Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Апрель » 28 » Baladdin VEŞO. Cınəqəton nəğıl
14:03
Baladdin VEŞO. Cınəqəton nəğıl
İli hestbe, ili nıbe, ğəyrəz Xıdo hiçki nıbe. Ne, ne, bıbaxşən, qıləy Sığalmustoni di hestbe, bı diədən dıqlə əvom jidəbe, ım əvomonən bəştə anqıştə dənıvıjə vırə ıştə səy dəfırsındəbin, əve əçəvon sə ve cəfo kəşedəbe. Ha cəfo, bəlo bəpeştən kamişi ağılmand be əvəzi, tikəyən səmə bedəbin, səmə bıbıyən dasto dınyo ha curi səfeə ko bıvotoş, omedə. Ğəyrəz... 

Bə koşon sıftə de hır–həvati bino kardəbe: bıə-nıbəyşon doə, i tuloğşon hındəmoə boəşon hıryə, rojon qətəbe bə Çovondi tərəf, ha bışi, hu bışi. Hındəmoə boən hiç məqard ve ləzətin, həmən şin bedə. Roədə qıləy bə tamə dəşdə, bə  iqlə votdə: çiç bəbe, bıdə ğurti çı boədə peşomom. Ə qılə ıştə fərəsati burizə doydə, bomi həxış pidə. Kamişi ro şe bə peştə ə qılə bə tamə dəşdə, ım qılə ğurtumi boə həxi səydə. Xulasə, bə  Çovondi rəsyədə tuloğədə i tıləən boə bedəni, əve təyə tuluği bə dı mışt tənbəku sərəvəz kardən, tənbəkuən oqardəsə, roədə pekəşdən, oroxındən... 

Ha, jıqo. Çə rujiku ve koono beşəbin, ve fəndono dəvardəbin, iqlə cınjon qətə nıbe. Ruji rujxoni bı fikən oməyn. Sıftəjon cınon bə, jiə vırəjon pəydo karde piyəy, həl bə sahati, pəydojon karde: cınon bıbu, bıbu, diy jio bə də-dupədə, vişədə bəben. Lakin, bə ro beşeədə, bə vəjon de kom silah-əsləhə şe muşkuli beşe. Qıləy dəqesış rəvo zınəy, ə qılə nizə. Im qılə ğəməş məslahat zınəy, ə qılə təvə, qıləyi kend votşe, ə qılə ox. Məxləs, bə i qılə fik ome nıznəşone. Çok be, qılə tikəy ve fəndqir be, əy votşe: hiç qılə silah peməqətəmon, oxo əmə zındənimon, cın bə çəmə və kom sıvvəto bebəşe? Cın ve veəzınə çiye, fəsono bə fəson dəşedə, qah bə kıtı oşedə, qah sio loy bedə, qah bə rıski dim dəşdə, qahan hırs bedə, ısə əmə çı bıznəmon, əv bə çəmə və kom dimo bebəşe? Imi kam vote, əy ve məsəy, əy ve vote, ımi kam məsəy. Məxləs, bə ğərol oməyn təyə dast bışun. Təyə dast həməysə çoke, cınon dənibərəmen, əvonən hoston–hostoni cıni bəqəten. De ladəye, təyə dast, səpur, dəro qınin bə vişə-ku. Ve nəvəyn, kam nıştin, kam nəvəyn, ve nıştin. Oxoy beşin qıləy dəy kəno. Bı dəy kənoən qıləy bəlelə do hestbe, hıl–kandul be. Bı doədən anqi (kandı muzi) lonə hestbe, anqiə muzon de sə-coni bə kobin, əlolə biyə ki, ov bıkırın ki, qıləy şedəbe, qıləy omedəbe. Imşon vinde, şoy-şoykuşon çıtmə jəşone: məvotbən cınon lonəmon pəydo kardımone! Isə de cınon həx–hisobi obərexnemon. 

De cınon lonə vırtı–vılo karde fiki, de sıği rəsəyn bə doy: tappa–turup, dambə-durumb. Çımiku bərk rıkin bə anqon duçi bin bəvon. Umrədə anqi kunə ləzəti nıvində əvomon, ıştə umrədə sıftənnə, həmən oxonnə səfə, həm saysimə bin, həmən yəndıku co eqınin, qıləy bə dəyə səbəsaru vite, qıləy səbəsape. Əçəvon harçijonən nıbu, kamişi veəzınətijon hestbe, çok zındəbin, cınon dasto iqlə de vite rəxe bəznen... Əncax, de həyfi, çəvon çanədə, həmən bə kovrə viteku hiç kəsi xəbə ni.

Isətən votdən, ili hestbe, ili nıbe, ğəyrəz Xıdo hiç ki nıbe. Ne, ne, bıbaxşən, qıləy Sığalmustoni di hestbe, əmo, ə əvomon vəyo nin. Cınon əvonşon bə kovrə bardəbu, hələn omənin, beşənin...

"Tolışon Sədo” N:51, 27 aprel 2013-cü il 

Просмотров: 1244 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır