Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Tərəfdaşlar

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2015 » Июль » 8 » Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014)
16:55
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014)

 

Şamirzə Tolışəxuni həxədə qəponədə, xatironədə, nıvıştəyonədə şoyd bedəmon ki, cəmi 60 sor imij bıkə ım bandizoə, əy nezədə zınəkəson votəynə, adi, soyə odəmbə, ıştə nezə odəmonku, həmro-həmkoonku , dust-oşinonku ənəhoy fərğış bıəni. Əncəx Xıdo ıştə ofəyətiədə baxşəş doə bəy, hırdənə vaxtonku tosə mardey sıxanvərzbə, şeirpeğandbə, mahnepehandbə. Hejo de vəsilə şair Şamirzə hiç vaxt yodo benıbəşe, həmişə bəyji bəmande yodonədə, xotonədə, kitobonədə: Fədokorə miəllim, həlimə inson, ləyağətinə şəxsiyət, mehrəvonə xıyzondo, sodiğinə dust, pokəvonə avlod, qələvıjınə ruşinfik!

Iştə kamə umrədə fəolə insonbə Şamirzə: məktəbo, universiteto, cəmiyəto, ya idonədə, təmşon, mədəni tədbironədə, vəyə-koyə, folklorə numayişonədə, ğədimə raxson, hənəkon, musiqiyon be Şamirzə dənıvardi. Imon nişo doydən ıştəni çəy ofəyəvonətiədə; “ Iştə nom qin kardəmni” kitobədə (B-2014) dərcbə şeironədə, mahneonədə, hikoyonədə, təmsilonədə, yumoronədə...

Bı kitobədə dərcbə şairi şeiron (16), mahneon (4), təmsil (1) folklorə nımunon (ağılbılıvonon, yolon sıxanon), lətifon (11). Yumoron (3) çəy ofəyəvonəti hiç nimdiki nimə ni...

I-nə hissə

Xanəhməd Nahid, Xanəli Tolış, Xilqət ijən co sairə tolışə şairon dılədə səçınə vırəş heste çı Şamirzə (Tolışəxun) Əliyevi . Tolışi Milliyə Lıvemoni sıftənə rujonku, Tolışə mətbuati sıftənə səhifonku Şamirzə sədo rost bedə, bədiiə-publisistə əsəronış dərc bedə.

1990-nə sori “Lankon” qəzetədə dərc kardəbə “Çı foydə”, “Jəqo ni?” miniaturon şairi çapbə sıftənə əsəronin:

ÇI FOYDƏ

*Dəlok biş, ha sə toşiyədə da vırə nıbıriye- çı foydə?

*Pinəşi biş, ıştı pinə kardəyon dı ruji dılədə penıdıriye- çı foydə?

*Fermə mudir biş, pəsi kokə qılə, zandəqo cinsə qılə dənıqordıniye- çə foydə?

*Kinomexanik biş, har kino doədəbəştı cif “da” dənışe-çı foydə?

*Hisobdor biş, bəştə xəyriro çotkə jıqo-jəqo nıjənəy- çı foydə?

*Doxtur biş, noxəşini dast iminə ruji bəştı sipiyə xələti cif dənışe-çı foydə?

*Briqadir biş, puli veyni boştə odəmon nınvışte-çı foydə?

( “Tolışi zıvonədə səhifə” N-18 19.05.1990)

JƏQO Nİ?

Bəçmı dıli qınyə ruji ıştı məktubonım pedırniye, tikə-tikə kardıme. Sutıme, çəy xok dome bə həvo.

Şəkilı nome ıştə vədə. Diə kardıme bəştı çəşon dılə. Də siyo çəşon qıləy bəmı diə kardəbiş ki, rıkonım eməy, mını çı zuy səy, əve şikilon nahaşte dırniye.

Dıli d fiki arədə bıjən-bılən rostbe, yaman rostbe. Fiko dəvardəyon həmə rədd kardışe dıli. Bəştı hest-nıbe de şək-şubhə diə kardə dıl. Mıni bı ruj eğandə dıl.

Çımı rohətəti səy dasto, tanq karde ın dınyo bomı, ha beinsof! Çımı dılı oçokniye-volo karde. Çımı dıli sə hıl karde. Əv ijən ıştıku nıqarde. Tov vardışe bəştı həmə cəfon! Tı bəçəy soyəti, tənıkəti bovə nıkarde? Votedəş, tıni yodo bekardeyro, ıştə dıli bekəm-şodəm, jəqo ni?

(“Tolışi zıvonədə səhifə” N-40 ; 20.10.1990)

*


1993-nə sori “Tolışi sədo” qəzetədə “Tıni çaş karde-karde” (N-11, mart) “Oçerkon”, “Ha bıyə, vəyə bıkə”(N-18, may), “Loy-loy”,”Nıvote hiççi”, “Sədo bekə” (N-34, oktyabr);

1994-nə sori aprelədə “Tı ıştəni çəşkə, balə”, “Yolon jıqoən votə” (N-5 (51);

2003-nə sori martədə “Detı ivrədə nıbeədə”, “Ha dınyo, boy mıni bohor”, “Çımı iminə piəkəs”, “Yıqoşon votə yolon”, “Boçi bə dast dəğandəş”, “Bıvot çiçe mandedə”, “Boyation”.(N-20(73) çapbə.

Çımonədə jiyo nıvıştəyon kitobo oko doəbə ni:

DETI İVRƏDƏ NIBEƏDƏ

İ mışt siyo zəmin bedəm,

Detı ivrədə nıbeədə.

Bə şəv-bə ruj ğəmin bedəm,

Detı ivrədə nıbeədə.

Otəşi kəno larzedəm,

Iştən bəştə pelarzedəm,

Bədə ovi eparzedəm,

Detı ivrədə nıbeədə.

Qıləy pəleşkə vıl bedəm,

Vılə doy hışkə xol bedəm.

Taqətım ni, behol bedəm,

Detı ivrədə nıbeədə.

Bınəvəmon bandon, vişon,

Çıne əzınim vənəşon,

Okardə bedəni kəşon,

Detı ivrədə nıbeədə.

Şamirzəm az, əğıl bəbem,

Kitobono nəğıl bəbem,

Bo har kəsi pəxıl bəbem

Detı ivrədə nıbeədə.

(“Tolışi sədo”, N-20 (73) mart, 2003)

HA DINYO BOY MINİ BIHOR

Tıni qıləy osyom zındə

Ha dınyo boy mıni bıhor.

Çokim vində, puçım vində,

Ha dınyo, boy mıni bıhor.

Vindedəm ki, puçe jimon,

Beşən çı ro lap odəmon,

Umrum sutə, dod, əl-əmon!

Ha dınyo, boy mıni bıhor.

Orzum heste şələ-şələ,

Bə vırə rəsənin hələ.

Eqınyə bə dıl vəlvələ,

Ha dınyo, boy mıni bıhor.

Ruşnə dınyo bəxtə-bəxte,

Bo Şamirzə ro kə raxte.

Jıqo zındəm həni vaxte,

Ha dınyo, boy mıni bıhor.

(Ujən əyo)

BIVOT ÇİÇE MANDEDƏ

Tıku bəmı yodiqor,

Bıvot, çiçe mandedə?

Fikir bıkə, ha Niqor,

Bıvot, çiçe mandedə?

Dılədə şeir heste,

Çəşondə sehir heste,

Sıxandə xəyir heste,

Bıvot, çiçe mandedə?

Boğədə nəvə kinə,

Siyo çəş-bəvə kinə,

Qırdə dim-qəvə kinə,

Bıvot, çiçe mandedə?

Məsəy Şamirzə sədo,

Əv bətı ilhom bədo.

Şukur bə yolə Xıdo,

Bıvot, çiçe mandedə?

(Ujən ıyo)

*

2003-nə sori aprelədə (“Tolışi sədo” qəzetədə) “Təmsilon-(Mori insofəti, Ərizə, Bırzəbır, Vəzəxi tarif, Fəğırə neçi, Şəğoli biciəti, Sıpə)”, “Məşi, bılbıl”, “Tamara xanım” ,”Dıdimə odəm”, “Ha Əzrail”, “Təmsilon-3 qılə” (N-23 (76);

2004-nə sori aprelədə ujən bə qəzetədə “Çımı bıyə”, “Si əbınim”, “Bahand, çımı bılbıl”, “Ğazi tələb”(təmsil), Yumoron-4 qılə, (N-37 (90) əsəronış dərcbə.

Çımonədə jiyədə nişo doə şeiron Şamirzə kitobədə çap kardə bəni:

MƏŞİ, BILBIL

(mahne)

Çəşonədə vıl-vənəşə,

Çı zəmino tojə beşə.

Iştı tono nıznem ome,

Bənem həni Həşi eşə.

Vanqirə

Məşi, bılbıl, məşi, bılbıl,

Bığət çımı kəşi, bılbıl,

Colinə tov əzınim vay,

Bəçımı dıl dəşi, bılbıl

Xəyli vaxte, tınım pidə,

Çımı con detınə jidə.

Lankonədə boğım heste,

Çı Vizəzəmino çidə.

Honi sədə çəşım karde,

Çaşi arsonım ekarde,

Iştı bəmı eşğ-məhəbbət

Dıqlə conisəmon parde.

(“Tolışi sədo”, N-23(76), aprel, 2003)

DIDİMƏ ODƏM

Çımı “dust” dıdiməy,

Penco şəş sinnıj heste.

Koədə patə ustoye,

Lap co curə səj heste.

Iştəsə “qədəli”yon

Tars doydə, torsonedə,

Əv dəvon qəp jeədə

Səye səpe qətedə.

Kəynə ki sıxan votdə,

Bəştəsə “yolə” kəson,

Səyən jıqo enoydə

Bədə fəğırə pəson.

“Lap çok”on, “çəşonsə”yon

Vey votdə zıvonədə.

Harkəs bevəci vində

Əçəy əməlonədə.

(Ujən əyo)

HA ƏZRAİL

Çımı coni məstən hələ,

Ha Əzrail, ha Əzrail.

Eməğand ısə vəlvələ,

Ha Əzrail, ha Əzrail.

Umrım hələ nimə ni,

Çokə rujım hiç vindəni.

Mıni masbard bə zəmini,

Ha Əzrail, ha Əzrail.

Bə hiç kəsi puçim ka ni.

Həromə tikəm hardə ni.

Pemandəm bə har sıxani,

Ha Əzrail, ha Əzrail.

Dı sor bəmı mohlət bıdə,

Orzum heste ve dılədə,

Çəyo bıkışt qədə-qədə,

Ha Əzrail, ha Əzrail.

(Ujən əyo)

*

1992-nə sori Liki r ayon qəzeti “ZİZƏ” səhifonədə: “Qədə-qədə” (N-2, mart), Çoli (N-3 , may) “Hay Xıdo”, “Dıli piəy ve reçine” (N-5, sentyabr), “Əhvoloton”-3 qılə, “Əloləon”-6 qılə, “Tıni çaş karde-karde”, “Bəbyə hal”, Təmsilon, Folklor nımunon-3 qılə,Yumoron-3 qılə (N-6, dekabr)

1993-nə sori “Zizə” səhifonədə :”Zındənim” (N-4(10) may)

“ZİZƏ” səyfədə dərcbə, kitobo nışə əsəron:

QƏDƏ-QƏDƏ

Sovxozi hisobdori

Bekardə çı koy cıri.

Qətdə yəxə fəğıri

Oçındə qədə-qədə.

Fəhlə zəhməti hardə,

Fermə kəpəqi bardə.

Çıton-çətono bardə

Eçındə qədə-qədə.

Hiç qəp jəydəni dəmə,

Lınqo bə sə pandəmə.

Jəydə boştə çırtımə

Qardedə qədə-qədə.

Çotkə tərsinə jəydə,

Həməyku rışvə səydə.

Dı-dı bə xırtə noydə

Ebardə qədə-qədə.

Həx çiçe əv zındəni,

Bə rostə ro omdəni,

Həni səpoy mandəni,

Mardedə qədə-qədə.

(Zizə, N-2, 31.03.1992)

ƏLOLƏON

Əlolə nate, nate,

Ə kinə çı afəte.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

Əlolə çine, çine.

Ə kinə çı reçine.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

Əlolə əvu, əvu,

Ə kinə çəmə vəvu.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

Əlolə şonə, şonə.

Ə boylim vardə vonə.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

Əlolə veze, veze,

Çə boyli vəyə neze.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

Əlolə hampo, hampo,

Ə boylim beşə bə po.

Bəştı ğıbon, de rə-rə boy (2)

(Zizə, N-6, 10.12.1992)

ZINDƏNİM

Moə Vətən, ıştı dardı bey bənən,

Jıqo bızın, çokə rujı niy bənən,

Iqidonro marde puçə çiy bənən

Çımi bəpeşt çiç bənine, zındənim.

In dınyoşon tikə-tikə, poə karde,

Zəminisə çokə zoonı ve marde.

Insononku dardi cılmə ebarde,

Çımi bəpeşt çiç bənine, zındənim.

Moə Vətən, azən detı i conim,

Rəğ-rişədə botı qardə sə xunim,

Botı jəydə dılım, Azərboyconım,

Çımi bəpeşt çiç bənine, zındənim.

(Zizə, N-4, 28.05.1993)

*

2012-nə sori az de Rafiq Cəlili (“Tolışon sədo” qəzeti redaktor) Liki şəhrədə Tolışi yolə şair Nəriman Tolışi mehmon bimon. Liki tolışə şairon çapbe, nominbe, çəvon əsəron mətbuə orqanonədə dərcbe, pevolobe həxədə sebət şeədə, Nəriman əşte, qıləy pafka( bo sənədon noyro zambulə) vardışe-doşe bəmı, votışe” “Şamirzə Tolışəxuni dastənıvıştəyonin, şairi ıştən doəşe bəmı bo çap kardey, zəhmət nıbu, tı de koy dastko bıbi, vaxtım tanqe”. Ənəho dənıvarde, çəy bəmı doə materialon i poə dərcbe “Tolışon sədo” qəzetədə, şairi həxədə jıqo qıləy vəsəsıxan domone dəçəy foto bə ico:

“Şamirzə Əliyev (Tolışəxun) moəo bıə 10.07.1955-nə sorədə Liki rayoni Vizəzəmin diədə. Mionə məktəb, mıddəti ko kardəşe Boku Neft zavodədə. Əsqəri xıdmətdə bıə (1974-1976). Sovxozədə ko kardəşe, təhsil səşe Vizəzəmini məktəbədə (1962-1973) Oroxniyəşe Boku şəhri peşə texniki qiyabi handəşe BDU filoloqiya fakultədə (1978-1984) Di mədəniyyətə kə direktor, peşo di İcrakomi katib ko kardışe. Xıyzonxıvande, dı kinə, i zoə perosnəşe. Nuperəsə vaxtonku de bədiiə ofəyəvonəti dastko bıə. Bə tırki-bə tolışi şeiron, hikoyon, yumoron nııştedə, tolışi folklorə nımonon qırdə kardedə bə çap doydə. Çı kırtə məlumati bəpeşt şai ri “Ha bıyə, vəyə bıkə”, “Ha Mehdi” şeiron, ijən muəllifi qırdə kardə “Yolon sıxanon” i vəslə (11 sətir) qəzetədə dərc kardə bıə ( Diəkə: “Tolışon sədo” N- 36 (48), 12.01.2013)

*

Şamirzə Əliyevi nezə odəmon, dust-oşinon çok zınedən ki, noxəşinə şair 2014-nə sori oxoədə noğəfil vəfot kardışe. 40 ruji dılədə çəy kitob nəşr kardəbe “Iştə nom qin kardəmni” (B-2014, 52 s.) Kitob nəşr kardeədə Akif Dənsizadə, Mehdi Səfərovi, Ehtiram Miriyevi iyən co kəson yolə zəhmətşon kəşə. Bə kitobi tolışi yolə şair Əli Nasiri vəsəsıxan, bə Şamirzə əzizə xoto şeir, (Diəkə: s. 3-5) E. Miriyev ijən M. Səfərovi navsıxan nıvıştəşone (Diəkə: s.6-8)

Sıxani rosti, şairi çılımə ruji məclisədə bəmınən ın kitobi edaşteədə, tosə bəmı qəpjəy nubə rəsey, bə kitobi etibari şeədə, həftoği bardıme ki, kitob ve-ve tadibəsə hozı kardəbıə: 1) Şamirzə mətbuatədə tosə ısə çapbə əsəron sərf-nəzə kardə bıənin, 2) Dustonku-oşinonku, nezə odəmonku şairi şeiron qırdə kardə bıənin. Hiç nıbu bı həxədə bə Nəriman Tolışi işarə doə bəbəy, kitobi bə nəşr hozi kardəkəson ve ovandon bə dast əvəyn.

Məsələn, şairi “ Ha Mehdi” şeiri dastə nıvıştəy de çımı cuzi redaktə qəzetədə çapbə, kitobi naşiron çimiko xəbəşon bıəni, xəbəşon bıəbəy, de Mehdi bəyi yoddə mandəyon kifayət nəkəyn, 5 bəndinə şeiri 3 bəndi nədəyn. Muqayisə bıkən:

HA MEHDİ

(Bəştə azizə dusti-bə Mehdibəy Səfərovi ithof kardedəm)

Xəyli vaxte az ıştı roy bə çəşim,

Bə di tərəf ço omdəniş, ha Mehdi?

Dıkəsnəmon ve rujonmon dəvonyə,

Esət bəmı bəs damdəniş, ha Mehdi?

Qətə ronı sərost, fikfamonı sof,

Qırdə kardə bəştə dıl səxovət, insof,

Bandonzoə, ni ıştı sıxandə xilof,

Ço mıni bə yod dəndəniş, ha Mehdi?

Şəhəro bıjyoən, çəmə di baləş,

Çı yolon boyliş tı, əğılon biləş.

Bəmə ruşnə bıdə çı Həşi haləş,

Təşnə dılon ruşnə honiş, ha Mehdi!

Iştə rostə roədə oməqın qəti,

Heyronim tıku bə orzu-niyəti.

Iştıku omutdə əğlon ğıryəti,

Cavanşir, Babəki soniş, ha Mehdi!

Bəştı nav bebəşem de zizə, vıli,

Şamirzəm bahandem bənə bılbıli,

Bətı ğıbon bəkam az ıştə dıli,

Tı çımı şin-şəkə coniş, ha Mehdi.

( Diəkə: “Tolışon sədo”, N- 36(48), 12.01.2013

 

 

OKO DOƏBƏ ƏDƏBİYOT:

1.“Leninçi”/Lankon”/Lənkəran” q. 19 90-1994

2.”Tolşıi sədo” q. 1992-2004

3. “Tolış” q. 2002, N-6 (11) (Hilal Məmmədzadə çı Şamirzə Tolışəxuni ofəyəvonəti həxədə məqalə ıyo dərc kardəbə.)

3.”Zizə” ( Liki rayon qəzeti tolışə səhifə) 1992-1993

4.Şairi dastənıvıştəyon

5.”Iştə nom qin kardəmni”, B-2014

Allahverdi BAYRAMİ

Iyun, 2015. Mado

 
Просмотров: 1828 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Onlayn TV

Xəbər xətti

''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır 
“Xəzər Lənkəran"ı nəyə görə dağıdıblar? 
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin hesabat seçki konfransı keçirilib 
Qədim azəri dilinin yadigarı – Talış dili 
Талышское слово "по" (стопа, ступня, ходьба) в виде морфемы в современных индоевропейских языках