Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Сентябрь » 22 » De Cabir NASİRİ Musohibə
16:18
De Cabir NASİRİ Musohibə
Nəsirov Cabir Soltan oğlu (Cabir Nəsir) (1935)  Tolışə məholi məşhurə-nominə şaironədəy. Masali di Hışkədədə bə dınyo omə. 77 sore ki, hejo iyo jimon kardedə. Rostədə Tolışə bandon, çəpədə Kaspiə dıyo, har səfə bəçəy çəşi pexəveədə dılış sinədə vaştedə, lınqış bə zəmin eşedə, çəşış bə osmon peşedə, xəyolış bə dınyo nəvedə…

İminə mətbuə şeirış "Çəmə sovxozi ambodor” rayoni "Yeni həyat” rujnomədə beşeədə benəvoə sə vey qulqulon vindəşe: İ sor nəv manqə ko çı dasto beşə. Dəyən çı diku tarqvətən bıə. Şərtışon noə ki, koy vanıdoş, çı diko  benışoş, tıni bədomon qəte. Bəvədə Distoni mədəniyyətəkə mudurbe. Peşo rabitə koəvon bıə…Esət pensiyəvone..

77 sininə şairi iqlə kitobış capo beşə. Halonki dəvardə əsri  60-nə soronku jıqo mətbuatədə dərc bedə Cabiri şeeron.  Cabir Nəsiri az çok zınedəm, çəy ofəyovonəti həxədə əsər nıvıştəme. İnşaallah, umur bəfo biko, çap bəkardemon. Kitobış tojə beşə məcolonədə de şairi musohibə bardəmbe, əy bə xosə bəhandom edaştedəm.

SIVOL: Kitobədə tolışə şeiron kambe səbəbış çiçe? Sponsori doə puli bə kitobi həcmi təsirış karde? Qirəm yıqoybu, bəs boçi tırkə şeiron ixtisor nıbin? Halonki deştə aktualəti, muasirəti, de bədiyə xısləti, sənətkoəti ıştı tolışə şeiron həniyən vey-vey ğıymətinin.

CƏVOB: Duston, həmron, avlodon har qəp eqıneədə çımı kitobi orzu əkəyn. Oxoy bə ğəror oməym ki, nıvıştəyon, dərc bıəyon qırdə bıkəm. Əslən arxivım bıəni. Nıvıştəyon - çap bıəyonım oğətəni. Çiçım bə dast varde, əvonım peqəte bardıme bə "Yeni həyat”i redaksiyə, dome bə Rəsuli (Rəsul Rzayev "Yeni həyat”qəzeti koəkə. A.B.) redaktə bıkəy, hırdənon sıxanışon doə, pul bəvğanden, kitobi çap bəkamon. Jıqo be ki, ko nıqətışe, dastənıvıştəyonım peqəte bə dumo. Peşo Cəmaləddini (Rusiyədə, Neft –Yuqanskədə jiyedə, Hişkədəvoje, məşhurə xeyriyyəvone. A. B) bə qıy qətışe. Akif Soltani redaktəş karde. Bə hay dıkəsi təşəkkur kardedəm.

SIVOL: Rujnomə-məcmuonədə ıştı dərc bıə şeeron vey-vey fərğine: Sıxanon, ifadon, şeeri nomon, sətron, hətta şeerə bəndon dəqış kardə bıən, ya ixticor bıən, əlovə kardə bıən… In nobənoəti: iqlə şeeri bə çand bəjən cobəco beəti səbəbış çiçe? Qavar redaktoron ıştı şeeri zəif vindedənbu, dəqış kardedən? Qasbu har səfə şeeri səpe şımə ko kardedəşon, əlovə-ixtisor bardedəşon?

CƏVOB: Oxonə sıxan roste: ıştə şeeron səpe az ıştən ko kardedəm. Səbəbış ime ki, vaxtədə şeeronım bə i vırə qırdəm kardəni. Navnəni sıxan rost ni, bərəks, az bə redaksiyon şeer vığandeədə vey vaxt xayş kardedəm ki, bəçımı şeeron məqınən. Şayəd darzənə ğınəyi bə ın ko cəhd əkəynbu, az həni bəvon şeer  nədəym.

SIVOL: Cabirə boyli, bəştı ofəyəvonəti nığıli şedəm, ənə nığıle ki, bəçəy bıni rəse nəfəsım rəsedəni. Çəmə Azərboyconi klassikə ədəbiyoti xəzinə çand cəhəto, vey   ya kam dərəcədə ıştı şeeronədə bə nəzə çiyedə. Şərq-Qərb ədəbiyoti ləzizə məziyəton ıştı şeeronədə oşko vinde bedən. Çəmə nənə zıvoni qəncinəti, xəlqiyəti, omoniməti, sinoniməti, iyən co bədiyə xisləton vırəbəvırə ıştı poeziyədə vəşedən. Əyalətədə bıjiyoşən, di–distonon bınəvoşən, bo nəve bə istirahət bə co məholon bışoşən, oxo rabitə koəvon bıəşəəni. Iştı hərəkəti-nəvemoni mərə vey-vey tanq bıə, maqistralə roonədən bə kəno bıə distononədə ko kardə, çoko bıvotım, de yolə şairon , yolə sənətkoon didorı bıəni, aliyə səvodən ni. Çoko bedə, 62 sore ki, çı nıvışte, ofəyəmoni dast kəşedəniş, bə 80 sini ımru-maşki rəsedəş, iyən nıvıştedəş. Votem piedə ki, ım bətıku adiyə həvəs ni, adiyə marağ ni, ın ofəyəvonəti ıştı xunədəy, botıno bənə harde-tankarde, hıte-nəve, harujnə tələbati vocib bıə, beşeer, benıvışte mande-hıte zınəniş. Bətıku ənədə eşğı-həvəs çıkoncoy? Qasbi de xuni, de qeni omedəbu? Kali sənətkon votəynə, qavar Xıdo nıkardə, bə zəmin qıniyəşbu, sə bə çuyi, bə sıği qıniyəbu? (Şair Davud Dəmirli bə şairəti dəqinə səbəbi jıqo qəp əjəni. A.B) Yəni ın şairəti qirəm mazqi çəpə tərəfi olıveyku, ya vəhyiku bəşmə oməni ki? (Rəhmətşə Lenini sə oməyon hejo jıqo bıə. A.B)

CƏVOB: (sıredə) Kəbləyi, bə qıləy vırə omiş-beşiş, çımı dılədə teğ bekarde. Iştı votəynə, ın eşğı-həvəs, ın şairəti binovrə çı nuperəsə vaxtonku bəmı dəvitə. Xıdo rəhmət bıkə Qulamhüseyn mıəllimi. (Nüsrəti zoə Əliyev Qulamhüseyn (1928-1994) filoloqiya elmon nəmizəd, ADPU muəllim, dosent. Əslış Masallij, Tırkobəvıj. A.B.)
Bırədiqo miyonə məktəbədə handedəbimon. Çəmə ədəbiyotə mıəllim Qulamhüseyn rəhmətulla bə sinif dəəşi de şeeri, səlom ədəy de şeeri, əməni ənşandi de şeeri, peyəkəy de şeeri. Vanq əkəy de şeeri, dəro əkəy de şeeri, məxləs, dəmə de şeeri qəp əjəni. Iştənən şeeri çe cur əvoti? De ləfzi, de vandi, de xışmi, de eşği, de nifrəti, de məhəbbəti, har tonədə, har munosibəti nişo ədəy de şeeri, dəçəy intonasiyə. Az hut bedəbim, az mot bedəbim, az bəmedəbim, az sıredəbim. Az vəşi əqətim, az si əbim de həminə şeeron. İnson çanədə şeer əzınibən? İnson çı cur şeer əvotibən? Jimon şeerebən, aləm şeerebən! Az hıtəm ki, az bexəbəm ki?!
Jıqo-jıqo şeer- poeziyə bəçımı xun dəşe, bə astəm nışte. Dılım de şeeri purbe, ciqərım de şeeri bə nəfəs oməy, astədə mazqım de şeeri umjənbe, Xışmətım, həvəsım, fikım, qəpım dəqışbe. Az bəştə okıre-okıre, sinəpori kəş okarde, bənə ıştən bəştə şeer nıvıştedəm, şeer votedəm, esətən votedəm, nıvıştedəm…

SIVOL: Dı zıvonədə (tırki, tolışi) de məhorəti nıvıştə şairiş. Bomı vey marağine: sıftə bə tolışi nıvıştə, ya bə tırki? Deştı kitobi zəhmətkəş, ıştı ofəyəvonəti otırın- şeeron təhlil-tədqıqbıkə Akif Soltan nıvıştedə ki, " İkidilli yazar olan Cabir Nəsirə "nənə zıvon”- talış dili ikinci şeir dili, birinci ana dilidir” (??- A.B.) (C.Nəsir. "Yazdım ki, izim qala” B. 2006, s. 24). Cabirə boyli, şımə dıminə inə- dıminə moə zıvonən hıstone? Adət jıqoy ki, dı zıvonədə nıvıştə sənətkoon ya ıştə nənə zıvoni vey çok zınedən, yaən har dıqləni. Məsələn, Çinqiz Aytmatov bə urusiyən, bə qırqıziyən vey zumandə əsəron nıvıştedəbe, Iştə əsəron çı zıvono bə zıvon ıştən peqordınedəbe. Jələvoni inə zıvoni de əcnəbiyə zıvoni çaş eğande bedəni. Əncəx şımə şeeronədə ın holi sof oşko cobəco karde bedə. Şımə tırkiə şeeron handeədə zıne bedə ki, bə tolışi fikon kardə, bə tırki nıvıştəone. Fəqət tolışiə şeerono oşko vinde bedə ki, hejo bə tolışi fikon kardə, bə tolışiən nıvıştəone. Əve ki, şımə tolışiə şeeron vey-vey zumandin. Jıqobızın, xoli omuniyə bıə, har tovul, har ter, har ranq, har naxş ıştə vırədəy, pulək-pulək ni.

CƏVOB: Təşəkkur kardedəm. Tırki şeer veye bəməku: veyon dılədə səy-puş kardeyən mahole, muşkule. Hejo bəmı tolışə şair bıvoton, vəsıme. Mande Akif muəllimi həminə fik, bə fiki şımə doə izoh; Çiç bıvotım, çımı moə zıvon tolışiye. İminə-sıftənə şeirımən bə tolışi bıə, intasi di çap bıə. Az deştə nənə zıvoni fəxr kardedəm.

Mısohibə bə ğələm bıstən: 
A.A. Bayrami

"Tolışon Sədo” N:32(44), 22 sentyabr 2012


 

Просмотров: 1083 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir? 
Məhv olan Talış toplumu və dili – Mədəniyyətimizi necə qoruyaq? 
Masallıda zülüm ərşə dirənib 
Veri kəndi ətrafında minlərlə nadir növlü ağaclar qırılır