Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2013 » Март » 17 » Çı tolışi syodim
17:36
Çı tolışi syodim
Çı d-r Hilal Məmmədovi məhkəmə dəvom kardedə, çəmə dasto hiççi omedəni, əncəx əy zıne kardedəmon ki, 30-40 xonəxo qırdə bedəmon bə məhkəmə so, jurnaliston dəvət kardedəmon, ıştə etirozi nuşo doydəmon. Ve sağ bıbun çəmə ğıyətmandə cıvonon, ın koədə əməni cali oqatedənin. Əncəx tolışədə bənə elmani şərəfsizə odəmonən hestin, qılə-qılə bıbunən, hestin....

Çı elmani "qisos”...


Məhkəmədə elman quliyev nomədə qıləy zotən ifodə doşe, ın elman çiç bıvoto çoke? Az çı Hilaliku qisos səydəm! Boçi, bala, Hilal bətı çiçiş kardəşe? Məvotbən ın tolışə milləti çənnə dardış heste, həmmə qıno Hilalikuye. Əmə kədə tolışi qəp jəydənimon - Hilal qımokoye. Əmə bəştə tolış vote, ıştə tolışəti nığo doy zınedənimon – Hilal qınokoye. Əməni bə zindonon pur kardedən – Hilal qınokoye. Az jıqo sərəsedəm ki, maştə ğərəyz tolışi tırkon, ləzgion, avaron bəşten bəvoten ki, "çəmə problemonən bə Hilali anqılin”, bəvədə bəpe bə d-r Hilal Məmmədovi "dessə umru oxo” bahandon. Əlğərəz, ın elman quliyev 2007-nə sorədə ıştən ıştənış dənoşe bə sələfu, mande bə USTOD Nəvuzəli məllimi dim, jıqo zınəşe bəy medal bədon ki, "tı yolə xəto və qəte”, əncəx bəyən 6 sor "dəkkuəşone”, şe. Turmədəən çand kərə bə prezidenti ovardemon kardəşe ki, "çımı qıno ni, bəmı çoknə votəşone, jəqoyən kardəme, deçımı dasti tolışi yolə alimi kıştone? Kıştone! Tolışon torsınine? Torsınine! Çəvon veyni ıştə tolışətikuş dast peqətşe? Peqətşe! Bəs bəmı sıxan doəşonbe ki, botıro fılon-fılonə koon bəkamon, çiç be? Mıni hiççi nıbu çığın vadən....” In dəmərəs bə sə dəşedəni ki, çı hukməti dust bedəni, çı hukməti marağ bedə, bə zəmonədə tı boəvonro qıləy "çəvədəbiş”, tıkuşon istifodə kardışone, şodoşone bə sələfu, (turmədəən çı elmani vırə sələfu tono bə, 6 sor hejo buəvıləş doəşe) ısət eberdəmədə tı bəçəvon yod dəşəş, ijənən tıku istifodə kardedən, (məsəmbe ki, "çəyku” i kərə istifodə kardedən, əncəx ıştı "material” ğoym beşə, tıku hələm ve istifodə bəkan, hələm çand tolışi kiyə deştı dasti obəkışten, Xıdo bəne) tı bə sə dəşedəniş ki, ıştı doə ın saxta ittihomon subut nıbun, İnşallah ni bəbenən, bətı ijənən 3 soriku dessə 7 sor doy bənen? Ay bədbəxt, məvotbən bo turmə sələfu pəvuşki qətə, çiçe? Əlğərəz, ın elman çı Hilaliku qisos səydə, (bı həxədə çı d-r Hilal Məmmədovi məhkəməku nıvıştə nomədə) 6 sor çimi bə nav məhkəmədə votəşe ki, "az hiç vaxt de Hilali vindemonım kardəm ni”, ısət votedə ki, "az, Əli Nasir, Ataxan Əbilov iyən Hilal 6 saat çayxanada nıştəmone, Hilal bəmı votşe ki, bəs az çı İroni işpilyonim” odəm pidəşe yo cındo bıbu, bıvoto "dıvyəvuji dessə tı 7 peşt, peş tınən 7 peşt cəhənnəmi otəşədə bısuto”, ijənən ıştəni oqətedəm. Davardom bə mətləb, ay fılonkəs, hiç 14 sori (qəp 2006-nə soriku şedə) "stajinə” işpilyonən "şahidon” toniku bətı bəvote ki, az işpilyonim? Zə, dəmərəs, ıştən axmaxiş, jıqo zınedəş məhol həmmə axmaxe? Ne, tı axmax niş, tı lap çı tolışi dışmeniş, tı ın qəpi ğəsto votedəş, ğəsto votedəş ki, maştə bə Əli Nasiri, paşo bə Ataxani dimən mande bıznoş. Odəm çənnə naxələf bəbe ki, məhkəmədə bəvote ki, "Hilali işpilyonəti əv subut kardedə ki, əv har vırədə tolışi təbliğ kardedə”, hərom bıbu bətı ə tolışə şıt ki, tı dyə, hərom bıbu bətı çə tolışə merdi nun ki, tı çəy peşto oməş, hərom bıbu bətı ə tolışə nom ki, tı ə nomi dənoy bə sələfu. Əncəx bəştə dılvandiyən bıdə: ıştı nom, de syo hərfonən bıbu, şe bə tarix! Tarixədə çənnə səhl sumbat, kəçəl həmzə bə yod dəşu, tolışonən tıni çı yodo benibəkan, İnşallah! Iştı nomi hejo bəqəten, jıqo bəqəten ki, tı cəhənnəmi syo bınədəən bıbuş, BƏLARZEŞ!

Rışvə məstənən, bəqəten....


Ə ruji televindemonədə çı hukməti odəmon sıxan kardedəbin, zə, odəmədə həyoən çokə çiye, bihəyo-bihəyo votedən ki, "əmə de rışvəxoron mubarizə bardedəmon”. Əqəm şımə rışvə səydənişonsə ənnə villon, ənnə bılındə kəon, ənnə boğon çıkono, de kon puli səne? Ənnə bo du vote pemujyən ki, ıştənən bəştə votə du bovə kardedən, kam mandəbe mıniyən çı royku bekən, piyəme bə rışvəxoron si coni dımjon bıdəm, ijənən ıştənım oqətme. Boçi dımjonım nıdoy? Bəvotem, bəvindeşon ki, rost kardəme dımjonım doəm ni....
....Məvotbən kon həkim kikusə 30 mənotış rışvə səşe, kon di bələdiyyə sədr kikusə 400-500 rışvə səşe, bəs de milyonon doə rışvon? Bəs de milyoni rışvə səkəson, yəne şıməni kenə bəqəten? Hiç vaxt əqətnin, çumçiko şımə sə pul rışvə ni, hiç bəşmə nomiyən "rışvəxor” vote bəbe? Şık bə Xıdo, bəki dyə kardedəş ya çəvon nom, ya familya de İmomon nomi eynin. Əli, Həsən, Hüseynən rışvə bəste? Əstənni, ğəssəm bıbu bə Ğıroni ki, əstənni. Isət zınəne az boçi dımjonım nıdome? Bə əzizə nomi soybiyən dımjon doy bəbe? Əbıni, Vallahi-Billahi əbıni....

....Hejo bə fikim, bəs çəvon sə milyonon, rışvə nin, bəs çiçin? Isət merd pidəme ki, bəçımı ın parsi cəvob bıdə, məvotən ha "rışvəye”, votme xo, dyə mubarakə nomi nəvə odəmon rışvəxor be nibəznen! Ha, mətləbiku dyəro şem, bolion, qədə rışvə məstənən, bəqəten. Ayb ni, bo 30 mənotiro bışuş 3-4 sor bənə elmani sələfu kənoədə bıhıtoş? Səyədə yolə rışvə bıstənən ki, çə rışvə kutədə yolə odəmon bındınon, tolışon votəynə: Hali sobnədə nıştə odəmi həşiku tarsış əbıni!

Liki Canqəmyon....

Liki qıləy ğədimə di hestışe: Canqəmyon! Bı diədə çəmə milləti ğıyətmandə zoə Popok çand kərə ərəbonış bovnyəşe, Xıdo bəne, sıxanım bımədə ni, Canqəmyonədə qıləy tıbə heste: VI əsriku mandə Cabiri tıbə. Isət boy Liki dəmərəsə "səbıznon” ın tıbə toniku "sələfu anbo” dute piyəşone, xəyli koən kardəşonbe, şık bə Xıdo, çəmə ğıyətmandə cıvonon bı ko ıştə etirozi nuşo doy zınəşone, qəzeton, interneti feysbuki səhfon bı koədə bəçəmə cıvonon dastəkən bin, aləm qını bə yəndı, Liki "bəq” rərə votşe ki, çı icra hakimiyyəti çı koku xəbəş ni. Isət az bıvotom ki, çoknə bedə, Liki hala dionədə i kəs boştəro ıştə soyku bə kəno qıləy zərulə dutyədə şımə xəbə bedə, Liki quşi bınədə ənnə zori tımbətraxiku şımə xəbə bə ni? Bıvotom bəbem çı Liki bəqi dışmen. Boçi ıştə nomi yava bıkəm ki? Liki bəqi, əçəy muavinon bəmı "yolə hurmətşon” heste, hətto çımı həxədə "dosye” qırdə kay həxədə bə Liki "sərişpilyoni” sərəncomşonən doəşone. Kom bımədə ni, Xıdo bəvon ovand bıdə, lozim bıbu azən bəvon "ipucu” doy bənem: çı Odəm peyğəmbəriku dessə ımrujnə ruji Tolışi məholədə çənnə xətoə koon bən, həmmə az kardəme. Koom bəvədəye ki, Liki bəq ijənən çı hənəkiku sof beşe, xok eqınyi bə Canqəmyoni di bələdiyyə səpe, ısət bəpe ə kəxəliz cəvob bıdə ki, boçi sələfuə anbo çı tıbə toniku dute piyəşone. De bəboli botı bələdiyyə sədr, ısət çiç bəkaş? Bəvoteş ki, Liki bəq ıştən bəmı jıqo aspardəşbe? Ne, jəqo vote ciqə əqətniş, yəğın ıştınən koncosə syo koon bən ki, çəvon bə myon beşeku tarsedəş. Har çoknə bıbu, Liki bəq çı sələfuku rəxəy, tırkon votəy: Həmişə təmizlikdə, bəy!

Ustodi təvəlludə ruj


Maya manqi 10-də çəmə yolə USTOD, alim, çı "Tolışi Sədo” qəzeti sərredaktor, çandə soron bo Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi yolyəti kardə Nəvuzəli Məmmədovi 71 sin təmom be. Iştə mənoyinə umri bəştə xəlği əta kardə ın yolə odəm, çəmə USTOD 2009-nə soriku çı tolışi ŞƏHİDƏ alime! Tolışi jıqo şəhidon veyin, əncəx ıştə umri bəştə milləti əta kardə dıkəs şəhidə alimiş bə: Zulfiqar Əhmədzadə iyən Nəvuzəli Məmmədov! Nəvuzəli Məmmədov 6 sore dyəmə ni (zəruri ğeyd: USTOD 2007-nə sorədə de saxta ittihomon bə zindon dənoə bə, bəy 10 sor ko doəşone, 2009-dəən zindonədə ŞƏHİD bə), 6 sore əmə yətimimon, duze, USTODİ qətyədə bo tolışi bəji-bəji dəkandero kəşə planon sə nıqətşone, iqlə Nəvuzəlibe, ısət sa kəs Nəvuzəli məydonədəy. USTOD, rohət bıhıtən, şımə şə ro çı həxi robe, bə qornə çə ro vəşə ço hiçki okışte əzıni. USTOD, tolışə millət hiç vaxti ıştə ŞƏHİD bə ALİMİ çı yodo benibəka, Xıdo şımə vırə VƏYŞT bənıvışte, İnşallah!
 
Qəzeti yubiley!?


Çəmə qəzeti 50-minə numrəye şımə dastədə. Məvotbən id bə idi oməy. Həm Nəvuzə ide, həm çı Hilal məllimi pə, çəmə milləti siprişə merd Əlif məllimi 80 sin təmom bedə, həmən çı qəzeti 50-minə numrə yubileye. Qəzeti de kon zulmon vadoydəmon, iqlə Xıdo şoyde, rosti bıvotom ki, mənəvi dastəkmon veye, odəme votedə: şımə bo milləti yolə ko kardedəşon, qəzeti tikəyən reçin bıkən, tikəyən yol bıkən, əncəx ə odəmon ğərəyz qəpi hiç koməkəti kay zınedənin, təlyə dılvandi doydən, bımıyən "şık bə Xıdo” votedəmon. Əncəx kali koon hestin ki, əvoni nyo kay əbıni, əvoni nyo bıkam, maştə bəmı bəvoten ki, boçi vaxtədə nıvote. İ sore de Sverdlovski tolışə diaspora əloğə oqətedəm, i sore bəvon bə lovəm ki, hiççi nıbu manqədə 5-6 xonəxo odəmə 15-20 mənot bə qəzeti koməkəti bıkənən. Oxyədə qıləy cəvobım səy ki, çımı zikbəmulə  çımı səyku beşe. Məvotbən Sverdlovskədə tolış ni! Ne, ımi az votedənim, ımi çı Sverdlovski diaspora yol votedə. Isət az mandəm qıləy parsi vədə ociz: Əqəm vəy tolış nıbusə, diasporada bə odəmon kon milləti numayindonin? Qavar əvon jıqo zınedən ki, əmə yo ənnə canqi de "maçə” bə sə vardedəmon? Bolion, bəştə tolış vote hostone, əncəx tolış be ve çətine, çoknə ki, Sverdlovski diasporədə xəyli tolış qırdə bən, əncəx çəvon dılədə tolış bəkəs ni. Vote bəneşon ki, hiç kəsi bə qəzeti ğarzış ni, az rozi, bəvədə boçi çəməku "hərəkət” bə çaşin? Boçi çəmə koədə mənəvi dastək doyro tolış bedən, əncəx ko bə qədə maddiati rəsyədə tolışətiku beşedən? Isət bıvotom ki, maştə bo Röyaro disk vadoydəm, bo sponsori nəvedəm, çəvon qəvi ov eşure-eşure bəndınen bə nubə ki, "az sponsorəti kardedəm, co kəs lozim ni”. Mılxəs, çəmə milləti ko mandə bə Xıdo, Xıdoyən hıtə milləti hiç vaxt nibəpyeşe. Əmənən ki, lap hanvə tolışimon....

50-minə numrə mubarək, "Tolışon Sədo”

Rafiq CƏLİLOV,
celilovrafiq@mail.ru,

"Tolışon Sədo” N: 38 (50), 17 matr 2013-nə sor
 


Просмотров: 1526 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır