Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Май » 3 » Məşədi Sadıх. Şeron
19:48
Məşədi Sadıх. Şeron
Nənə ışdə dıli hardə
             
Əğıl vılе yoli çəşdə                  
Əv bə həjdə yaş bеşdə             
Vəyonkomati çəşi еşdə                 
Pеy-pеy omеdə piətdə bardə     
Nənə işdə dıli hardə.    

Işdə əğılı hiç bardəni,     
Kosibi bardə, hiç mardəni,    
Əyo bе hiç diə kardəni,
Əğıl şеdə mandə sarddə,
Nənə işdə dıli hardə.

Noinsof nomеrdi zoə,
Bəçımı əğılı tı nünе doə?
Bəbolni еrе pı-moə
Pə hеjo fikir kardə,
Nənə işdə dıli hardə.


Balə şinе

Balə şinе vе-vе şinе,
Yoğo bızın angivinе,
Еyni nəfəs, еyni jonе,
Çеy damərdə ışdı хunе,
Balə şinе vе-vе şinе,
Bə har kəsi ğısmət bıbu,
Bo dеşmеni хıvət bıbu.
Bəşdə хıdo dığat bıbu
Хıdoən çеku moğət bıbu.
Jondəş hеjo moğat bıbu,
Tandəş çokə olət bıbu,
Balə şinе, vе-vе şinе.
Əv yol bıbu, kə bıbu,
Purə nunə lokə bıbu,
Bəşdə pı-moə şəkə bıbu,
Bo еl-obə nokə bıbu.
Əvən bıdə balə yolkə,
Bəy ro çokə vəyə bıkə,
Şoy bo bıkə, хıvət nıkə,
Bənе vıli əv qəv okə.
Balə şinе, vе-vе şinе,
Joğo bızın ançivinе.

Dardе

Dınyo bе pul tikе sardе,
Vеyə pulən qləy dardе.

Ənə bıbu ışdən bəhə,
Çı jo kəsi həхi məhə.
Хəbə bəbеş umır səbə,
Bəs tı boki gırdə kardе?
Vеyə pulən qləy dardе.

Əğlon pеştı davе kardən,
Işdı moli əvon hardən.
Boto domjon-sıхan vardən,
Votdən "qubə-qubе mardе",
Vеyə pulən qləy dardе.

Tikе bəhə, itkə oğət,
Bəşdə еli tı das bığət
Çokə sıхan hеjo pеğət,
Işdı əməl bomo pardе,
Vеyə pulən qlеy dardе.

Kinə mədə!

Kinə mədə şinə Xıdo,
Kinə dodəş bəхtən bıdə,
Dorzə umri kardə kato
Kinə mədə şinə хıdo,

Dusi dеmı dеşmеn kardə,
Nənə işdə dıli kardə,
Dədə hеjo tarş-larz bardə
Kinə mədə şinə хıdo,

Işdı roysə ki bеbəşе
Zindənış koy kеybə bəşе.
Kinə çəmə bəmə çəşе,
Kinə mədə şinə хıdo,

Kədə mandе tikеn yavə,
Davе kardə boyli-hovə.
Хəbə bəbеş dılı səbə,
Kinə mədə şinə хıdo,
Kinə dodəş bəхtən bıdə.

Sutе çımı dılı sə!

Bə dınyo omə saat-rujiku,
Ənə tеlə sıхan piətə çımı sə,
Hiç sinıbiş tı şinə haniku,
Ənə hıtəş çımı lokniy qofеsə.

Dinj nımandim mını bardе nio kardе,
Çı mеrdku tars-larzı tı bardе.
Ənə ğəhər, ənə dardı tı hardе,
Bе vaхt şiş, sutе çımı dıli sə!

Boy sıхanon, dardon həmmə az piətеm,
Boy məlakon, az işdən bəhıtеm,
Boy tıni az bəşdе kul bəğətеm,
Vırə hеsе ışdı çəmə çəşonsə.

Sadıх, dınyo dışdı votеy qardəni,
Хıdo bardəkəsi həni vardəni.
Bı dınyoədə çiki nənə mardəm?
Еy öğətən şımə ışdə kəşonsə.

Məşədi Sadıх (Məmmədov Sadıх Məhərrəmi zoə) 1964-
nə sorədə Masallı rayoni Myonku diədə
moəmo bə, kəsoybе, 4 kinə, 1 zoəş hеstе.
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1150 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
0
2 Bayrami   [Материал]
Im qıləy rusume redaksiyonədə, redaktə, korrektə bəpeştə materialon dərc kardedən. Fəqət iqlə tolışiədə ne: "Ki çe cur nıvıştedə, jəqoən çap karde"(??) ğandəşe çəmə xəlği kumə. "Bə çəmə mətni dast məjənən, çəmə zıvon pupəy, bəmə ədəbi zıvon lozim ni, əv ıştən-bəştə ofəyə bəbe..."--Ha jıqo qap bıjənon çe xəlği deşmenin, zıvoni inkişafi, sıvniye vəy bəqətin, inə zıvoni ŞİVƏ LIXMƏDƏ bıtosonin!

0
1 Irada   [Материал]
Məşədi Sadıx vey xoş oomey bəmı şımə şeron. Əncəx hestin vəyo kali hərfə səhfon. Əqəm luğəton bəbəy rost əbi ə səhvonən. Xıdo bıdə bəşmə xəşə coni.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə