Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Апрель » 20 » HİDAYƏTİ Elmas. Tolışiədə şeron
17:27
HİDAYƏTİ Elmas. Tolışiədə şeron
HİDAYƏTİ Elmas - 50

Təmom bedə çəmə tolışə şair Elmasi 50 sin. Fərzullayev Elmas Hidayəti zoə çı moədə bıə 1961-nə sorədə. 1978-nə sori oroxnıyəşe Masallu rayoni Bədəloni miyonə məktəb, çəyo 1989-nə sori Boku Sənaye Pedaqoji Texnikum. 1970-nə soriku bə tırki, bə tolışi nıvıştedə. Çap bedə çəy şeron, miniaturon, elmiyə-publisistikə məqaləon devri mətbuatədə. 21 sor ko kardəşe Boku şəhərədə Binoon Dutə İdarədə çan vəzifonədə. Esə çan sore miəlliməti kardedə 137 numrəynə Masallu Peşə məktəbo. Elmasi tojə nıvıştə şeron edaştedəm bə xosə bahandon.


 OME PEMANDE BƏ KƏ…


Ome pemande bə kə qıləy Dəvuş pirani:
Votem: Həx pidə, mamu? Hiçki həxış pidəni.

Kiy ki ıştə həxış sə, bəyku bıstən, biçarə,
Dast oməkə bo həxi, bıjən bəsə kaftorə.

Kiy ki həxi nəvedə, peydoş kardə turmədə.
Nohəx paqon novnedə, hınə heste sə pedə..

Azən curi Dəvuşim, çəmə dılon i cure,
Mınən bətı dast okəm? Məhol bəmə bəsıre!

Xəbə səydəm ıştıku: çiçı kardə dınyoədə?
-Orzunom dıldə mandin, həni dılım sə bedə!

Sə bəyji bim, jəşone, hiç rəhmışon nıkarde,
Az ve nəvem bo həxi, hiç fəhmışon nıkarde.

Dandon ru bin, sə sipi, bı cıvonə sinədə.
Kaxt de puli kərt jəydə, çımı çəşon tinədə.

Bə təvil nıvıştə bə: əğə nim , həxi nokəm,
Bə həxi hardəkəsi məcburim, az dast okəm..

-Fikir məkə saqlə tı, iqlə ğarzi ədəni,
Cəfo mədə anədə bəştə coni, bədəni!

Dınyoku taxsi məvind, kiy ki zumande- hardə.
Bı dınyoədə hardəkəs bə dınyoədən kef kardə!


JIQO OMƏ, JIQƏN BƏŞE

Dınyo kanə, əmə tojə,
Parçinədə hışkə pojə.
Ha ruj bəmə "Ələm kujə?”
Kiy bə çiki yod dəbəşe?
Jıqo omə, jıqən bəşe!

Im quzəron dardı-bəlo,
Bılbıl koncoy, handedə lo.
İqlə mardə, daqlə məlo!
Hay boştəno həx pidəşe,
Jıqo omə, jıqən bəşe!

Kiy zumande, nun hardedə,
Zirəkə zoə pul vardedə.
Lut kədə vəşyi mardedə.
Çe kon çıkı sə bebəşe?
Jıqo omə, jıqən bəşe!

Dılım kitob, mijəm ğələm,
İ poəm şoye, i poəm ələm.
Çəşi ruşnəm i qit baləm
Əbəlfəzi daste, kəşe...
Jıqo omə, jıqən bəşe!

Elmasi bıkışt dard-ğəme.
Damə məkən əy, bəbəme.
Deşmenış ve, dustış kame.
Mardon tıbə əy bə çəşe,
Jıqo omə, jıqən bəşe!..


AZ HAKANƏ

Az hakanə mardem pidə:
Noxəşəti qədə-qədə
Çımı xuni didə, didə.
Bədə xəbəy, maştə bəbe,
Şələm ijən peşdə bəbe.

Kışdə mıni im ruziqor,
Şeyton zumand, İblis niqor.
Fikir kardəm bıbum bior...
Fəqət umur, ruj sə bedə,
Larzi qətəm, dıl dəbidə...


JƏQOY , BIVƏ, JƏQOY HESTE

Həmməy votdən: Elmas noxəş;
Bıbaxş, bıvə, mıni bıbaxş,
Qırdo kəno dəyus, oğrəş...
İqlə Xıdo demı duste,
Jəqoy, bıvə, jəqoy heste.

Im mərəzi çəşış dəğıl,
Dəhətdəni bımi ağıl,
Qordonedə mıni əğıl...
Conım qıləy astə- puste,
Jəqoy, bıvə, jəqoy heste.

Ve şıt babay ım xoməti,
Damə kardən de mınnəti,
Mıni ğandən çe hurməti.
Dılım votdə: Zınəm roste.
Jəqoy, bıvə, jəqoy heste.


AZ DE XIDO DƏVOM HESTE?

Vey kəs votdə: dınyo nəğıl,
Əv siprişe, əmə əğıl.
Im sıxanon bomı nəğıl,
Rujım heste, şəvım heste,
Az de Xıdo dəvom heste??

Im ostovo, əvən Ovşum,
Həşi sipyə pəsi avşum.
Dıli votəy məsdə quşım,
Ovım hıste, həvom heste,
Az de Xıdo dəvom heste??

Çımı çəşdə dınyo poke,
Vey çiy oşko, vey çiy çoke.
Çımı bədən tuldəy, xoke,
Quşım heste, qəvım heste,
Az de Xıdo dəvom heste??


ÇIMI İNƏ "HALAY”ƏDƏ DƏP JƏYDƏ

"Əmon, nənə, zolım nənə, yo nənə”,
Əğıləti tı bə çımı yod dənə.
Ə rujon ki, "Otəş dənə, tən-tənə”
Im xatiron zinəniku qəp jəydə,
Çımı nənə "Halay”ədə dəp jəydə...

Konco mande "Tomon mahast, bıqard boy”?
Şin ə rujon, mamand həni, oqard boy,
Bıməs məni: Lik, Hardəbil, Nəmin, Xoy...
Bılbıl məsdə ım handəyon səf jəydə,
Çımı nənə "Halay”ədə dəp jəydə...


TOLIŞƏ BAND, TI ÇİKİŞ?

Az detı zumandim, tı çımı peştiş,
Az ıştı fərzəndim, çanə ki hestiş!
Xətayi vətəniş, Boboki dustiş!
Ha ruj maştə seyr kardedəm az tıni,
Tolışə band, çımı nomiş, çımı niş?

Pındə vişon bəştı ranqi ranq dodə,
Qamo, honi... bılbıl vində handedə,
Avlodonı bə conbozon mandedə,
Elmas ğıbon bəştə yurdi, vətəni,
Tolışə band, çımı nomiş, çımı niş?

Bıvğand: Allahverdi BAYRAMİ
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1666 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus