Bölümlər

Талыш xəbərləri
Azərbaycan
İran
Dünyada
Голос Талыша
Müsahibə
İnsan hüquqları
Beynəlxalq hüquq
Talış dili və ədəbiyyatı
Talış incəsənəti
Talış tarixi
Şəxsiyyətlər
Bizim kitabxana
Təbabət
İdman
Onlayn TV
Karikaturalar

Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Главная » 2017 » Август » 29 » Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes)
18:49
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes)

İştirak kardedən: 
Şirxan(Şiri)- 24 sinnədə merd
Narxanım (Nari)- 18 snnədə vəyu, Şirxani jen
Mirxan(Miri)- 18 sinnədə merd. Şirxani mamuzoə.
Darya-(Daşa)- 21 sinnədə vevə jen 

 

I ŞİKİL (Şiri, Nari) 

(Əhvolət vaqe bedə Urusəti Çelyabinsk vilayətədə)

-Həməyəvo xəş oməmon, bı vilayət. Oməmon dəvitəmon bə Valya xanımi soy kə. Nisbətən dıjdə mənzılədə az detı- jenı şuə  jiyedəmon, dılə kədə mamuzoə Miri, qıləy çəşmədən kəxıvand Valya ıştən mandedə.
- So-bədə harcurə rohətəti heste, həmom, mətbəx, ezımə saray, soy ətrof maftulə parçin, dərvozə, osonə kəybə. De sığə kuçon bə ko rohət şedəmon-omedəmon. Şımə koy vıronən veyən diyəro ni.
-Rost votedəş, az bə nunə zəvodədə fəhləm, Miri jımıxə zəvodədə operatore.
-Iştı nunə zəvodədə ko kardey lap çoke: Harrujnəni nuni bəvaş. Nun ki be, bo əmandəni  ənəvnimon.
-Valya votedə Miri Jımıx zəvodo həyvonə hard biyo, xuq, qo oqəte bəzıneşon. 
-Tını Xıdo, xuqə ko məkən, çəy harçi hərome. Çəy bu odəmi dıli beğandə. Ha, zandəqo oqəte bəzınemon. Zəvodo harcurə hard vardə bıbo, aləfən bəhırimon, həyvoni bəduşem, şıti mos, duov, ruyən, cır, kasp bəkam, ləzzət bədoy. 
- Zəvodo həyvonə hard məsələro Miri fik çıkonəye, xəbə sə? 
-Votedə, həyvonə hard, aləf vardey çımıku, oqətey şıməku.
-Lap çok, zandəqo bıstənom, tı əy oqəte, noğo doy bəzıneş?
-Haye, zə. Diyədə, həyvondo xeyzonədə yol bıənim bəqəm? Obəqətem, çəy coniən bəstem!
-Oqəte, oqət, əmma çəy coni məstən, moyə çe dasto bebəşe (sıredən) Nari xanım, çəmə bəq bəy şe? Bə çəş çiyedəni?
-Imruj vıjorə ruje. Şə de hamsiyon oşnə bıbi. Valya əy novnedə məhəllədə, ıştə çəxırəhə duston dəy oşnə kardedə.
-In kədə kirəkeş mandey məsələ bə miyon omeədə bərk-bərk aspardışone ki, Valya çəxırə duston veyin, harruj şanqovoni ko orəxə bəpeştə qırdə bedən çəy paliyo, tosə şəvi i nimə, hətta tosə maştə pivə, çəxır, ərəğ jəydən. Iştəni çəşkən. Nəbəda şıməən omujən bıboşon bəvon. Hejo bıvotən “şımə mısılmonişon, hardey-peşomey hərome bəşmə.” Qasbu de roy çə kompaniyəko perəxon.
-Əvha,  haftə ni omə, Miri ısəciku omujən bıə bəvon. Ciddi baspard bəştə mamuzoə, çəvonku bə kəno bıbu.
-Çımı yolə mamu ah-imon iqlə zoəy, Əğəmamu bəmı aspardəşe əv. Çəy səymuədə iqlə bə kam nıbu. Hələm mamjen. Bə mamjeni çe cəvob bədomon. Bə Xıdo, bə peyğombəri, bə imomon ğəssəm doşe ki, Miri har qəmi çəş bıkəyş. Çəyku muğayat bıbiş.
-Mamvəyu Suğra bəmıən aspardəşe, bəçəy hardey-tankardey az nəzorət bıkəm. Azən sıxan dome bəy ki, ıştə şuə   Şirisə ve bəy xıdmət bəkam.
-Az bışum so-bədə bıqardım, ezımə sarayi bə ğaydə dənəm. Boğçə vılon, boği doon bə səliğə-səhmon dənəm. Lınqəro təmizi bıkəm. Sığon dəvoştım bə ro-rəvizon, voşədə-voədə məşon tulin nıbun... Iştı koon pat-peş, şıştey, dərıtey-perıtey çətine, ğaz sutedəni. İqlə de toki anədə koon ehdədə omey məhole. Həmom, olətqılvoniyə çən, kəy piçon tosbonie de ezımi bəsə omedə...
-Ha bəştı qiri ğıbon, çımı iqləşəni, iqlə. Hələ boy tıni maç bıkəm, çanədə xəlvəte.
 (Yəndı dıvanqonə qətedən, maç-muç kardedən, bəyəndı peştı-paliyo dast dəsuedən. Miri omedə, əvoni jəqo vindedə, oportidə bə dumu, xəlvət şedə-dəşedə bəştə çəşmə.Pərdə)


II ŞIKIL (Nari, Miri) 

(Əhvolət dəvom kardedə Miri mənzılədə. Nari dastədə çayə dəstqo dəşedə bə kə))

-Səlom, hər vaxtı xəy bıbu, mamuzoə. Çay vardəme botı.
-Səlom bıqıno bəştı təpə. Hələ bıvot ha, ruji niməyjoni ə çiçbe dımmaçone kardedəbış de   Şiri şoğəribi?
- Zə, çımı həlolə şuyəni, bəyən mıni rıvnedəş?
-Ozoy-yamane. Şanqone dəy hıtedəş, kami kardedə, bə rujonən bəy mazoğ doydəş. İ kərə demıən dim bısıri, dast bıqəti, bə vanqonə bıjəni, maçə bıkəy, çiç bəbe? Az ki ıştı əğıləti həmrom, məktəbi həmrom, sinifi həmrom. Çəmə imij da sor bə ico dəvardə. Anədə bəmı bə ico nəvemon bə du beşin? Mamuzoə daynə vığandəcəğın, doşone tı bəy, az mandim de sutə dıli. Boçi etiraz nıkarde, boçi nıvote çımı piyəy heste?
-Zə, cıvoni mardəy. Tı kəynə ıştə dıl okarde bəmı, vote: Az piyedəme tı?  Zə, qi siyəy, tı kəynə bəmı qıləy dastədılə namə nıvışte: Az piyedəme tı, bə co kəsi zıvon mədə. Zə, səfi, az məktəbədə de həmə həmron çecurə bim, detıən jəqo bim. Tı oxo ıştəni bəmı dust zınedəbiş, pəvəndəti barədə işarəən jə nıbexo. Iştı mamuzoə   Şiri bomı daynə omeədə kədə həmə ıştə roziəti doşone. Eli dılədə ən tarifinə zoə  bomı daynə oməbe. Həmə təbrik kardışone mı. Az çe bəzınim ıştı dılədə çiç dəvardedə? Əğılə həmro, məktəbə həmro, sinifə həmro  çanədə zoon hestbin.
-Kinə, əğılətiku tosə məktəbi oxo detı i partədə ki nıştəbe?
-Ha çiç bıbu ısə. Tı nıştəbiş. 
-Bə vişə, bə band şəbimon, 6-7- nə sinifonədə coğrafiyə muəllimi bardəşbe əmə. Vişədə, bandədə ıştı kəşi bığət ki be?
-Ha çiç bıbu ısə. Tı biş.
-Tıni şanqone kinoklubo bə kə dəvoniyəkəs ki be?
-Ha çiç bıbu ısə? Tı biş, detı bə  ico co həmronbin.
-Vəyonədə ıştı peşto mandəkəs, rasx kardeədə botı pul vığandəkəs, vəyə bəpeşt tıni bə kə dəvonəkəs ki be?
-Əhuye, tı həmə paşməyon obədırneş, ebəkaş bə miyon, Zə, tı biş, tı biş. Colinə nıbiş ki, de zoon- de kinon bə ico bimonəni. 
- Kinə, ə zoon deştə bardəkəsən az bim, colinə detı şe-omə kardə nıbim ki, bəməno sıxan bebəkan. Iştı nom ləkəjə bəbe.
-Ləkəjə boçi bedəbeye? Zoə ğaydəy kinəş bəpiyəni. Zə, haciyo əməni bo-hovə əzınin. Çanə az şımə kədə bıəm, dərs handəmone, tı çəmə kədə bıəş, bə imtohonon hozı bıəmon. Bəs tı ıştənı boçi bequli nıkarde? 
-Kinə, tıni çımı dasto səkəs hestbe bəqəm? Az hejo detı biməni.
-Əməni hovo-bo əzınin. Azən bətı boyli votedəbim. Tı bəmı hovəle votedəbiş. Zıvonı lol bıənıbe ki, i kərə əvotim : bəmı boyli məvot...
-Votem, bıdə məktəbi səkəmon. Bə ali məktəb bışəmon, bəvədə ıştə dıli oəkəm botı. Az çe bəzınim, hejo oxonə imtovoni bədiqə   Şiri botı  daynə bəğande, əlbəsaat tıni bədon bəy. Tınən dərhol rozi bəbeş.
-Az damə nıbim, çunki ıştıku, ıştı savdıku xəbəm nıbe. Jıqo   Şiri çımı piyə zoəye, çəy bəmı daynə vığandey lap çımı dıliku be. Bəs tı boçi etiraz nıkarde? Nıvote: ha mamuzoə, ha mamu, ha mamjen ə kinə az piyedəme, şımə bəy daynə məşənən?
-Əvvəla çəvon botı bo   Şiri daynə şeyku xəbəm bıəni. Bəvədə zınəme ki, bıdhəm-bıstən kardəşonbe. Dumuttono zırno jəy lozim nıbe. Dıminəni, az etiroz kardey nəzınim çe mamu vədə, mamuzoə tono. Eli ersi-adət heste, ğeyrət-namus heste... Çəvon dəvardey nızınəme.
-Eqın, bımard. Harçi vaxtədə kardey lozimbe. Isə həni ıştı mamuvəyum. Iştı mamuzoə jenim. Iştı namusim, ğeyrətim. In sıxanon həni məkə. Iştə çəş-quşi çımıku qırdəkə. Az  piyəmni tı, hiç ıştı çe savdıku xəbəmən bıəni. Isə çımı hiv hesob bedəş. Iştəni çok bıbə.   Şiri ıştı çe savdıku xəbəş nıbu. Arədə xun  ebəqıniye ha.
-Əbıni ki, dastbədast bıdəmon, beşəmon çe məholo bışəmon bə ço məhol. Dıkəsnə hərəbəxt bıjiyəmon?
-Hiç vaxt jıqo ko bey əzıni. Az pidəmni tı.   Şiri məhəbbəte çımı dılədə. Əv çımı həm çe dınyo, həm axirəti şuəy. Ya cocurə bıbu, mıni çəyku co kardey bıpiyo, az ıştəni bəkıştem.
-Kinə, iyo bəmə ki mane bedə?   Şiri sutkədə se nubə şedə bə ko. Har həşt saatədə nunə zəvodədə bedə. Az maştə şedəm, şanqone  kədə bedəm. Əzıniş kardey, mıni rozi bıkəy?
-Dəyən bıhıtım, detınən?
-Ha çiç bəbe ki?
-Tu bətı, bəştı hestı-ni! Zə, tı çe oğrəşə zibilişbən? Tı bəmı çiç təklif kardedəş? Çekonəy botı, bışum bıvotım bə   Şiri, tı bəmı çe təklifon kardedəş?
-Ha, bışi-bıvot. Azən bəvotem bəy ki, məktəbədə əmə yəndı piyəmone, çe qulon qordıniyəmone, həməkəs zınedə?!
-Zə çiç bəvoteş, demı zino kardə, əğıl ziyon kardəme?
-Lozim bıbo, əyən bəvotem. 
-Zə, az vəyə şəvi bebın beşəm ki, tı çımı nomi ləkəjə kardedəş?
-Az zınedəm, tı kom doxtori tono şəş, vəyəşəvi bə nav ıştə təni pardə sənibəton doə dute. 
-Vay, sıpəzoə, tı jəqoən hestışbən? 
( Ənəxəbədə çayə mıcmə peqətedə jəydə bə Miri sə: Tarak! Miri dıdasti ıştə səy qətedə, dıvəlinə bedə. Nari iskan-nəlbəki qırdə kardedə, mıcmə peqətedə əlbəsaat beşedə bə bi. Pərdə.)
    
III ŞIKIL    (Şiri, Miri) 

(Əhvolət Miri mənzılədə dəvom kardedə.   Şiri omedə)

-Im çe sədo be-oməy? So-bədə qardəbim, iberdəmə ıştı mənzılo bərkə tinqə sədo oməy, omim-bızınım çe sədoy? Məvuji mıcmə sədobe.
-Hiç, Naribe, çay vardəşbe. Hejo tojə dəşəbe , mıcmə çəy dastədə, edəsəy bəmı, hutbe-mande. Mıcmə eqınie çəy dasto. Rost votedəş, hejo mıcmə sədo be.
-Iştə dimi bəy qordınedəş, hələ bəmı diyəkə. Əhuye, çiçbə bətı, zə. Hejo Nari bəyo tarsəəni. Iştı çəşon, çəşə pilon, çəşə jiyon həmə jıqon-tınd kavu. Bə kovrə kəllə jə jıqo?
-Hiç məvot, bə Varyə kə-bə hələ pemujənim, nızımə kəybəy, bə dılə dəşeədə səm qıniye bə bərsımi, doğ bim həni. Rost votedəş, çəş-quşim kavu bıə? (ovəynədə bəştə diyə kardedə)  Vay, dədəm vay, nənəm vay. Im çiçe, zə?! Bə çe ruj mandəm?
-(  Şiri sədo kardedə Nari)  Nari xanım, çəyo qıləy dəsmol tar bıkə, biyə iyo. Çe kəxobi be, Zə, Miri, maştə tı bə ko çekonə bəşeş?
-Mamuzoə, hiççi əbıni, dəbavarde, çok bəbem de Xıdo koməqi!
-(  Şiri çe Nari vardə tarə dəsmoli səydə, Nari şedə)  Con-con, mamuzoə, bə soxə bımando Varyə nızımə kə-bə. Bənə əmə barzəboloə odəmon kələqi bıredə. Dəsmoli i-dı saat jıqo bınoş, çəşon kavu-kavu bəşe. Con-con. Zə, tı ıştəni çəş bıkəən. Tı oxo əmonət doə bıəş bəmı. 
-Ve səğbi, mamuzoə, az ıştıku ve rozim. Hejo bə çımı ğayğu mandedəş, hiç yodo benıbəkam.
-Jəqo məvot. Im çımı qiyədə yolə ğarze. Zə, zə, ıştı qəv çe yamanə bu doydə. Peşomə? Haa? Jıqo bıvotəni, piyan bıəş, zınəni sə qınyə bə kəybə bərsımi. Ha, ha ( sıredə)  Qasbi de Valya duston peşoməbu?
-Ha, ımruj vıjorərujbe. Tıkəy peşoməme, ıştə sə okardəme.
-Zə, əmə votımone oxo, ımon əməni nomojəvot bəzınin, hiç i haftə dəvardəni, tı dəvon peşomedəş?  Əvon ıştıku dast əkəşnin. Səbe, tınən dəqıniş dəvon, tikə bədiqə bomj bəbeş. Həyf  şımı mamu anədə zəhmət bə bod bəşe.
-Ne, ne, mamuzoə, həni dəvon ənınıştim, səbe, iminəni iyən oxonəni be, vəssəlom!
-Təki jəqo bıbu. Əməni pərt məkə. Nari ıştı xoto ve pidəşe. Oxo tı çəy məktəb həmro, ən nezə boyli bıəş. Hejo votedə: Xıdo bəmı bıvə doəşni, çəy əvəzi Miri doəşe, bomıno bıvəsə bə nave.
-Ve-ve səğ bıbən, mamuzoə. Hiç zınedənim şımə xəcoləto çekonə bebəşem?! 
-Bə yode, Qamaşəru səvonədə tasedəbiş? Tı deştə həmron i tono dənışdəbiş. Azən bə tono deştə duston sınov hardəbimon. Bənem ıştı həmron bə barzə vanqi sıredən. Dığət kardıme, bənem Xıli kəno tı eşedəş-beşedəş. Har bə ovi dim beşeədə votedəş: Hop, çe nığıle? Həmronən sıredən, votedən: Zə, jıqo boy, əvrə xıli kənoy, şiş bə xıli nez, xıl tıni obəkırnie, boy jıqo. Tı eşedəş-beşedəş, votedəş: Hop, çe nığıle?! İkərədə bə çımı ağıli oməy ki, məvuji tı sınov zınedəniş, bətaseş ha? De surəti oməym, ıştı kəşədə qətıme, bekardıme tı bə kəno. Bənem, ləs bıəş, luz pur bıə de ovi. Sə bə ji qətımone tı, luzi ov oməy-eməy bə ji. Jıqo peroxnime tı. Bə yode?
- Yodo bebəşe? Çoçin əv be ki, az tasedəm, əmma forsiku votedənim ki, zə, az tasedəm, bıroxnən mıni ( sıredən) 
-Əveyəni, cəmati arədə bətı  “Hop, çe nığıli” votedən.
-Qıləyən az bıvotım. Bə Şonəkon bə vişə şəmon bo ezımi. Bənem qıyə jitono qıləy doy kandulədə meşə anqivin heste. Efırsiyəm bə qıyə bın, jiton nığılə də be, de i dasti doy xıçə qətəmbe, ə dastım doroz kardəbe ki, anqivin peqətım doy qəliku, biyəm dənəm bə qəv. Lınqım fırsiyəy, mandim qıyə sədə bə şıkrə, əncəx ha de i dasti doy xıçə qətəme, ısə-sati xıçə peyəçırtie, az quri-qunbəz bəşem bə dəy bın. Jəme ziqqə: “ Ha   Şiri a, mardim oxo, bırəs bəmı.”  Xıdoku be tı nezədəşbən. Rəyrə oməyş, qıləy çu doroz karde, çuədə qətıme, deştı zu beşim çəyo, mardeku perəxəym. Əve ki, yolon votənə, bətı i con ne, dıqlə con ğarzıxom, mamuzoə!
-Az əncəx ıştı coni xəşəti pidəme, Miri mamuzoə.
-Tı bomı bıvəsə bə naviş,   Şiri mamuzoə!
(Yəndı  dıvanqonə qətedən, yəndı dimon  maçə kardedən. Pərdə)

IV  ŞIKIL (Şiri, Nari) 

(Ço manq bəpeştə. Əhvolət   Şiri mənzılədə dəvom kardedə)

-Ha çımı ğəşənqə jen, reçinə jen, xanımə jen. Bə Urusət omeyku penc manq dəvardə. Rujon de aşişəti, de xəşəti omedə-şedə. Zımıston orəxəy, ısə əvəsor omə. Həvoən qədə-qədə boxor bedə. Biyon obedə. Kurkon, ğırsə oləton evatedəmon. Kə-bə, so-bə deştə ahənqi ono-ono bedə. Az bə nunə zəvodədə master ko kardedəm, vəzifə doəşone, mukafat səydəm, hurmətım heste. Tı soədə duşə həyvon oqətedəş. Zandəqo çokə şıt doydə, ıştənən hardedəmon, pay şitiən həvatedəmon. Harçimon çoke. Əmma az ve norohətim, boçi tı şe-şe holibəholi şedəş? Şe-şe lod bedəş, çe coni bedəş. Iştı bə əğıl mandey xəbə zıneədə az çanə şo bim, əncəx tı şo nıbiş, boçi, nızınəme.
-Az ısə ço manqe ki, dıconim. Hiç norohətət im ni. Harçi ıştə ğaydədəy. Iştıku zərrəynə norozi nim. Dınyo ən çokə şuə hejo tıniş. Az detı fəxr kardedəm. Mande çımı şe-şe lod be, çe coni be, hiç ıştənən zınedənim jıqo boçiye? Yəğın səbəb bə əğılmandeye.
-Oxo əmə çan kərə bə muayinə şəmon. Har dəfə doxtori muayinə bəpeştə votəşe ki, Nari xəşe , hiç noxəşəti nişe. Nari xıvət kardedə, vəssəlom. Təklif kardedə ki, bobə bəçəy vətən, mıddəti, hiç nıbo tosə əğıl zandey, əyo bımandi. Azən çan kərə votəme ki, Nari, bobəm tıni bə Tolış, Tolışə bandon həvosət tıni xəş bəkay, sənibəton ıştı andom sırafsun bəbe, bəştə sıftənə formə dəbəşeş, əmma tı rozi bedəniş.
-Rozi bedənim, bəro ki, iyo tı hağ bəbeş. Iştı hardemoni ki bəpate? Tıni həmomədə ki dəbəşande? Iştı lefi ki tat bəkay? Ki tıni bə ko dəro bəkay, koədə omeədə bəştı navi ki bebəşe? Ne, ne, az sa faiz əminim ki, tı bə co jenon meyl əkəniş, kəsuk bəmandeş. Bızınım co jen bəvaş, bətı çok diyə bəkarde, az bəşem bə di. Toxtə bəbem ki, bətı diyə kardəkəs heste.
-In sıxanon dılısoxti votedəş, ya rıvneku?
-Lap dılısoxti votedəm. Iştı coni xəşəti bomı harçiku bə nave. Az zınedəm ki, Urusətədə jiyə-ko kardə merdon dıqlə-seqlə jen hestışone. Kali qılon bə qi qətedən, kali qılon niyo kardedən. Niyo kardey lozim ni, jen bemerd mandey bəzıne, əmma bejen mandə merd kam-kam bəbe. Çəvonədə qıləyən tıniş. Kəxobi zoə, tıni olovnom, jen hiç bəştı yod dəşedəni. (sıredən)
-Çok hiss kardə, ha çımı ağılmandə jen. Çımı nutfə de həloli soxtə bıə. Çımı de həromə koon hiç arəm ni. Məxsusən bə xəlqi jenon de çəşəğınən diyə əkənim. Roste, mısılmon tosə çoqləy, jen vardey bəzıne, ə merdon ki, jenon har cəhəto təmin kardey bəzınen. Xıdo bomıno iqlə jen rəvo zınəşe, əvən tıniş, co jenon bə çımı en omedənin. Tı boy rozi bıbi, tıni bıvğandım bə Tolış, (bəçəy luzi işarə kardedə) əmandə 5-6 manqi de çımı balə əyo dəbəvoniyeş, həm xəş bəbeş, həmən həmlə rohət bənoş bə ji.
-Bəs zandəqo çiç bəkaş, əy ki bəduşe, niyə ki obərute?
-Kinə, bəyo qıləy çarə bəkam, Valya ın ko həll bəkay, anədə çəxırə rəfiqon hestışe, çəvonədə qıləyni boməy, ko bə ğaydə dəbənoy.
-Əbıni ki, həminə rəfiqə bəştı hardey-tankardey, pat-peşiən noğo bıdəy?
-Bəbey. Tı icazə doydəşəni? (sıredən)
-Sa bəjən icazə doydəm. Bə rosti, az ıştən ve pidəmbe bışum bə di. Əmma ıştıku dim qətedəbim, votem, bəştı kefi bəqınie, bəvoteş, mıni şodoydəş iyo, şedəş bə di?
-Ne, ne, əsla! Çımı xanımə jen. Az pidəme tı bənə navnə rujon xəş bıbi, purə andom bıbi, diyəkəm bəti, şo bıbum.
-Isə xıvət kardedəş ki? 
-Əlbəttə, xıvət kardedəm. Iştənən dıtərəfə. Tərəfi tı, tərəfi Miri mamuzoə bəmı xıvət doydəşon.
Tı jıqo lod bıəş ki, qıləy astə, qıləy pust mandəş. Hiç bo əyşt-nışt kardey holı ni. Miriən təmom zay bıə. Ərəğ-çəxır peşomeku siyo-səmutə bıə. Conədə mışti qujd mandəni. Cılımon dəçıkə bə ənqon, dandonon beşə bə bi. Iştə ğəzənci həməy bə ərəğ-çəxıri doydə. Çəməku hardə, bə ərəği xarc kardedə.
-Ne, əvən bə xeyzoni koməq kardedə, həyvonə hard vardedə, aləf hıredə.
-Kinə, bıqını bəçəy təpə. Əyən dızdedə-vardedə. Votedəm: zə, de həromi nun ğəzənc kardedəş, bə həromiən xarc kardedəş. Votedə: ne, həyvonə hardi deştə həlolə puli səydəm, bovə bıkə, dızdedənim.
-Rost votedə. Votəme bəy, bə   Şiri boyli hardəy həromi dəmənə, əlbəsaat zınedə, votedə: ın şıt-mos bə xırtə şedənixo. (sıredə)
-Isə tı bə zərfəti dəmənə, həyğətdə jəqoyəni.
-Maşkinəku seminə nubə, yəni şanqo bə ko bəşem, se ruj həmə rujon kədə bəbem. Bəşem botıno təyyarəo bilet pebəqətem, bə 2 saat bərəseş bə Tolışi mərənqo- bə şəhri Lankon.
-Azən ısəciko harçiyon hozıkəm. Bıdə tatibəsəti nıbu. Bəştə şuə ğıbon bəşem az!
(  Şiri ə dimi ın dimi maçə kardedə. Pardə.)

V ŞIKIL  (Darya, Miri) 

(Əhvolət Miri mənzılədə dəvom kardedə Urusi qəp jəydən)

-Miriçkə, Valya votışe çəmə kəy boyş, tı demı ko heste. Çe koye?
-Darya xanım, tı ve xəş oməş, boy nez bınıştəmon divanisə. Əvvəla, tı mıni kamədə-veyədə zınedəş. Deyəndı hardı-həş kardəmone. Kali şəvon şımə kəyku hıtəm, maştə hejo çəyo bə ko şəm, roste?
-Rost votedəş, Mirican, çan bəjən bomı xarci kardə, bə kino, bə hardəxonon şəmon deyəndı. Parkədə nəvəmon şanqone. Umumən ıştıku xoşım omedə. Tolışon mərd bedən, çokə merd bedən. Bə moynə hurmət kardedən, ğədr zınedən.
-Çekonə bəqəm, ıştı ə urusə şuə tıni rozi kardənıbe? 
-Məsələn, şıməhon peşomedəşon, tıkəyən bə zu omedəşon, ehtirosin bedəşon. Jeni har cəhəto təmiin kardedəşon. Əmma ə çımı şuə, peyəşomi, bə mardə loş oəqardi peəlaxti doroz əbi kəy miyonədə, peyəvəy, ıştəni, kə-bə mırdol əkəy. Az bəpe çəy mırdolon beyəğandim, təmizi bəkəym. Dılım beyəşi. Tosə maştə bəştə nəvoy, əhıti, jeniku xəbəş nəbi. Maştə əşti, ıskani çəxır əjəni, beyəşi-əşi bə ko.
-Məsəme bəsə əğıl nıbesə co bıəşon?
-Se sor bə ivrə jiyəmon. Sıftə de həsı-həsuyə bə ico, peşo dımənzilinə kə səmone, dı sor əyo jiyəmon. İqori pı-moə, xalə-bibiyon, hejo ıştənən, bəmı səkuəşon doy ki, boçi əğıl bedəni? Boçi niyo bıkəme, nıpiyəme de xəlqi merdon bıhıtom, luzi purkəm de bicoki, az xristankəm, bə Xıdo bovəbıkə insonim, həromiku diyərom. İqorən ki, demı fərfəri hıtedənıbe, çəykube, ya Xıdo tale jəqo nıvıştəbe, əğıl nıbıme. İqori rık kardışe çımıku, şe de coqlə jeni. Məsəme ki, iqlə əğılışon heste. Xıdo noğo bıdə. Çımı taleən jıqobən. ( bəmedə, Miri əy dıvanqonə qətedə, bəçəy çəkutə maç jəydə)
-Daşa, hiç əkəni. Harkəsi tale curiye. Diyəkə Xıdo rast vardəşe əmə bəyəndı. Koon jıqo dəqinə ki, mıddəti deyəndı bəjimon.
-Deyəndı bəjimon?
-Haəni, zınedəş ki, əmə dıqlə bıvə Valya soy kədə kirayəkeşimon.
-Ha, çok zınedəm. Tıniən, ıştı bıvəən nezədə zınedəm. Çəy jen- Nari xanımən, əhvolinə moynəy.
-Isə Nari xanım şə bəştə vətən- bə Tolış, əmə mandəmon bejen, rosti, be doləvon. (sıredən)
- Çiçbe ki? Bıvəku co be-şe?
-A, ne, hamiləbe, şe vətənədə mırəxxəs bıbi, boy.
-(şoyşo kardedə) Çe çok, çe çok. Əyo pı-moə, nənə-bobo, hovə-xalə...əhotədə rohət bəzande.
-Həmən çokə həvosətədə!
-Rost votedəş, şımə tərəfon əsl behişte, handəme, televiziyadə vindəme.
-Dəmə kolleqa bıboş, tıniyən bəbam bo nəve bəştə vəhiştə mahol.
- Rost votedəş? ( Miri sə qətedə dı dasti, çəy dimon maçə kardedə)
-Kinə, bahaşt hələ. Tı rozi bedəş tosə Nari omey, çəmə təsərfoti jenə koon bıkəy?
-Məsələn?
-Xorok bıpati, kə-bə təmizi bıkəy, oləton bışışti, zandəqo bıduşi, niyə oruti, şanqoni demı bıhiti...
- Əncəx detı bıhıtım, deştı bıvə ne?
-Daşa, jəqo çi bəbe? Əncəx demı bəhıteş. Çımı bıvə ğərəzi ıştə jeni de hiç kəsi hıtedəni, əhıtiniyən!
- Əveha, ım co məsələ. Merd bənə ıştı bıvə bəbe! Hələ bahaşt ha, şanqone detı hıtim, jəqonə bəhıtem, ya mıni bəştə jen ğəbul kardedəş?
-Kinə, ha. Tıni bəştə jen peqətedəm. Mıddəti bıjiyəmon, xosyətımon bıqəto bə zaqs bəşemon, rəsmi jenı-şuə bəbemon.
-Urra! Yey Boqu (bə Xıdo ğəssəm) az botı ən çokə jen bəbem, bəvindeş! Əğılmon bəbe!
-Xıdo bəzıne! Sıftə -lap bı nezono detdomədə (əğılon kədə) qıləy sovə əğıl pebəqətemon, obəqətemon. Xıdo koməq bəbe, çəmə ıştənən əğıl bəbe!
-Urra! Tı çe çokə merdiş, zə?! Çe çokə qəpon jəydəş! Çımı orzuon çımı çəşonədə handedəş! Bəştı ğıbon bəşem, ha Miri! (Bə Miri maç jəydə)
-Tosə Nari xanımi omey iyomon. Əv omə bədiqə bəşemon şımə kədə bəmandemon.
-Urra!  Ha Xıdo, çımınən şuə bəbe. Çımı kədəən merd bəbe. Merd bəmı pasivon bəbe! Çımınən əğıl bəbe! Miri, ın vəədon bə rosti votedəş, ya mıni bə dast dənoedəş?
-Bə Xıdo ğəssəm bıbu, həmə rost votedəm. Isə ımrujnəku kuç kardəş, çəmə tono jiyedəş, de jenə koon  dastko bedəş, ya ne?
-Şanqoneən detı hıtedəm?
-Kinə, haye, ha! Sıftə ıştı mukafati bıdəm, çəyo bəşt bışi votə koon bə dərhəl biyə.
-(de təcubi) Çe mukafat?  (Miri jəydə vanqonə bə Darya bardedə oloxtınedə çarpayisə. Pərdə.)

                     

 II PARDƏ.
                   

VI  ŞİKİL. (Nari, Miri) 

(Əhvolət Tolışə maholədə dəvom bedə.Arədə 5 manq dəvardə. 9 manqə dıconbə Nari əyvono nıştə təbiəti seyr kardedə. Miri omedə)

-Vay dədə, ın ğəlizəxun ujən oməy pəydo kardışe mı. (Pidəşe bəştı-bışu)
-Məşi, məşi, tını   Şiri mamuzoə con. Çokə ğəssəm dome bətı, bımand. ( Nari nıştedə)
- Tikəy ranqı-rufım bəştə omə, oməş ki, ıştı kardəyon sənibəton bə yod boyn, malxulyon həlok bıkə mını, hı?
-Həzo kərə votəme, ujən votedəm, bıbaxş mıni, ğələt kardəme, bə nıbaxşə səhvi ro dome. Kəxıvandon bəy şəən? Məvuji kədə colinəş?
-Ha, colinəm, bə “Hərəbaxton saray” bə vəyə şəən. Fırsəte, boy bırəs bəmı, mıniyən, ıştə kutilən bıkışt, bırəxəmon ıştı nodurustə xətoku, bobə dəkand, zəmini dim təmiz bıbu ıştı jə nəcisiku!
- Xıdo nıkə, Xıdo nıkə. Oxo əmə qəp jəmone, əğıli tələf məkə, bızand bıdə bəmı. Bıdə az yol bıkəm əy, ıştə səhviku bə miyon omə bəlo az bıkəşım. Qasbu de tobəən, de bəlo kəşemoni ıştəni təmiz bıkəm, ıştı tono,   Şiri tono, əğıli tono, Xıdo tono bə ruşni beşim!?
-Zə, tıni baxşe bəbe? In sitəmi bə insoni ədəninin, tı doy bəmı.   Şiri həminə şəv seminə nubədə be. Oməyş dəşəş bə çəmə hıtə kə. Azən jinə olətədə hıtəm. Bəvədə xəbədo bim ki, tı nıştəş çımı qıron səpe. Ziqqə jəme, çımı qəv qəte, cuyəme ıştı daston, ıştı anqışton, dəbaste çımı qəv. De çanqır-nanqıri dırnime ıştı kəşon, ıştı sinə. Çımı daston dəvaste bə çarpayi kəllə. De ləğə vəş oməym bətı, çımı lınqon qəte dənoy bə çımı kəşə bın, olaxtiş səpe mı. Zə, hiç nımardiş tı, ıştə bovəyu qəte, bəştə namusi təcavuz karde?  Zə, dəyyus! Iştə hovə, ıştə inə, ıştə vəyu ıştən binamus bıkə dəyyus! (Əsəbiku çəşon peşkəllə bıən)
- Xayş kardəm, ıştı po bıno mardəm, əsəbin məbi, bətı ziyone, bə hırdəni zərəle, bevaxt doji bəqəteş, hay dıynən həlok bəbeşon. Lovə kardəm, ə rujon bə yod dəmənə. Az oməm ki, ıştı zandey vaxte, xəstəxonədə ıştı palyo bıbum . Çıkonə qəp jəmone: əğıli pebəqətem, arədə bebəşem. Odəmon jıqo bızınen ki, əğıl zandə məğomədə mardə.
-Zə, ğəlizəxun, çıkonə əsəbi nıbum? Həminə şəvi tı demı vışkiyədə az ıştəno şəm. Şəvi nimədə xəbədo beədə, əştəm, ruşnə pekardəme, vindəme ki, çımı tan, çəş-dim, çımı yonqo həmə xune. Deştı ğəlizə xuni əlvone. Çıkonə ki, ıştı daston-anqışton cuəme, də xuninə daston bə kom vırə dast jə, həmə bə xun kardə. Jıqo jəme ziqqə ki, məvuji mori jəşe mı. Iştı mırdolə xuni bənə virusi eqətışe mı, çımı con, çımı ruf mırdol kardəşe! (bəmedə)
-Səhv kardəme, ğələt kardəme. Iştənədə bıənim, piyan bəm. Həminə şəv az oməym dəşim bəşmə hıtə mənzil. Zınedəbim ki,   Şiri koədəy. Oməym ki, hıtə vırədə bətı təmşo bıkəm. Əsla, tıni rıncine, bətı dast jəy fikədə bıənim. Bə kə dəşim, lampə vəşvonime. Bənem sipiyə yonqoədə ıştənı səğandə bənə huri-mələki sinə oj, lınqon oj hıtəş, səymuyon pevolo kardə boloşnəsə, məvuji siyo avədə  Ovşum beşə, zanq eğandəşe. Tikəy nıştim ıştı tono. Qədə-qədə pedome ıştı lef.  Şəyton zu oməy bəmı, oləton evatıme, dıqəl oməym bətı, nıştim ıştı qıron səpe. Bəvədə tı xəbədo biş...
-Dəyən qıləy xəto karde ki, bequli kardəmbəy,  çı Şiri, ıştı, çımı jimon ləkəjor əbi. Çımı-ıştı nəslon arədə, dıqlə mamu arədə, xeyzonon dılədə, eli arədə binamusəti, dəyyusəti, oğraşəti bino noy. Bəpe çanə xun eyəqıni ki, ın xəto-bəlo təmiz bəkəy? Həminə şəv nıhıtim, tosə   Şiri koədə omey bə dumut şim, fik kardıme. Piyəme ıştəni ehaştım. Oməym bə həyvonə təvilə, jiyə hozı kardıme, şındı nome, jiyə dəvastıme bə kumə şəlboni, çaftə eğandıme bəştə qi, şındı hıs bıdəm, elaşkınım ıştəni.   Şiri oməy mande çımı çəşə vədə.   Şiri bome mını elaşkədə bəvinde, bəçəy sə həvo bome. Əv həni bənə normalə insoni əjini. Ya ıştə umrədə şikəst bəjiye, oxo i ruj tov əvəni, əvən ıştəni ebəhaşte. Bəçəy hisob dədə-nənən zəlil bəbe, çan nəfər çəy nezə odəmon xar bəben. Əmma bənə tı ğəlizəxunon dınyoədə kef bəkan, hələ bə çan kəsiən zəhər bədon. Bə ğərol oməym ki, bə   Şiri xoto, bə çəmə jenı-şuə məhəbbətiro bıjim, əncəx bəyo bıjim, hardeku, tankardeku, nəveku... harçiku ıştəni məhrum bıkəm. Çanə ki, bənə tı -- çəmə jenı-şuə yolə dışmen çəşə vədəy, deştə tədrici intohori əy, yəni tıni xar bıkəm. Har dəyğə bıdə bıvindı ki, az çıkonə okuşedəm, obedəm, lod bedəm, bə səpo ıştəni kıştedəm. Həm şuə bıvindı ki, az noxəşiku çı dasto şedəm, xıvət nıkə, bəştə tale qədə-qədə rozi bıbu.
-Azən çə şəviku ve –ve fik kardıme, ıştə səhvi dərəsəym. Bəştə sə ve mışton jəme. Piyəme ıştəni lap bıkıştım. Çə vaxtnəku bə   Şiri dim beşedənim. Diyəro bə diyəro dəy qəp jəydəm. Əvən jıqo hiss kardedə ki, az piyan beyro bəy nez mandənim. Çə vaxtiku dı kərə cəhd kardıme detı qəp bıjənım, tobə kardey bətı bıvotım, uzr peqətım ıştıku. Mumkun nıbe. Vitiş bə kə dəşiş, kəy jəy bə kilit. Çəxo peqəte, votiş, nez məmand, ıştəni bəkışteş. Vindıme mumkun ni, diyəro bim ıştıku. Mandım deştə malxulon. Diyəro bə diyəro muşahidə kardıme ki, qədə-qədə lod bedəş. Zınəme ki, ımən çı intohori qıləy cure. Iştəku, çımıku xısus səydəş. Çımı xıvət i bə da ziyodbe. Çə vaxtiku har dəfə bə zəmin dəşedəm, dəşey zınedənim, mardedəm, mardey zınedənim. Çımı mandeyən mande ni, azən bəro jiyedəm ki, ıştı bədənədə çımı avlod jiyedə, bəçəy xoto jiyedəm, vəssəlom!
-Çə vəhşətinə şəviku manqi nim dəvardəbe. Holibəholi şəəm, lod bəm, bə dorozə əlenqi oşedəm. Əmma de sidqi-dıli xıdmət kardedəm bə   Şiri, haştənim ləzi xıvət bıkəy. Xəbə səydə jıqo boçi bəş? Votedəm, zındənim. Bə doxtor bışamon. Rozi bedənim. İ kərəən bənem bə kovrə rəsedəm, pevardedəm, manqəsə vaxtımən dəvardedə. Şimon bə doxtor. Doxtor voteədə ki, tı hamilə mandəş.   Şiri bənə əğıli şo be. Kam mandəbe kəşon okəy-raxs bıkəy. Vindeədə ki, az pərt-puluşkim, əvən pərt be. Votışe: Məqər bo əğılbe şo bedəniş? Im ki çəmə dıli orzuye? Votıme: “ Isə zınəme çımı jıqo lod bey səbəb çiçebən, bə əğıl mandəm,  əve jıqo pərtim”  Ə benəvoən demı rozi be. Əmma vindəbim ki, əv bımi ve şoyşo kardedə. Hətta de çımı luzi nozəon kardedə. Əslədə çımı bə əğıl mande bomıno dıminə qonə zərbəbe. Oxo ın əğıl ıştıkube?! Çəyo bəçəton bino kardıme çıcurə bıkəm ki, ımi ıştəku rədd bıkəm. De məqsədi   Şiriku bə xəlvət bə doxtor şim. Tı oməyş pəydo biş əyo.
- Bəmı Valya xəbə doşe. Votışe ki, Miri, çımı mıjdəvoni bıdə, ıştı bojen bə əğıl mandə.   Şiri koədə votəşe, nunpatə jenon votedəbin. Az dərhol dərəsəym ki, ıştı oxonə vaxtonədə pərt-puluş, səbəyji nəve səbəb çiçebən. Hejo pidəmbe detı ın barədə qəp bıjənım, əmma curət kardedə nıbim. Ə ruji koədə icazə səme, oməym bə kə ki, detı qəp bıjənım: “İberdəmə əğıli ziyon bəkaş. Kom vırə xoki bə sə ebəkam?” Qətı bətı bıvotım ki, ə əğıl çımı nunəkılə eşği yadiqore, əy tələf kardey-mıni kıştey hisobe. Bənem ha, tı dərvozəku beşiş, bə kovrəsə şedəş. Eqınim dumu tı. Xəstəxonədə de doxtori qəp jeədə, tov nıvardıme, oməym dəşim bəştı kəş, okırnime tı bə kəno. Bəvədə ve cəzə-fəzə karde, çımıku bə kəno bımandi, nıhaştıme, votıme: “ Ə ıştı luzədəbə əğıl çımı nunəkılə eşği yadiqore, əy bəzandeş, az əy pebəqətem, obəqətem, yol bəkam. Tı votiş: “De şərti ki, çə rujnəku bə çımı çəş əçınişon. Tosə umri oxo az şıməni əvındınim.”  Azən rozi bim. Isə oməm ki, bəştə əhdi vəfo bıkəm.
-Vuy nənəle, doji qətim, vay mardim, nənəleeee... ( Nari dıqlə dasti ıştə jikışti qətəşe, bə ziqqəy)
- Mətars, mətars. Isə bə Rizo zanq kardedəm, bə dı dəyğə deştə maşini bərəse bəmə. Bəbay tıni bə noxəşxonə. (   Miri zanq kardedə)   Əlo, əlo... ( Pərdə)

VII ŞİKİL (Nari, Şiri) 

(Əhvolət Tolışi maholədə dəvom kardedə. Nari nıştə əyvonədə Şiri roy bə çəşe)

-Ha bəştı omə roon ğıbon, boy, boy, çanq ruje tıni bə çəşim. Zanq kardəbe ki, bı rujonədə boməym bə di. Boy beşiyəni?!
-( Şiri dastədə çəmədon omedə. Nari dıvanqonə qətedə, yəndı maçə kardedən. Nari bəmedə) Nari xanım, bəmey çı lozim? Vindəş ki, səğ-səlomət oməym-beşəm. Çokiş isə? Əğıl komcoy? Nənə, lələ komcoy?
-Zə, tı i kərə nəfəs bıstən. Anədə parsi cəvobi bə i dəfə doy əzınim. Tı səb bıkə. Çəmədoni bınə kədə, boy bınışt, bəştı sıvolon de coni-dıli cəvob bıdəm həni? 
-(Çəmədoni noydə kədə, omedə) Nari, çəşənəvo kardıme, kədəən əğıl bə çımı çəş nıçiye.
-(bəmedə) Şiri, əğıl marde, ıhı, uhu...
- Çıkonə yəni, marde?! Bəs çandə vaxti zanq kardedəm, bəmı boçi votəşon ni? Tı bəmı boçi nıvbote? Hiç Miriyən bə di oməbe, əyən nıvotışexo? 
-Piyəmon ni tıni norohət bıkəmon.
-Bəs çıcurə be- marde?! Çımı anədə orzu-umuyon bə vo şe?! Çıkonə oxo? Ha Xıdo, ım çı zulumbe bəmı karde?!
-Şiri, vindəbiş ki, az ve lod bim, zəyf bim. Dıconəti tosə oxoy bardey nızınəme. Bo zande 2 həftə mandəy doji qəte mı. Çokbe Miriyən kədə be. Zanq kardışe- Rizo oməy deştə maşini, bardışone mı bə noxəşxonə. Çımı çı hiççi xəbə bıəm ni. Peşo bəmı votışone ki, ha darzən jəşone, ha təlim doəşone, çı billə kardəşone, zandovney nızınəşone tı. Votışone: “Əğıli peroxnəmon, moə çı dasto bəşe. Moə peroxnəmon, əğıl çı dasto bəşe.”  Bə ğərol omən ki, əğıli səpetono peqətin. Nezə odəmon roziyəti tələb kardə bıə. Lələ de nənəən, xalə-bibionən, mamu-mamjenonən oməm beşən. Miri həkəm mandə ki, Nari fot bedə, rə bılıvən. Anə dorozəqi bıə ki, əğıl xəzinədə tasə, doxtoron ancəşone – bekardəşone. Azən 2 haftə mualicə bim, tojə vardəşone bə kə.
- Çıkonə ki, tı bə noxəşxonə şəş, bəmı əyon bıə. Çə vaxtiku zanqbəzanqi jəydəm, har dəfə votedən ki, bəs Nari noxəşxonədəy, əğılən-moən xəşin, mualicə bedən. Orəxədə detı qəp jəme, tınən vote ki, çokimon. Oxo səb nıkardıme, təcili məzunət peqətəme-oməm. Bomıno ən qonə xəbəy çımı iminə avlodi mardey. Ha Xıdo, çiçbe çımı qıno, bı cıvonə sinnədə mı xokbəsə karde?!
-(Şiri dıvanqonə qətedə)  Şiri, əzizə şuəm, doxtoron qarant doşone ki, çımı andom xəşe, jıqoşə çanə pidə əğıl zandey bəzınem. Şiri, dıltanq məbi, bətı əğıl ve lozimbe, ya Nari xəşəti?
- Im çı sıxane? Əlbəttə, ıştı xəşəti dınyo harçisə bomıno bə nave. Xıdo nıkə, ıştı iqlə mu bə kam bıbu. Az petovey əzınim. Tı bomıno əzizon əziziş! ( Nari bə və dəkırnedə)
-Ha, aşiş biş isə? Quş bıdə. Az sıftədəən sıxan doəmbe, ısətən votedəm: Az botıno dınyo ən əzizə qılə bəbem, ən çokə jen bəbem, ıştı xıdmətədə bəmandem, botıno əğılon bəzandem, hay qıləy şiri-nər bəbe. Çumki çəvon pə Şire, Şirxane! Şiri, ve pidəme tı, ve pidəme tı. Xıdo tıni bomıno xandi bıkə! (Har dıkəs çəşə arson moledən)  Hələ qəp bıjən ın dəvardə şəş manqi colinə çiç karde? Jen varde çımı səpe, ya ne?
-Çiç votedəş, kinə, Xıdo bomı iqlə jen co kardəşe, əvən tıniş. Xıdo nıkardə, tı nıboş, bızın ki, azən nim. 
- Yəni bı şəş manqədə be jen mandiş? Bovə bıkəməni?
-Sa faiz!
-Bəs Miri votedəbe qıləy şərikinə jen pəydo kardone, Darya votedəm, bəşmə əv xıdmət kardedəbən.
-Kinə, şərikinə jen  çı sıxane, ayb ni? Miri votedəbe: Şərikinə jen hestımone?
-(sıredə) Neye, ne, zərfət kardedəm, əncəx votedəbe Darya şımə xıdmətə mandedə.
-Ha, ın sıxan roste. Imruj dəro kardıme tı bə Tolışi mahol, maşkinə Miri həminə Darya vardışe bə kə, ıştobən, naviyən dəy oşnəybən. So-bə, kəy ko, təsərufat əy idarə kardışe. Həlol bıbu bəy, harçi ıştə vırədəbe. Əncəx ıştənımon arəy, ıştı kardə koon əv kardey nıbəzınexo?! (sıredən)
- Çok, bəs Miri votedəbe, Darya çəy kəxıvand bəbe. 
-Çı Miri ın ko mınən ve bəqəm kardıme. Çıkonə ki, bə Darya sıxan doəşbe, tosə Nari omey bəmə xıdmət bəkaş, çəyo bəştı mandə kə kuç bəkamon. Hətta detdomədə qıləy əğıl pebəqətemon-yol bəkamon—jəqoşən karde.
- Detdomədə əğıl peqətışone?
-Ha, kinə. Miri Tolışi maholo oməy bə kə. Demı xıdohofiz kardışone, beşin şin, votedəbin, şedən detdomədə əğıl peqətin. Azən bəvon xəy-dıvo dome.
-Şuk bə Xıdo, harçi ıştə ğaydədə şedə.
-Çiç ıştə ğaydədə şedə? Çəmə koon hiç sərrost omedənixo?!
- Yəni Miri votışe həni bı tərəfon və əkəni?
-Votışe, votışe. Şimə, yəni az de tı, anə bəy çokəti kardəmone, şımə norohət bıəşon, həni bəşmə əziyət ədənimon. Hətta bəşmə çəş əçınimon! Votim: Zə, axməx məbi, əmə mamuzoəmon, əməni fələk yali co kardey bəzıne, yəndı avlodimon, boən-bışən, çəmə con-ciqərişon. Votışe: Darya kəən bəhvatemon, sə pebəqətemon bəşemon dınyo bə sə!  Çı sıxanon bədiqə, co çarəm nıbe, əncəx xəy-dıvo dome bəvon.
-Lap çok kardə. Isə quş bıdə. Iştə manqə  məzunəti iyo dəvon, azən bəştə bom. Dastbədast bıdəmon bışəmon bə Çelyabinski, Valya kədə bıjiyəmon, tı nunə zəvodədə, az kəy təsərufatədə ko bıkəmon, bə hampo dərəsəmon. Boştə məxsusi kə bıkəmon. Fələyi jə zərbonku perəxəmon. 
-Tınən əğıl bızand, zoənin-kinənin bıbəmon. 
- Iştənən ço qılə əğılımon bıbu: dıqlə zoə, dıqlə kinə!
-Xıdo bıdə, Xıdo bıdə!
( Şəkkənə jəydən-sıredən. Dastbəqi bedən. Pardə. Orəx.)


 30. 07.2017
 

 

Категория: Talış dili və ədəbiyyatı | Просмотров: 1728 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках