Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Azərbaycan Respublikası və Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Главная » 2011 » Июль » 20 » Tolışi zıvonədə əvəzəkə
00:28
Tolışi zıvonədə əvəzəkə
Tolışi zıvoni umutedəmon

Tolışi zıvonədə əvəzəkon hestışone əsasən 6 məno cur: şəxs, işarə, sıvol, təyin, oqardemon, mıəyənnıbə, həşə ... i. c. əvəzəkon

1) Şəxsə əvəzəkon 12 qılən:                    
                   
Potədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)            

I şəxsədə (qəpbıjən) az, mı- я - mən
II şəxsədə (quşbıdə) tı- ты - sən
III şəxsədə (qəpjənin) əv- он, оно, она - o

ə- тот - о
ı, ım, ın - это - bu

Cəmədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

I ş. (qəpbıjənon) əmə- мы- biz
II ş. (quşbıdəon) şımə- вы- siz
III ş. (qəpjəninon) əvon- они- onlar

Imon- эти- bunlar

Şəxsə əvəzəkon vasitəynə holonədə (ğərəzi nominə (adlıq) holi) əmandə holonədə jıqo təsrif bedən:

Potədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

Iş (qəpbıjən) : Mı, mıni (Tı mı vindedəş /Tı mıni vindedəş)- я, меня -məni
IIş (quşbıdə): Tı, tıni (Az tı vindedəm/ Az tıni vindedəm)- тебя - səni
IIIş(qəpjənin): əy// əviım (Az əy /əvi (ımi) vindedəm)- его, этого- onu


Cəmədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

I ş. (qəpbıjənon) əməni - нас- bizi
II ş. (quşbıdəon) şıməni - вас - sizi
III ş. (qəpjəninon) əvoni - их - onları

Imoni - этих- bunları

Şəxsə əvəzəkon holinbedən:

Potədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

1. Именительный // Nominə hol // adlıq: az, tı, əv -- я, ты, он // она- mən, sən, o;
2. Родительный// Səyvonəti hol // yiyəlik: çımı, ıştı, çəy - мой, твой, его // ее-- mənim, sənin, onun;
3. Дательный // Səmtə hol // yönlük; bəmı, bətı, bəy— мне, тебе, ему//ей -- mənə, sənə, ona;
4. Винительный// Təsirinə hol // təsirlik: mıni, tıni, əy—меня, тебя, его// ее --məni, səni, onu;
5. Творительный// Vırəynə hol// yerlik:

a) bəmıku, bətıku, bəyku—у меня, у тебя, у него// ее—məndə, səndə, onda;
b) bəmınədə, bətınədə, bəvədə-- у меня, у тебя, у него// нее—məndə, səndə, onda;

6. Предложный// Beşemonə hol// çıxışlıq:

a) -Çımıno, ıştıno,çəvo; məndən, səndən, ondan; из меня,из тебя, от его// нее;
b) -Çımısə, ıştısə,çəysə; меня, тебя , из него/ нее; məndən, səndən, ondan;
c) -çımıku, ıştıku, çəyku; от// с меня; от// с тебя; из него// нее; məndən, səndən, ondan;


Cəmədə: (bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

1.Именительный // Nominə hol // adlıq: əmə, şımə, əvon; мы, вы, они; biz, siz, onlar
2.Родительный // Səyvonəti hol// yiyəlik: çəmə, şımə, çəvon; наш, ваш, их: bizim, sizin, onlar;
3. Дательный // Səmtə hol // yönlük: bəmə, bəşmə, bəvon; нам, вам, им; bizə, sizə, onlar;
4.Винительный// Təsirinə hol // təsirlik: əməni, şıməni, əvoni; нас,вас, их; bizi, sizi, onları;
5. Творительный // Vırəynə hol // yerlik:

a) bəməku, şıməku, bəvonku; у нас, у вас, у них; bizdə, sizdə, onlarda;
b) bəmənədə, bəşmənədə, bəvonədə; нас, у вас, у них; bizdə, sizdə, onlarda;

6.Предложный // Beşemonə hol // çıxışlıq:

a) çəməno, şıməno, çəvono; из нас, из вас, из них; bizdən, sizdən, onlardan;
b) çəməsə, şıməsə, çıvonsə; нас, вас, них; bizdən, sizdən, onlardan;
c) çəməku, şıməku, çəvonku; от// с нас//от вас от //с них; bizdən, sizdən, onlardan;

2. İşarə əvəzəkonən 14 qılən:

(bə tolışi- bə urusi- bə tırki)
ı//ım//ın- это, этот- bu
bı- это, в это, в этом- bu
çı - это- bu
jıqo- такой- belə
jıləvon- такой- belə
ə - то- о
bə- в то- о
çə- того- о
jəqo- такой- elə
həmon(ə)- тот же , он- həmin
ənə- сколько- bir belə
jələvon- такой- elə


İşarə əvəzəkon ismin bıə bəpeştə holin bedən:

Potədə: (bə tolışi bə urusi- bə tırki)

1.Именительный // Nominə hol// adlıq:

Im- это- bu;
ə - тот- o;
jıqo // jəqo – такой – belə// elə;
jıləvon // jələvon- такой- belə// elə;

2. Родительный // Səyvonəti hol// yiyəlik: Çımi – этого –bunun;

Çə - того-onun;
Çe- такого- belə(si)nin// elə(si)nin; jıqo// jəqo-такого-belə(si)nin// elə(si)nin;
Jıləvoni // jələvoni- такого- belə(si)nin//elə(si)nin;

3. Дательный // Səmt // yönlük:

Bımi - этому- buna;
Bəy- тому- ona;
Bə jıqo // jəqo- такому -beləsinə//eləsinə;
Bə jıləvoni// jələvoni- такому- beləsinə// eləsinə;

4. Винительный // Təsirinə hol // təsirlik:

Imi -этого –bunu;
əy- того –onu;
jıqo/jəqo(şə) – такого- belə// elə;
jıləvoni// jələvoni -такого -belə(si)ni// elə(si)ni

5. Творительный // Vırəynə hol // yerlik:

Bımədə -у этого –bunda;
Bəvədə -у тогo- onda;
Bımiku- у этого- bunda;
Bəyku- у того –onda;
Jıqoədə//jəqoədə -у такого- belədə // elədə;
Jıləvonədə//jələvonədə -у такого- belə(sin)də // elə(sin)də;

6. Предложный // Beşemonə hol // çıxışlıq:

Çımiku- с// от этого- bundan;
Çəyku -с// от того- ondan;
Çımio- из этого- bundan;
Çəvo -из того- ondan;
Çımisə -этого- bundan;
Çəysə- того- ondan;
Jıləvono//jələvono- такого- belə(sin)dən//elə(sin)dən;
Jıləvoniku//jələvoniku -такого -belə(sin)dən//elə(sin)dən;
Jıləvonisə//jələvonisə- такого -belə(sin)dən//elə(sin)dən;

Cəmədə: bə tolışi- bə urusi- bə tırki)

1. Именительный // Nominə hol// adlıq:

Imon- эти -bunlar
əvon -те -onlar
jıqoon// jəqoon- - такие -belələri//elələri
jıləvonon //jələvonon- такие -belələri//elələri

2. Родительный // Səyvonəti hol// yiyəlik:

Çıvon- этих –bunların;
Çəvon –тех- onların;
Çe jıqoon// çе jəqoon –таких- belələr(in)in//elələr(in)in;
jıləvononi//jələvononi – таких- belələr(in)in//elələr(in)in;

3. Дательный // Səmt // yönlük:

Bımon- этим- bunlara;
Bəvon- тем –onlara;
Bə jıqoon//bə jəqoon - такому -belələr(in)ə// elələr(in)ə;
Bə jıləvononi//bə jələvononi – такому- belələr(in)ə// elələr(in)ə;

4. Винительный // Təsirinə hol // təsirlik:

Imoni- этих- bunları;
əvoni- тех- onları;
jıqoon// jəqoon- таких- belələr(in)i// elələr(in)i;
jıləvononi// jələvononi –такие- belələrini // elələrini;

5. Творительный // Vırəynə hol // yerlik:

Bımonədə- в этих –bunlarda;
Bəvonədə- у тех- onlarda;
Bımonku- у этих –bunlarda;
Bəvonku -у тех- onlarda;
Jıqoonədə// jəqoonədə -у таких- belələr(in)də //elələr(in)də;
Jıləvononədə// jələvononədə -у таких- belələr(in)də// elələr(in)də;

6. Предложный // Beşemonə hol // çıxışlıq:

Çımonku- с/ /от этих- bunlardan;
Çıvonku - от тех- onlardan;
Jıqoonku// jəqoonku -от таких- belələr(in)dən// elələr(in)dən;
Çımono- из этих – bunlardan;
Çəvono- из тех – onlardan;
Jıqoono// jəqoono- таких - belələr(in)dən// elələr(in)dən;
Çımonsə - этих – bunlardan;
Çəvonsə- тех – onlardan;
Jıqoonsə// jəqoonsə- этих, тех; belələr(in)dən// elələr(in)dən;
Jıləvononku// jələvononku- таких; belələr(in)dən// elələr(in)dən


3. Təyinə əvəzəkon əsasən 6 qılən:

Tolışiədə Urusiədə Tırkiədə

Iştə/ deştə/bəştə/…ıştən- свой,своя,свое/… сам -öz/... mən özüm
Həmə- все bütün
Ha//har- каждый- hər
har qılə- каждый- hər bir
Fılon- такой/такой-то - filan
kali – некоторые- bəzi, bəziləri

4. Oqardemonə əvəzəkə: ıştən( özüm-сам)

Iştən(özüm-сам), ıştəni (özümün... себя) de mənsubiyət şikilədon ğəbul bıkə şəxsə əvəzəkon iconə holin bedə:

Potədə: Holon - şəxson – bə tolışi – bə urusi – bə tırki

1.Именительный// Nominə hol// adlıq:

I ş -az ıştən- Я сам - (Mən) özüm
II ş-tı ıştən- Ты сам - (Sən) özün
III ş-əv ıştən- От сам/ она сама…- (O ) özü

2.Родительный// Səyvonəti hol// yiyəlik:

I ş -Çımı ıştəni - Меня самого- (Mənim) özümün
II ş -Iştı ıştəni - Тебя самого- (Sənin) özünün
III ş-Çəy ıştəni - Его самого -(Onun) özünün

3. Дательный// Səmt // yönlük:

I ş -Bəçımı ıştəni - Мне самому- (mənim) özümə
II ş -Bəştı ıştəni -Тебе самому - (sənin) özünə
III ş- Bəçəy ıştəni - Ему самому - (onun) özünə

4. Винительный // Təsirinə hol // təsirlik:

I ş -Mıni ıştəni - Меня самому - (mənim) özümü
II ş -Iştı ıştəni - Тебя самому - (sənin) özünü
III ş -çəy ıştəni -Его самому - (onun) özünü

5. Творительный //Vırəynə hol // yerlik:

I ş -Çımı ıştənədə - У меня самому - (mənim) özümdə
II ş -Iştı ıştənədə - У тебя самому - (sənin) özündə
III ş -Çəy ıştənədə - У него самому - (onun) özündə

6. Предложный// Beşemonə hol // çıxışlıq:

а)
I ş -Çımı ıştəniku- - С меня самому- ( mənim) özümdən
II ş- ıştı ıştəniku - С тебя самому - (sənin) özündən
III ş- çəy ıştəniku - С него самому - (onun) özündən

в)
I ş - çımı ıştəno - Из меня самого - ( mənim) özümdən
II ş - Iştı ıştəno - Из тебя самого - (sənin) özündən
III ş- Çəy ıştəno - Из него самого - (onun) özündən

с)
I ş- çımı ıştənisə - Меня самого - ( mənim) özümdən
II ş- ıştı ıştənisə - Тебя самого - (sənin) özündən
III ş- Çəy ıştənisə - Его самого - (onun) özündən

Cəmədə: Holon - şəxson – bə tolışi – bə urusi – bə tırki

1. Именительный // Nominə hol// adlıq:

I ş -əmə ıştən- Мы сами - (biz) özümüz
II ş- şımə ıştən - Вы сами - (siz) özünüz
III ş- əvon ıştən - Они сами - (onlar) özləri

2. Родительный // Səyvonəti hol// yiyəlik:

I ş - Çəmə ıştəni - Нас самих - (bizim) özümüzün
II ş -Şəmə ıştəni - Вам самим - (sizin) özünüzün
III ş- Çəvon ıştəni - Их самих - (onların) özlərinin

3. Дательный // Səmt // yönlük:

I ş- Bəçəmə ıştəni - Нам самим - (bizim) özümüzə
II ş - Bəşmə ıştəni - Вам самим - (sizin) özünüzə
III ş - Bəçəvon ıştəni - Им самим - (onların) özlərinə

4. Винительный // Təsirinə hol // təsirlik:

I ş - Çəmə ıştəni - Нас самих - (bizim) özümüzü
II ş - Şımə ıştəni - Вам самих - (sizin) özünüzü
III ş - Çəvon ıştəni - Их самих - (onların) özlərini

5. Творительный// Vırəynə hol // yerlik:

I ş - Çəmə ıştənədə - У нас самих - (bizim) özümüzdə;
II ş - Şımə ıştənədə - У вас самих - (sizin) özünüzdə;
III ş - Çəvon ıştənədə - У них самих - (onların) özlərində;

6. Предложный// Beşemonə hol // çıxışlıq:

a)
I ş - Çəmə ıştəniku - С нас самих - (bizim) özümüzdən;
II ş - Şımə ıştəniku - С вас самих - (sizin) özünüzdən;
III ş - Çəvon ıştəni - С них самих - (onların) özlərindən;

b)
I ş - Çəmə ıştənisə - Нас самих- (bizim) özümüzdən;
II ş - Şımə ıştənisə - Вас самих- (sizin) özünüzdən;
III ş - Çəvon ıştənisə - Их самих - (onların) özlərindən;

c)
I ş - Çəmə ıştəno - Из нас самих - (bizim) özümüzdən;
II ş - Şımə ıştəno - Из вас самих - (sizin) özünüzdən;
III ş - Çəvon ıştəno - Из них самих- (onların) özlərindən;


"Iştən” fəal şirkət kardedə sıxansoxteədə:

-ıştən-ıştəni ) ( öz-özünü) ( сама себя);
ıştən-bəştə (öz-özünə) (сам по себя);
ıştənki (özününkü, doğma) (из своих);
ıştənbəsə(öz-özlüyündə) (самолично)

5. Sıvolə əvəzəkon behisobin:

bə tolışi – bə urusi – bə tırki

Ki? Кто? Kim?
Kiye? Кого? Чей? Kimdir?
kiyon? какие? Kimlər?
Çiç? Что? Nə?
çiyon? какие? Nələr?
Çı? Что? Nə?
Çiki? Чья? чей? Kimin?
Çiçi? Чего? чей? Nəyin?
Çikiye? кого? Kimindir?
Çiçiye? чего? Nəyindir?
çoknə? Как? Necə?
çı curə? Как? Nə cür?

Kom//kon? Какого? какой? который? Hansı?
Çune? Bəkovrə? Куда? Haraya?
Konco? Где? Harada?
çıkonco? Откуда? Haradan?
Boçi? Почему? зачем? Niyə? Nə üçün? nəyə görə?
Çanə? Сколько? Neçə? nə qədər?
Çanədə? Сколько? Nə qədər?

6. Mıəyənnıbə əvəzəkon veyin:

bə tolışi - bə tırki:

Kəsi -Kim /
Ki -Kimsə, heç kim
/Kimsənə Kimsə, kim isə, heç kim /
Bəkisə/ Kiməsə /
Bəçisə/ / Nəyəsə /
Kiysə/ Kimsə, kim isə /
Jıçiy Nəsə, nə isə/ /
Jıkəsi/ Kim isə, /
Çiysə/Nəsə, nə isə /
çiçisə Nəyəsə /
şəxsi/ / Kimsə, kim isə /
ikəsə/ Kimsə, kim isə/ /
xonəxo Kimsə/ /
fılonkəs Filankəs/ /
fisonkəs Kimsə /
bəhmənkəs/ Kimsə/ /
qıləy -Biri, birisi /
harki/ Hər biri, hər kəs/ /
hakəs Hər kəs /
har kəs/ Hər kəs /
harçi// har çiy/
Hər nə, hər şey/ /
har cur- Hər cür //
curi - Bir cür, hər hansı/ /
həmməy-Hamı /
kali// kaliyon/ / / Bəzisi, bəziləri/
koncosə// Hardasa/ hardansa/
konsə - Nə isə/ /
çanədəsə Neçəsi/ //
çoknəsə// çunəsə -Nə təhərsə //
qıləyni//Necəsə, /
har qıləyni - Biri, birisi /Hər kəs, hər biri/

bə urusi

Кто-то, никто/ Кто / Некто/ Кому-то/ Чему-то/ Кто-то/ Что-то/ Кто-то, какой-то/ Что-то/ Чего-то/ Некто/ один, одна, одно/ каждый/ всякое/ всякий/ некоторый/ все/ некоторый/ где-то/ какой-то / сколько-то/ каким-то образом / куда-то / кто-то /каждый...

7. Həşə əvəzəkon:

bə tolışi - bə urusi- bə tırki:

Hiç //Никаких, нисколько// Heç
Hiçki// Никто // Heç kim, kimsə
Hiçi// Ничего// Heç nə
Hiç kəsi // Никто // Heç kəs, kimsə
Hiçunə //ничего // Heç necə
Hiç qılə// ничто // Heç biri
Hiç kəs// некто // Heç kim, kimsə
Kəsi // кто-то // Kimsə
Kimsənə // Некто, никто// Kimsə

OKO DOƏ BIƏ ƏDƏBİYOT:

1) Б.Б. Миллер.Талышский язык.М.1953
2) Л.А.Пирейко.Талышско-русский словарь.М.1976
3) H.Əlizadə.N.Hatəmi. Fars dili.B.1961.
4) N.Səqəfi (Hatəmi) Fars dilinin qısa qrammatikası.( Farsca-azərbaycanca lüğət.2-cild.Tehran, 1999.
5) M. Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. (Morfologiya) III hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. B.1973
6) Müasir Azərbaycan dili. I cild. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşri. B.1978
7)"Şəvnışt” N0 3-6,( 2006;)(Tolışə zıvoni qrəmatikə) N0 11=14, (2007-2008;)(Qrammatika talışskoqo yazıka)
8) Şiri Əvəz Sadıxzodə Talış dilinin qrammatikası. Sankt-Peterburq,2003.
Allahverdi Bayrami
bayrami@box.az
Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1683 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?