Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2016 » Август » 27 » Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə
23:33
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə

Tolışə xəlği, tolışi ədəbi ictimaiyəti təbrik kardedəm ki, tolışi mətbuat tarıxədə tojə cən, tojə nəfəs—bə tolışi “Aləm” jurnal çapo beşə. Qəzet, vindəsədo, radio hestemonbe, şukur bə Xıdo, “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisist  jurnalımonən  (№ 1 2016) dərc be.

Jurnali 1-nə dimədə Tolışi ğədimə abidon fotoon (4), 2-nə səyfədə təsvir kardəbə çı sətri mıəllifi foto. Dimə oroxnə səyfədə de rəmzi təsvir kardəbə ki, vəş avə qətə Avşum ufuqiro pemedə: yəni tolışi həx-huğuği vəy de hiç roy qəte əbıni, tolış ıştə həxi bəstəne!

Jurnali 2-4-nə səyfonədə “Yubiley iyən kitobi təğdimat” sərlohə jiyo A. Bayrami 70 sorə tədbiron həxədə məlumaton dərc bıən.

Jurnali titul vərəğədə nıvıştəbə DƏBASTON, iyən ofəyəmonə heyət: Təsisəkə iyən sərredaktor Vuqar Həmati, çəy muavin Aytən Ayvazon, direktor Rəzzaq Xansıvo i. c. 

Jurnal de çand rublikə nəzə cəlb kardedə: 1) yubileyon 2) elmi otırneon, 3) yodo benışəyon 4) tərcumon 5) Yolon jıqo votəşone 6) Nəsr: Sıre-sıre bıjiyən 7) Əğılon baxşə  8) Poeziya: Məclisi-aləm...

Tarıx elmon fəlsəfə doktor, tarıxşunas, Kıprız Universiteti dosent Elnur Ağayev de “Şair Muzəffər Nəsirli” ( s. 5-11) məqalə bə jurnali bahandon didor beşə. Məqalə muəllif dəvardə əsri 30-nə soronədə qeş fəaliyət nişo bıdə tolışi nadirə şəxsiyətonədə qıleyni pedaqoq, muəllim, folklorşunas, jurnalist, sənətko Muzəffər Nəsirli edaştedə bəmə həmən bənə talantinə şairi. Çəy 15 qılə şeiri de kanə tolışə əlifbo ki, M.Nəsirli məhz bı əlifboədə nıvıştəşe həminə şeiron, de çəvon dərc bıə mənbəon qılə-qılə təhlili doydə. Məqalə 2-3 cəhəto ğıymətine: 1-nə əve ki, məqalə bə tolışi mətnşunasəti qıləy çokə ərməğone. 2-nə əve ki, mətnon de 30-nə sori oko doəbə tolışi əlifbo edaştəbə, ımən ki, kali nodonon bə “Tolışi əlifbo bıəşe?” sıvoli barizə cəvobe. 3-nə əve ki, tolışi mətbuat tarix de zumandə elmi uslubi edaştə bedə, ımən ki, de elmi otırneon dastko bıə bə cıvonə alimon ən çokə nımunəy.

Jurnalədə dərcbə 2-nə elmiyə əsər çı cıvonə tarıxşunas-tədğiğatəvon Rəzzaq Xansıvo bə Tolışi miyonə əsri coğrafiya həsrbə məqaləy. İyo bə Tolışi coğrafiya həsrbə kitobon həxədə ensiklopedikə məlumaton doə bedə.( İbn Bəzzaz Ərdəbili “ Səfvətus-Səfa”  iyən Xasəddin Səlabsərayi “Məqaləti- Seyyid Niki”)

Tolışi nəsri təmsil bıkə “Sıre-sıre bıjiyən” (Camal Lələzoə) lətifon, “Prostat”, “Filə doxtor” (Nicat Ağayev) yumoristə hikoyon,  “Hındılə murəbbə” (Nəriman Tolışi) hikoyə...  “Aləm” jurnalədə dərcbə marağınə əsəronin.
Bə tolışi dərcbə iminə roman “Dıli sədo” muəllif Aytən Eyvazon bo hırdənon nıvıştəbıə “Həvuşi hədiyə” hikoyə deştə soyə uslubi, şinə zıvoni nəzə cəlb kardedə.”Əğılə baxşə” rublikə jiyo dərcbə çı şair, pedaqoq İlham İlhami “Hırdənə şeeron” (hırdə təmsilon) de marağı handə bedə...

“Məclisi-aləm” nomədə qıləy rublikə jiyo həm piraniyə, həm cıvonə tolışə şairon vıjniyə əsəron doəbə jurnalədə: Zulfuqar Əhmədzodə, Tofiq İlhom, Xanəli Tolış, Vəlişah, Bəxtiyar Ruşin, Əli Nasir, Əliheydər Babayev, Baləddin Veşo, Mirtəği Xilqət, Vuqar Həmati, Şəhriyar Məcid, Dönməz Nəsirov, Məhsun Perzə, Rufət Baxşiyev i.c.kəson şeeron.

De bahandon votəy, oxoedə nıvışte pidəme  ın nadirə jurnali həxədə ıştə kali təklifon, fikon:

1)  Aləm məno-məzmuno ve qeşə sıxane, mucərrədə nome. 1989-nə sori əmə Masalon tolışə ruşinfikon qıləy dastənıvıştəy- “Honi” jurnal təsis kardəmonbe, çan numrə nıvıştəbe, çokə səkıştəon bə dast vardımone...”Aləm” jurnali nomi bə tolışi həminə məno bıdə COHON nomi əvəz karde əbi. Esət dəvardə həni, Xıdo xəy bıdə.

2) REDAKSİYƏ HEYƏT... Jıqo dərəsəym ki, “ İyo kiyon bənine?” parsi cəvob doə bıəni. İyo ehtivo bənine Tolışi tarix, coğrafiya, filoloqiya, mədəniyət, hınəsənət, jurnalistika, mətbuat i.c. sahonədə kılınqjə alimon, yolə şəxsiyəton, Məsələn, Novruzəli Məmmədov, Əbulfəz Rəcəbov, Rasim Heydərov, Maqsud Məmmədov, Əlirza Əliyev, Elman Mirzəyev, Elnur Ağayev, Nəriman Ağazadə, Həşim Kəlbiyev, Bəxtiyar İzzətov i. c. i.c. kəson.

3) Bə şeeri ne, bə nəsr əsəron, bə elmi-publisistikə məqaləon, bə tədğiğaton, bə tənqidi-təhlili nıvıştəyon vırə ve doy lozime.  Rəsm əsəron, şeeron, fotoon... əncəx bə təylə vıron noy lozime.

4) “Tolışi-tırki zıvonədə kali sıxanon tərcumə” (??) Im çı luğəte? Veyni tolışi-tırkiyədə eyni sıxanonin. Əncəx tolışiədə bıə sıxanon- çəy vədə tırki tərcumə bıəon nişo doy lozime.Məsələn: Avə-bulud... Avəsu-ildırım... Avsi-asi...Az-mən... Am-çiyin... ha jıqo...

5) Muşahidə kardıme ki, jurnali bə çap hozı bıkon bə muəllifi nıvıştəyon mudaxilə kardedə. Məsələn, 1) həm ü, həmən u hərfon sənibəton qit oko doə bedə.  Halonki tolışi ruşinfikon arədə bə ğərol omə bıə ki, sıxanon de iqlə hərfi  bınıvıştəmon: (U), əmmo de  ha dıqlə sədo bahandəmon. (orfoqrafiya-orfoepiya) 2) “De”, “də”, “dı “ navsıxanon məsələ ve muzakirə bıə, imon vemənəynə beyro, “de” bınıvıştəmon, bıdə “dı” (iki), “də” (dərə) sıxanon bəyəndı nıqının... 

6) Muəllifon de fotoon doy çoke, əmmo çəvon həxədə kırtə bioqrafiya həm doy lozime, bıdə bahandon bızının ki, ın bınıvışt kiye, komonədəy, çı ixtisosi soybe, kom kitobon xıvande, ictimaiyətədə movqeş çiçe? i. c. i. c.

Allahverdi BAYRAMİ

 26.08.2016

Просмотров: 10932 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках