Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2012 » Декабрь » 5 » Руһулла Ахундов вә "помпадурлар"
18:30
Руһулла Ахундов вә "помпадурлар"
Маркиза де Помпадур "Ҝүнәш кралы” адланан Франса кралы 15-ҹи Лүдовикин мәшугәси иди. "Мәндән сонра гој лап Нуһ туфаны олсун” дејирди. Ондан сонра Ингилаб олду.
 
1928-ҹи илдә Владимир Мајаковски "Помпадур” адлы шеир јазыр. Орада бу ҹүр ҹүмлә вар: "Мәшһур Совет помпадуру Истираһәтә сулара ҝедир”.
 
Вә бу "пампадур” гатар вагонунда адам дөјүр. Сонра да өз сәлаһијјәт вәсигәсини чыхарыб ҝөстәрир. Јәни, "Мәнә һәр шеј олар”.
 
Ким иди бу "Совет помпадуру”? Ҹаваб һәмин ҝүнләр "Правда” гәзетиндәки бир мәгаләдәдир. "Правда”нын һәмин илки 111-ҹи сајында јазылмышды:
 
"Мәркәзи Иҹраијјә Комитәсинин үзвү јолдаш Руһулла Әли Оғлу Ахундов Москва-Харков сәрнишин гатарынын вагон-ресторанында сәрнишини дөјүб. Буна сәбәб сәрнишинин пәнҹәрәнин пәрдәсини бағламагдан имтина етмәси олуб. Акт тәртиб олунаркән јолдаш Ахундов өзүнүн Мәркәзи Иҹраијјә Комитәси үзвү билетини ҝөстәриб”.
 
Әҹәбдир! – ири партија функсионери вә дөвләт хадими ади сәрнишинләрлә бир вагонда наһар едир (Инди бу, ирреалдыр). Бу ҝүн үчүн диҝәр ирреаллыг да бу даванын "Правда”да ишыгландырылмасы, 1 нөмрәли пролетар шаиринин она шеир һәср етмәсидир. Вә ән мүһүмү – бу һәрәкәтин изсиз өтүшмәмәсидир. Јазыдан вә шеирдән дәрһал сонра Руһулла Ахундов вәзифәсиндән ҝөтүрүлүр.
 
Сөһбәт исә дөвләт үчүн, халг үчүн һеч нә етмәјән, һазыра назир һансыса гудурған бүрократдан ҝетмир. Сөһбәт Совет гурулушу үчүн бөјүк хидмәтләри олан, Азәрбајҹан Коммунист Партијасынын 2-ҹи катиби ишләјән, мүбаризә јолу кечмиш бир инсандан ҝедир.
 
Ҝәлин онун биографијасыны изләјәк: Сијаси мүбаризәјә илк ҝәнҹлијиндән гошулур. 1918-ҹи илдә Сол есерләрә, 1 ил сонра болшевикләрә гошулур. "Бакинскије Известија” вә "Коммунист” гәзетләринин редактору кими чалышыр. Азәрбајҹан ССР-ин К(б)П-нын 2-ҹи катиби, Маариф назири ишләјир. Азәри дилинә Марксы, Енҝелси, Ленини тәрҹүмә едир. Латын әлифбасына кечиди тәмин едир (Чохдан унудулуб ки, латын графикасыны Азәрбајҹана Совет һакимијјәти ҝәтириб. Вә онун о вахт гәбулу нә гәдәр мүтәрәгги аддым идисә, 1940-ҹы илдә кириллә әвәзләнмәси дә о дәрәҹәдә мүтәрәгги иди).
 
Сонра Руһулла Ахундов "Азәрнәшр”ин рәһбәри олур. Азәрбајҹан дилинин елми терминолоҝијасыны ишләјиб һазырлајыр. Вә карјерасы јүксәлән хәттлә ҝедир – гатардакы о мәлум инсидентә гәдәр. Истираһәтә јолланан Ахундовун јолда салдығы дава онун Мәркәзи Комитәдән вә бүтүн вәзифәләриндән чыхарылмасы илә нәтиҹәләнир.
 
Дүзҝүнмү ҹәза иди? Әлбәттә. Сән Маариф назирисән, һакимијјәтин идеологларындансан, рәһбәр ишчисән – нүмунә ол. Өзүнү сонунҹу хулиган кими апарырсан – ҹаваб вер. Сонра да дејирләр "Совет, Совет!..”
 
Ҹәзаны чәкдинми, ислаһ олундунму? – Бујур, дөн. Руһулла Ахундовла да белә олду. Ҹәзасыны алыб јолланды Москваја – 31 јашында тәһсилини давам етдирмәјә. Коммунист Партијасынын Институтунда динләјиҹи олуб јенидән Бакыја гајытды. Вә будур, ҹәми 1 ил сонра јенидән рәһбәр вәзифәдәдир – "Бакински Рабочи” гәзетинин редактору, јенә Азәбајҹан Коммунист Партијасынын 2-ҹи катиби,  Партија гурултајларынын нүмајәндәси, 1930-ҹу илдә исә Гафгаз Вилајәт Партија Комитәсинин 3-ҹү катиби. О вахтдан Тбилисијә көчүр. Анҹаг нөвбәти инсидент – һәмин вахт "Сыртсов вә Ломинадзенин антипартија групу” ифша олунур (Унутмајын: Сөһбәт 1936-37-ҹи илләрдән ҝетмир. Һәлә ки чөлдә 1931-ҹи илдир. Партија дахили мүбаризә дә ҝүҹлүдүр, әкс гүтбләр дә). Вә һәмин групун үзвү кими Ахундов јенә ҹәзаландырылыр. Һәбс? Јох. Москваја ҝөндәрилир. Ишләмәјә.
 
 Вә 1933-ҹү ил. Ахундов јенә Бакыдадыр. Јенә јүксәк вәзифәләрдәдир. Инҹәсәнәт үзрә Дөвләт Комитәсинин сәдридир, ССРИ Елмләр Академијасынын Азәрбајҹан филиалынын сәдр мүавинидир, Тарих вә археолоҝија Институтунун директорудур. Үстәлик дә 1936-ҹы илдә Бакы шәһәр Комитәсиндә мәктәб вә елм шөбәсинин рәисидир. Она үчүнҹү дәфә шанс верилиб.
 
Сонрасыны рәсми тарихдән билирсиз – Руһулла Ахундов 1937-нин сентјабрында Москваја ҝөндәрилир, "тротскичи” кими мүһакимә олунур, 1 ил сонра ҝүлләләнир.
 
Бу инсан драмында субјектив версијалар саһиби олмаг нијјәтим јохдур. Анҹаг... Һәбсиндән 9 ил әввәл о, "помпадур” олур, һәбсиндән 6 ил әввәл "антипартија групу”нун үзвү олур. Инҹидилмир, һәр дәфә јени вәзифәләр алыр. 2 дәфә бу, баш верир. 3-ҹү дәфәдә исә...
 
***
Азәрбајҹан – "помпадурлар” өлкәсидир. Бурада чиновник вә бүрократларын етдикләринин јанында Руһулла Ахундовун "гатар сәрҝүзәшти” Мисир еһрамы јанында бир гум дәнәсидир. Азәрбајҹанда ашағы ранглы бир бүрократын гудурғанлығынын јанында Азәрбајҹанын һакимијјәт ијерархијасынын 2-ҹи адамы олмуш Руһулла Ахундов һеч нәдир. О, һансыса "жек мүдири”нин әлинә су төкмәјә дә дәјмәз.
 
Ахундов сапынтыларыны һәјаты илә өдәди. Бу "чинуш”лар исә әмәлләрини бизим һәјатымыз илә өдәјирләр...

 Məmməd Süleymanov


Категория: Azərbaycan | Просмотров: 1103 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır