Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » Talış dili və ədəbiyyatı
« 1 2 3 4 ... 6 7 »
Tolışə poeziyəku vıjniyəyon
İ tərəfış bande, i tərəf dıyoy,
Vəyşt ki votedən, əv ənə iyoy.
( Z. Əhmədzodə)

Az əğılım, tı çımı mo,
Be zındənim ıştıku co,
Bə kon məhol eğandom ro,
Bıpərom az, bışum çanə,
İyən tıniş çımı lonə!
( Səməd Vurğun)

Həsrət ome dıli sədə bino be,
Çokə rujon çəşi vədə kino be,
Vallah, nome çı rujqori qıno be,
Bə dast nome qıləy qədə qirəvə,
Xosə məhol, ome nız ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1792 | Добавил: admin | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)


Tolışə poeziyəku vıjniyəyon


Bomı nəğıl bıvot, nəğıl bıvot tı,
Jıqo bızın iyən əğılim botı...

Qəp bıjən şin-şini "Qıl-Qıl xımo”ku,
Bıstən çımı dıli, bıstən çımıku...

İvijəli bo ezmi bışu bə vişə,
Bə şəvi dırozi nıjəno mijə...

Bəyo ov bıkırnı div de kəminə,
Səlomət bırəso əv bəştə inə...                             &nb ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1434 | Добавил: admin | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Şirəliyev Maqsud Məsti zoə moəo bıə 05.12.1972- nə sori Masalli rayoni Xanalion diyədə. Tam miyonə təhsil səşe Sığdaşti məktəbədə.

Maqsud həm Masalli, həm Lankoni xalq teatr kollektivon navdəbışıə uzvonədə qıləye. Çəy ifadə bə kino kəşə bıə Tolışi Şəbani obraz bənome.

2005- 2007-nə soronədə de Xanəli, Nicati ssenari, rejissorəti silsilə bə tolışi kəşə bıə tolışə kino serialonədə Şirəli Maqsud Məsti şirkət kardəşe bənə kinoaktyori. "Dıvo”, "Tolış, bıvot, bısır dəmə” (1-3) filmon b ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1457 | Добавил: admin | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

(poemaku vəsləon)        

Çı maholi tarıx ıştı sinədəy,
Zınəkəs ni, vallah, sinı çanədəy?
Bo Ğızlıvo şinə şonəy Bandəro,
Çı Xanəli dədəy-nənəy Bandəro.
 
Ə ğədimə nomını ço ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1280 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

Çiçi xote?

Im çı rüje, çı jimone,
Xıdo həxi nohəx kıştə
Tolış bo jiye pəşimone,
Çəmə tale büt nıvıştə.

Həxi soəx konco mandə?
Şəyton həzo şəron zandə
"Dindoron”ən şərin handə,
... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1294 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

Bir xalqın dininə həqarətlə yanaşılırsa, - bu, heç şübhəsiz ki, nə vaxtsa böyük bəlalarla nəticələnəcək! Bir xalqın mədəniyyətinə,  yaddaşına, mentalitetinə zərbə vurulursa, - bu olduqca qorxuludur! Əgər bir xalqın DİLİNƏ təcavüz olunursa, bu, artıq həm  təhlükəli, həm  qorxulu, üstəlik,  həm də böyük günahdır. 

Bu  "SOS”-dur! Yəni, xalqın həyəcan siqnalı çalmaqdan savayı özgə çarəsi qalmayıb və  artıq o, ölüm təhlükəsilə üzbəsurətdir! Deməli, xalqın bütün milli-mənəvi dəyərlər sistemi – dini də, tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı, adət-ənənəsi, əxlaqı da, müvafiq olaraq mövcudluğu da məhv olmaqdadır!
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1602 | Добавил: admin | Дата: 30.05.2013 | Комментарии (0)

Ko kardeydəm şəvo-ruj, "mex bə zəmin şeydəni”,
"Aspı konco bandı bə?” Hiçki xəbə səydəni.   
Həni çıvrəy cır beşə, ğəzənc - fılon beydəni.         
Puli botı bıvğandım de ki dəro, amkinə?  
Cəhəndıme, cəhəndım, çımı şə ro, amkinə!            
               
Anə "pul, pul” nıvışte, oxo mını oğande,
Bə ğarz dəşim botıno, lıski pulım vığande.
Tarsedəm ki, vardəkəs bəçe sə sığ dəğandi,
Hiç kəs ico şeydəni iyo bə ro, amkinə.
Cəhəndıme, cəhəndım, çımı şə ro, amkinə!

Xəyli pulım hestıbe, dənışeyon hiç bə yod,
Bomı iyo mardəbe, ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1274 | Добавил: admin | Дата: 08.03.2013 | Комментарии (0)

MƏŞHƏDİ SADIXİ DILONSUTƏ POEZİYA

Məşhədi Sadıx Məhərrəmizoə moəku bıə 1964 - nə sori noyabri 2-də Masalli Miyonku diədə. Miyonku məktəbədə ibtidai iyən əsas təhsil sə bəpeştə 1982 - nə sori oroxniyəşe Hışkədə miyonə məktəb. Esət ko kardedə Miyonku miyonə məktəbədə. Kəbəsoybe, ço kinəş, i zoəş heste.

Hırdən beədə inəş bevaxt şə çı dınyo . Çı hadisəku ğoym təsirin bıə Məşhədi Sadıx nuperəsə vaxtonku de şeir nıvışte dastko bıə: Sıftə de "Sadıx Ceyrani”, peşo "Sadıx Məhər¬rəmizoə”, "Məşhədi Sadıx” imzoon mətbuatədə çap bıə, məclisonədə deştə mahiranə ləfzi ıştə nıvıştəyon bo cəmati ifa kardedə. "Bənə çokə hamsiyə, çokə həmro, pokə inson, nomoj bıvot, Xıdo piə odəm... di cəmati, zınəkəson, məsəkəson dılədə yolə hurməti soybe. ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1208 | Добавил: admin | Дата: 12.01.2013 | Комментарии (0)

Bə çəmə sə bəlo bıə ofəyemoni sıftəku Xıdo bəmə baxş kardə ləjənə neməton, bə vəyşti mandə təbiətımon, həzo dardon dəvo-dəmon bıə həvocətımon. Hejo bı xosə vəyştiro  çəmə səyku  bə şıkrə mandə çe dınyo iмperiyə siyo sığon …

...Hunon, сакon, yunan-roma istilavonon, ərəbon, monqоlon, tataron, tırкon, uruson ... çandi-çanədə zolımə fatehon aspon nanqıri jiyo poymol bıəmon, conkənışımon kardə...

Votışone, Şуrа omedə, Sovet hukumət əməni hərəbəxt bəkay, bə xəşə ruj bəmandemon, zılım əbıni, zolım əbıni... Məvotbən həmməysə bədtərebən ım sovetə imperiyə... Дumutə səon, ko vində kəşon, xəşə bədənon, milləti ğıryətbıkəşon, bə eli dardi bımandon, bınıpeyə xəlğ ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1427 | Добавил: admin | Дата: 14.04.2012 | Комментарии (0)

Poetik ənənəsi əsrlərlə dondurulmuş bir dildə petik söz demək hər kəsin işi deyil. Bunun üçün gərək bütün varlığınla öz dilini, xalqını sevəsən, onu duyasan, hiss edəsən ki, belə ağır bir yükü çıyninə qaldıra biləsən və öz xalqının şairi adlanmaq səlahiyyətini qazanasan. Şair Nəriman Ağazadə Tolışi məhz belə bir səlahiyyətə sahibdir.

Az sözlə böyük tarixi hadisələrin poetik tərzdə idarə edildiyi aşağıdakı misralar oxucunu şairə təzimetməyə səfərbərliyə alır: Bənəy "yolə dəbyovnıyə” Okuşyəni çıvrə kiyə ("Bi tolışə bandonədə”).

Şair son illərdə talış dilində bəzi dərsliklərin, şeir kitablarının çapından, qəzet nəşrindən-doğma ana dilinin müəyyən dərəcədə üzə çıxmasından sevinir, sanki təzə dil açır: Bu sevinci bütün talışlar yaşamışlar. Şai ... Читать дальше »
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1202 | Добавил: admin | Дата: 11.02.2012 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib