Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » Bizim kitabxana
1 2 »
Краткая аннотация книги: Печатаемые ниже талышские тексты были записаны в течение двух летних поездок по Талышу, разделенных друг от друга 23-летним промежутком, - в 1902 и 1925 гг. 

                                                                   

Полную версию книги скачайте здесь.          
 
 
 
 
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 3926 | Добавил: admin | Дата: 27.09.2017 | Комментарии (0)


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu tərəfindən hazırlanan 7 cildlik "Azərbaycan tarixi" kitabın birinci cildinin elektron variantını oxucularımızın ixtiyarına veririk.  
                                                                                  & ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 6606 | Добавил: admin | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Предисловие
 
Мне кажется, что в стремлении человека бороться есть что-то уникальное. И счастье, если это – борьба не за кусок хлеба, не за право жить и выживать, а за свою душу, за совесть, за право быть человеком. Это единственное, ради чего стоит жить, бороться и умереть, оставаясь до последней минуты верным самому себе, своим идеалам и принципам, своему человеческому достоинству. В этом я вижу уникаль ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 73028 | Добавил: admin | Дата: 24.08.2013 | Комментарии (0)

Əkrəm Əylislinin "Drujba narodov” jurnalının 2012 dekabr nömrəsində çap edilmiş "Daş yuxular” romanı cəmiyyətdə geniş rezonans doğurub. Əsər kəskin ictimai etirazla qarşılanıb, bir çox ictimai xadimlər, yazıçılar, siyasətçilər əsər əleyhinə çıxışlar ediblər. Ölkənin müxtəlif yerlərində yazıçının əleyhinə aksiyalar keçirdilib, kitabları yandırılıb. Prezident İlham Əliyev imzaladığı fərmanla Əkrəm Əylislini Xalq Yazıçısı fəxri adından məhrum edib.

Lakin bu günə qədər Azərbaycan oxucularının əksəriyyəti rus dilində çap edilmiş romanla tanış ola bilməyiblər. Əkrəm Əylisli 2006-cı ildə bitirdiyi romanın orijinal (azərbaycan dilində olan) versiyasını çap etdirməyib üstəlik tərcümə üçün də heç kimə icazə verməyib. Bununla da azərbaycandilli oxucular ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2980 | Добавил: admin | Дата: 25.02.2013 | Комментарии (0)

История последних пятнадцати лет ХХ века — это история распада СССР и социалистического лагеря, объективно самого важного события прошлого века. Перестройка и ее крах, вернее, ее не совсем запланированный в начале итог окончательно изменила баланс сил на всей планете.

Азербайджан в одночасье переместился совсем в иную координатную систему, политически, экономически и духовно переориентировался на совершенно иные направления. Хотя результат очевиден, но от этого не перестает представлять и научный, и практический интерес один вопрос: как и почему это случилось? Думается, что искать ответ необходимо не только в том, что СССР проиграл экономически, что "система изжила себя”, но и в том, как и почему реагировали на события массы, как повела се ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 1963 | Добавил: admin | Дата: 20.01.2013 | Комментарии (0)

VOCİBƏ VƏSAİT


Əlirza Əliyev iyən Elman Mirzəyevi "Tolışə zivoni leksikə” vəsait çəmə inə zıvoni umutero bə tarifi, bə təqdiri loyiqbıə tədqiqate. Kitobi elmiə redaktor iyən raybıdəyon filoloqiya elmon doktoron M.Rəhimov iyən M.Məmmədovin.

Mionə məktəbonədə tolışə zıvoni tədrisbıkə muəllimon, ali məktəbonədə handə tələbon, maqistron, aspiranton, filoloqon iyən umumən tolışə zivoni umutepiə bahandon... ve ovardə kitobonədə qıləye ın monumentalə elmiə əsər.

Kitobi elektron varianti ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2767 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2012 | Комментарии (1)

По сообщению сайта  armacad.info,  вышла в свет коллективная монография "Введение в историю и культуру талышского народа” (под редакцией проф. Гарника Асатряна), составленная сотрудниками Кафедры иранистики Ереванского Госуниверситета.

Предлагаем  вниманию читателей главы указанного труда:

Глава I. Талыш и Талыши: Общий обзор;

Глава II. Талыш — страна Талышей;
Приложение к Главе II. Топонимия;

Глава III. Население;

Глава IV. Следы древнейших цивилизаций на территор ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 3097 | Добавил: admin | Дата: 12.11.2011 | Комментарии (3)

Əxbarnamə - bu qiymətli əsər Talış xanları: Mir Mustafa və Mir Həsən xanların vəziri olmuş Mirzə Xudaverdinin oğlu Mirzə Əhməd tərəfindən  1882-1883-cü illərdə fars dilində qələmə alınmışdır. Əsərdə Talış Xalığının tarixində baş verən bir sıra dramatik hadisələr, o cumlədən Ağa Məhəmməd şah Qacarın (1779-1797) Talış Xanlığını özünə tabe etdirmək məqsədilə Talışa hucumu detalları ilə qeydə alınmışdır.

"Əxbarnamə"də əsas etibarı ilə 60 illik bir dövrdə (1740-1800) Talışda cərayan edən ictimai-siyasi hadisələr şərh edilir. Əsər Talış Xanlığının tarixini öyrənmək nöqtəyi nəzərindən qiymətli bir tarixi mənbədir.

Əsərlə diqqətlə tanışlıqdan sonra hər bir oxucu bir daha "tarix hansısa formada takrarlanir" deyiminin, xüsusən Talışa və talış xalqı ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 7728 | Добавил: admin | Дата: 22.10.2011 | Комментарии (0)

Это монография академика Играра Алиева посвящена истории Атропатены — государства, возникшего на территории исторического Азербайджана в начале последней трети первого тысячелетия до н.э. и просуществовавшего около трех с половиной веков. Становление и развитие Атропатенского государства происходило в эллинистическую эпоху.
                                                       
Это очень важный, скудно освещенный источниками и мало изученный в литературе период истории Аз ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2629 | Добавил: admin | Дата: 27.01.2011 | Комментарии (0)

Исим әшјанын адыны билдирән нитг һиссәсидир, ки?, чич?, коврә? суалларындан биринә ҹаваб верир. Инсана ки?, диҝәр ҹанлылар вә ҹансызлара чич?, јер билдирән исимләрә коврә? суалы верилир.

Мәсәлән: Ки бә мәктәб дәшә? - Cолмәз бә мәктәб дәшә. Бә чәмә кә ки омә? - Бә чәмә кә ғонәғ омә. Бо һәвате чич бәбаш? - Бо һәвате пәс бәбам. Чич һардәш? - Нун һардәм. Озорбојҹони јолә шәһәр коврәје? - Озорбојҹони јолә шәһәр Бокује. (Шн)

Әшја адлары хүсуси вә үмуми олур. Хүсуси адлар ејниҹинсли әшјалары бир-бириндән фәргләндирмәк үчүн ишләдилән адлардыр. Инсанларын хүсуси адлары, фамилијалары, тәхәллүсләри, ҹоғрафи адлар, бәдии әсәрләрин, гәзет вә журналларын, тәшкилат вә ҹәмијјәтләрин адлары хүсуси исимләрдир. Һәтта, һејванлара да хүсуси адлар вер ... Читать дальше »
Категория: Bizim kitabxana | Просмотров: 2185 | Добавил: admin | Дата: 26.11.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-15

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus