Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2010 » Декабрь » 31 » Tolışi diasporə: zinə - umru
15:03
Tolışi diasporə: zinə - umru
Çəmə musahib Tolışi Diasporə prezident İsmayıl Şabanove
 
- İsmayıl müəllim, zəhməte dı-se kəlmə ıştə tərcumeyi-hali həxədə məlumat bıdənən...

- Az 1965-nə sori Lankoni rayoni Havzava diəda moədə bəm, 1986-nə sori soveti ordu xidmətiku ogardəbəpeshtə omam bə Moskva şəhəri, Moskvadə kom kardə, həmən bə Ali məktəb daxil bəm. Şangone işdə təhsilim dəvom kardə. 1993- nə sori Moskva agro-injeneriəti akademiyam səm kardə. Hazırədə Moskvadə müstəgil arashdirma fondiədə ko kardəm, həmənki de ictimai ko, yəni Tolışi Diaspora prezidentim.

- İsmayıl müəllim, zəhməte, Tolışi Diaspori ofəyə karde səbəb və çəy ısətnəki fəaliyyəti barədə 2-3 kəlmə bə handəkəson məlumat bıdənən...

Tolışi Diasporə ofəyə karde əsas səbəb bə müasir tələbon cəvob doy gorəbe, yəni tolışi zıvon, əçəy mədəniyyət marde səviyyədəbe, çı tolışi tarix daso şedəbe. Hətda ve alimon, siyasətçion jıqo zındəbin ki, əlbət tolış ve vaxte mardə, çı dasto şə, amma əmə tolışi Diaspora ofəyə kardəbəpeşt bı dınyomon sübut kardeki əmə mardənimon, nainki hesimon, hətda inkişaf kardemon pidə. Şükür bə Xıdo, şımə vindəyon ki, tolışi Diasporə ofəyə kardəbəpeştə ko xəyli bə nav şedə, konserton dəvonedəmon, tolışi kitobon nəşr kardəmon, tolışi idon davonedəmon. Az fik doydam ki, kali mərkəzon bə çəmə  təşkilati gorə ve "norohətin”. Az bəvon məslət doydəm ki, həmişə  qəp jəyədə de dəqiqə fakton qəp bıjənon, küçə  sehbəton əvoni hurməto eğande bəzne.

- Şımə ım nezonədə Rusiyə Federasiyə Mədəniyət nazirinə vindemonon kardə. Zəhməte bı həxədə, iən co ictimai-siyasi numoyondon vindemoni həxədə məlumat bidənən.

- Əvvəla, əmə Rusiya vətəndaşimon, çəmə təşkilatən çı Rusiya rəsmi təşkilate. De Rusiya hukuməti rəsmi odamon, dəçəvon naziron, yaxud de co şəxson vindemon  be çəmə ğarze. Az nəinki de Rusiya naziri, hətda de co devləton diplomatonən  vindemon kardəm, bı jıqo vindemonon  pemujye lozime, çünki əmənən qıləy xəlqimon, azən  ə yolə xəlqi nümayəndəm, mıni bənə xəlqi nümayəndə  ğəbul kardən və jıqonə  ğəbulon bə çəmə  xəlqi  hürmət rəmzi nışon doydə.

- Im nezonədə Rusiyadə əhali aşmardemon prosesədə tolışon aktivəti kom dərəcədə be? Şımə zınəynə Rusiyədə çənə tolış be bəzne?

- Rusiyadə əhali aşmardemonəda tolışon ve aktivşon iştirak kardeşone, az xəyli rozi mandim. Səhih vote zındənim, Rusiyədə çənə Tolış be bazne, çünki nəticon hələ elan kardə bəni, amma, fik kardəm aşmardemoni nəticon əməni  qane bəka.

- Oxonə vaxton Rusiyədə rost bə millətçiə proseson  həxədə şımə fiki zıne əpimon...Bə Tolışon sə  jı şe bevəcə hadisə omani ki?

- Əlbətdə, oxonə vaxton Rusiyadə rost bə millatçiə proseson əməniən norohət kardəbe, amma Prezidenti de Baş Naziri bı məsələdə aktivətiko peş,  xəyli sakitəti be, əminim ki sabitəti inşallah tam bərpa bəbe. Rusiyada eqıniə milli konflikti səbəbkoron har dı tərəfədə hese. Çünki inson konco beda bıbu, bəpe çəvrə adət-ənənon de hürməti ğəbul bıkə.  Şükür bə Xıdo, Tolışonədə xəsarət sə kəs bəni.

- İronədə "Taleş” jurnali dəbaste və çəy redaktor Şahram Əzmodə bə zindon eğande məsəlon şımə münasibət çıkoye?

- Bale, mı çı məlumatım xəbəm hese və ve heyfslənmiş bedəm. Bı məsələ qornə az de Ironi yolə səviyədə bə diplomaton vindemonom kardə və xaişım kardə ki əvon vasitəçi  bıbun, bo Şəhram Azmodə ozod be qornə  koməkəti bıkən. Əminim ki, inşallah, Şəhram Azmodə zindondə ve nibənışte.

- Tolışi Diaspori de Azərboyconədə  jiə toloşon əlaqə çoknəye və bə çəmə qəzeti tovsiyyon barədə, dı-se kəlmə  məse əpimon...

- Əlbətdə, de Azərboyconədə jiə tolışon əlaqəmon hese, dəçəvon jimoni marağlənmiş bedəmon, bəvon çokə rujon iən xəşəconi orzu kardəmon. Bəşmə ğəzeti orzum əveki həmişə sədoş beşu, ədalətin bıbu, dıli soxti bınıvıştı. "Tolışi Sədo” səpe ve yolə məsuliyyət eqınedə, yodo beməkən ki Tolışi təbliğati əsas faktorondə qıləyən məhz ım ğəzete. Xıdo bəşmə komək bıbu!

"Tolışi Sədo" №5, 2010-cu il
Категория: Müsahibə | Просмотров: 1133 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Jango   [Материал]
Редактор "Толыши садо" не мог откорректировать все -миш-мишоны и неправильные обороты?
Интервью г-на И.Шабанова интересное, но слишком уж разговорный стиль газетной передачи разочаровал.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?