Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Декабрь » 2 » Qəvə-qəvon
20:29
Qəvə-qəvon
Həxbəhə zılmi zəmonəy, həx hıste divonıj ni,
Pəxrə dil şeytoni kəy, dinıj ni, imonıj n
i

Allahverdi  BAYRAMI  (İVIJƏLİ)

IN ZƏMONƏ HƏXBƏHƏY...

In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Navnə əsri "Sivı haft” bərpo bə; xəşəti ni:
Bo milləti bədəti bıpi vey, xoşəti ni;
Hiç kəs hiçki məsdəni: sipriş, siprişəti ni,
Lap yəndı qujdi bahan, çoke ki, vəşyəti ni,
Həmmə qıno dılədən, sıvıkiş ni, qoniş ni;
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Vində çəşon qətedən: bekardedən konədə,
Həx bıvoti zıvoni bırnedən çı bınədə.
Bə həxə ro şə nınqon pıxnedən zindonədə.
Məmləkəto ləjəne kuon, şılon çanədə!
Harçi ərbobi dasdəy, kosibi məydonış ni;
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Aslanov Həzi iqləy, bənom "bexunon” həzoy,
Novruzəli Məmmədov iqləy, xayinon həzoy,
İbrahimi Mıbariz iqləy, tarsvonon həzoy,
Rafiq Əliyev iqləy, "alim” nodonon həzoy;
Çı  hıtə xəlği jıqo mərdə kamə zoonış ni!
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Rışvə bənə sıbıji eğətəşe məmləkət,
Jiyo, peyo, har tono: məmuron xəlği, əlbət:
Etırnedən, dırnedən; xun ru kardedə millət.
Hınə heste sə bekə, bı lıxmədə con oğət;
Boştə dardi dəvoyo noxəşi dəmoniş ni;
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

In devron jıqo bışo, həni xəlğ dasto bəşe:
Çe ruşnə, ovi, ğazi dardi çanə bəkəşe?!
Səbrış peş bedə həni, xilosbıkə bə çəşe;
Ənə be ki, i kərə bə lıvış-lıvış dəşe!
Bəvindeş ki, rəhbəron- vey kəsi i tonış ni!
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

Hıryedə- həvatedə millət yəndı  har tono:
Vağzalono, kuçono, vıjorono, dukono...
Vəşyi- təşi hıtedə həşi jiyo – bitono;
Pıxnedə ın bəbolon polisi pojə tono;
Əğıl bıbu, yol bıbu, qıləy xəşə conış ni;
In zəmonə həxbəhəy, həx heste, divonış ni.
Pəxrə dıl, şəytoni kəy, diniş ni, imonış ni.

25.11.11


Camal LƏLƏZOƏ

DİNIŞ Nİ, İMONIŞ Nİ

Eqınyəmon bə qıləy qir, nə dinış ni, imonış ni.
Cəllod dastdə təvə sı bıə, nə həyoş ni, imonış ni.

Beçiz, bezu mandə millət ləğə jiyo, ah-nolədəy,
Purə dıle, təylə daste, nə oxış ni, kəmonış ni.

Anə şat bıə fəğıri peşt, vindedəni i qəm navi,
Sovı  nuni, sovı ovi  nə orzuş ni, peymonış ni.

Kə nıqıno çe kosibi, harco bəyo cəhəndıme,
Çe ağliku bı dınyoədə nə ruşnəş ni, məkonış ni.

Ki dastış noə bəsə dasti, xəyış vində, ki noəşnıbu
Ğıyomətdən çə odəmi fırsətış ni, imkonış ni.

Beşt bəsə po, ha qıybəkul, sə rost bıkə, con peroxon,
Ğıryon, bıryon bıə odəmon morxotış ni, divonış ni.

Bo divin bıə hıkımdoron, Cəmol, çıl sor səbır bəbe?
Xıdo bəsə ağli yolə nemətış ni, ehsonış ni...

26.11.11

Tofiq Nicot

Həxbəhə, zılmi zəmonəy, həx heste divonış ni,
Pəxrə dıl şeytoni kəy, dinış ni, imonış ni.

De tamə züy vırtı-vıloy, çı kali dindoron imon,
Zıvonədə xıdo nido, dıli obod, səhmonış ni.

Şəyton ki, ımon bıpəlo, pəle-pəle şər bıkaşto,
De ərşədə-əflokədə, çə xonəxo damonış ni.

Həromə tikə çı şine, bənə nəqqə ebardedən,
Həlol ruzi çaştəkəsi, səfolıto jımonış ni.

Im çı dınyoy, be həx-hisob, tonış təye, tonış pure,
Be nisbətə bı dıynoədə, be kosibon tımonış ni.

I poə bastə peşt bə puli, jıqo zınedən Xızırin,
I poə ğərəz dast çığıli, bə hiç məto gümonış ni.

Çənnə düzi bıvotomən, bo dindoron kofirim az,
Oşko, xəlvət, ve kəs votdə -çı Nicoti imonış ni. 

İlyasi Habil

Həxbəhə, zılmi zəmonəy, həx heste divonış ni,
Pəxrə dıl şeytoni kəy, dinış ni, imonış ni.

Həni quzoron quzəke, qəncinon qıyeqət,
Eqnə həx dasto bə po, nohəxi somonış ni.

Iblisi haməvujəy, şəytoni ovujnedə,
Ozo bol, bizojən ve nə oşko, nə niyoniş ni.

Ələvuz, əməlbozan ğoymin, gevcəğ dıyədı, 
Əzozilon riyə xırc, pınd qıləbəmiyonış ni.

Sormo bebəxt çanq-poçəye bo bərşidə bero,
Quşbəvanqe, bəşərotıj bastəy ovandmonış ni.

Kavion, zodəqon, hestibəyon ovdonədən,
Ləvsəy, lıskəyro kosib, nəvedə jimonış ni.

Bıpıyoje ozodı, nibəbe bayro perəxmon,
Bəşe, əlbəsat, quri-qımbəz bırimonış ni.

Nokom, ənəşın məbi, exroc məqət milləti ənə,
Məvot ki, gıryətmand, yurdəpi ğəhrəmonış ni.

1-quzək-xarab
2-qəncin-imkanlı, zəngin
3-somon-sərhəd
4-ələvuz-küyçü
5-qıləbəmiyon-seyrəklik
6-bərşidə-dirçəliş
7-bəşərot-xoşxəbər, yaxşılıq
8-kavi-kübar, varlı
9-bırimon-qətiyyət, nüfuz
10-ənəşın-düşüncəsiz

Tolışon Sədo, №08, 02.12.2011

 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1819 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus