Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Апрель » 28 » Çı “Tolışi Sədo” qəzeti redaktori de “Taleş”(İran) jurnali redaktor Şəhram Azmudə mosahibə
22:49
Çı “Tolışi Sədo” qəzeti redaktori de “Taleş”(İran) jurnali redaktor Şəhram Azmudə mosahibə
- Zəhməte, im zindoni məsələ çoknə be, bəmə nəğl bikənən. Çoknə be ki şıməni bə zindon eğandışone?

- Se-ço (3-4) sor çımi bə nav Əsalemədə sınni (təsənnon) məzhəbi nəşr doero iqlə məzhəbə məktəbi kə soxtə be. 2 sor nim bənav dı eşon (idarə) vırə vonəy əvi xərobışon karde. Çımı ko nı ki girəm idarə vırəş niye vəli az omim bə çəmə jurnal de mətləbim nıvışte ki ım koon əncom doe ve cok ni, mısılmonon dılədə müshkül icad bəbe. Yəni tolışon ki həm sınnin həm şiyə, tolışon ki de mehribonə bıvəti zindəqi kardən ım cürə koon səbəb bəbe bə çəvon dılə ixtilaf ebəqıne. Çok bəbe ki im cürə koon nıbo.

Ya əqəm ğəror bıbo çok bəbe ki əvvəl bə mərdümi bivoton ki nüədə im məktəbi təxrib (bərpo) bəkan, bıdə mərdümən co fikir nıko. Mı ki ım mətləbım nıvışte Əsalemi şəhrdari (idarə) çımıku şikayətış karde. Ə şikayət bə çımı məriz (noxəş) be səbəb be. Yəni tikəy bədiqə i kərə mınışon bə Taleşi rəyoni məhkəmə idarə sədoşon kay az şim bə çəvon sualonim cəvob doe. Əlbət ki im əsli məhkəmə nıbe. Peşo pərvəndə şe bə Rəşt ki həni əsl məhkəmə təşkil bəbe azən ıştəni müdafiə bəkardem. Pərvəndə bə Rəşt şe mınışon sədo karde az şim bə Rəşti məhkəmə. Vəli Əsalemi şəhrdariku ki çımıku şikayətəkəbe hiç kəs nıbe. Bı səbəbən məhkəmə təşkil nıbe. Ğazi votışe ki co dəfə tıni dəvət bəkamon bomeş ıştəni müdafiə bəkaş. Xəyli vaxt dəvarde həni xəbə benışe. İ kərəən vindıme Ğazi ğəror beka ki az bəpe 6 manq bışum bə həbs!! Mı vəkilım qəte bo etiraz karde. Nəticəş nıbe. 6 manq həbs təyin be. Əslən icazəşon nıdoe ki az ıştə şikayəti bıkəm ıştə həxon müdafiə bıkəm. Həni mı iyən çımı vəkili bə məmləkəti ali məhkəmə etirazımon doe vəli hiç nəticəyış nıbe. Çün əvonən hejo bə fikədəbin ki bəvonku çəmə müdafiənamə nıbo ki əvonən bahandon! Dırısti ım be ki az şim bə həbs. Poziku 8 rüj mandəbe ki az şim bə həbs (bə zindon).

- Irani vey odəmon votedən ki şımə hovə şüə ımi təşkilış kardə. Im roste ya ne? Məqsəd çiç bə?


- Çımı hovə şüə əlan Əsalemədə şəhrdare. Əlbət ki şikayət əçəy nomoy əmo ım bə ko navınnə şəhrdari zəmonədə bəbe. Vəli vaxti ım şəhrdar be əçəy tərəfış qəte və idaməş doe. Əlbətən rostiş ıme ki çəyku iqlə mohr je be. Yəni əçəy ıştəni bı ko veyən təsirış nıbe. Co kəson bin ki əvışon vəsilə karde. Əlbət ki əv ni, çün xoşış nome ki istifadə bıko iştən dıştə kefi bişu ım şikayəti dümlə qəte. Vaxtəy ko dərəse bə vırə ki az dəşüm bə həbs xəyli kəson şin bə çəyi tono ki rizayət bıdo. Dr Nizami (taleshi mədə- niyəti mərkəzi "Tolıshi kə Tehronədə” YOL) bəyiş zanq karde, Çəmə tolışə şair Məsud Şəhbazi, çımı hovə şuə mo şe çəy tono… bəyışon vote ki Şəhram mərize (noxəşe) ti rizayət bıdə ki əv bə zindon nışu … Əy ım koş nıkarde. Çün əv şəhrdari idarə yole şək ni ki ım idarə əqəm rizayət bıdo xəyli koon həll əbin. Əmmo ki əy nıkardıshe.

- Şımə şikayəton çıro nəticəş nidoy? Çıro Qum ya Tehron bə ğəror ome ki şıməni bə zindon eğando?


- Valla əmənən bə ım məsələ təəccüb kardedəmon. Çün ki ım məsələ əmniyəti iyən siyasi kardeədə məqsədışon, proqramışon ım bə ki az məhkum bıbum bə həbs bışum, totenbi bıbum çı tolıshon həqqi barədə nınıvıştım.
Əmo harçişon karde nəticəş nıbe. Imiyən bəşmə bıvotım ki ım məsələ çəmə tolıshi rəyo- nədə içad be bə jıqo vərəmon rəse. Yəni bəzi odəmon ki çəmə ironi tolışə rəyononədə rəyis bin … və az, çəmə jurnal çəvon barədə ənıvıştiy. Əvon ım məsələşon bə vucud varde ki mıni təhdid bıkon … Tolış iyən Qilanədə nahaştışone ki az ıştə ko müdafiə bıkəm, ıştə həxi bıvotım bırosnım bə Tehron bə Qum ki təxsirım ni. Əvonən tolışədə bə bı bəyon ıştə piyə nəzərışon doe.

- Şayəd şımə qınokorin, bəs TALESH ruznamə qıno çiç be, dəbastışone? TALESH jurnali dəbaste məqsəd çiç be?

- Tolıshi xəlq və ya ümumən ironi xəlq Taleş jurnali be çımı nomi nibəznen. Yəni Taleş jurnali = Şəhram Azmudə. Jıqoşon karde ki az tətil bim çun ki ımən əvi dəbastero əvvəlin əsas be ki çımı daston dəbastə be. Əqəm ım nəbəy az ıştə jurnalədə ım xəbon ənıvıshtim ki ko çı cürəye çı koon bedə. Əlbət ki imən çi ni.

İyən co odəmon hestbin və hestin ki bəvon xoş niye ki tolışi nom bıbu. Əvon omin şəytonətişon karde… ki ko bı vırə bırəso. Əsas ım be ki çımı daston bastə bıbu. Çün çımı ım məsələ şayət hiç jurnali müdir bəmı icazə nibədo ki az əçəy jurnalədə tolışi barədə məqalə nəşr bıkəm. Yəni icazə nibədo ki az bə çəyi jurnal baş redoktor bıbum. Çün bəvote ki ıştı mətləbon səbəb bəbe ki çımı jurnaliyən tətil bıkən və mıniən bıqəton. Bəs tolışi jurnali tətil kardeən ım jürə nəticəyon bin. Kaş bəmınışon votəbəy ki ti əslən bə hiç jurnali mətləb mənıvışt vəli tolışi jurnalışon tətil kardə nəbəy!!! Çün ə jurnal bo tolışonro
 xəyli lozim be. Əlbət ki ım barədə ve qəpon hestin ki şayət əlan bedəni həmmə vote. Bidə bımando diqər məqamiro. Felən bımiyən şukr.

- Şımə həbs beədə Ironi tolışon çokna münasibət nişonışon doy? Çiç kardışone? Şıməni müdafiə kardışone ya ne? Tolışi Kə münasibət çoknə be?

- Əlbəttə lozime əvvələdə ımi bıvotım ki çımı tolış xəlqiku hiç intizar nıbe və hiççiyən çəş kardə nıbim. Çün bəçımı nəzər ım xəlq ıştən hejo bə nimconə odəmi mandə i nəfəriış bəpiye ki bəyi komək bıko. Xub! Bə cürə odəmi piye coke əmmo bə kəsi lozim beədə komək heste ya ne? Əlbət ki niye. Vəli vote bəbe vaxti az bə zindon şim tolışon xəyli bəmı və bəçımı ayile komə-kışon karde. Har kəsi dastədə çiç omedə əncomiş doe. Xəyliyən ki zəmon hiç vindəm niye iyo çımı familon bomıroşon ko karde ki ta az zindonədə azad bıbum. Mərdümi namə nıvışte, zanqışon karde bə tolışi bə qilani iyən bə ironi yolon bə çəvon idaron. Bə har vırə ım cələsə rəse mərdümi bə ım cələsə yoli vote ki Şəhrami zindoniku azad bıkən. Çün Şəhrami dılədə noxəşi (mərizi) heste, yəni mərize. Qırd niqaran bin ki az zindonədə bəmardem.Vəli şukur b xosə Xıdo ki hələ səğ-salimim.
Tolışi kə üzvonən xəyli zəhmət kəşe. Dr Nizami və co kəson bəştə rəfiqon sifarişışon karde votışone ki bəmı komək bıkon. Əlbət ki ım koonku əsas nəticə nıbe əmo təsirış be. Vəli əsərış ım be ki az əlan azadim. Əlbət ki əlan çımı azadi i qılə ğanuniyə maddədə şəkil qəteye. Vəli mərdümi zəhmət ım ğanuni nəticə doero ve əsərış noe.
Lazime bıvotım ki vaxti az bə zindon şim ım bo çımı müxalifon i cür məydon okardışe ki əvon çımı nomi bıqəton bino bıkon çımı barədə qəp je. Çün votəşon be ki Şəhrami vəziyət xərobe … nıvıştışone ki har kəs dıştə koy məşğul bıbu. Dastiku çiç oməy kardışone ki piyəşone bə həm bəmı həm bə mərdümi həmən bə tolışon tars bıdən ki hiç kəs çımın təkin tolışi barədə jurnal ya qəzetədə nınıvışto ki tolışi həqq poymol bıbu. Im koon səbəb bin ki hətta tə bə əlan çəmə bəzi familon cürət kardənin bə çımı kə zanq bikən dəparson ki çı xəbə heste. Vəli xəyliyən kəson ki zındəbin mı xəto kardəni bomıroşon xəyli zəhmət kəşe. Ki bəvon qırd minnətdarim və bəvon təşəkkur kardəm.

- Zindonədə çand rüj nahardone, sabab çiç be? Harde-peshome oqətone, çı ziyoniş be?


Mı 95 saat xurək nahardıme. Yəni 48 saat əslən nə ov nə co çi hiççi nahardıme. Peşo zindonbanon ki vinde
çımı hol çok nıbe çımıkuşon xahiş karde ki xorək bəhəm. 47 minnə saatədə de çımı seqlə hovə şüon omin bə zindon mıni vindero. Əvon ki omin mınışon vinde xeylişon çımıku xahiş karde ki az xurək bəhəm. Vəli mı ğəbul nıkardıme.

Boçi ki çımı yolə hovə şü şe de roy. Çün tarsedəbin ki az bımardım. Çün nə ov peşomedəbim nə xorək hardəbim nə dəvoyi (daru) ğəbul kardəbim. Çımı bədənədə dıli nəbzi hisob təmom eqniyəbe. 20 minnə saatədə zindoni bəhdariku çımı xuni fişor 8,5. Çımı dıli je130 qılə. İ dəfəyni dumləşon qəte vindışone xuni fişor 13,5 dıliku 75 qıləş je. Çımı çəşəvə zardə rang be.

Coni püstım zard be bənə mardə odəmon. 95 saat naharde bə peşt bə çımı həmroşon (xanım) icozə doe ki bo çımı tono.

Da bə rüji i saat icozəşon doə nıbe ki əv bo çımı tono və demı bınışto bomıro çı hırdənonku qəp bıjəno.
Az kəykü vey niqaran bim. 70 rüj be ki çımı müəlliməti pülışon doə nıbe. Çımı xəbə nıbe ki çımı ayilə de çiçi jimon kardedə.

Çımı ayiləro icazə nıbe ki bon bə çımı kəno demı bınışdon qəp bıjənon. Əlbət ki çımı ayilə çıvrəy pencəku de ayfoni qüşinə dəmınən qəp əjənin. Əlbət ki bə çımı nənə, hovəyon, bəçəvon şüon və nezə familon icozə doydəbin ki əvon de ayfoninə dımı qəp bıjənon. Jıqo be ki qıləy düst nıbe (de rəisi sifarişinə) iqlə namə biyo bəmı bırosno. Xəyli çətin be. Imoni lozime bıvotım ki çımı çı zindoni odəmonku yəni əyo ko kardəkəsonku hiç qırəyım ni. Əvon xəyli çok bin, demı xəyli ədəbin rəftor əkəyn. Ve-ve əxlağışon hestbe dəmınən ve çok bin. Vəli ıştə koy jıqo kardıbin ki bomıro müşkil ve bıbu ki az tənbe bıbum!!!
Çımı xurək naharde məsələdə bomıro çətiniyətiyon duz kardəbin. Çımı müəlliməti hüquq ğət bebe. Mınışon 6 manq müəllimətiku bekardəbe ki ta bə çığıno beşe mande. Çımı nıvıştəyon bəmıku peqətə bin. Çımıku iqlə kitob hestbe ki zindonədə bahandım. Əvışonən çımıku peqəte. Imon əsas bin ki az xorək nəhəm. Ki 95 saatiku bə peş çımı həmro ome mınış vinde bəmınış vote ki kədə çı xəbə heste. Peşo şin bə zindoni yoli tono bə yolişon vote ki çımı hol çok ni, az mərizim…

Əvən quya dəsturış doe ki mıni bıbən bə xəstəxonə. Əy bə çımı həmro vote ki əqəm tı Şəhrami rozi bıkoş ki jı şe bəho az bəyi 3 rüj icozə bədom ki bo bə kə.

Əlbət ki 4 rüj çəy bə nav zindoni rəyisi muavini bəmınış votəbe ki çün vəse 2 rüj be əve bışi bə məhkəmə bə Rəşt bə 4 rüj bışi bə kə. Mı ğəbul nıkardıme votıme çün məhkəmə bəmı elam bə ni az zındənim ki çımı ko məhkəmədə çı cür bəşe. Çı bıznım ki bə məhkəmə beşim bə kə bəşem. Hejo iyo bımardım yəğın i nəfər bome bə çımı müşkili diyə bəka.

Əlbət ki peşo ıştənım piye və şim bə məhkəmə. Çün piyedəmbe ki əyo az ıştən ıştə koy müdafiə bıkəm. Votıme ki bışum çün şe nışesə çoke. Şim üjən məhkəmə nıbe. Çün şikoyətəkə həni çı tolışi rəyoni fərmandar ni əv çı Fuməni tolışikue əçəy ome nıbe və məhkəməən mande bə 2 manqi bədiqə. Yəni əvəsoriku 50 rüj dəvardəy 51- minnə rüji həni çımı məhkəməye.
Mı ki həni ıştə xorəkım harde. Və məktubum nıvışte bə zindoni yoli ki (əy bə çımı həmro ki votəşbe əv xorək bəho bəy 3 rüj bə kə şe icozə bədom) bə çəy bı çokiyon və ədəbon xatir xorəkım harde. Əvən 3 rüj bəmınış icozə doe ki az bışum bə kə və bə xəstəxonə. Zımıstoni oxonnə manqiku 4 rüj şəbe ki az şim bə kə. Peşo həni 3 rüjşon icoze doe ta ki təmom be. Yəni az azad bim. Zımıstoni oxonnə manqiku 25 rüj dəvardə be ki rəxəym.

Əlbət ki ım çok be həm bə xəstəxonə şim həmən çı zindono istirahətım karde. Xorək naharde bomıro hiç müşkilış icod nıkarde. Fəqət i haftə xorək hardeədə əziyət əbiy çımı məddə bəmı əziyət əkəy ki dəvom harde əvən çok be.

- Əlan Ironədə co tolışə ruznamə darc bedə ya ne? Çəvon vəziyət çoknəye?

- Bəle. Co jurnalon co ruznaməyon dərc bedən və nəşr bedən. Əlbət ki çəvon vəziyət de çəmə jurnali vəziyətinə xəyli fərq kardedə. Çün əvon bənə bəmə radikal nin. Fəqət ə məqalon nəşr kardeden ki bə hiç kəsi bəd nıvo. Və əncəx çı tolışi xonə dardı- dıli kardedənin. Felən əvon jıqo ko kardən. Nə kəbob bısüto nəən bısk. Əlbət ki şayət ım çok əbıni ki əmə bivotəmon kəsi dəmə ni əçəy ko ko ni. Çün vey odəmon hestin ki bəpiyeşone çı tolışi jurnal ya məcəllə və ruznamə nıbu.
Əlan tolışi çan qılə jurnal heste. Baharetaleş (har manq i qılə nəşr bedə)- Sədaye taleş (15 rüjədə i dəfə) –Athar (har haftə)-Tilar (har haftə) Tijere (har manq)- Nəsime taleş (bə çand manq i qılə)- Fumanat ( 2 haftədə i qılə).

- Ironədə Tolışi co cəmiyəton ya Tolışi Kə fəaliyət kom vırədəye? Çiç kardən?

- Əlan İronədə NGO-on veyən ko kardənin. Əlbət ki vey nıbuən hestin ki ko kardedən. Tolışi NGO-on ve koşon ni bo ko karde. Şəraitışon ve çok ni. Çətinişon vey heste. Çəvon üzvonro vaxt ni. Har kəs ıştə zındəqiədə qiriftore. Vəli Tolışi kə həni ko kardə. Çand manqe i qılə jurnal vadoedə ki çəyi nom "Nəsime taleş”e.
Diqər Cəmiyətonən vəz i cüre. Vəli bəzi vıronədə ve ve çoke.

- Əlan, ısət şımə de çiçi məşğuliyon? Məktəbədə dərs doydon? Kom dəbirestanədə? Kom dərsi doydon?


- Az "yazipozi” müəllimim. Bə dəbirestan şedənim. Çün az zindonədəbim mınışon 6 manq zindonədə be qoroş koədə bekar- dışone. Felən i qılə məktəbiku bəmı məktub doə bə ki bəpe əçəy dümo bışum. Vəli hələ məlum ni çımı ko çı ko bəbe. Çün bəpe Rəştiku ya Tehroniku dəstur bo ki az çiç bıkəm. Bışum bə məktəb ya ne. Tolışi idarə bəmı məktub və dəstur doə ki bə məktəb bışum. Əmmo çımı pərvəndə bəpe bə Rəşt bışu azən bəpe bışum bə Rəşt çəmə idarədə bomıro məhkəmə təşkil bıbu ta peşo ım ko təmom bıbu.

- Iştı huquqi müdqfiə kardeyo çiç kardən? Co tolışon çiç kardən?

- Məktəbədə ki hələ 3 manqe çımı huquqi və qətə bə. Məlum ni çiç bəbe. Tolışon bəmı ve komək kardən ki az bışum boştə həqqi dəroste. Hələ hiççi məlum ni ki çiç bəbe karde. Bünəmon çiç kay bəbe. Əlbət ki əqəm bışum bə tədris çımı ko məktəbədə bə ğaydə eqıno çəy bə peşt ıştə huquqi bəstem . İnşalla xəyr bəbe.

- Bə səmimiyə müsahibə qornə əmə bəşmə vey mütəşşəkkirimon. Xıdo həxi Xıdoe. Bəşmə bı əzobinə vətənpərvərə roədə Xıdo ıştən himayət bıbu. Amin!!!

---------------------------------------------------------------------------

Bioqrafiya: Az 1971-nə sori yanvari 10-nə ruji bə dınyo dəqıniyəm. Çəmə məhəllə nom Vızməbicore ki Əsalimi əraziədəy. Çımı nənə besəvode və rəhmətikə dədəmən besəvod be. Çımı bıvəm ni vəli 5 qılə hovəm heste. 1991-ədə şim bə müəliməti təhsili doə mərkəz. 2 sorım dərs hande. Peşo şim bə tolışi məhəllon, şəhəronədə bə hırdənon dərs doe. Çə vaxtiku de bə ısət ın kom karde. 2004-nə sorədə Astara  azad universiədə fars ədəbiyati lisansım səy.
1993-nə sorədə əvvəlin məqalə tolışi barədə nıvıştıme. Əlbət ki 1989- ədə şer əvotim. 2 qılə hırdənım heste. 1994- ədə iqlə ğədimiyə kitobım nəşr karde ki Tolışi barədə be. Əlbət ki ın kitob mı nıvıştə nıbe. Xasəddin ibni Məhyəddin Selabeserayi nafko əvış nıvıştəbe ki mı əvım kıtə karde və nəşrım karde.

Ə kitob ğədimi tərin kitobe kıtə be əlan tolışi barədə peyda be. Çəyi nom "Məqalate Seyyid Niki” ye. 2004- iku ta bə 6 manq çimi bə nav "Talesh” jurnali Sərredaktorbim. Çəy bə navon çand qılə jurnalonədə tolışiədə nıvıştəmonon nəşr kardəbim əmo müstəqil nıbim. Yəni Rəşti jurnal və qəzetonədə tolışiədə ko əkəym. Inşalla çimi bə peştən ko bəkam.Tolışi Sədo qəzeti, № 10

Категория: Müsahibə | Просмотров: 2064 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus