Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

1 2 3 ... 17 18 »


Imrüj çəmə xəlq ıştə qıləyən yolə zoəş – çı Lankoni, Kaqəlonə di axund Əli Rzayevi ginış ka...

Əli Razayev çı Tolışi milliə rostbemonə hərəkoti bino kardəkəsonko qıləyni bıə. Tolışi jəqo qıləy yolə milliə tədbirış bıəni ki, əv əyo iştirok, iyən dıştə “Levitanə sədo” əyo nitq nıkə...

Əçey çəmə xəlğı yolə zoon - rəhməttığə Nəvuzəli müəllimi,  Əli Nasiri iən co-co şəxson dıştə inə zıvondə -Tolışiədə bardə yasə məclisonədə votə mərdi-mərdan ... Dumo bahand »

Просмотров: 22910 | Добавил: admin | Дата: 03.05.2017 | Комментарии (0)

Ruslan ALMASZADƏ 

İjənən Tolışi səpe Giləvo ne, Xəzri omedə. De bəboli bo tolışi, boəyro hiç vaxti Giləvo nıqini, hejo de xəzri bə cange. Qa çı milləti dasto çəy nomi səydən, qa çəy zəmini nomi səydən, qa çı milləti yol-yolə merdon bəştə nom dəvonedən, qa çəy toponimon dəqiş kardedən, bımon həmməy petove bəbe, ısət boy hınəmandiş bəştə tolış bıvot. Hukumət i tono, pantırkiston çə tono hur kardedən ıştı səpe. Im çı viyəvonətiye? Xıdo bə hiç milləti jıqonə jimon ğısmət nıkə. Im milləti alimən deştə hırdənon co zıvonədə sıxan kardedə, bənnoən. Jıqo bızın ... Dumo bahand »

Просмотров: 23886 | Добавил: admin | Дата: 01.03.2017 | Комментарии (0)

(Avesta kitobədə sıpə muqəddəsə həyvon hisob bedə. Çumçıko, əv bəmə deəroku çı mırdolə dışmenon ome xəbə doydə...)

Mirzəconi jen Kinəxanım vərdışəjə bəbe. Əv ha ruj şanqonə harde səpe otasbi çəy:

- Divojon həmə kuçjon karde, bə Boku, ğərəz bəmə. Tı çanə behınə merdiş ki, nav həmə vırə səy, bə çəpə dənoy, sığı ekarde, tikəy divo noy, jəqoən oqəte! Əmənən mandəmon, bı xərobədə bo z ... Dumo bahand »

Просмотров: 22735 | Добавил: admin | Дата: 22.01.2017 | Комментарии (0)

 

 

Bı nezono çəmə “Aləm” ədəbi-bədiiyə, elmi-publisistikə jurnali 3-nə aşmard çapo beşə. İyo ve qəncinə nıvıştəyon dərcbən. Çəvonədə qıləyni Kıprız Universiteti dosent, tolışi alimə zoə dr. Elnur Ağayevi bə Tolışi mətbuat tarixi , bəçəy ofəyəvonon, bə jurnalist, folklorşunas, pedaqoq, şair Muzəffər Nəsirli həsrbə elmiyə məqalə bahandon nəzə cəlb kardedə. 

 

Muəllifi de mevzu əlağəynə otırnəyon, tədğiğaton de elmiyə dəlilon təsbit kardəbə, bə okodoə ... Dumo bahand »

Просмотров: 20105 | Добавил: admin | Дата: 10.11.2016 | Комментарии (0)


Sıftənə pars: 

Kiyin ın dıkəs? İminə musahibi oşnə bıkəmon de bahandon. 

Aydın İlyasi zoə Kərimzodə - Tolışi 79 sinninə kələntərə merd. Jiyedə Masallu Hışkədə diyədə. Nimə əsrdə bəpe ko kardəşe təhsil sahədə, sinif muəllim, ədəbiyot muəllim, direktori muavin, nəhoyət, 26 sor məktəbi direktorbə. 2011-nə sorədə koədə beşə, pensiyəvone. Bə tolışi tar ... Dumo bahand »

Просмотров: 20298 | Добавил: admin | Дата: 15.10.2016 | Комментарии (0)

Nəhayət, çəmə mo zıvonədə qıləy tojə nominə, tojə kəllekitivinə, tojə tərtibatinə ədəbi-bədii, elmi-publisistik "Aləm" jurnali bə aləm po okardışe. Bənə ve tolışon əmənən çı dılo ve şo bemon. Çümki dı yolə əziyətinə ım jurnal bə məydon bekardımone. Əlbəttə, ıştə koy nəticə vindeyədə bo şoy-şoy kardero həxımon hestbe. Əyən dərk kardedəmon ki, Xıdo çəmə tonoye. Çünki, əmə ıştə milləti mədəniyəti roysə tarıx nıvıştedəmon. Bəzıne be, ım rüj ım jurnali beşe çı ve kəsi çaşədə bənə qədə ko bəçiye. Əncəx ımi zıne lazime ki, ım ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal çı tolışi ədəbiyati, mədəniyəti rost bero v ... Dumo bahand »

Просмотров: 20868 | Добавил: admin | Дата: 01.09.2016 | Комментарии (0)

Tolışə xəlği, tolışi ədəbi ictimaiyəti təbrik kardedəm ki, tolışi mətbuat tarıxədə tojə cən, tojə nəfəs—bə tolışi “Aləm” jurnal çapo beşə. Qəzet, vindəsədo, radio hestemonbe, şukur bə Xıdo, “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisist  jurnalımonən  (№ 1 2016) dərc be.

Jurnali 1-nə dimədə Tolışi ğədimə abidon fotoon (4), 2-nə səyfədə təsvir kardəbə çı sətri mıəllifi foto. Dimə oroxnə səyfədə de rəmzi təsvir kardəbə ki, vəş avə qətə Avşum ufuqiro pemedə: yəni tolışi həx-huğuği vəy de ... Dumo bahand »

Просмотров: 20789 | Добавил: admin | Дата: 27.08.2016 | Комментарии (0)

ALLAHVEYRDİ BAYRAMİ-70 


Şəşminə vəslə

OFƏYƏVONƏTİ

İlhomi pəri (bəy Avropədə Peqas votedən) se kərə çımı mehmonbə:

... Dumo bahand »

Просмотров: 19899 | Добавил: admin | Дата: 31.05.2016 | Комментарии (0)

ALLAHVEYRDİ BAYRAMİ-70

Pencminə vəslə

Omutmənəti

... Dumo bahand »

Просмотров: 19798 | Добавил: admin | Дата: 14.05.2016 | Комментарии (0)

ALLAHVEYRDİ BAYRAMİ-70


Çominə vəslə 

Rujqori qonə şələ jiyo 

Oroxnimone ali məktəb. Təyinaton doy bino be. De “əla” bahandon, “Sıə diplom” xıvandon vanq ... Dumo bahand »

Просмотров: 19989 | Добавил: admin | Дата: 16.04.2016 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus