Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

« 1 2 3 4 ... 17 18 »

ALLAHVEYRDİ BAYRAMİ-70

Seminə vəslə 

Jimoni qulqulon çanqədə 

Ali məktəbədə hande-hande boştəən, bo həmronən kontrol, kursəkon ənıvıştimon. Hətta kanə sinif həmron, duston, nezə ğohomon bə ali məktəb h ... Dumo bahand »

Просмотров: 8753 | Добавил: admin | Дата: 27.03.2016 | Комментарии (0)

Tolışiədə KUL sıxan nıtğədə qeş oko doə bedə.

I KUL (i); peşt. Çımı kul dəjedə. Əğıli bıqət bə kul

De mənə əlağəninbə çan sıxanımon heste:

KULİNC (i) - peştədə kəşi şonəon arə

KULİNCİN (s) panə kulinc ... Dumo bahand »

Просмотров: 6013 | Добавил: admin | Дата: 21.03.2016 | Комментарии (0)

ALLAHVERDİ BAYRAMİ-70


Dıminə vəslə
Yolə ideyon, iddion vanqoədə 

Miyonə məktəbi oroxniyə sori (1965) ğəbul bim bə ADU (ısətnəni BDU) filoloqiya fakultə, bim çı universiteti tələbə.) 60-nə soronədə Azərboyconi h ... Dumo bahand »

Просмотров: 4868 | Добавил: admin | Дата: 15.03.2016 | Комментарии (0)

ALLAHVERDİ BAYRAMİ - 70


İminə vəslə `

Çəmə şairəti səvonon

Pişə- sənəti məhəbbətiro səvon bənine ki, hırdən bə ... Dumo bahand »

Просмотров: 5043 | Добавил: admin | Дата: 07.03.2016 | Комментарии (0)

Çanə sori niyyət, çanə manqi zəhmət bəsə ome, tolışi şairon əğılə şeironədə ibarətbə qıləy məcmuə bə məydon noəbe, çəy nom “Honi çəşmə”. Niyyət ımbe ki, Tolışə məholi ibtidai məktəbonədə tolışə dərson tədrisi hoson kardeyro, sınıfo- məktəbo bəkəno bıə koon, tədbiron koməq kardeyro ın kitob qıləy vasitə bıbu. Həmçinin şıneymone ki, ın vəsait bo tolışi zıvoni omuton, ijən omutəkəson ən çokə ərməğon bıbu. Kitobi tərtib bıkəon çı sətron muəllif ijən şair Vuqar Həmati Mirzəzodəy.

Kitobi ... Dumo bahand »

Просмотров: 3991 | Добавил: admin | Дата: 29.02.2016 | Комментарии (0)

 

Çe/çı qıləy navsıxane ki, tolışi zıvonədə aktiv oko doə bedə. Bəjən-bəjən çı/çe sıxani çı ya çe formədə nıvıştey barədə hesbəson şedən. Kali zıvondoron ın navsıxani ÇI, kalion ÇE şiklədə, kamişi ənıvışton həm ÇI, həmən ÇE formədə nıvıştedən, harkəs ıştə nıvıştəy, çoknə bəvoten, “Ğıroni ayə” hisob kardedə.

P.S.

Yəğın jıqo hesbəson bemənə/hədərə hisobbıkonən hestin: Sıxani çe ... Dumo bahand »

Просмотров: 4001 | Добавил: admin | Дата: 26.02.2016 | Комментарии (0)

 

Əv ısət koncoye, az zındənim!

Əv ısət de çı koy məşğule, zındənim!

İntasi, az i qılə əy çok zındəm ki, Əv konco bıbu, de çı koy məşğul bıbu, vəy çı Tolışi ruh heste, vəy çı Tolışi dastı-xət heste!

Əv, 17 sini dılədə beədə, iminə kərə dəy vindemonım bə! Əv ısət ıştə umri cıvonət ... Dumo bahand »

Просмотров: 3659 | Добавил: admin | Дата: 12.12.2015 | Комментарии (0)


Maştə, çı Tolışi xalqi istedadinə şair Şahmirzə Tolışəxuni bə Xıdo rəhmət şe 1 sor təmom bedə!
Əv 1 sore ki, bəştə həxi dınyo umjən bə! 

Duz, 1 sore ki, əmə bə Şahmirzə kardə xosə zərfətiyon həsrət mandəmon! 

Im sor həmən, çı Tolışi xalqi zıvoni, ədəbiyyati, mədəniyyəti, folklori, adət-ənənon, sənətkoə nımunon yolə tədqiqbıkə, əvoni əyoni surətədə bə xalqi rosnəkəs, bə ve unikal, ... Dumo bahand »

Просмотров: 3488 | Добавил: admin | Дата: 13.11.2015 | Комментарии (0)

II hissə

 

HA MEHDİ

Xəyli vaxte az ıştı roy bə çaşim,

Bə di tərəf ço omdəniş, ha Mehdi?

Dı kəs əmə vey rujonımon dəvoniyə,

Çəmə conij, çəm ... Dumo bahand »

Просмотров: 3888 | Добавил: admin | Дата: 09.07.2015 | Комментарии (0)

 

Şamirzə Tolışəxuni həxədə qəponədə, xatironədə, nıvıştəyonədə şoyd bedəmon ki, cəmi 60 sor imij bıkə ım bandizoə, əy nezədə zınəkəson votəynə, adi, soyə odəmbə, ıştə nezə odəmonku, həmro-həmkoonku , dust-oşinonku ənəhoy fərğış bıəni. Əncəx Xıdo ıştə ofəyətiədə baxşəş doə bəy, hırdənə vaxtonku tosə mardey sıxanvərzbə, şeirpeğandbə, mahnepehandbə. Hejo de vəsilə şair Şamirzə hiç vaxt yodo benıbəşe, həmişə bəyji bəmande yodonədə, xotonədə, kitobonədə: Fədokorə miəllim, həlimə inson, ləyağətinə şəxsiyət, mehrəvonə xıyzondo, sodiğinə dust, pokəvonə avlod, qələvıjınə ruşinfik!

... Dumo bahand »

Просмотров: 3547 | Добавил: admin | Дата: 08.07.2015 | Комментарии (0)

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus