Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2011 » Ноябрь » 5 » İlqar MİYONKUJ. Şeron
22:51
İlqar MİYONKUJ. Şeron
Yusifi İlqar Ramazani zoə (İlqar Miyonkuj) moədə bıə 1976-nə sori yanvari 25-də Masali rayoni Miyonku diyədə. Miyonku miyonə (tam) məktəb oroxniyəşe 1993- sori. Xeyzonxıvande, hestışe 2 zoə. Şer nıvıştedə 7-8 siniku. İminə kərə dərc bedə İlqari şeeron. Xıdo nığo bıdo bəçəy təbi.
               
ÇƏMƏ BANDON
                                
Jıqo-jəqo kam tı bışi,
Bə çəmə məhol, boy beşi,
Dıroz bıkə ıştə kəşi,
Bıçın pidə kom ləl-qılon,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Tıtım, ambu, ser, syotorə,
Əno, viz, sef, hındəmorə,
Ji pidəbu sa şest sorə
Iyo dəvon ıştə rujon,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Doon sə rəsdə bə osmoni,
Ha rəğədə çanə honi,
Ki piedəşe ıştə coni
Bıdə bəhəy noz-neməton,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Ruy ovonış "abi-zəmzəm”
Çe vəyşti bu çəyku səydəm,
Rujbərujon cıvon beydəm,
Həvosətış coni dəmon,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Bıməs, çiçon hestin hələ,
Bəlləbur de Şindon ğələ,
Çe anburi hay kandulə
Nyo kardedə çandə sırron,
Boy tı bıvind çəmə bandon.

Çəmə xəlği nom detıye,
Tı de xəlğiş, xəlğ ıştıye.
Ki diyəroy, ki betıye,
Ijən detı jiedə har con,
Çəmə bandon, çəmə bandon!

BƏŞMƏ ZOMO BIƏ RUJİKU


Xok bə çımı ağıli sə,
Bə conim dəşə vəsvəsə,
Şinə umri oxo rəsə,
Bəşmə zomo bıə rujiku.

Orəxə-şə çokə rujon,
Beşin bə dim coni dojon,
Bə şəv – bə ruj məsdəm dımjon,
Bəşmə zomo bıə rujiku.

Çəş vindəni oxnə vaxton,
Quşon nosaz, məsedəm qon,
Kəçəl bəm, emedə muyon,
Bəşmə zomo bıə rujiku.

Nə xəy mandə, nə bərəkət,
Nə hol mandə, nə hərəkət,
Çımı ha ruj bıə mısibət,
Bəşmə zomo bıə rujiku.

Jen əğəye, azən nokə,
Pıt-pıtiku dılım təkə.
İlqar, vəse, həni səkə,
Dıl pandomə vot-vıjiku,
Bəşmə zomo bıə rujiku.

AMUZOƏ

Vicdon təmiz, namusı ıştı poke,
Bo ıştəni, bo ha kəsi vey coke,
Toykiyə şəvon bənə vəşə ço təki.
Nomış otəş, beayb, bənə ovi zoə,
Dılım detı vıl okardə amuzoə.

Bənə Həşi vəşedəş osmonədə,
Niyo beydə ovşum tını vindeədə .
Hejo barziş çe avlodon dılədə,
Pı-moə detı fəxır kardə qidi zoə,
Dılım detı vıl okardə amuzoə.

Çiç kardedəş bəyo əvəz pidəni,
Nəfsı ıştı həromi nez haşdəni.
Həxədə bə nohəxi po doydəni,
Həx detıye, tı de həxiş, çokə zoə,
Dılım detı vıl okardə amuzoə.

Iştə coni bətı ğıbon az bədom,
Fikim karde, coke şeer bıvotom:
Bıdə bıji həzo soron ıştı nom:
Handəkəson bızının kiey jıqo zoə:
Dılım detı vıl okardə amuzoə.

FƏSLİ-POZ


Avə qırdbıə osmono,
Həşi bəmə kardə noz.
Voş voydə, vo qınedə,
Omə-beşə fəsli-poz.

Emedə çe don livə,
Ha tərəf bıə quculi.
Bəştə lonə qırd bedən
Melı-məvuş təcili.

Boğono ləlqıl rəsə,
Zard bedə bif, ambu, sef.
Qəvədə əv o bedə,
Hardəkəsi doydə kef.

Qırdə bedən pərəndon,
Pəredən dastə-dastə.
Şedən bə tatə vıron,
Bomen vavaz bəpeştə.

Doydə limo-mandərin,
Boğədə zardi-zardi.
Ləlqıl qoni kardedə
Elaşkən bənə sırdi.

İm çe cur mocuzəye?
Doədə çəkedə əno.
Bəhə pidəşe bəhəy,
Sı kardə qəvi kəno.

Hay bəvon i ranq jəydə
Zəmin, osmon, həvo, boz.
Ha tərəf tulı-horə,
Jıqo bedə fəsli- poz.

MOA

Har kəsi dıl pure de məhəbbəti,
İnə har sıxano səydə ğıvvəti.

Şəvı-ruj mandedə bə çəmə ğayğu:
Çəmə roədə sipi kardedə səy mu.

Haştəni avlodon bıkəşon xıvət,
Hejo bə dıvoye, doydə nəsihət.

Bəçəy hay umuji heste eytiyoc,
Mavuji vəyştədəş kardeyədə ğoç.

Bə kovrə eğando əğıl ıştə ro,
Bızın bəy kardedə koməq moa dıvo.

Zıvon, Vətən moaye, moa zıvon Vətən,
Hərome çəy doə nun, əy yodo bekən.

NOMOJ VOTEDƏŞ

Diyəro beydə şərə konku ıştı nom,
Sıxanı doə, həni əhəniş hərom.
Xıdo dindo bəndə bəbeş, bəseş kom,
Xıdo roədəş, dini əməl kardedəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

Ağıl oməş, ko qətdəniş hədərə,
Mıhi səjdə şedəş ruji çan kərə,
Yasin, Ğıron, kəlom handəş "əzbərə”
Dumə məlon, şeyx-axundon fırsedəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

Vəse anə qətəbe nohəxə kon,
Con bebəlo, oməş esə bə imon,
Zikir kardəş donzə imomi nomon,
Bənə məlo şələ riş oğətedəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

Şedəş məşhəd, bə Hac ijən Kərbəlo,
Xıdo oğəto tıni çe har bəlo.
Məsəkəson bıjənon har ton səlo:
Bo har kəsi dini təblığ kardedəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

Piyan əbiş, iyo-əyo əqıniş,
Jimoniku si coni tı oqıniş,
İ ruj bə şəv bə Şəytoni peqıniş,
Bəsə dəşiş: de nohəxə roy şedəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

Sədə kılo, dastədə yusur təsbi,
Bı nezeno məlo bıbuş tı ğasbi.
Saru-sape bətojneş ıştə asbi,
Zərofət ni, mıhisə təvil noydəş,
Bə həx oməş, həni nomoj votedəş!

MİYONKU VİŞON


Çe ğəşənqe, çe reçin, çəmə bandon de vişon,
Çısə-bəsə havzəcon ruşnə doydən bə çəşon.
Bo har dardi dəmonin iyo bemə aləfon,
Vəşti vinde piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Həzo sor tarıx hıtə, har sıği bındə iyo,
Şah İsmayıl Xətai, Babək dəvardə çiyo.
Çəmə "Ğələ” sıbute, vey daveşon bıə iyo,
Tarıx vinde piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

"Siyo honi” de "Quni” zər-zinət doydə bətı,
"Tıbə rəğ”, "çıl ğəzon ğəb” i sinədəye detı.
Çəmə simvol "amburdo” iyo okardə qıtı,
Ambur vinde piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Ser, siyoqılə de ambu, hardəkəs hardeş pidə,
"Sutə qulon”də mandəş həmmə ço tərəf çidə.
Peşom honi biyə ovi, odəmi dandon sidə,
Coni rohət piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Bə çand dardi dəmone: ser, hındəmo, vəjələ,
İyo şoə xəbə doydə şonəpəppu, kəjələ.
Kom dəmonədə pidə, qırdə bıkə i şələ.
Dardi dəmon piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Kulə bındə vənəşon şo kardedən odəmi,
İyo yodo bekardəş ıştə har dardi- ğəmi.
İyo harçi hardedəş, doydə çe vəşti təmi.
Xəşə coni piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Doon dılədə kandımuz,qırdə kardə anqivin,
Maştə-maştə hardedəş,qəvi, xuni kardə şin.
Qəv pure de ləzzəti, çəşonən bedən ruşin.
Umri diroz piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

Bınışt "Qamov” ovədə dəjedəbu ıştı con.
Təzyiqı bə pentone? Şinqilə çay çəy dəmon!
Bızəriş de qəzənə koon bənoy bə səhmon,
Mocuz vinde piyəkəs, boy bə Miyonku vişon!

VALLAH, HANDEM PİDƏNİ


Deştə curon i kərə qırdə bimon bə ivrə,
Votımone: boy bimi bıkəmon iqlə çarə.
Bə məktəb şe-oməku nınqonımon be yarə.
Iştə dardi votedəm, hiç kəs çarə kardəni.
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.

Deştə curon i kərə qırdə bimon bə ivrə,
Votımone: boy bimi bıkəmon iqlə çarə.
Bə məktəb şe-oməku nınqonımon be yarə.
Iştə dardi votedəm, hiç kəs çarə kardəni.
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.

Boçi devlət-hukumət bıkəşi ım əzyəti?
Bənə mı dərs nəhandı omə əncəx ləhnəti.
Bənə mı son lozim ni bə çəmə cəmiyəti,
Çımı hande-nıhande hiç kəsi marağdə ni,
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.

Dıqlə həy cəvi bıdoş , əy baxş karde dılım ni.
Kilo, metrə, sot, hektar- jıqo çiyon meylım ni.
Penci səpe pencən boy, əy həll karde holım ni.
Çe həndəsə, fizikə, bəmı ləzət doydəni;
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.

Xəbə səydən çımıku: Ki nıvıştəşe "Xəmsə”?
Jıqo çiyon çı bəzne bənə mı bə xok bəsə?
Xəbə bıstən çımıku: Kon qılə kinə ki sə?
Dərsi sıxani məkə,səm çəyku beşedəni;
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.

Bıdə bəmı i hektar sahə, həmmə bıromom,
Çe vişədə da metrə ruji ezım bıkırnom,
Bıdə çand dastə mol-pəs, az əvoni bıçovnom,
Əmma dərs-məktəb məvot, bəçımı sə dəşdəni,
Dast bıkəşən çımıku, vallah, handem pidəni.
 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 2089 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus