Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Апрель » 1 » Allahverdi BAYRAMİ. Sio çoxo
13:09
Allahverdi BAYRAMİ. Sio çoxo
(Hırdənə sinonədə şoyd bıəm ki, diyədə  nəğıl bıvoton-- rəhmətşəon: Səyd Kamal, Hüseyni Zeynal... əvoyn çəmə kəy bə şəvnışt. Oba merdon- jenon, əğılon-yolon qırdə əbin tosə şəvi i nimə quş ədəyn  bə çəvon votə  nəğılon. İn nəğılən çə vaxtiku çımı yodədə mandə)

Nəğıl, nəğıl nıvıştə,
Osmoni qo pevaştə,
Jəşe ləğə, çe Quləğə
Penc dandonış arəştə.

İli hestbe, ili nıbe. Ğərəzi Xıdo hiçki nıbe. Qıləy jen hestbe, qıləy merd, çəy nom Merdəli. Hestışonbe dı kinə, dı zoə. Jimonışon qon, rujinışon siyo dəvardəbe. Şəvbə ruj bə ko bin, əmma çiy bə dast varde zındənıbin! Bə çiçi dast ğandə bin, de çiçi dastko bedəbin, dəboxtəbin.Maş-diriq nıbe.

Merdəli maştə kəyku beyəşi, həşi ənışti- bə kə əvoy, dast oşande-oşande. Əvoy ənışti bərsımisə, əbəmi boştə siyo ruji, bədə rujqori. "Çanə torə, kijə pəni bahan, çanə vişə ləl-qılon qırdə bəkan, xeyzoni luzi de təhəri niməsi bəkan, çanə jen bəşe bimi-bəy olət bəşırte, kə dəbərıte, mıştı ordə, ğıçi nun bəvarde hırdənon bahan.” Xeyzon  torə hardeku, lap lod bəbin. Merdəli ıştən qıləy pust, qıləy astə mandəbe. Jıqo jimoniku sof bizo bəbe.

Merdəli zınedəbe ki, şəy koon ki , jıqo qətdənin, yəğın çəy Siyo çoxo hıtə. Əğıləti vaxti   pıə bəy votəşbe:

- Tov bəhə, çımı balə, rujqo jıqo əşıni, çəmənən çokə rujon bome. Çəmənən Siyo çoxo bəyşte. Xəbə səşbe bəvədə dədəku:

-Siyo çoxo çiçe, dədə?

Pıə votəşbe:

-Odəmi bəxt, taleye çəy Siyo çoxo. Çiki Siyo çoxo bəsə poysəy, əv kef kardedə, harçiş bedə. Bə çiçi dast dıroz kardedə, çəy bedə, hey-ve bedə. Çiki Siyo çoxo hıtedəbu, vay bəçəy holi, əçəy hiççi sərost əbıni. Hejo qulul-qulul be- be bəşe. Rujış siyo, jimonış qon bəbe.

-Dədə, Siyo çoxo boçi votedən bəy?
-Əv bənə dovilə dırozə bedə, tanədəş siyo çoxo bedə, dim-çəş-bəvış vinde bedəni.
- Bəs çoknə zınedəş əv jıqoy? Vindəkəs bıə ki?
- Vindəkəs vey bıə. Olaxtəco, əyştəco, hıtəco.
- Bəpe çiç bıkəy ki, Siyo çoxo bə poysə bəyşti?
- Bəpe bə Xıdo lovə bıkəy, həlol-həromi çəşkəy, sof bənəvi, sofə dıl bıbi...

Əve har maştə, har çoştə, har şanqo nomojisə daston rost əkəy bə osmon, dıvo əkəy, lovə əkəy, Xıdo çəy Siyo çoxo pekəy, bəy ruzi nozil bıkəy, bəçəy ğəzənci bərəkət bıdəy.

Har ruj cımə rujon əşi bə tıbə, dədə-bobo ğəbon ziyarət əkəy, rəhmətşəyon norohat əkəy, zikr əğəti ki, çəy Siyo çoxo bəştiy...

İ kərə cımə ruji şanqovoni dədə ğəbi paliyo nıştəbe, de Xıdo bə razı-niyazbe, bənə i kəs pemandə çəy bukəku. Səş rost karde, vindışe ım Xonəxo bənə əşivo dıroz bıə bə osmon, sır-sıfətədəş xok voydə, jıqoy bənə siyo çəğənde. Merd tarsəy, dılədə dəvonişe ki, bı şami-ğəribanədə ım xonəxo kiye jıqo? İberdəmə çın-pəyn bəbe, mıni bəruvniye, baləliyon səğır bəmanden...Piyəşe huyə peqətı bo vite, Xonəxo damə be:

-Mətars, az ıştı Siyo çoxom.

Merdəli de zəndi diyə kardışe bəy. Dədə votəyon dənoşe bə yod, no-beqət kardışe, bənə bə dədə votəy oşedə ın Xonəxo. Qədə- qədə dılış bə vırə ome. Satiku sipi bıə ranqış şe-şe siyo be, çəyo sı be, qəv okardışe, de lovi, de tovi bə Xonəxo qəvi oməy votişe:

-Zə, çı filon-filon şudə, tosə esəti koncobiş tı? Mardəbiş, mandəbiş, zəmini bındəbiş, osmoni çilinqədəbiş? Koncobiş? Xeyzon mardedə kədə vəşiku, az de kəyxıvandi anə lod bıəmon vəşi-təşiku bə morə çəçul oqardəmon. Zə, tı boy beşiyəni, əmə mardimon ki!

Xonəxo bəy votışe:

-Anə nır-nır, zarızıx, lovə-mınnət karde, nahaşte bıhıtım, oxo oğo bim oməym bunum çiç votedəş, çiç lozime?
-Zə, filon-filon şudə, hələ qəpən jəydəş? Rusxətən səydəş? Çiç lozime- zındəniş? Qasbi kuşbu, korişbu, vindənişbu çımı, çı xeyzoni rujqo çı cur dəvardedə? Qavar məsdənişbu çımı, çı xeyzoni ah-zari, nır-nıxi?
- Vindedəm, məsedəm. Toxtə bıbi. Bıməs, çiç votedəm bətı . Sıftə dədə ğəbi sənqonə jiton bıkand- Merdi pələ anqışton dənoşe dədə ğəbi sənqonə jiton kandışe, beğandışe, qıləy bərni vindışe, de ğızıli purbe. Xonəxo dəvomədə votışe:
- Bəşeş bə kə, bərni niyo bəkaş təvilədə, kədə hiççi əvotniş. Maştə bəbe bəşeş bə vojor, çiç lozime bəseş bo kəy, bo xeyzoni. Boştənoən qıləy fəxri libos bəstəneş. Vojorə koon bəvaş bənoş kədə, ıştən bəşeş bə Potşo imarət, bənışteş daynə sığisə. Bomen, xəbə bəsten, çiç pidə, bıvotiş: Az rəmmolim, tovə çıl sori çiçon bəben, həmmə zınedəm. Tıni bəban Potşo paliyo, potşo kinə anqışti qin bıə. Iştıku xəbə bəsten, bə şəraiti diyə bıkəyş, bıvotiş: filon vırədəy. Bənəven, ıştı votə vırədə peydo bəkan. Bətı yolə xələt, pul-miknət bədon, bomeş bəştə kə, şod-xurrəm bəyjiyeş deştə xeyzoni. Çə rujnəku Potşo nəzərədə bəbeş. Bə kovrə bışoş, tıniyən deştə bəbay... Ağılı bıbo, pentono Xıdo, jintono Potşo himayədə de kefi bəhaş, bıjiyeş deştə xeyzoni, xudahafiz. Esə şe bəzneş.

Merdəli şoy-şo karde-karde dəro qıniye, tıbədə beşeədə edəsəy bə dumo, bunum Siyo çoxo  dumo omedə, ya ne. Diyəş karde, dumo hiç kəs ni. Vey çəşə nəvoş karde iyo-əyo: bə tıbə, bə ro-səhmoni, hiçki nıvindışe... Jıqoş zıne, hanədəy, bərniş dəkırniye bə sinə, dastış barde bəçəy dılə, ğızılon xış-xış məsəşe, sırəy, ne, ım han ni... Huyəş peqəte bo vite, jıqo zınəşe, kiysə esə bome, ın bərni bəste çəy dasto.Vindışone Merdəli jıqo vitedə, məxloği bəboləti oməy bəyo, votışone:

-Yəğın bəçəy sə həvo omə, yolə xeyzone, çand vaxte, niməluz, nimətan jiyedən, Merdəli ıştəni bə ov-otəşi jəydə jıçiy bəsə varde zındəni.

Merdəli ome rəse bəştə so-bə. Şəv darşiyəbe.Bərni bardışe dəjəşe bə kuməco aləfə kuyə kəmi. Pedate bə əyvon, dast-dimış şırte, dast-nımojış qəte, mande bə nomoj. Nomojisə xəyli bə Xıdo dıvo-səno kardışe. Jeni şanqonə kuyəaş patəbe, ğabi kuyəaş hardışe, de fikri-xəyoli sə noşe sımə balışisə, olaxte-hıte şin-şini. Maştə əyşte sıbədəli, şe bə vojor. Bo kəy hardı-həş, bo xeyzoni tanətəlo, boştəno fəxri libos səşe, oməy bə kə. Jeni vinde anədə çiyon, çəşonış peşkəllə be, de çəş-bəvi Merdəliku xəbə səşe:

-Im çı həx-hisobe?

Merdəli sıre-sıre votışe:

-Jenə, sədo beməkə, ıştə arədə bımando, həni Siyo çoxomon əyşdə. Jıqoşə de kefi bəjiyemon!
-Merdə, ım çı qəpe? Siyo çoxo çiçe? Qasbi dızdi kardedəşbu, ya narkotikə havatdəşbu, anədə çiyon de çiçi səy?

Jeni bino karde bəştə sə-quşi mışt jəy, de çanqır- nqnqıri ıştə dimi dırniye:

- Im çı kəxərobi be, ha Xıdo, Merdi bəğəten, xeyzon vəşi bəmarde. İnən şık bətı, de təhəri ruj dəvoniyedəbimon. Vay,  Merd çı dast bəşe., oho, oho!

Xeyzon həmməy səqınin ıştə moə səpe, əğılonən bini karde bəmə- şivən karde. Hamsiyon məse, omeyn bə haray... Çiçbə, çiçbə? "Merdəli dast rəsə bə ğəzənci, bə kə omeyədə xarciş kardə, jeni bovə kardəni. Ha əvomə millət! Kosibi tan nu be, məxloği bovə nikarde!..”

Merdəli ıştə xeyzon, ıştə hamsiyon de təhəri bəsəş dənoy ki, bə dastış ğəzənc omə, bovə bıkən!

Çəyo əyşte şe bə potşo iqamətqo. Nışte daynə sığisə. Oməyn, votışone:

-Çiç piyedə?

Votışe:

-Az rəmmolim, tosə çıl sori çiç bəbe, həmmə vote zınedəm.

Bardışone əv bə Potşo ğəbul. Potşo ğəbul kardışe əv, quş doşe bəy, sırəy. Vote:

-Bəştı  lodə cismoti edəsedəm, bə vəşyəni oşedəş, qasbi şımıku tikəy pul,  miknət səy piyedəbu, rəmmol libosədə oməş, qıləy du bıvoti, ruji-dı ruj luz pur bıkəy, çəyo çiç bəbe-bəbe, hı?
-Ne, ne, Potşo- aləm səğ bıbu, rost votedəm. Şık bə Xıdo, bə çımı ğəzənci çiç bə? Petono Xıdo, jitono Şımə, deştə xeyzoni şo-xurrəm jidəmon. Az ıştə xıdməti bəşmə taklif karde xoto oməm. Məsəme, Şımə kinə ğızılə anqışti qin bıə, çan vaxte bəyo nəvedəşon, vırə mandəni nınəviyon, mol-miknət mandəni sərf nıkəyon, odəm mandəni bəçəy peydo kardeyo dastko nıbəyon, çifoydə, hiççi karde zınon ni. Az oməm, ın ko səkəm, anqışti pəydokəm. Potşo azizə kinə həni nıbəmo, dard nıkəşo. Çəy dədə dılən nıdəjo, rohət bıbu. Pidəniyone, icazə bıdən, mırəxxəs bıbum, bışum bəştə kə...

Potşo vindışe, ne, ın hərif çokə vırədə, çəy ən dəjə vırədə dəçıkə. Noçor mande , rozi be, votışe:

-Ha, az rozi. Tı de koy dastko bıbi. Əyən bızın, kinə anqışti peydo nıkoş, ıştı qıy bədom bırniye!
-Hərənqoni peydo bıkom?
-Bəvədə çımı sarayi ən azizə xadim bəbeş! Tıni bə rəmmoləti vəzifə pebəqətem, har cur imtiyoz bəbe, çımı vəzironədə qıləyni bəbeş! Roziş?
-Potşo- qıbləye-aləm, dı dasti rozim.
-Ha, esə rəml bığand, bıvot, kinə anqışti koncoy?

Merdəli şe bə fik, ıştə dılədə bino kardışe no-peqət karde: "Vay dədə, Siyo çoxo nıvotışexo anqışti konco dəpuşiyə? Az esə çiç bıvotım?...” Potşo vindışe ki, çı Rəmmoli ranq-ruf pəre, sipi be, siyo be, əmma sədoş benışe, votışe:

-Çiçbe, nızıne? Koncoy anqışti?

Potşo sədo Merdəliş pelorzıne, pevaşte, rəyrə votışe:

-Çəy coxədə.
-Cox çiçe?
-Çəy fılon vırədə!

Esə potşo pelarze: ranqış doy, ranqış səy, şe bə fik-xəyol: "Axməxi zoə ıştəni bə dast dənoedə, ya mıni? Im çı sıxane?” Erəxəy bə Rəmmoli çəşon, yəni "Demı zərfət kardedəş, ya mıni pevıştedəş?” Rəmmoli əçəy ğəzəbinə dim-çəş- bəvış vinde, opırtiyəy bə dumo, bərk tarsəy, yəni” Zə, sıpəy zoə sıpə, sıxanı bə du beşo tıni reğ-reğ bəkam”. Rəmmoli ranq jıqo be bənə zəfəroni. "Vay dədə, ım çı ko be, az dəşim. Siyo çoxo mınış bə fot doy!”

Potşo de rıki əyşte bə səpo, əmr doşe:

-Məşşaton diyəkən bə kinə, bunum Rəmmoli vıtə rose, ya ne!

Votışe, sənibəton nışte, ak-ov emedəbe çəy bədənədə. Işarəş karde, odəmon şin, ləzi bədiqə sıre-sıre omeyn, ğızılə micmədə andışti vardışone, nişo doşone bə potşo. Potşo əyşte, iyən nışte, bovə karde piyedəş nıbe, yəni anqışti çəyo peydo be? İberdəmə potşo de qəh-qəhə sıre, sıre, anə sıre, jıqo sıre, çəşonədə astış mışt-mışt eməy. Diyə kardışone bə potşo məiyyətən sıre. Merdəli həmməysə bərk sıredəbe.

Potşo votışe:

- Hay mıni piyəkəs, bə Rəmmoli xələt.

Vəzir-vəkili, saray xadimon anə xələt vardışone- doşone bə Merdəli, bəxtəvər xələton dılədə qin be. Çəyo xələton qırdə kardışone, bə çand hə- asbi bo kardışone, vığandışone bə Merdəli kə. Merdəli bə kə omeədə vindışe, ğohom-ğəbilə, hamsiyə, dust-oşnon həmmə qırdə bıən bəçəy kə, Jenışon, hırdənonışon, kə-bəşon  dərosniyə, soy miyonədə qıləy dırozə miz dəroşniyəşone, nobəno xorəkon dəvoştəşone, hardı-həşədən... Bəli, çə rujnəku Merdəli jimon jıqo kef-dəmoxədə dəvarde...

Potşo bəy əşi, Merdəliən əbəy deştə. Ruji bə Kaspi dıyo şin bo moy qəte. Potşo de məiyyəti oməy beşe bə diyo kəno, dombığandon penışdin bə lotkoon şin bə dıyo nığıləy, votışone:

-In  domi  ğandedən bə potşo bəxti niyyəti, bunum çiç beşedə.

Potşo əmr kardışe ki, rəmmoli vanq bıkən, bunum bəçımı bəxt domədə çiç bebəşe. Rəmmol oməy, i kərə edəsəy bə dıyo, bə domi, bə moybığəton, çəyo diyə kardışe bə potşo, bə vəzir-vəkili, bə məiyyəti, fik kardışe, çiç bıvoti ki, bənə bə səfə bəy vey-vey xələt bıdən, pul-miknət bıdən, ikərədə vote:

-Kəjələ!

Məiyyət ikərədə "hiyy” kəşəşe, yəni ım çı sıxanbe rəmmoli vote, ım çı bədə rəml be Merdəli ğandışe-potşo bəxt anə bequre? Həmməy edəsəyn bə Potşo. Yəni potşo esə əmr bəkay, rəmmali qıy bədo jəy.

Potşoən mandəbe mətəl, ın axmax sıpə zoə, iyən bino kardışe hədərən- pədərən qəp jəy. Iştə dılədə bə ğərol oməy ki, bə saray oqarde, ın axməxi bənə sıpə bətojniye çı sarayo, hələ bunum esə çiç bedə.

Dombığandon bə potşo bəxt dom ğandeşone bə dıyo, xəyli qordıneşone.
 
Potşo əmr kardışe ki, domi okırnən, bekən bə dim. Bəli, dom okırnyə be, qırdə kardə be, domədə hiç qılə bo tumiyən moy-kulə benışe, domi lap kıncədə çiç bıbu, çoke? Qıləy muliskə kəjələ! Domədə tovə perəxe, "pırr” kardışe, pəre-şe. Həmmə məiyyət hədəyon mande bı koy! Potşoən sıftə bı holi vey təcub kardışe, peşo bənə bə səftənə sırəy, sırəy, ğəşş kardışe, olaxte ğumisə. Bəştə omə bəpeştə votışe:

-Mıni piyəkəs bə rəmmoli xələt!

Ki anqıştəku anqışti, ki quşədə quşvə, ki tanədə olət ... bekardışe, vardışe doşe bə Merdəli. İ tayə qıniye. Bo kardışone bə hə, bə asbi vığandışone Merdəli kəy. Çəyoən həvatəni həvatışone- pul, ğızıl səyşone, baxş kardəni doşone bə ğohum- ğəbilə, hardı-həş səşone, hardeşone, peşomeşone, kef kardeşone...

Ruj çı rujon potşo bə vişə dılon bə kəfşən, bə həmo bə neçiyəvonəti şeədə Merdəliən bardışe deştə. Nominə neçiyəvonon navədə, potşo, vəzir-vəkil, sarayi xadimon miyonədə, məiyyət peşədə dastə-dastə odəmon hərəkət kardedəbin bə Mədo vişon tərəf. Merdəliən bozə aspi səpe de vəzir-vəkili bə ico şedəbe. Potşo bəçəy baz-buruti edəsəy, zevılə sırəy kardışe, bə Sərvəziri votışe:

-Hələ bunum rəmmol bı səfə cı mocizə nişo bədoy?

Pəxelə sərvəzirən de rışxəndi sırəy, vəzir-vəkil, saray xadimon həmməy qəvbəqəv doşone sırəyn, kalion hiç nıznəşone bə çiçi, boçi sıredən, madam potşo sıredə, əvonən sırəyn. Merdəli hiç nısırəy, hiç nıməsəşe, ımon boçi, bəki sıredən, ıştə aləmədəbe. Fik kardəbe ki, bı vişon bo ləl-qıli, bo ezımi, bo neçiyəvonəti əvoy ki, jı-çiy peydo bıkəy, boştə baləlion bıbəy, bəhən, vəşi nımardon... Bə potşo barzə sədo pelarzəy:

-Rəmmol, votedəm, esə bə vişə dəşedəmon, bə çəmə və sıftə kon jivoy bebəşe ki, əmə əy neçiyəvonə bəkamon?

Merdəli bə i qəv oqarde, votışe:

-Nəqqə!

Vəzir-vəkil, saray xadimon qəh-qəhə kəşəşone, çəvon sədoku vişə bə ocımış oməy, sərə-hu əks-sədo doşe, qıləy təlatum rost be, tı boy diyəkə! Potşo ıştən vey-vey sırəy, sıst be, şe bə fik: Vişə bəke, nəqqə moy bəke? Vay bəştı holi, ıştı votəy nıbo, ıştı qıy bınədə bənə kaqi qıy nıdom obıriyey, bızın ıştı tom bən! Dim doşe bədu neçiyəvonon tərəf,  votışe:

-Dəşən bə vişə! Bunum bəşmə və çiç beşedə, neçiyəvonə bıkən!

Ləşkər dəşe bə pındə vişə: Sıpon navədə, neçiyəvonon dumo, potşo deştə ətrofi çəvon dumo, məiyyətən peşədə! Xəyli şin, hiççi bə çəş nıçiyəy: nə pərəndə: kəvələ, kujkaq, vişəkaq, vişəsuk.. nə həyvon: xuq, cuyur, hırs, pələnq, şəğol.. Omeyn rəsəyn bə qıləy çiməni, bənem qıləy nəqqə mandə de ləşqəri vəbəvə, qəv esındıniyəşe, yəni "esə-sati şıməni ebəbam.”  Tiy-kəmon, nizə, ğılınc, ğəmə bonovınon cum hardışone çə nəqqə səpe, de sati  əvışon hıl-hıl karde, kıştışone, noşone duşisə, bardışone deştə. Həni hiççi bə çəş nıçiyəxo!

Sarayi mıtbəxədə  nəqqə bıştışone, vardışone bə potşo kefə məclis, hardışone, de sırə-huyə. Məclisi bəpeşt iyən xəyli xələt, mol-miknət, pul- ğızıl-nığə doşone bə Merdəli, bə həon, bə aspon bo kardışone, vığandışone bəçəy kə.

Merdəliən oməy bə kə, vindışe iyoən hardı-həşe, nışte əyən tikəy hardışe, ıştə şucaətiku qəvpuri qəp jəşe. Çəyo şe bo hıte. Tojə bə yonqo dəşəbe ki, soy kəybə  kuə be. Nokə-naib oməy bə Mərdəli votışe ki, bəs qıləy dırozə xonəxo tınış pidə. Merdəli famə ki, ın xonəxo çəy Siyo çoxo be bəzıne.

Hejo çəy vinde həvəsdəbe. Pidəşbe ki, əy bıvındı, bəy təşəkkur bıkə. Hejo çokbe, ıştən deştə lınqi omə. Zər-zıbəynə olətonış tankarde, beşe bə kəybə, pəletədə beşeədə diyə kardışe bə dırozə xonəxo, sıftə nıznəşe: Səyku bə po ın xonəxo çanqır-nanqır bəbe, dimədə, dastonədə xun etıkedəbe, siyo çoxo  çəy tanədə cırı-vır bəbe. De dığğəti diyə kardışe, bənem ha, hejo ın xonəxo çəy Siyo çoxoy, əmma ım boçi bı ruj dəşə? Vey təcub kardışe. Merdəli dıvanqonə qətışe ın xonəxo, bino kardışe bəy nozə sıxanon vote:

-Bəştı omə roon ğıbon bışum, bəştı hisob çan manqe kef kardəmon. Xıdo bətı xəşəconi bıdo. Həmişə bə poysə bımandoş, çımı har ko sərost bıbo, petono Xıdo, jitono deştı hım-hımi firəvon bıjiyəmon...

Merdəli  qəp jəydəbe, Xonəxo dəşəbe bə Merdəli kəş de surəti poyedəbe, qasbi şıkrındəbe əy. Merdəli bəvədə xəbədo be ki, vindışe Tıbədə dədə ğəbi paliyo pemandən. Xonəxo dəvaşte, qətışe Merdəli xırtə, votışe:

-Bıbır ıştə sədo, zə, zəvzəki zoə zəvzək, hələ zıvonən heste, qəpən jəydəş? Im çı kuy-kələkbe varde bə çımı sə?

Merdəli tase-tase de dast-lınqi hərəkəti, de işarə bə xonəxo voteş piyedəbe , yəni çiç kardəşe, çı qıno soybe ki, əy jıqo tosniyedə?

Xonəxo vəş oməy bə Merdəli, bıjən- məjən: Bəçəy sə, peşti, lınqi, kəmi, luzi mışt, morxot, ləğə jəydəbe, jəy- jəy votedəbe:

- Balə mardəy zoə, həni çiç kardənibiş ki? Votışone : anqışti koncoy? Votiş:  Fılon vırədə!  Zə, dəyus dəyusi zoə, tomonə lij, xalçə tık, morə hıl tumi siyəbe? Çə bəbolə kinə bakirəti doy volo karde?

Jəşe, sıst be, sənibəton kuəşe, votışe:

- Yurdı okuşə zoə, həni çiç kardənibiş ki? Votışone: Dom şodoydəmon bə dıyo, domədə çiç bebəşe? Votiş: Kəjələ! Zə, səfi zoə səfi, bə yəkə dıyoədə moy-kulə tumi siyəbe, votiş: Domədə kəjələ bəbe? Az şim, qıləy kəjələ qətıme, az dəşim bə dıyo, kəjələ dənome bə dom, con bə çımı bukə oməy ki!

Jəşe, sıst be, sənibəçəton kuəşe, votışe:

- Vəşi mardəy zoə, həni çiç kardənibiş ki? Votışone: Vişədə, həmoədə, bandə dimədə bə neçiyəvonəti beşəmon, çiç bebəşe bə çəmə və, neçiyəvonəti bəkamon? Votiş: Nəqqə! Zə, həyvərə sıpə zoə, vişə, bandı-ku, həmo-kəfşən bəke, nəqqə bəke? Kijə-kəvuli, mol-mələ tumi siyəbe? Az şim dıyoədə qıləy nəqqə qətıme, az vardıme ə nəqqə bə bandə bın, bekardıme bə ləşkəri və, çı coni bim: Tərəfo nəqqə ancəşe mı, tərəfo vişə, kıl-kımoti dırnişe mı, volo bim, mardim ki!

Jəşe, sıst be, piyəşe iyən bıjəni, vindışe həni Merdəliyədə merdəti mandəni, bəbolə merd pəleşk bıə, oləxtə dədə ğəbisə, şə ıştəno. Xonəxo kut kuy-kuy dəro qıniye, beşe çı Tıbəku şe. Bə kovrə şe, zıne nıbe, əmma beşo i kərən bə Merdəli çəş nıçiyə.

Xeyzon, nokə-naib, potşo məiyyət  vey nəvəyn bo Merdəli , oxo nimcon peydo kardışone əv. Tıbədə dədə ğəbisə oləxtəbe. Bardışone bə kə, çi dənıvarde, bədbəxt marde-şe.

Nəğıl iyo sə be. Osmono seqlə sef eqıniye: qıləy çı nəğıl bıvoti, qıləy çı nəğıli bıməsi, qıləyən çı nəğıli bınıvışti...

"Tolışon Sədo” nöm: 10(22), 24 mart 2012 iyən
"Tolışon Sədo” nöm: 11(23), 31 mart 2012

Просмотров: 1567 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus