Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Июль » 23 » Hilal Məmmədov Boku zindoniku nivishtedə
21:41
Hilal Məmmədov Boku zindoniku nivishtedə
Bə həmmə ğıyətmandə tolışon!

Əzizə tolışon! Sıftə şımə həmməni çı zindaniku de Xıdo nomi səlomləmiş kardəm. Mıni müdafiə kardə ba ha kəsi ıştə təşəkkürəti kardedəm, əmondəyonən hiç nıbo ıştə həxi müdafiə karde vanq kardəm. Xıdo ıştən şımə həmməni hifz bıkə!

Əzizə bıvon və hovon! İminə kərəm, ın oxonə 25 sorədə kali sırron bəşmə okarde pidəme. Im sırri əsas məğzən ıme ki, rə-di ıştəni zindonədə vindəbim və ayo hiç qıləyən yolə təcübən vindənıbim. Şıməku nyo kardənim ki, de bə 21 iyun 2012 sori züm çənə vışkiyə bə milləti şoyə omərujon roədə dasimko oməyon kardəme. Həni ənnə züm vışkiyə....

Hələm lap hırdənətiko orzum ım bə ki, i rüj ıştə milləti dınyoədə məhşur bıkəm, əçey dard-səron bə dınyo bırosnom, bə tərəfədə jiə de tolışon təmasi bərpa bıkəmon, rəhməttığə Zülfüqar Əhmədzadə kəşəyon iyən əçəy nıvıştəyon bəştə xəlği oqırdınom... Bəbe vote ki, ım missiya qismən bıbo bə vırə rosniye qorəm ısət ıştəni xəyli xoşbəxt hisob kardedəm.... Xəyli rohətim ki, həni xəyli rüşinfikə Tolışon çı dınyo ha tərəfo ıştə sədo bekarde zındən.

Əzizə rüşinfikon! Şımə həmmə çok zındən ki, ın çand əsron-soronədə de həzo-həzo ron çəmə milləti çı zəmini plono gin kardeyo həzo-həzo planon kəşə bin... Amma Xıdo nahaştışe,- çəvon orzi çəvon dılədə oqətışe... Bı roədə Zülfüqar Əhmədzadə, Şöyüb Mürsəlov, Müzəffər Nəsirli iən co kəson ıştəni ğıbonşon doy... Züşon vışkiə qədər şəvi-rüj bo milləti omərüjono koşon karde....

Amma ğıbon şin... Ğıbon şe prof. Novruzəli Məmmədov... Qavar azən bəşem, qavar mıniən arako bekardışone, amma ımon bə sə dəşdənin ki, de bı cürə şəytonə ron qıləy ğədimə xəlği gin karde əbıni.

Əzizə tolışon! Bəzne be şıməku çikisə bə dıli qınyəm, amma ımən bə çəmə ümumi ko qorəni bə, bıdə mıni bıbaxşo, əqəm ve qüsur vindəbe.... Bəşmə həmməni lovə kardəm ki, i bıbənən, bəyəndı con bıvotənən, con bıməsənən... Bıdə hiç kəs ıştə həxi müdafiə kardeko nıtarso. Həni nə kana əsronin, nə 37-38-nə sorononin, nəən rəhmətlığə Nəvuzəli müəllimi bə sə vardə vəhşiəto koon nyo karde bedə... Isət dınyo ha şeyi vində... Mıni qəteədə bəçımı sə, bədəni əxtə mıştışon eküə ki, hələmən səm bə gij şedə. Jıqo bızın des bə marde je pidəşonbe. Iştənənən de tolışi rəhbər bə idorə dasti... Həzi Aslanovi votdəm... Kaş şımə ə generali rangi-rüfi vindənonbəyn... Çımı lap bəbolətim omedəbe bəy. Əv ve vicdoni əzob kəşdəbe, oxo əzınni be ki, ə yəxəliyə igidi - "general Şimoni” nəvə bı cürə tarso bıbo, ıştə millətiko imtina bıko... Amma əv ımi qavərən bəçmı qorəm kardəbe... Mıni xilas karde pidəbe... Amma züş vışkedənıbe. Çımı ısətnəni ko bardə müstəntiqi yolən tolışe - Xolmilije, amma əvən co cürə bədbəxte...

Şımə həmmə çok zındən ki, mıni boçi ısət qətəşone...13 iyunədə Ostoroədə bə "Tolışə şəv”i dəvordine bəmı ğadəğə kardəşonbe... Az 100 faiz zındəbim ki, ın şəvi peşt mıni ya bəkışten, ya bəğəten... Əve ki, ıştə oxonə "qullon” de bə oxoy ğandıme, ə şəvi materialonən nome bə yotube, bo omərüjə nəsliyo... Məzın əyo votə "ım evrovizioni milyard sərfışon ka, amma qıləy nəticə nıbe, amma əmə bepül Azərbaycani, Tolışi, meyxana bə dınyo nışonım doy” fikim çı ölkə iminə odəmon xoş oməni, əve həni çaş karde holışon mandə ni, əlbəsahat mıni qəte bə qəror omin. .. Bəçımı sə qınyə mıştonən bı çimi qorəm be və ə odəmon çəy odəmon bin, ə fəğır Həzi çəvonku ehtiyot kardəbe...

Əzizə bıvon iən hovon! Həx çəmə tərəfədəye, əve ko bıkənən, az bəşmə məslət kardəm ki, de qeyrətmandə tırkonən iyən co milləton ivrədə ko bıkənən. Çəvonən veyni mıni müdafiəş karde. Mıni qətə "odəməhən” millətiən zındəm... Əve ivrədə ın ölkə xilas bıkəmon bəpe... Əncəx demokratik-hüquqi məmləkətdə ha millət bərabər bedə... Əve, bı roədə dastiku oməyon bəpe bıkəmon.

Bomıroən dıvo bıkənən... Xıdo bəşmə YAR bıbo...

Hilal Məmmədov,
Boku zindon
Просмотров: 1596 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus