Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Главная » 2017 » Август » 15 » Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes)
17:52
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes)

Iştirak əkon Əğəpı, Şinənoz, Şitənqi

I şəkil (Şinənoz, Əğəpı)

(Vaqe bedə ali məktəbi dəhlizədə)

- Əğəpı, Əğəpı, bımand hələ.

-Çiçe, Şinənoz, tıledəş, nəfəsı emandə. Səhətən ıştı?

-Çımı səhətəkəs hejo tıniş. Zə, şəyton, ə çiçe votə çımı həxədə? Zə, az kəynə nəvəm de zoə- də zoə? Bə rujon nəvedəm boğonədə, diyo kənoədə de zoon dımmaçone kardedəm. Bə şəvon kinozalonədə, anfiteatronədə xəlqi merdon vanqonədəm? Hay?

-Şinənoz, Şinənoz, az hiç jıqo sıxanon bəvotem? Im sıxanon bə çımı bı qəvi damame? In qəv lol bıbu, kəlmə sıxan kardey nızını. Bə iqlə Xıdo ğəssəm bıbu, bə i həzo visti ço peyğəmbəri, bə çordə məsumi, bə İmom Huseyni ğəssəm bıbu, az jəqo sıxanon kardəmni ıştı həxədə, lap hiç kəsi barədə!

- Zə, tı çekonə votəni, ısət omedəm de Şitənqi didorədə, əy bəmı votışe ki, Şinənoz, həni çəməki əğətni. Ə sıxanon ki, ıştı həxədə bəmı Əğəpı votəşe, həni bəy şək nime. Çiç votəşe, həx votəşe, az bəy deştə dı çəşi bovə kardedəm.

-Şitənqi votışe ki, ıştı həxədə ə sıxanon az votəme?

- Haəni, Şitənqi votışe ki, ə mırdolə sıxanon, ə bıhtonə kəlimon tı votə çımı həxədə. Boçi votə, zə, ısə bətosnem tıni. Çiç kardəme bətı, çe bevəcim bıə bətı. İ rayonijimon, i xəlqi odəmimon, i zıvoni bınovonimon, tolışimon. Otırnoş, qasbuən i nəslədəmon, i coni vəsləmon. Tı bəpe çımı həxədə jəqo bıhtonə sıxanon boçi bıvoti?!

-Kinə, bə rəhmətşə nənəm qur, bə dədəm qur, bə  comərdə pəm con, bə əzizə moəm con, bə cıvonə boəm con, bə xosə hovəm con, bə ım şinə con ğəssəm bıbu, az çə sıxanon xəbə nime. Bovə bıkə, kinə tı mısılmon niş? Kinə, mıni ısət zınedəş? Isə dı kurse ivrədə handedəmon. Məsə ki, çe ki həxədə tosə ısə qıləy vılisə ziyodə sıxan votəme? Kinə, çımı qəvədə bo i kəsi jıqo sıxan kəynə  beşə ki, ısət ıştı həxədə bıvotım?

- Zə, ə Şitənqi axməx bıə, cındo bıə, ya detı arəş ni, ya tı bəy qıləy bevəci kardə, şımə arədə çiçbə ki, iberdəmə ıştı zıvonədə bəmı jıqo bıhtonon, mırdolə sıxanon kardedə? Şımə oxo dustbin deyəndı, Ğəbul imtohoni vaxtonku yəndı zınedon, deyəndı dustəti kardedon. Votedəş ım sıxanon bıhtonin, mandə vırədə, hiç nıbe-nıbe əv ıştı zıvono jıqo kəlimon boçi bəpe bıvoti? Şımə arədə jı çi bıə ki?

- Şinənoz, ıştən zınedəş ki, az ve vaxte ki, şımə dimi-dido kardeyku xəbə hestıme.

-Ha, zınedəm, dəy oşnə bıə dəvardə i manqədə dı-se bəjən bı həxədə de xoş əhvoli qəpən jəmone. Şitənqiən har dəfə demı didor kardeədə, tıni mıku xəbə səydə, səlom-dıvo vığandedə, azən omedəm bətı rosnedəm. Hejo ıştı çokətiku qəp jəydə, tıni tarif kardedə, xoşə xatiron qəp jəydə. Bəs çekonə bedə, ısət ıştı zıvono bə çımı ədres mırdolə sıxanon votedə?

-Kinə, votey əbıni az dəy dustəti kardedəm, dəy con-ğəlbədə imon, hətta votey əbıni yəndı çok zınedəmon. Votedəş i manqe detı oşnə bıə, əmma əv bı dəvardə  haftədə oməy pəydo be çımı tono, ğəbul imtohoniku jıqo hiç yəndı vindəmon nıbe. Həminə ruj ıştı dumo oməbe, koridorədə vindışe mı, oməy nez be...

(səhnə  qardedə, i haftə bənav bıə hadisə nişo doydə)

 

II şəkil (Şitənqi, Əğəpı)

(Vaqe bedə ujən universiteti dəhlizədə)

- Həmro Əğəpı, i dəğə şıməni norohət kardey bəbe?

- Boçi əbıni? Aha, Şitənqi, Şitənqi, səlomməleyk, kanə həmro. Tıni yodo bekarde bəbe? Bə ğəbul imtohon oməbimon. Dıqlə lodə-kosibə hırdənbimon. Deyəndı oşnə bımon. Məlum be ki, dıkəsən Tolışə maholo oməmon: tı Vərqəduzo, az Masallio. Lap nezə diyonədə jiyedəmonbən, yəndıku bexəbə.

Dıvanqonə qətımone yəndı. Dəmə bə imtohon omə-əməni muşayət kardə boliyonən deyəndı dimi-dido kardışone. İmtohoni bənav bıə sohbətədə məlum be ki, az be şparqalka dəbəşem bə imtohon, çımı bıvə, ıştı bıvə ve  dəhət bin ki, jəqo məkə, əmma az ıştə votə kardıme. Iştı bıvəən tınış omujən karde  bəmı, votışe” “çe Əğəpıku co məbiş, əy çiç nıvışte, tınən ovoştıniş bıştəno, Roste?

-Poste, roste. İdomə az qəp bıjənım: İnşa nıvıştey imtohonbe. Sinfi miyonə partonədə deyəndı qitə nıştimon, tı bino karde Səməd Vurğuni “Komsomol” poemaku nıvıştey, azən rohət ovoştınedəbim ıştıku. Zolımə muəllim oməy de rıki pekardışe tı, votışe: “Bəşt çiyo bışi lap dumuttono bınışt, əyo inşa dəvom bıkə, de zoə,(yənı demı) koy məbi, bıdə ıştən bınıvışti. Çekomco bənıvıştim, ji çi zınedəbim ki, bənıvıştimən? Ləzi bədiqə vərəqon təhvil dome, beşim bə bi.

-Çə vaxtiku dı-se bəjən avtobusonədə yəndı vindəmone, diyəro bə diyəro hol-əhvol qətəmone. Zınedəm ki, zavodonədə qıləyədə ko kardedəş.

-Ha, bəli, Sərdarov zəvodədə operator ko kardedəm. Harsor hozı bedəm, cəhd kardedəm bə ali məktəb dəşum, dəşe zınedənim. Bəxtım obedəni ki, obedəni.

 -Bəs iyo çiç kardedəş?

-De şımə eyni kursədə qıləy kinə heste, Şinənoz, i manq bəbe dəy didor kardedəm. Zınedənıbim tı dəy ico handedon, i rayonıjiyon, zınəşe ki, az Vərqəduzovıjim,  Şinənozi bomı qəp jəşe ki, dəy qıləy rayonıjən handedə, çəy nom Əğəpı. Votem: “Ha, az əy çok zınedəm, çımıku bəy səlom bıbəyş. De Şinənozi anə ıştıku sohbət kardəmone, ıştı həxədə lap ve çiyon omutəme. Həmən dərəsəym ki, Şinənoz tıni ciddiə hırdən zınedə, etibo kardedə bətı, hıı, jəqoy?

- Rost votedə, i rayonıjimon, əmma co-co diyədə jiyedəmon. İyo bəyəndı bələd bimon.

-Əğəpı, rosti bıvot, du məvot, Şinənoz ıştə dimi toşedə?

-Yəni bənə zoə xəyləğe dim toşedə?

-Zə, tı dığət kardəni? Harruj dim toşedə.

-Valla, fik doəmni. Ha çiç bıbu ısə. Kinon veyni ıştə dimi muon de toği pevatedən, xususi usul heste. Bəştə fik doə kinəy, tankardemon, vid-fəson, poyemon, qəpemon... səliğə-səhmonə moynəy. Bə ivrə şedəmon bə Universiteti jimonxonə, əv bə kinon jimonxonə, az bə zoon jimonxonə. Piyodəən, de avtobusiən şəmon, hiç noduzə hərəkət vindəmni çəyku.

-Çe əcəb, dəy nınəviş? Jıqo əy tarif kardedəş!

-Çiçbe, rıvniye? Toxtə bıbi. Az deştə divojə kinə bə pəvəndimon, Şinənozən zınedə, vindəşe.

Çekonə be  də Şinənozi oşnə biyon?

- Hiç, təsadufən, avtobusədə vindıme əv, eqınim dumu əy, oxo ki, ın tolışə kinə bə moyə tıkə oməy. Isə manqi bəbe, dimi-dido kardedəmon.

-Yəğın ıştı iminə savdıye.

-(sıredə) İminə?Bıvot həni çandinə?

-Əv çekonə bedə?

-Omutım bətıəni. De kom zılmi- zəfo kinə dıl ki varde bə dast? Nəvedəş dəy, boği toykiyə kıçonədə, kinoteatri peşonə zılmotə nıştəcoonədə, dast ğandedəş bəçəy tənikə vıron, lıputon, sinə poton, qavzon. Bəjəni jıqo nəvə bəçəton bardəm bəştə mənzıl, demı hıte rozi bedənibu, dəy sə kardedəm, demı hıte rozi bedəbu, diyə kardedəm, kinə benışe, tojnidəm, rədd kardedəm, ya ne kinə beşedə mıddəti dəy nəvedəm, ta ki tojə kinə bə dom eğandıme, kanə qılə tojniedəm, şedə zuze-zuze...    

-Isə jıqo çiyedə ki, nubə çe Şinənoziye?

-(sasimə bedə) Ne, ne. Boçi ki? Əv coye. Çəmə zonə moynəye. Detı i rayonıje. Iştıku dəvardey əzınim.

- Şitənqi, bəmı diyəkə. Çekonə bıbu, oxo oməmutem. Hərənqoni bə Şinənozi namusi bıqınoş, ıştəni mardə bızın.

-Ha, ne. Çiç votedəş, zə. Jəqo çi nibəbe, nibəbe...

(hay bə i ton şedən. Pərdə eqınedə. Səhnə qardedə)

 

III şəkil (Şinənoz, Əğəpı)

(Vaqe bedə ujən 1-nə şəkli vırədə)

 

-Əğəpı, Əğəpı, oqət, oqət hələ. Az dərəsəym, Şitənqi ə bıhtonon ıştı zıvonədə bəmı boçi votəşe?

-Kinə, oxo jəqo sohbət çımı-çəy arədə bıəni. Az jəqo sıxanon bəy votəmni. Çe curə odəmiş tı?!

-Çok, çok. Sa faiz bovə kardəm ki, tı ə sıxanon votəni, hiç şımə arədə jəqo sohbətən bıəni. Hovsələkə, hovsələkə.Votedəm, az dərəsəym ki, boçi ıştı nomədə ə sıxanon rosniyəşe bəmı?

-Boçi?

- Tı ki bəy votə bə çımı namusi təcavuz bıko, tı dəy jıqo-jıqo bəkaş. Bə rosti əv həni demı ıştə plani bə vırə rosney əzıni, bə rosti az çəy dastədə səlomət beşedəm, çəy plan bə vırə rəsəni, bə ğərol omə ki, ıştıku xusus bıstəni. Mıni sı bıkəy-bıvğandi ıştı səpe, tıni həmron-odəmon arədə rısvo bıkəm, çımı-ıştı arədə eqıni qıləy deşmenəti. Har məsəkəs tu-lənət bıkə bətı ki, bəştə divojə kinə bais bıə, əv çe pəvəndiku co kardəşe...

-Yəğın ki, məqsədış ımbə. Əmma oxo tı  bəy bovə əkəniş, ın hadisə bevuli əkəniş? Jəqoy?

-Zə, haye, ha. Tı vindedəş çəy bıxluzəti, xəbisəti, iblisəti?

-Əv de çımı sıxani ıştıku dast kəşə, ıştə xəbisə planiku diyəro bıə zibil ni. Bəy hukmən qıləy yolə təkon bə ki, ıştıku rədbə.

-Az bıvotıməni çiçbə?

-Çiçbəxo?

-Çekonə əy botı qəp jəşe, deştə navnə “pəvəndion” çiçon kardəşe, bı dəvardə manqədə demıən kardey piyəşe.

-Ne, kinə. Bəs əv votedəbe, detı pok nəvə, bətı dast novniyəşni?

-Rost votedə. Piyəşe, dastışən ğandə, əmma bə nav şey az imkon doəmni. Dəy  Boku boğon nunəkilə vıronədəən nıştəm, dəy kinoteatron tyokiyə nıştəconədəən bəm, xəlvətə vıronədəən nəvəm. Bəmı dastən ğandəşe, əmma haştəmni, çəy dast mur doəme dənəme bəşəy qavz. Planış hestbe ın haftə bəçəy mandə kirə kə bəpe bəşimon. Bətı ki, rast omə, tı ki bəy jəqo votə, sasimə bə. Qasbuən tı bəy jıqo votə nəbəy, əv mıni de aldi bəştə mənzıl əbəy, koyi əsoxti. Bəştə orzu nırəsəy. Bıro bətı həddı-bisot dərəcədə təşəkkur kardedəm.

-Əsas ko tı vində. Bəçəy kaprizon cəvob doəni, dəy nezə munasibət haştəni-bıkəy. Çımı bəy hədə-tarsən qıləy vəsilə bıə ki, bətı zor nişo nıdəy, bəyo çok əşıni.  Şukur bə Xıdo, jəqo zələməku rəxəyş.

-Deştı koməqəti. Ve səğbi.

-Hələ bahaşt ha, bəmı rosti bıvot. Çekonə bedə, ısətnə devri kinə, ıştənən kəsukə tələbə, çe jıqo pulinə-afiristə zoə vədə tov vardedə, bəştə tənikə vıron dast jəy haştedəni. De vəynə cinsi xəlvətə vıronədə qitə bınışti, ehtirosi çanqədə bə həlokbey dərəcə bırəsi, əmma əməli koy rozi nıbi, çekonə tov vardəbiş, çekonə ıştə intimə hisson tosnidəbiş, momentədə çe xətoku diyəro bedəbiş?

-Zınedəş, tınən çımı boli.( Həni bəsə bolisə yolə koməq karde bəmı, mını çe otəşo roxniye)  Xəbə səydəş bə momentonədə az çekonə vaxtədə diyəro bedəbim, hı? Oxo çəmə ersi-adət heste, bəmə jıqo tərbiyə doəşone, kinə ıştə tənıkə vıron vəyə şəvi boştə pəvəndi, boştə kəbinə şuə əmonət bardənine. Azən har bəjən Şitənqi bəmı dast ğandeədə bəy votedəbim: Çımı mubhəmə vıron bəvədə ıştı bəbe ki, az ıştı kəbinədə bəbem, ıştı jen bəbem, ə əmonəton bəvədə ıştı bəbe.

-Bıji tolışə kinə! Boy ıştı çəkutə maç bıkəm! Rozi mandiş çımıku?

-Sa faiz!

-Azən ıştıku!

-Şimon!

-Şimon!

(pərdə eqınedə, pyes orəxedə)

 

05.07.2017

Просмотров: 3488 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus