Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2017 » Февраль » 20 » Xərçəngin dərmanı tapılıb
01:00
Xərçəngin dərmanı tapılıb

İnanmayacaqsınız! Xәrçәng heç dә "xәstәlik" deyil, bu, bir biznesdir!

Xәrçәng sadәcә orqanizmdә B17 vitamininin çatışmazlığıdır, vәssalam. Kimyәvi terapiyaya, әmәliyyatlara vә ağır әlavә tәsirli preparatların qәbuluna razılaşmayın!

Qәdim zamanlarda dәniz sәyyahlarının sinqa adlı xәstәlikdәn (vitamin çatışmazlığı nәticәsindә diş әtindә әmәlә gәlәn xәstәlik) әziyyәt çәkdiklәrini xatırlayın. Bu bәlaya düçar olanların әksәriyyәti dünyasını dәyişirdi. Bәzi şәxslәr üçün isә bu bәla mәnfәәt vә daimi gәlir mәnbәyi idi.

İllәr sonra sinqa xәstәliyinin sadәcә orqanizmdә C vitaminin çatışmazlığı olduğu mәlum oldu. Yәni, xәstәlik deyil, vitamin çatışmazlığı imiş.

Xәrçәng mәsәlәsi dә eynilә elәdir. Müstәmlәkәçilәr vә bәşәriyyәtin düşmәnlәri olan şәxslәr nәhәng bir xәrçәng sәnayesi yaradaraq, milyardlar qazanmaqdadır. Xәrçәng sәnayesi II Dünya müharibәsindәn sonra çiçәklәnmәyә başladı. Xәrçәnglә mübarizә üçün heç bir müalicә kurslarına vә böyük pullar xәrclәmәyә gәrәk yoxdur! Bütün o xәrclәr sadәcә müstәmlәkçilәrin cibinә axan mәnfәәtdir, çünki xәrçәngin dәrmanı çoxdan tapılıb.

Belәliklә, xәrçәngin profilaktikası ilә müalicәsi üçün aşağıdakıları bilmәk lazımdır.

Xәrçәngin orqanizmdә B17 vitamininin çatışmazlığı olduğu üçün, hәr gün 15-20 әdәd әriyin tumunun içini yemәk kifayәtdir.
Xәrçәng müalicәsindә son dәrәcә faydalı olan cücәrmiş buğda maye oksigen vә laetril (xәrçәng әleyhinә әn güclü maddә) mәnbәyidir. Alma tumlarında da olan bu maddә B17 vitamininin cövhәridir (amiqdalin).
"Xәeçәngin ölümü" adlı kitabın müәllifi Qarold Mennerin sözlәrinә görә, xәrçәng müalicәsindә tәtbiq olunan laetrilin effektivliyi 90%-dәn artıqdır.

 

AMİQDALİN (B 17) MADDӘSİNİN MӘNBӘLӘRİ
 

Meyvәlәrin tumları vә ya toxumları B17 vitamininin tәbii cövhәridir. Buraya alma, әrik, şaftalı, armud vә qara gavalının tumları (içi) aiddir. Alma tumları elә qabığı ilә. Hәmçinin, paxlalılar vә yarmalar da buraya aiddir: çüçәrmiş lobya, mәrçimәk, noxud vә s.
QOZ-FINDIQ fәslindәn: acı badam (B17 vitamininin әn zәngin tәbii mәnbәyi), hind badamı.
GİLӘMEYVӘLӘR: tutun bütün növlәri, mәrsin, moruq vә çiyәlәk.
TOXUMLAR: küncüt vә kәtan toxumu.
YARMALAR: yulaf (vәlәmir), arpa, qara düyü, buğda, darı, kәtan, covdar.
Hәmçinin B17 vitamini maya göbәlәyinin, düyü çәltiklәrinin vә balqabaqın da tәrkibindә çoxdur. 


XӘRÇӘNG ӘLEYHİNӘ OLAN MӘHSULLARIN SİYAHISI
 

Alma
Albalı
Şaftalı
Qara gavalı
Gavalı
Armud
Qırmızı lobya
Bağ lobyası
Cücәrmiş buğda
Badam
Moruq
Kәndalaş
Çiyәlәk
Böyürtkәn
Mәrsin
Qarabaşaq (qreçka)
Kalış (darıya oxşar dәnli bitki)
Arpa
Darı
Hind badamı (keşyu)
Makadamiya (hind qozu) vә cücәrmiş lobya.

Xәrçәngin orqanizmә düşmәsinin әsas sәbәblәrdәn biri yuyucu vasitәlәr vә maye sabundur. Yuyarkәn qabları nә qәdәr tәmiz yaxalasanız da, yuyucu vasitәnin bu vә ya digәr hissәciklәri istәnilәn halda orqanizmә düşür. Yuyucu vasitәlәrdәn tamamilә imtina etmәk istәmirsinizsә, qab vә әl üçün olan duru mayenin içinә 50:50 nisbәtindә sirkә әlavә edin, vәssalam.
Artıq xәrçәng bәlası sizdәn uzaq olacaq!

 

DONDURULMUŞ LİMON - XӘRÇӘNG ӘLEYHİNӘ MÜKӘMMӘL VASİTӘDİR
 

Siz bunu bilmirdiniz?

Kafe vә restoranlarda çalışan bir çox mütәxәssislәr limondan bütünlüklә yararlanırlar, yәni tullantısız. Bunu necә etmәk olar? Yuyulmuş limonu soyuducunuzun buzxanasına yerlәşdirin. Limon tam donduqdan sonra onu mәtbәx rәndәsindәn keçirin (qabığını soymayın) vә yemәklәrinizin üzәrinә sәpin. Hәmçinin tәrәvәz salatlarına, dondurmaya, suplara (şorbalara), yarmalı xörәklәrә, makarona, spagettiyә, düyüyә, suşiyә, balıq xörәklәrinә vә s., ümumiyyәtlә, bütün yediklәrinizә dә rәndәlәnmiş limondan mütlәq әlavә edin! İnanın, bütün mәhsullar bu әlavәdәn daha da lәzzәtli, dadlı olacaq. Hәtta bәlkә dә әvvәllәr tanımadığınız bir yenilik olacaq sizin üçün.

Bir qayda olaraq, limon haqda düşünәrkәn, ağla gәlәn C vitamini vә limonun soku olur. İndi artıq bu mәlumatları öyrәndikdәn sonra rәndәlәnmiş limonu bir boşqab vermişel şorbasına belә әlavә edә bilәrsiniz.
Gәlin limonun bütünlüklә istifadә olunmasının, tullantısız istifadә ilә xörәklәrә yeni dad vermәsi kimi keyfiyyәtlәrindәn әlavә, başqa üstünlüklәrinә dә nәzәr salaq.

Belә ki, limonun qabığının tәrkibindә olan vitaminlәr sokun tәrkibindәki vitaminlәrdәn 5-10 dәfә artıqdır. Biz isә adәtәn limon qabığını istifadә etmirik. İndi artıq limonun sadә dondurulma üsulundan istifadә edәrәk, sonra da onu rәndәlәyib xörәklәrimizә qatmaqla bütün yuxarıda sadalanan faydalı maddәlәrdәn yararlanıb daha sağlam ola bilәrik.

Limonun qabığı orqanizmdә zәhәrli maddәlәrin aradan qaldırılması prosesindә güclü bәrpaedici qüvvәyә malikdir. Belәliklә, yuyulmuş limonu buzxanada dondurun, sonra onu rәndәlәyib, hәr gün xörәklәrinizә әlavә edin. Bununla siz qidanızın daha dadlı, sağlamlığınızn daha möhkәm, ömrünüzün dә daha uzun olmasına yardımçı olacaqsınız.

Limon (citrus) xәrçәng hüceyrәlәrinә mәhvedici tәsirә malikdir. O, kimyәvi terapiyadan 10.000 dәfә effektivdir.

Bәs biz bütün bunları nә üçün bilmirik? Çünki nәhәng şirkәtlәr onlara inanılmaz dәrәcәdә böyük pullar qazandıran sintetik analoqların istehsalında maraqlıdırlar. Onların gәlirlәrinin sarsılmaması mәqsәdilә limonun möcüzәli keyfiyyәtlәri aşkarlanmır. Limon ağacının tәrkib hissәsindә olan maddәlәr adәtәn kimyәvi terapiya zamanı xәrçәng hüceyrәlәrinin artmasının qarşısını alan Adriamycin preparatından 10.000 dәfә güclü tәsirә malikdir. Özü dә xüsusilә qeyd olunmalıdır ki, limon ekstraktlı terapiya yalnız bәdxassәli hüceyrәlәri mәhv edir.

Bunun әlavә zәrәrli tәsiri olmadığı üçün, limonları buzxanada dondurun, mәtbәx rәndәsindәn keçirin vә qidanıza әlavә edin.
Bu mәlumatın mәnbәyi maraqlıdır. Mәlumat dünyanın әn nәhәng dәrman istehsalçılarından biri olan şirkәtdәn daxil olub. Belә ki, 1970-ci ildәn bәri keçirilәn 20-dәn çox testin nәticәlәri adi limonun, yoğun bağırsaq, süd vәzi, prostat, ağciyәr vә mәdәaltı vәzin xәrçәngi dә daxil olmaqla, xәrçәngin 12-dәn çox növünün bәdxassәli hüceyrәlәrini mәhv etdiyini göstәrir.

Әn maraqlısı isә limon ekstraktlı terapiya növünün sağlam hüceyrәlәrә tamamilә mәnfi tәsir etmәdәn, yalnız vә yalnız bәdxassәli hüceyrәlәri mәhv etmәsidir. 

TALISH.ORG

Категория: Təbabət | Просмотров: 2412 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus