Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Апрель » 1 » Az kim?
12:42
Az kim?
Hərdən jıqo zındəm ki, çımı çiçımsə rəsdəni. Kədə, bədə qıyəvəno kardəm, peşo bəştə sıvol doydəm-çımı çiç rəsedəni? Çokə kom heste? Heste! Kəm heste? Heste! Kəyxıvandonım heste? Heste! Jıqo dyə kardedəm har şeyım heste, əncəx ijənən hiss kardəm ki, çiçimsə rəsdəni, bo ın çiçi qırdoıştə ha nəvedəm, ha boəyro qıyəvəno kardedəm, əy pəydo karde zındənim ki, zındənim. Məvuji iberdəmədə çımı qıləy hamsiyə bəmı votşe ki, şımə ve harabaxta millətişon, şımə nom heste, bəşmə müraciət kardeədə şımə nomi qətedən, əncəx bəmə bı dırozə soronədə nom nındınəy, noəşone. Ga tatar votşone, ga tırk votşone, ga azərbaycanlı votşone, ısətən mandəmon dıqlə nomi aradə, bə vəziyyəti dyə kardedəmon, lozim beədə bəştə tırk votedəmon, lozim beədə azərbaycanlı.

Hamsiyə çı qəpiku tikəy bə fam şem, tikəy fikim kay, bə sə dəşem ın çandə rüji bo çiçi nəvedəbim, məvot az bı çandə rüji ıştə kədə boştə gin bə, nyon bə zıvoni nəvedəbim! İberdəmədə ıştən bəştə votme- Az kim? Çımı bobon, çımı tobyə kiye? Oxo boçi Az ıştə nomiku, ıştə zıvoniku xəcolət kəşedəm? Boçi çımı əğlon, çımı kəxıvandon çımı zıvonədə, çımı moə zıvonədə, çımı yolə nənon, yolə bobon zıvonədə qəp jəy, sıxan karde zındənin? Məqəm ın zıvon çəvonən nənə, bobo zıvon ni? Bəs boçi əmə, çəmə kəxıvandon ın xosə zıvoni zındənimon? Çimi qıno kikuye? Kam mande ın sıvolon dılədə ıştə səən gin bıkəm, dyəm kay bəştə jiə umri, vindme ki, çimi qınon həmmə mıkun. Az bəştə Az vote zınəm ni.. Çımı kəxıvandonən bəmışon dyə kardə, bəştə Az vote zınəşon ni. Ki mıni məcbur kardedəbe ki, Az deştə kəxıvandon co zıvonədə qəp bıjənom, sıxan bıkəm? Hiçki, əncəx Az fikim kardəme ki, çımı əğlon bıdə ın tırkə zıvoni omuton ki, maştə koədə, bədə puçə holədə, axməxə vəziyyətədə nındınon. Əncəx bə sə dənışim ki, çımı kəxıvandon ıştə moə zıvoniku dyəro be-be, mıkuən dyəro bedən. Hejo de fikiyən dyəm kay bəştə hamsiyə, ə hamsiyə çımı çaşadə dınyo ən hərabaxtə odəm çiyəy, votme:

-Ne, xosə hamsiyə, əmə hərəbaxt nimon, hərabaxt şımənişon, düze əməni dyəçəmə nomi hele (vanq, sədo) kardedən, əncəx əmə bı nomi loyiq nimon, əmə ıştə zıvonədə qəp jəy zındənimon, əncəx bəşmə çı nomən bınən, şımə hejo ıştə zıvonədə qəp jəydəşon.....

De fikiyən oməym bə kə, çımı çandə sori ro həmro, çımı ailə deştə adəti beşe bəçımı nav, mınış fikin vindəsati mıku tırki zıvonədə xəbəş səy ki, "a merd, ijənən çiç bə?” Az bəy dyəm kay, hiçim nıvotme, dəvardim bəştə çaşmə, olaxtme ıştə vırədə, ijənən şem bə fik: "bəpe boçi çımı kəxıvandon çəmə zıvoni nıznon? In səhvi bəpe düzkəm”. İminnə ıştə həmrom vanqım kay, bəy Tolışi zıvonədə votme: "xosə jen, həni çımı kədə hiçki tırki qəp nıjəno, həni orəxəy, boy demınən, de əğlonən, de nəvonən Tolışi qəp bıjən, bə sə dəşeş?” Jen de təəcübinə çaşon bəmış dyəş kay, bə tırki votşe ki, "ıştı sə bı pyəmerdə vaxtədə xərob bə? Zə tı çiç votedəş, bə sə dəşedəş? Iştı Tolışi zıvon konco heste? Zə Likədə, Lankonədə, Masallıədə, Ostoroədə ki Tolışi sıxan kardedəki, əmənən Bokuədə Tolışi qəp bıjənəmon? Tı çiçe, pidə çəmə əğlon karyera məhf bıkəy? İjənən umjən beş bə ...... Tolışon? Çəmə kədə çənnə çımı nəfəs şedə-omedə, hiçki Tolışi qəp jəy əzıni. Əğlon səən xərob məkə, zınəy?” Dyəm kay bəştə jeni, dyəm kay bəştə davarda rüjon, votme: Ey dili-ğafil, boçi bımi ənnə imkanım doəme ki, ısət bəmı votedə ki, kədə hiç kəs Tolışi qəp ni bəje? Boçi vaxtədə demi Tolışi sıxanım nıkay ki, ısət əvən ıştə zıvoni bəqəm kardedəni. Ha, xosə handəkəson, ısət az ıştə kədə ginim kardə zıvonirom nəvedəm, pəydo kay zındənim ki, zındənim. Jıqo ki şedə, peş çımı mardə çımı nəsl-tobyə hiç bəştə Tolışən əvotnin, bəvoten ki, əmə çı tırkə Atabala nəslədəmon...

Isət xosə Tolışon, az hiççi votdənim, şımənən hələm i kərə bəştə kə dyəkən, qasbu şımənən ji şey ginon kardənbu....

Atabala BABAYEV,
Boku, 

"Tolışon Sədo” nöm: 11(23), 31 mart 2012 

Просмотров: 1263 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1 Irada  
Atabala bəmə ləzzət doşe ıştı nıvıştəyon. Çumçıko tı həğiğətı nıvıştə. Az deştə həmro bə ğəror oməymon ki, qəp nıjənəmon həni kədə bə tırki. Zinəku debə umru çımı zoə mahdə parse-parse ki çiç voteydəşon şımə. De jığo binomon kardə qəp jəy kədə ıştə zıvonədə. Əğəli ha tovıstonədə bardeydəmon bə di. Bəykuyən qıno ni. Qınokor əmənimon. Ha şınə bom Atabala ıştı vodoə səhvi əmə karde pyedəmon ni tikror bıkəmon.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır