Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Июль » 30 » Atabala... tınən?
01:06
Atabala... tınən?
Ha xosə bolion, Hilalşonən qəteşone. İ manqisə veye ki, çəmə boli zindonədəy. Xıdo çəy kəybə okə, əmə kimon ki, çəmə zü iqlə bə Xıdo lovə kay rəsedə. Əy votem pidəme ki, peş Hilali həbsi çəmə rujnomədə çəmə çaşon zik kardə "imzon” bə çaş çiydənin, çimi səbəbon az zındənim, ancax ən yolə səbəbi ısət bəşmə bəvotem, çumçiko bəçəvon sə omə ko bəçımınən sə oməy.

... Peş Hilali qəte çımı qələm aşiş be, tikəy itoətım kay, həni qələmən ıştəku beşedənıbe, bə hürmətinə odəmon pearəş kardənıbe, Xıdo çəvon coni səlomət bıkə, çəvon sobnə çəmə milləti səpe gin nıbu İnşallah! Tolış votyədə şəxsən əməni ne, əvoni bə sə dəşedən, çümçıko əvon çəmə milləti dimin, çəmə milləti astovən, ovşumin, həşin! Əmə kimon? Əmə hiç ki, 2-3 kəs pedıryə şavlo eqınyəmon bə myon ki, "bə tolışi TV bıdən, çı bıznom radio bıdən”, həni votdənimon ki, kiye bəçəmə sıxani fik doəkəs, jıqo bızın nıştəmon hali sobnədə bə hali sə zikkə jəydəmon, həni votedənimon ki, ə hal ıştəku qıləy yolə sığ quli bəka bəçəmə sə, çəmə səən vırt-vılo bəbe. Məvotbən şımə səm dojnime, dəvardom bə mətləb.

Əy votdəmxo, peş Hilali qəte mınşon vanqşon kay bə lozim bə vırə, çəmə rujnomon noşone çımı vədə, xəbəşon səy:

- In rujnomonədə imzon ıştınin?

Piyəme bıvotom "ne”, peşo bəçımı axmaxa sə dəşe ki, vəy çımı nom 2-3 qlə vırədə nıvıştə bə, votme "ha, çımıne, çiç bəki?”
Oqardin bəmı votşone ki:

- Ə "çiç bəki” əmə ısət tıku xəbə bəstemon, hələm bəmə bıvot, tı kiş ki, bə tolışi nıvıştedəş? Tı zındəniş ki, şımə ın nıvıştəyon bəçikisə xoto qınyedə? Jıqo zındəşon əmə zındənimon ki, şımənən bənə Hilali İroniku "işpilyonə” pul səydəşon? Boçi votdənişon ki, "hukumət har çiy zındə, əməni bəqəten”, ısət 2-3 kəs pedıryə şavlo eqınyəşon de İroni puli bə məydon ki, tolışon hüquqon müdafiə kardedəmon, ğudur bəşon?

Hiççi vote zındənıbim, tarsiku çımı qıron larzedəbin, bəbolə Hilal, bəbolə ə şairə bolion ki, ımon əvoni heleşon kardəşone, əvon çımon dastədə çiçon kəşəşone, Xıdo bəzne. Rərəy oqardim votme ki, "az hiç Hilali zındənim, əçəy müdafiə kardəkəsən az nim, azən dı-se kərə bə rujnoməm nıvıştəme, vəssalam, vəy az hiç İroni nomım qətəme?”.

Bəki votedəş, bə odəmon ki, ə odamonku ənnə çımı de Hilali ivrədə şikilmon heste ki, hiç mıku çə şikilonədə i qləyən ni, ekardışone ə şikilon bə çımı nav, votşone "çok-çoki dyəkə, tikəy jıqo-jəqo kay ıştınən nom çı İroni siyahiyədə bebəşe, ya bəpe dyəçəmə votəy əşt-nışt bıkay, yaanki ıştı ko bı piyə sinədə fırığ bəbe”.

Xəyli şem bə fik, ıştən-bəştə votme ki, "çənnə ımon demı çok rəftar kardedən, demon tikəy alver bıkəm çok bəbe, tolışi dard-sər bomıro mandə? Az ıştə xahişon bıvotom”:

- Çok, az rozim, ancax çımınən şiməku 2-3 qlə ricom heste, iminnə əve ki, çımı hiç vırədə nomım nıbu.
Votşone ki, "bə çaş, peşo?”

- Peşo əve ki, çımı bı piyəmerdə vaxtadə ğəzəncım ni, bə qornə Boku mərkəzədə qıləy yolə obyektım bəbəy, ədəym bə kirə.

Votşone ki, "əvən bə çaş, peşo?”

Zə, vindeme ki, az çiç votedəm ımonən "bə çaş” votedən, piyəme bıvotom ki, "bəçəmə milləti qıləy TV, qıləy radio”, peşo fikim kay ki, çə TV-ku, çə radioku bəmı çiç? Ki ısət vəy ko bəka, bəştə kə nünəpul bəba, bəmı "ve sağ bıbi” bəvote? Ni bəvote, bə qornə ın sıxanon şodome bə "arxiv”, votme ki:

- Pensionerə odəmim, bəmı tikəyən nəğdə pul bıdən, azən deştə kə xanimi qədə-qədə bə Avropa ölkön bınəvom.

Bəmı tikəy de təəcübi dyəşon kay, yəğın ıştə dılədə votşone ki, "zə, ım çı axmaxa odəme, bo dınyo moli ıştə millətış həvatşe”, ancax oşkoədə bəmı votşone ki:

- Əvən bə çaş, ısət çəmənən tıku 2-3 qlə tələbmon heste, iminnə əve ki, konco nıştiş ıştə milləti əvvəl tərifkə, peşo qədə-qədə dəvard bə təhqir, bıvot ki, tolış hiç vaxt millət ni bəbe, hiç bəmə tolışə zıvonən lozim ni.

Votme ki, "bə çaş”.

- Dıminnə əve ki, deki əşt-nışt kardedəş, çəvonku bəmə çiç lozime bırosın, hiççi nyo məkə, çumçiko çəvon dılədə ğərəz tınən çəmə odəm heste.

Bımiən ıştə roziətim doy.

- Seminnəən əve ki, həni i kərəən bə tolışi mənıvışt, tırki çənnə pidə bınıvışt, kon rujnomədə pidə bətı imkon bıdəmon ki, bınıvışti, tolışonən bıtorsın, bıvot "maştə-paşo əməniən bəqəten, ki bıdu bəmə bome?”

Mılxəs, ın roziətion deştə imzomon təsdiqmon kay, hejo çəvon idarəku beşedəbim ki, vindıme çəmə kana hərəkətçionədə i kəs sıre-sıre çə idarəku beşedə, mınış vindəsati mıku xəbəş say ki:

-Atabala müəllim, tınən?

.... Əştim ki, ovi dılədəm, ıştə dastonım rostım kay bə Xıdo dərgahi, votme: ey Xudavəndi-Aləm, tı ıştən bə odəmon, komon ki, de şəytoni fitva ıştə milləti həvatedən, nəhlət bıkə, Hilaliən kəybə ro oj bıkə, umumon iqlə Tıniş ya Xıdo!....

Atabala Babayev
Boku

Tolışon Sədo, №25, 2012

Просмотров: 1423 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?