəniyonbən//
Səydənişonbən
 
III.səydəniybən, səydəninbən.


 I,4-Davamlı indiki zamanda (təsdiqdə)
Dəvominə esətnə zəmonədə(təsdığədə)

I almaqdayam,almaqdayıq

II. almaqdasan, almaqdasınız.

III.almaqdadır,
almaqdadırlar   
I.hıriyeədəm.hıreyeədəmon

II.hıriyeədəş, hıriyeədəşon//
hıriyeədəyon

III. hıriyeədəy, hıriyeədən.
I səyədəm, səyədəmon,

II.səyədəş, səyədəşon//
səyədəyon

III.  səyədəy, səyədən.


(inkarı)   (həşə)

I.almamaqdayam, almamaqdayıq

II.almamaqdasan,
almamaqdasınız.

III. almamaqdadır,
almamaqdadırlar.   

 I. hıriyeədə nim ,
hıriyeədə nimon.

II. hıriyeədə niş,
 hıriyeədə nişon// niyon

III. hıriйeədə ni,
hıriyeədə nin   

I.səyədə nim,
 səyədə nimon

II. səyədə niş,
səyədə nişon//niyon

III.səyədə ni,
səyədə nin


II.1-      Şühudi keçmiş zamanda (təsdiqdə)  
Şuhudiyə dəvardə zəmonədə (təsdığədə)

I.aldım, aldıq,

II.aldın, aldınız,

III.aldı, aldılar.
I.hırime, hırimone

 II.hıriye, hıriyone

III.hırişe, hırişone.   
I.səme, səmone

II.səy, səone

III.səşe, səşone.

(inkarı)   (həşə)

I.almadım, almadıq

II. almadın, almadınız

III.almadı, almadılar   
I.nıhırime, nıhırimone.

II.nıhıriye, nıhıriyone

III.nıhırişe, nıhırişone.

I.nıstənəme, nıstənəмоне

II.nıstənəy, nıstənəyone.

III.nıstənəşe, nıstənəşone

II.2-Nəqli keşmiş zamanda (təsdiqdə)
Nəğliyə dəvardə zəmonədə (təsdığədə)

 I.almışam, almışıq, 

 II.almışsan. almışsınız,

III.almışdır, almışlar
I.hıriyəme, hıriyəmone

II.hıriyə, hıriyəone

III.hıriyəşe, hıriyəşone   

I. səme, səmone

II. sə, səone

III. səşe, səşone


(inkarı)   (həşə)

I.almamışam,
almamışıq

II.almamışsan, almamışsınız

III. almamışdır, almamışlar
 I. hıriyəmni
hıriyəmonni

II.hıriyəni.
hıriyəonni

III. hıriyəşni;
həriyəşonni.   

I. səmni
səmonni.

II. səni,
səonni.

III. səшni;
səşonni.


II.3-  Nəqli keçmiş zamanın hekayəsində (təsdiqdə)  
Nəğliyə dəvardə zəmoni hikoyədə(təsdığədə)

I.almışdım, almışdıq

II.almışdın, almışdınız.

III.almışdı, almışdılar.
I.hıriyəmbe,hıriyəmonbe,

II.hıriyəbe, hıriyəonbe.

III.hıriyəşbe, hıriyəşonbe  
I.səmbe, səmonbe

II.səbe, səonbe

III.səşbe, səşonbe

(inkarı)   (həşə)

I.almamışdım,
almamışdıq.

II.almamışdın,
almamışdınız.

III.almamışdı,
almamışdılar.   

I.hıriyəmnıbe,
hıriyəmonnıbe.

II. hıriyənıbe,
hıriyəonnıbe.

III.hıriyəşnıbe,
hıriyəşonnıbe.
I.səmnıbe,
səmonnıbe.

II.sənıbe,
səonnıbe.

III.səşnıbe,
səşonnıbe.


III.4-Nəqli  keçmiş zamanın rəvayətində (təsdiqdə)
 Nəğliyə dəvardə zəmoni rəvоyətədə  (təsdığədə)


 I.almışmışam//almışammış,
almışmışıq//almışıqmış,

II.almışmışsan//almışsanmış,
almışmışsınız//almışsınızmış,

III.almışmış;
almışmışlar//almışlarmış,
   
I.hıriyəmebən,
hıriyəmonеbən

II.hıriyəybən,
hıriyəonebən

III.hıriyəşebən,
hıriyəşonebən

I.səmebən,
səmonebən.

II.səybən,
səonebən.

III. səşebən,
səşonebən


(inkarı)   (həşə)

I.almamışmışam// almamışammış// almayıbmışam.
   almamışmışıq// almamışıqmış//    almayıbmışıq

II.almamışmışsan// almamışsanmış// almayıbsanmış

almamışmışsınız// almamışsınızmış//
almayıbmışsınız

III.almamışmış// almayıbmış.

almamışmışlar// almamışlarmış.
almayıblarmış
   
 I.hıriyəmniyеbən,

hıriyəmonniyеbən.


  II. hıriyəniyеbən,


hıriyəonniyеbən.


III.hıriyəşniyеbən,

hıriyəşonniyеbən   

I.səmniyеbən,

səmonniyеbən.


II. səniyеbən,


səonniyеbən.


III. səşniyеbən,

səşonniyеbən.

III.1     Gələcək zamanda (təsdiqdə)       
Vəomə zəmonədə ( təsdığədə)

  I.alacağam, alacağıq//
alaram, alarıq

II. alacaqsan, alacaqsınız//
alarsan, alarsınız

III. alacaq,  alacaqlar//
alar, alarlar   

I.bəhırem, bəhırеmon,


II.bəhıreş, bəhırешon,


III.bəhıre,   bəhıren
     

I.bəstem, bəstemon,
 

II.bəsteş, bəsteшon,

 
III.bəste, bəsten.


(inkarı)   (həşə)

I.almayacağam//almaram
almayacağıq// almarıq

II.almayacaqsan// almazsan
almayacaqsınız// almazsınız

III.almayacaqdır// almaz
almayacaqlar// almazlar    
  

I. nibəhırem// əhırnim
nıbəhıremon// əhırnimon

II. nibəhıreş //əhırniş,

nibəhıreşon// nibəhıreyon əhırnişon// əhırniyon


II. nibəhıre// əhırni,
nibəhıren// əhırnin


I.nibəstem// əstənnim
nibəstemon // əstənnimon

II.nibəsteş// əstənniş,

nibəsteşon//nibəsteyon əstənnişon// əstənniyon


III.nibəste// əstənni,
nibəsten// əstənnin

III.2-Gələcək  zamanın hekayəsində (təsdiqdə)
 Vəomə  zəmoni hikоyədə (təsdığədə )

 I.alacaqdım, alacaqdıq// alardım, alardıq

II.alacaqdın, alacaqdınız//
alardın, alardınız.

III.alacaqdı, alacaqdılar//
alardı, alardılar
I. əhırim, əhırimon


II. əhıriş, əhırişon//
əhıriyon


III.əhıri, əhırin
I.əstənim, əstənimon


II.əstəniş, əstənişon//
əstəniyon


III. əstəni, əstənin


(inkarı)   (həşə)

I.almayacaqdım//almazdıq,
almayacaqdım// almazdıq

II.almayacaqdın,almazdın//
almayacaqdınız,almazdınız

III.almayacaqdı, almazdı//
almayacaqdılar, almazdılar.
  I. nəhırim, nəhırimon


II. nəhıriş, nəhırişon//
nəhıriyon


III. nəhıri, nəhırin   

I. nəstənim, nəstənimon


II.nəstəniş, nəstənişon//
nəstəniyon


III.nəstəni, nəstənin.


III.3-Gələcək zamanın rəvayətində (təsdiqdə)
 Vəomə zəmoni rəvоyətədə (təsdığədə)


 I.alacaqmışam, alarmışam// alacağammış,  alarammış

Alacaqmışıq,  alarmışıq//
Alacağıqmış,  alarıqmış.

II.alacaqsanmış, alarsanmış//
alacaqmışsan, alarmışsan.

Alacaqsınızmış, alarsınızmış//
Alacaqmışsınız, alarsınızmış

III.alacaqmış, alarmış,

Alacaqmışlar,alarmışlar//
Alacaqlarmış, alarlarmış   
I.əhırimbən,


əhılrimonbən


II. əhırişbən


əhırişonbən//
 əhıriyonbən


III. əhıriybən,

əhırinbən  
I.əstənimbən,


əstənimonbən


II.əstənişbən


əstənişonbən//
əstəniyonbən


III. əstəniybən

əstəninbən(Çe felon təsrifbıə formon mandəyон təsnifot bımandı bo peşоnə səfə)

Allahverdi BAYRAMI,
bayrami@boz.az


Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1127 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?