Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2016 » Октябрь » 15 » Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə
22:29
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə


Sıftənə pars: 

Kiyin ın dıkəs? İminə musahibi oşnə bıkəmon de bahandon. 

Aydın İlyasi zoə Kərimzodə - Tolışi 79 sinninə kələntərə merd. Jiyedə Masallu Hışkədə diyədə. Nimə əsrdə bəpe ko kardəşe təhsil sahədə, sinif muəllim, ədəbiyot muəllim, direktori muavin, nəhoyət, 26 sor məktəbi direktorbə. 2011-nə sorədə koədə beşə, pensiyəvone. Bə tolışi tarixi, mədəniyəti, zıvoni, ədəbiyoti ve marağ nişo doydə. Bə tolışi çapbə har curə kitobon, jurnalon, qəzeton, tojə xəbon bə dast vardedə-handedə. De tolışi ruşinfikon əşdə-nışdə, çəvon ofəyəvonəti dığətədə oqətedə. 

Dıminə pars: 

Aydın muəllim, bı musahibədə şımə marağ çiçe? 

- Azərboyconi Quba rayonədə bandon sədə (dıyo səviyəko 2350 m. bılındiyədə) bəşəri tarıxədə nadirə əfsanəynə məskən heste: tırkon bəy Xınalıq, ıştən xəlq bəştə Kətiş (kətdid) votedə. Di əhali cəmi 30 həzo nəfəre. Çımonən cəmi 5 həzo nəfər ıştə moə zıvonədə qəp jəydə. Kətişi zıvon bə dınyo zıvonon hiç qılə oşedəni. Bı zıvonədə 76 hərf, 28 sait heste. Kətişi zıvoni urusi iyən inqilisi zıvononədə luğət hestışe. Haliyədə 1-4-nə sinfonədə Xınalıq etnosi zıvonədə məktəbədə dərs dəvardedən, “Xınalıq” ədəbi-ictimai qəzet nəşr bedə. Kətiş xəlqi şair Rəhim Alxasi Nizami Qəncəvi “ Xəmsə” tərcumə kardəşe bəştə inə zıvon... (Xınalıq həxədə qeş məlumat səy piyedəbu ın linki okə, bahand: (https://az.wikipedia.org/wiki/X%C4%B1nal%C4%B1q)  

İmrujnə musahibə əsasinə pars: 

Imrujnə tolışi ədəbiyoti təmsil bıkə tosə 100 nəfərisə ve şair heste, bəs boçi əmə Nizami “Xəmsə” bə tolışi hande zınedənimon? Məqər əmə tanə kərtiş xəlqi ğıryətinə şair Rəhim Alxasiən nimon? Heste jəqo qıləy ğıryətmandə talantinə şairımon ki, ın ko bəqi bıqətiy? 

Seminə pars: 

Bəs dıminə musahib Xilqət kiye? 

- Az jıqo zınedəm ki, Tolışədə, ya dınyo har vırədə tolış heste, əyo Xilqəti nıznəkəs əbıni. 08.02.1972-sori Lankoni Şağləse diədə bə dınyo omə Ğafari Mirtəği Talıbzodə (Xilqət) de ğəzəlxon nomi məşhurən bıbu, çı nomdo şairətiş həmməysə əfzəley. Qəzet–jurnalonədə, interneti şəbəkonədə Xilqəti çapbə əsəron nəzədə dəvoneədə, qıləy qeşə mənzərə bə çəş çiyedə: təbiəti vəsf bıkə əsəron, fəlsəfiyə dumoton, satirikə pencinəyon, aşiqonə şeiron, bəhri –təvilon, poemon, mərsiyon... Tolışiədə “Leyli ijən Məcnun” nıvıştəşe. Əruzi ustode. “Ğəzəlon” (B-2004) kitobi xıvande... 

Çominə pars: 

Aydın muəllim, Mirtəği Xılqəti bə musahibə cəlb kardeədə məqsədon çiçe? 

- Tolışə şairon dılədə Xılqəti əvəznıbə vırəş heste. Bənə Vəlişah, Rza Musayi komilə ustodon bıəşe. Klassikə ədəbiyoti, əruzi çok zınedə. Çəy ğəzəlon handəme, vindəme ki, Xılqəti zıvon bini çanə qəncine, ciloline, həmən soyə, xəlqiye, şeironış obrazine, həqiqiyə poeziyəy. Az ımonım şeir-sənət bızononkuən xəbə səme, omutəme. Həmən zinedəm ki, “Şəvnışt” qəzetədə bə tolışi çapbə çı Xılqəti “Leyli-Məcnun” poema. Oxo ın movzu çı ustod Nizamiko mandə, Xılqət bə tolışi “Leyli-Məcnun” nıvışte zınedəbu, bızın ki, Nizami “Xəmsə”ən bə tolışi tərcumə bıkə hejo Xılqət be bəzıne. 

Pencminə pars: 

Xilqət boli, “Şəvnışt” rujnomədə i poə dərcbə ıştı “Leyli-Məcnun” poema tərcuməy, iqtibase, yaxud ıştı ıştən orijinalə nıvıştəye? Boçi təmom nıkarde, nimədə mande? Ya təmom nıvıştə, dərc kardəni? 

- Dınyoədə tosə 50-ədə bəpe “Leyli-Məcnun” nıvıştəbə. Imon yəndı iqtibas, tərcumə nin, mıstəqılə əsərin. Movzu har kəs bəştə zınəy, bəştə uslubiro nıvıştedə, orijinalən nıbu, yəndıku fərq doydən. Azən bə ğeyrət oməym, fik kardıme ki, dınyo çand zıvonədə ın məhəbbət dastani heste, boçi tolışiədə nıbu? Bə tırki, bə farsi bıə “Leyli-Məcnunon” handıme, fərqinə-marağınə qıləy sujet qətıme, bino kardıme nıvışte. Fəxrəddini məsəşe, az jıqo qıləy əsər nıvıştedəm, ve şo be, hissə-hissə dərc kardışe “Şəvnışt”ədə...
Ne, təmom karde nıznəme, çı həvəsdə qınim. Səbəbışən im be ki, bənem redaktor bə çımı nıvıştəyon mudaxilə kardedə. Dı-se kərə votıme: “Bə nıvıştəyon məqın, poema əruz vəzni həzəc bəhri 10-nə novədə nıvıştə bedə (bəy “Leyli-Məcnun” həzəciən votedən), mudaxilədə təfilə arşidə, bə sənətkoəti xələl omedə. Həmən ki, piyedəme bı movzu ıştə inə zıvonədə zinət bıjənım, co şivə sıxanon oko nıdəm.” Quş nıdoşe, azən poema vəsləyon həni nıvğandıme bə qəzet, peşo çə əsəri nıvışteyən tarq kardıme. 

Ğeyd bıkəm ki, interneti şəbəkonədə, jurnal-qəzetonədə, çapbə kitobonədə həddı-bisot quya de əruz vəzni nomi ğəzəlon, ya co əsəron quya de heca vəzni nomi qoşma, qəraylon dərc bedən. Umjən kardedən tırki-urusi-ərəbi bəyəndı, quya tolışi nıvıştedən. Bımonədə qəti sənətkoəti ni, hiç texniki ğayda-ğanunon çəş kardə bedəni. İmon şeiri-sənəti kıştedən, bə siyo pəlu pevıştedən.
Az çəvon əncəx i-dı misro handedəm, pərt bedəm, dəvomi həni handedənim, edoydəm. Boçi şeir-sənət əzınon damə bedənin, çımon vəy qətedənin? Azən jıqo vəziyəti vindedəm, rəncidə bedəm, arşidəm, nıvışte həvəsi qınedəm... 

Şəşminə pars: 

- Şair, ənıvışti həvəso ğandə səbəb yali ımon be əzınin, ıştı ın votəyon cuzi vonə be bəzınen. Tıni çı həvəso bığand əsasinə səbəbonku qəp bıjən. 

- Əlbəttə, sərsəbəb iqtisadi vəziyəte. Dəvardə əsri 90-nə soronədə tosə 9 sori Ukraynədə, Rusiyədə mandim, hiççi bə dast varde nıznəme. Pı-moə, həsuə-həsı qonə vəziyət, xıyzoni harde-təkardemon... Texnıki, ya ali məktəbon qıləyədə təhsil səy nıznəme ki, sənəti soyb bıbum, ərəbi-farsi zınedəm, bəro yasinxanəti kardedəm, rujqori de təhəri dəvonedəm. Bo dıjdə əsəron nıvıştey nə vaxt, nə hovsələm mandedəni... 

Haftminə pars: 

- Xilqət boli, bəs bımon çiç votedəş? 

Bəştə xəlqi tanə-tohmət jəydəmon ki, hıtə, pebey, ibey pidəşni. Bo mədəniyəti rostbeyro, tarixi omuteyro, mətbuati bə cım vardeyro, hınəsənəti dast qəteyro ... bəştəni həmiyət, koməq kardəni i.c. i.c. Əmmo bı dəvardə 20-25 sori odyəseədə vindəmon ki, tolışi ğıyrətmandə zoon ve çiyon bə dast vardəşone: Qəzet-jurnalon çap kardey, radio-vindəsədo pəxşey, mədəni tədbiron dəvoniyey, onemonon soxtey, muxtariyotiro mubarizə bardey, urusi-tolışi, tırki-tolışi, tolışi-tırki, inqilisi-tolışi... luğəton bə miyon noy, interneti şəbəkonədə bə tolışə xəlqi əqli-mənəvi ğeydi mandey i.c. i.c. kamə koon nin. Mıxləs, har tolış ıştə zu vışkə koy kardedə, dı ro bəştə xəlqi xıdmət nişo doydə... 

- Dərəsedəm şıməni, yəni çımı dastədən nıvışte omedə, az bəpe kali çiyon vonə nıvəm, bə kəno nımandom, de çətiniən bıbu, bəştə xəlqi ıştə xıdməti bıkəm. Aydın muəllim, şımə çımı səpe ve yolə qonə şələ noydon: Nizami Qəncəvi “Xəmsə” bə tolışi tərcumə kardey! Az jıqo zınedəm, çı koy ehtədə ome bəznem. Be bəzıne ki, co tolışə şaironən demı bə ico bı ko rəvoc bıdən.
Əyən bəşmə bıvotım: Dəvardə əsri 40-nə soronədə “Xəmsə” filoloji tərcumə kardəbə, peşo 6 nəfəri “Xəmsə”əruzədə ne, heca vəznədə bə nəzm kəşəşe: ( S.Rustəm, R.Rza, S.Vurğun, M.Rahim, A.Şaiq, M.Rzaquluzadə) Peşo Abasağa Sarovlu, Xəlil Rza piyəşone “Xəmsə” sənibəton tərcumə bıkən, bəsə varde nıznəşone. Bızınən ki, “Xəmsə” mənə-məzmun çan kərə dəparziniyəbə, 5 kitob holədə çapbə. “Xəmsə” ğədimə pəhləvi zıvonədə nıvıştəbə, tərcuməbıkə bəpe bı səvoni istinod bıkə, ımən ki, ve çətine, yolə zəhmət pidəşe. Kətişi (Xınalıq) şair Rəhim Alxasi “Xəmsə” çı curə tərcumə kardəşe, nom bekardəşe, ya həqiqi sənət əsəri nıvıştəşe, zındənim, əncəx az ki bə qi qətedəm, “Xəmsə” çı orijinaliko bə tolışi pebəqordınem, əv əsıl sənət əsəri bəbe! 

- Xılqət boli, tı bəmə yolə umu doy, de Xıdo nəzəri, əməni şo bəkaş. Tolışə xəlq bı nızeno çı koy şoyd bəbe, piraniyə sinnədə əmənən əy bəvindemon. 


Musahibə bə ğələm səşe: 


Allahverdi BAYRAMİ
Avqust, 2016 Şağlase-Mədo-Hışkədə
(Musahibə dərcbə “Aləm” jurnali 2-nə numrədə)

 

Просмотров: 20267 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus