Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2011 » Декабрь » 24 » Daveə çulə
15:35
Daveə çulə
Az əğıl beədə çəmə diədə qıləy zoə hestbe, bəy hejo "daveə çülə” əvotin. In kəxəlizi zoə çüne əşi, qləy dave eyağandi, ve vaxtiyən ıştəni ədəy "zımbıne”, əmmo ıştə zıvoni dinc, həşiş oənəqəti. sıxanım boəyro ni, ısət çımı umrədə dıminci (dıminnə red.) qıləy daveə çülə pəydo bə: ım çəmə moə zıvonədə beşə ın rüjnoməye. 

Hal-ğəziyyə jiqoye ki, az ın qəzeti bəştə kə barde zındənim. Bə qornə ne ki, çəmə kədə çımı sıxan pıyedəni, ne, şık bə Xıdo, aradə mıniən məsedən, hələlik tikəy hurmətım mandə, əmmo ın rüjnomə dı-se manqən beşü, çımı ə mandə hürmətən çı dasto bəşe. 

Az kəxəlizi zoə çiç bıkəm, zındənim, konco qıləy hədərə ko bedə, omedə bəçımı sə. Çı Xıdoku bə nyon ni, şıməku boçi nyonkəm, oşko bəvotem: Az ha haftə şəşminci (şəşminnə red.) rüji çoknə çəş kardedəm, qıləy az zınedəm, qıləyən Xıdo. Əmmo boy ki, ın rüjnomə bə kə bardənim, nıştedəm qıləy sakitə vırədə, ın rüjnomə çı sə desə oxo handedəm, ıştənən bə i nəfəsə! 

Isət boyki çəmə kədə bə zənən xeyləğj bəmı hələ bə "axmaxa” qətə-qəti vaxtonədə asbardaşbe ki, i kərən tıku Tolışə qəzet nıvindom. Azən "bə çeşm” votəmbe, şık bə Xıdo ki, qəzetən beşdənıbe, əmənən ıştə kədə rohətbimon, aradə çı jeniku nyonbəkıle kanə qəzeton oəkəym, boştəro ahandim. Dessə bə vaxti ki, bəmı votşone, Xıdo çə votəkəsi kə xo nıkə, "kioskədə Tolışə qəzet peydo bə!”, çə rüji çımı nə şəvm heste, nə rüj. Düze, kədə hiçki zındənıbe ki, jıqo qıləy rüjnomə beşedə, azən bənə dızdə odəmi ın rüjnomə vardəbim bə kə, noydəbim ıştə arxivədə, Xıdo bə şəytoni nəhlot bıkə, çəmə qıləy dyovuj heste, "vəyo” ko kardedə, əv oməbe bəçəmə kə, çı tono, çə tono qəpmon jəv, ibirdəmədə oqarde votşe ki, "ay Atabala, sən də təzə çıxan Talış qəzetini alırsan?”, nıznəme "ha” bıvotom, ya "ne” bıvotom, ıştənım noy bə əvoməti, xəbəm səy: "nə qəzet?”, dyovuj oqərdo çiç bıvoto çoke? Hiç bəşmə şəkən əvoni, oqarde, ıştənən ğəstonədə de zilə sədo votşe ki, "ay Atabala, bu qəzetin də axırı o qəzet kimi olacaq, başıvı sal aşağı, işinlə məşğul ol.” Çımı həmro ve sağ bıbu, odəmə balaye, çı "ğonəği” tono bəmış hiççi nıvotşe, çoknə ki, "ğonəğ” şe, çımı çənnə abrum hestbe, həmməş pepuştşe bəmı. Çəmə nəsl-tobyədə çənnə mardə hestbe, həmməş bə "yod” dənoşe, azən tikəy "kişiləşmiş” bem, çəy mardon bə "yod” dənome, ısət nə jen mıni damə kardedə, nəən az jeni. Mandəm ovi-otəşi arədə, nə jeni şodoy zınedəm, nəən rüjnomə. Isət çımı sədə dıqlə fik heste, qıləy əve ki, "jen rost votedə, az bı piyə vaxtədə boçi bə hüşkə eqınyəm ki? Çə rüjnoməku bomıro çiç heste? 

Bənə Novruzəli müəllimi vaxti, Xıdo bəy rəhmət bıkə, qətə-qət eqıni, mıniən obəkırnen jıqo-jəqo, çiçim qırdam ka, həmmə çımı dasto bəsten, hələm dı-se qlə zyodə qəpən bəjen”, ə iqlə fik əve ki, "boçi xo kioskonədə bə rüjnomə nıstənəmon? Boçi de rüjnomə dastbədast nıdəmon, ıştə zıvoni, ıştə tarixi, ıştə mədəniyyəti bə myon nınəmon? Boçi navomə, gələcəkə nəsl ın rüjnomə de fəxri çəmə arxivo nahando? Boçi bəpe əmə bıtarsəmon? İqlə cone, rə-di çəmə vıniku rufi formədə bebəşe, bəndıne təlyə loş, əmmo ın zıvon ni bəmarde, ın zıvoni nığo doə zoon hesten, mardə nin, ıştəni bı zıvoni ğıbon doy hozın, əmənən çəvon tono bıbəmon hiç bəbe?” Isət mandəm ın dıqlə fiki myonədə, nə jeniku davarde zınedəm, nə ıştə moə zıvoniku, düze, jenən Tolışə kinəye, əmmo çəmə əğlon boçisə çı moə "tırk” bən, qətiyyən Tolışi ğıyyəti kəşdənin, sıxan bə sıxani rəsyədə ıştə moə tərəfi qətedən ki, "çı Tolış-Tolış kardedəş, konco heste ıştı Tolışi nom?”, ....məvot çı mətləbo diyəro bedəbim, ha, əzizə bıyon, şımənədə ki çımı rüjədəbu, dəğiğ zınedəm ki, çımı rüjədə bə Tolışə merdon ven, əv dəqiq bəne az çiçon kəşedəm, ısət əy votem pidə ki, ın kəxonıbə sərredaktor qıləy "daveə çüləş” soxtəşe, dezzü dənoydə bəçəmə kəon, ısət merdiş boy ın "daveə çülə”ku ıştə coni bıroxon, hələm dyəkəm çoknə roxnedəş. 

De jeni, de əğılon dave qəte-qəte çı hürmətiyən eqındəmon, əv bə i tərəf, ıştə moə zıvonədə beşə rüjnomə tarsiku bə kəən barde zındənimon. Isət pidəme ıştə dasti bə osmon rostkəm, bıvotom: "Xıdo, tı mıni boçi Tolış ofəyəş xo?”...

Atabala Babayev,
Boku,
Tolışon Sədo, №11, 24.12.2011


Просмотров: 1161 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır