Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

« 1 2 ... 15 16 17 18 »
Ve hürmətinə kolleqon!  Şımə çok zındəyon ki, əmə jurnalist, ya qəzetçi  ne, riyaziyyat elmi alim və müəllimimon. Çəmə, i milyonisə ve Tolışi xəlği hələm ki, de 500 tiraji beşə yeganə mətbu bə "Tolışi Sədo” qəzeti redaktorə məsuliyəti bəştə qıy peğəte əsas səbəb - oxonə soronədə bə milləti çand ruşonfikon sə vardəbə faciəynə prosesonədə çəmə VİCDONİ SƏDO tələbi, iən rəhmətlığ Nəvuzəli müəllimi vəsiyyəti nəticədə be. Əfsus bıbu ki, sıvoy (ğərəz) çand ğeyrətmandon, əmandə ve-veylə ruşonfikon ım çətinə rujonədə ıştə şəxsi jimoni milləti ümumi dard-səronsə xəyli bəpe qətşone və hələmən çəvon ve poə ıyo-əyo nyon bedən və bə Tolışi harayə Sədo hay doydənin...Həni xəbəşon ni ki, i vaxt oviən de "fü-fü” karde-karde peşomə şəhid Nəvüzəli müəllimi sə omə faciə, i ruj bə çəvonən sə ome bəzne, ım əmonsızə fələk  əvoniən nyo bə  ha kıçiku bekarde v ... Dumo bahand »
Просмотров: 1702 | Добавил: admin | Дата: 01.02.2011 | Комментарии (0)

 
"Tolışi Sədo” qəzeti dıştə tojə -  4-minə nomrə, deştə tojə risalon, de tojə xəbon əməni xəyli şo kardışe. 

Qəzetədə çı rəhmətığə Nəvuzəli Məmmədovi zindonədə nıvıştəbə kitobi tojə hissə, çı Huseyn Əhmədi Məskovədə dərc bıə kitobi dəvom, çı Əli Nasiri Babəki həxədə poemə dumo, bə Xanəli muəllimi 70 sorinə yubileyi həsr bıə oçerk, tolışi folklori numonon iən co materialion dərc bıə. Qəzeti giləy tojə xəbəən, çey tojə məsul katib – Rafiq Cəlilovi  bə məydon beşeye.

Jurnalist Rafiq Cəlilovi  ve nıvıştəyon çı Ozorboycini curəbəcurə qəzetonədə  dərc bıə. "Toloşi Sədo” ım nomrədə  əv dıştə - "Talış Dili və Mədəniyyəti (Biz niyə Talış dilini təbliğ edib və öyrənilməsini vacib sayırıq?!)”  nivıştətondə ve aktual problemon ba maydon bekardəşe. Bə qəzeti redaksiyə kollektivi, çey baş redaktor Hilal Məmmədovi, məsul katib Rafiq Cəlilovi iən bə co kəson ogoron orzu kardəmon ... Dumo bahand »
Просмотров: 1883 | Добавил: admin | Дата: 24.12.2010 | Комментарии (0)

 
Baməzə Zəmonxon yonzə qılə hə qırdə kardə, omdə bə Lankon, nat bıstəno bıbə bə Lik, bo həvate. Bı ərəfədə Mubariz Mənsimovi Xəzəri befərə oynikoi bə rık dəşeku Lankondəki futbolə məydoni bo hə çovne doy həxdə məsdə. Kəkrəz vindəki həon vəşin, əvoni bo çovneən hiç vırədə havzə ni. Həon vardə, itəhəri dənoydə bə məydonçə, bino kardə əvoni bo çovne. Imi məsə Mubariz omdə bəy votdə ki, "ım çı hərəkəte, tı jıqo oyni boçi jedəş dəmə? Mı ənə pulım doə Hollandiyəko qazonım vardə iyom kaştə ki, tı boj iyo hə bıçovnış?"

Zəmonxon çəy votə sıxanon bəçəy yod dənoydə. Mubariz mandə mətəl bəy çiç bıvotı. Zəmonxoni bino kardə bə zıvon qəteki bəs: "Bokuku Nefçi komandə bome de Xəzəri bə hənək, tı boy əməni beaburi məkə. Qıləy sıxanbeəni votıme. Tı boy ım həon bekə çı məydono".

Zəmonxon xəbə qətdə ki, Nefçi çiçe, bəs əv çiçonəy? Mubariz izah karde bəpeşdə Zəmonxon votdə:
- Kəkrəz ım həonən hejo yonzə qıləy, həmən ... Dumo bahand »
Просмотров: 1661 | Добавил: admin | Дата: 18.12.2010 | Комментарии (0)

 
Əməhonki çənə ıştə dasti de lınqi bə ko bıdəmon, əncəx ıştə luzi sikay fiki bəkamon. In  tırkon hejo boəmə ım şoğəribə donzə məsələ ləğləğə bəkan. Həviconi dasti-lınqi bə ko doəkəs əncəx tobin donzə bo  kokay petove bəzne. Çə  koy  bəhrə kamişi ıştən vinde bəzne. Əmandə bəhrə ləğləğəəkon bəvinde.
                                             
Micalçun tolış moy de sa zulımi qətdə, əmmaki çəy kuru bə xaric həvate zındəni. D
ast-poçə kuye-kuye zulmi  əv kəşdə, bəhrə cokəs vində. Əveki, əni vəse ... Dumo bahand »
Просмотров: 1593 | Добавил: admin | Дата: 12.12.2010 | Комментарии (0)

 
Ha milləti bənav bardə zumrə çəy ruşinfikə odəmone. Şık bə Xıdo tolışən bı koədə əfəl ni. İ dastə tolış şəvı-ruj bə hərəkəteki, ım millət dı se qəm bışo bə nav. Bımi qorə şəhidbə kəsonmonən, Vətəno didərqin eqniə kəsonmonən, vəşi-təşi hərəkət əkonmonən, bə turmə eqnəqılonmonən, tahnə jiton ıştə ko-kə qin kardəkəsonmonən, əlğərəz ımonmonən-əvonmonən  kamişi-kamişiənbo hestımone. Bəs çiçımon rəstəni, boçi ıştə vırədə çaməvu kardəmon?
               
Zındon boçi? Əməni təkum doə xalqımon ni. Im xalqi kosibən-ərbobən  həmə ənə ıştə luzi hayədə. Kosib bo hay jı-şe pəydo kay zındəni,  əve ıştə hayədəy.  Ərbobən ım çımı, əv çımı şakəri kay-kay, çı elkəku bə elkə, çı kafeku bə restoran, çı kefə məcliso bə saunə  şıkırye-şıkırye,  ıştə luzi iyən çıbınım çiçi ğədi kəşdə. Bı zumrə dıynənən sə "tolış" ğappozi jed ... Dumo bahand »
Просмотров: 1734 | Добавил: admin | Дата: 12.12.2010 | Комментарии (0)

 
Ha  azizə bolion iyən hovon! Çəmə jıqo qıləy mərəz... aaaa... dəqjiyəjm problem heste. Ki bıbo tolışi lider? Çəmə milləti qıləy xosiyət heste ki, həmmə pedə bəpe bınıştı...

Adi qıləy diyədə əqəm qıləy təşəbbus bıbo ki, misalçun: "bə di ro okornəmon" - təbii ki, ım təşəbbusi təşkil kay iyən əy bə vırə rosne lozim bəbe. Bomi çiç lozime? Qıləy LİDER. Mərəkən çımi bəpeştə bino bedə. Oxo iyo pul qırdəkay heste. Həmə ıştə səy hastə bənav, xususən tamahkoə odamon lap ıştəni əsir kardən ki, ım liderəti bə dast dəvonı. Əl ğərəz binobedə dave-şave, hor-horone, təkum-bıkum ki, ımi bə dast dəvonı. Lap bərk qəpjəkəs çımi çəy qəvisə tiki bərk "ekuye" zındə,  təhəri  ımi bə dast dəvondə. Həmmə demi rozi be bəpeşt, maştənə rüji qırdəbe bə qərar omdən. Hakəs şedə bəştəkə. Maştənə çəsədə ha kəs ıştə lefi edoydə bəştə sə, fik kardə ki, çı lideri koy çoknə şatkə. Qırdəbe vaxt ki çoknə rəstə, i kəs de  "ko ... Dumo bahand »
Просмотров: 1676 | Добавил: admin | Дата: 05.12.2010 | Комментарии (2)

Tolışə nuperəson internetdə ve istifadə kardedən. Im i tərəfo odəmi şo kardə. İ tərəfoən bı iştirakədə çəvon fəmilon tərtibati vindiyədə odəm lap pəjmurdə bedə. Vindəj ikəsi nıvıştə Rəcəb"li", ə kəsi Cəmil"li".  Əni çıbınom çı "-lu","-li","-lı". Votdəm qasbu ımonjon məcbur kardə hukmən ın tırkə fəmilon peqəton. Omitəme ki, ım bədbəxton məvotbən rəsmiyyətədə hələ "ov, "yev"in. Imon nə ıştə əsli, nən nəcabətiku yəğın xəbəjon ni. Odəm lap hədəyon mandə, çok-bevəc internetdə istifodə kay imkan bəkəson oxo ıştə tolış milləti ki be baradən informasiyə pəydo kay bəznen. Bəs imon joğo boçi kardən? 

Xəbə qətdəm məlumbedəki, ım hələ Rəcəb"ov"e. Votdəm:
-Boçi "zodə" peqətdəniş, bəştə zoti "lu","li"-iş  dəçkonedəj? ... Dumo bahand »
Просмотров: 1722 | Добавил: admin | Дата: 04.12.2010 | Комментарии (0)

Im millət ənə bımi boçi aludəbə?

Cohilə əğılon, piəjenon, piəmerdon, kinon, vəvuon bı alverədə iştirak kardən. Səbəb çiçe?
                                                                                                                  
Milləti namus-qurur həmən şərəf hisobbə ım zumron turmondə ve-veynə tolışi təmsil kardən. Im hol bə kion sərf kardə? Çımiku kion faydə peqətdə? Çımi  dəvom harde bəməhon bəçəmə milləti çı aqibət vəd kardə?

Boən ım problemi bə həşə məjənəmon. Çımi həxədə çok-çoki fikkəmon. Imi de iyəndı mızo ... Dumo bahand »
Просмотров: 2015 | Добавил: admin | Дата: 28.11.2010 | Комментарии (0)

 
Tolışi cohilə zuə əğılon şedən ğəzənciro bə urusiyət bə dimo oqardənin. In zuə xəyləğion həmyaşbə kinə xəyləğiyon kon qıləki çəvon ailəbe şansıjon hestbe əvon  mandə çaşbəro. In proseson de da sorone şe qorə çəmə milləti  yaşinə mandə kinon həddən artığ ve bə, mandə ıştə pıə kədə.

Hətta diko beşə lınqıj bə Boku qınyə cohilə zuə əğılonən şəhərədə kinə bəqəm kardən. Bımonən şansin bə kinon kədə mandən. Navko qıləy yavə mod eğandəjonbe, ım mandə tolışə kinon əbəyn bə turkmənon əhvatin. Həttda İskəndər Həmidovi bə vaxton ımıj bə tolışon sakuəjən doy.

Tolışon  bənə qıləy milləti ın problemi həlkayro "Kinəbəkinə" formədə  qıləy adətjon bə məydon varde. Im problemi qismən həl bıkoən əlavə problemonjən baməl varde. Im izdivac nübəbənübə be qornə iminci qəmi şodoə ailə ımi dıminci ailə zuəxəyləği nıvindiədə yaən zuə rozi nıbiədə iminci ailən bə rık vılo kardən. ... Dumo bahand »
Просмотров: 1600 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

 
Mı hələ qədəli beədə yaşinə jenonku  əvon bə kisə nıfin kardeədə əməsimki: "Iştı dədə yurdədə bayğuş bızuzo". "Ə fılonkəs bənə bayğuşiye". Çımi məna bəsə dənəşim.
                                                     
Əsornəy bə di şəbim bənim di kəon veyni təybən. In kəxıvandon kuçjon kardə şən bə Boku. Jıqo qıləy vəziyyət baməl oməki kujon hətda bə dırısti təybən. Jıqo be ki, az bə şəv çı kujondə qıləyko dəvardənibim. Bənim həmin bexvandə kəonsə bayğuşon nışdə de nübəbənübə, bəzənən de xori züzedən.

Əğlətiko məsə nifinon bə yodım oməy, ımi bəmı bərk təsirıj kay. Iştə dılədəm vote: "Iştı yurdədə bayğuş bızuzo, ım milləti bı ruj noə ... Dumo bahand »
Просмотров: 1640 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (1)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus