Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » Beynəlxalq hüquq
« 1 2
Strasburq, 31.05.2011 – İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası (ECRI) bu gün Azərbaycan üzrə yeni hesabat dərc etmişdir. ECRI-nin Sədri Nils Muiznieks söyləmişdir ki, müəyyən irəliləyişlərin baş verməsinə baxmayaraq, hələ də qeydiyyata alınmamış dini qurumların və beynəlxalq müdafiə axtaran şəxslərin durumu kimi bəzi sahələrdə problemlər qalmaqdadır.

Miqrant fəhlələrin inzibati prosedurlarını sadələşdirmək məqsədilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılmış və immiqrantlar üçün vahid pəncərə xidməti fəaliyyətə başlamışdır. Həmçinin, səlahiyyətli qurumlar müvafiq qanunvericiliyi gücləndirmək məqsədi ilə Miqrasiya Məcəlləsini hazırlayırlar. Qaçqınların sosial hüquqlara çatımlılığını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər görülmüş və dövlət qurumları vət ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1382 | Добавил: admin | Дата: 02.06.2011 | Комментарии (0)

Европейская комиссия является одним из основных источников финансирования программы ООН в области прав человека, чей ежегодный взнос составляет 4 миллиона долларов, начиная с 2001 года. Финансовая поддержка со стороны Европейского Союза (государств-членов ЕС и Европейской комиссии) составляет две трети общей суммы взносов Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Получаемые денежные средства обычно используются для осуществления тематических проектов или специальных мероприятий. В январе 2010 года УВКПЧ совместно с Информационно-исследовательским центром документации коренных народов (doCip) установило партнерские отношения с фондами Европейского Союза посредством Европейского инструмента в области демократии и прав человека с целью обес ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1372 | Добавил: admin | Дата: 18.03.2011 | Комментарии (0)

Международный уголовный суд (МУС) начинает предварительное расследование событий в Ливии, сообщил прокурор МУС Луис Морено-Окампо журналистам в понедельник. По его словам, уже собрана команда, которая занимается изучением фактов в отношении того, можно ли квалифицировать произошедшее в Ливии как преступления против человечности, передает ИТАР-ТАСС.

На основании собранной информации прокуратура МУС в течение ближайших дней должна решить, будет ли дан старт полному официальному расследованию, сказал Морено-Окампо.

В минувшую субботу Совет Безопасности ООН передал на рассмотрение МУС вопрос о ситуации в Ливии в период с 15 февраля 2011 года. В единогласно одобренной Совбезом резолюции говорится о том, что "широко распространенные и систематические ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1150 | Добавил: admin | Дата: 28.02.2011 | Комментарии (0)

Правовой режим, установленный советско-иранскими договорами, действует на Каспии до сих пор. Новую Конвенцию не удается подписать из-за нежелания ряда стран идти на компромисс

Побережье Каспийского моря, являющегося на самом деле озером, крупнейшим в мире, не представляет собой высокоразвитую территорию. За исключением Баку, который остается здесь наиболее крупным и развитым городом (Астрахань расположена в дельте Волги). Но все прикаспийские государства, включая и Россию, ревниво относятся к своим правам на использование моря. Это права не только на судоходство и рыболовство, но и, прежде всего, на разработку запасов нефти и газа.

А там, где углеводороды, неизбежны политические страсти. В прежние времена, надо признать, из-за Каспия не было кровопроли ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1493 | Добавил: admin | Дата: 01.12.2010 | Комментарии (0)

Dı Penə Məclisi 2106 a (XX) numrəynə 21 dekabr 1965-nə sornəni Qətnamə ğəbul bə, bo ğol kəşe, iyən ratifikasiyaro oje.

Bə zu peşə: bə 19-nə maddə qorə 4 yanvar 1969-nə sorədə.

Isətnə Konvensiyə iştirakçi bə devləton:

- hesob kardedən ki, İbə Millətion Təşkilati Nizomnomə bə har insoni məxsus bə ləyağət, iyən bərobərəti prinsipon əsosədə bino bə, iyən həmməy devləton - təşkilati uzvon İbə Milləton Təşkilati vəzifəonədə qıləy bə irqə, cinsi, zıvoni, iyən dini qorə fərq nınoe bo həmməy insoni həxon, iyən əsosə ozodətion həmməyəvo hurməti təşviq, iyən ofəyə karde, bəvon riayət karde nail bero bə i vırə, iyən dı İbə Milləton Təşkilati əməkdoşəti mustəqil fəaliyyət nuşon doe bəşdə ehdə peğətedən;

- hesob kardedən ki, İnsoni həxon barədə um ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1464 | Добавил: admin | Дата: 01.12.2010 | Комментарии (0)

«Azərbaycan Respublikasında milli azlığa mənsub olmaq fəlakətdir»

Giriş əvəzi

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə sazişi 1994-cü ildə Avropa Şurası tərəfindən qəbul еdilib və 1 fevral 1998-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Saziş 16 iyun 2000-ci il tariхdə Azərbaycan Respublikası (AR) parlamenti tərəfindən ratifikasiya edilmişdir, yəni, AR ərazisində qanun qüvvəsini kəsb etmisdir.

Bu il sözü gedən sənədin AR-da qanuni qüvvə kəsb etməsinin 10 ili tamam olacaqdır. Lakin təəsüflə qeyd edilməlidir ki, onun heç bir maddəsi Azərbaycanın aborigen хalqlardan biri olan talışlara münasibətdə yerinə yetirilm ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 3652 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

Çı məsələ tarix


1. Milliə kamion vəziyyəti barədə məsələ Avropə Şurədə 40 sori dılədə rə-rə muzakirə bə. Hələ ıştə mevcudəti iminnə sori Parlament Assambleya ıştə yuridik iyən inzibatiə məsələon barədə Komitə dəklədədə «milliə kamion həxon əniyən veə hevujə planədə mudafiə problemıj» zınəy. 1961-minnə sori assambleya məsləhətış kardıje ki, İnsonə Həxon iyən Əsasə Ozodətion Mudafiə barədə Konvensiyadə (İHAK) ıştəni nıvində milliə kamion kami həxon qarantiyə doe məğsədiro bə 2-minnə əlavə protokoli co maddə dəğande lozime. Həmonnə Konvensiyadə ancax 14-minnə maddədə co-vıjneəti barədə mıddoədə bə «milliə kamion assosiasiyaon» ejə doə bə. 285-minnə (1961) rekomendasiyadə təklif hestbe ki, milliə kamion mudafiə barədə maddə layihə jinə redaktədə doə bıbu ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1465 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

Milliə kamion mudafiə – çı Avropə Şurə haçər hisob kardə məsələonədə qıləye. Bı sahədə əy, huğoğə cəhətədə məcburinə Avropə standartonən ıştənədəş cəm кardə, yolə koonış vində.
1994-minnə sori noyabrə manqi 10-minnə ruji Avropə Şurə milliə kamion mudafiə barədə çərçivə Konvеnsiyaş ğəbul kardə. In sənəd 1995-minnə sori fevralə manqi 1-minnə rujiku bo ğol kəşero obə, 1998-minnə sori fevralə manqi 1-minnə rujiku ısə boy bə zu penıştə. Çərçivə Konvensiya ratifikasiya kardə yaənki bəy ğol kəşə Avropə Şurə uzvə devləton iyən bəy uzv nıbə devləton siyahi 1 numrəynə əlavədə doə bə.

Çərçivə Кonvensiya milliə kamion mudafiə barədə çı Avropə Şurə iminnə muqavilə niy. əmma ın sənəd bı sahədə bə nav doə bə ən yolə hatərəfinə sənəde. həğiğətən, çərçivə Konvensiya bo ımrujn ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1614 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

- Avropə Şurə uzvə devləton umumiə noiliyyət hisob bə idealon iyən prinsipon mudafiə karde iyən ozavzınie xatır çəvon arədə ittifoği həniyən ğoym karde çı Avropə Şurə məğsəd hisob kardə;
-çı insoni həxon iyən əsasə ozodətion mudafiə iyən bı sahədə vəziyyəti həniyən çok karde bə məğsədi rəsero qıləy vositə hisob kardə;
-1993-minnə sori oktyabrə manqi 9-də vyanadə ğəbul kardə bə çı Avropə Şurə uzvə devləton iyən hukuməton yolon bəyonnomə bə jimon dəvoniero hozı be ifadə kardə;
-ıştə ərozionədə bə milliə kamion hesti mıdofə kardero hozi bə;
-Avropə tarıxədə bə təlatumon, Avropə qitədə sobitəti, demokratikə betəhlukəti iyən əmniyətiro çı milliə kamion mudafiə mıhumə əhəmiyət kəsb karde sıbut karde etirof kardə;
-plуralistə iyən h ... Читать дальше »
Категория: Beynəlxalq hüquq | Просмотров: 1540 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-19

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus