Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Январь » 7 » İnə zıvon?!?
19:08
İnə zıvon?!?
"Tolışon kam bedən, vey zande-zande”
Əli Nasir


Ə rüji qırdə bəbimon 17-18 kəs Tolışi rüşnəfikon, azbim, çı "Palmali” prezident Mübarizbe, "Kaspi Yıldız”i prezident Hacı İqbalbe, Milli Məclisi Tolışə deputatonbin, çəmə Tolışə xəlği yolə artiston, yolə müğənnionbin, kali rayonon icra başçionbin, çı tono-çə tono xəyli qəpmon jəy, Mübariz votşe ki, çımı koon hiç düz şedənin, bə çı ko "yatırım” kardəm, pül mardedə, kədə hiç nünə pülmən ni, Hacı İqbal estafetış çəykuş səy, dıqlə yolə dəsmolış bekay, ənnə bəməy, ənnə bəməy tı boy dyəkə, jıqo bə sə dəşim ki, əçəy çan qılə "obyektış” hestşe, həmmə "nol”, jıqo-jıqo həmməkəs tikəy bəməy, oxoədə davardimon çı Tolışi zıvoni problemonku qəp jəy, har kəs qıləy təklif doşe, i kəs votşe bəməku fılon sıxan, fılon hərf ni, boçi əy dezzü dəfırsındən bəçəmə zıvoni?

Ə kəs votşe heste, "sadəcə” şımə rayoni camaat zındəni, əlğərəz, jıqo qlobala məsəlon müzakirə kardəbimon ki, i berdəmədə i kəs, əçəy nomi vote ni bənem, oqarde votşe ki, "boənən Tolışi zıvoni çı yodo bekəmon, bə çiçi lozime xo ın zıvon? In zıvoni bəmə çı xəyriş heste, çı zıvoni dastədə hejo kəşedəmon”. Piəme cındo bıbum, bə odəmi se-ço qılə qonə qəp bıjənom, peşo fikim kay ki, qasbu əv çı hukməti asbardə qəpi jəydə? Qasbu əməni otır-otır kardedə, əməni eşandedə, de fikon ğəstonədə dyəçəy votəyon rozi bem, düzi ın roziəti zıvonədə be, dılədəm ıştən-bəştə ənnə sə-sıxanım kay ki, boy dyəkə. Iştə dılədə votme: "boçi xo bəpe əmə ıştə moə zıvonədə qəp nıjənəmon?”, dıl co qəp jəydəbe, zıvon co! Oqardme, votme, "bıyə tı rost votedəş, çəmə "gül kimi” zıvonmon hesteyəni, boçi bəpe Tolışi qəp bıjənəmon?

Isət çəmə moon co zıvonşon zınə nişone, dyəmə bə Tolışi sıxanşon kardə, qəpşon jə, ısətnə Tolışə kinon, şık bə Xıdo, 3-4 qılə zıvon zınedən, boçi bəpe de əğıli Tolışi qəp bıjənon? Çı inə zıvon, çı nənə zıvon, ımon həmmə cəfənqə qəpin, ın qəpi ə odəm jəydə ki, ğərəz Tolışi co zıvon zınedəni!” Jıqo bızın çəmə rüşnəfikon çımı qəvi çəş kardəbin, har kəs boştaro ancaşe Tolışi zıvon. Əlğərəz, çımı ətrofədə bə rüşnəfikon həmmə de çımı sıxani rozi ben, har kəs oqarde votşe ki, "haye, hədərə ıştə sə dojnedəmon, çı Tolış, çı Tolışi zıvon, vadəmon ın zıvoni sə, bıdə bışu ıştə lüzi bıtorno” Hejo bı vırədə i kəs oməy dəşe bə məclis, həmmə əştimon səpo, bo odəmi nəşte bəbe? Az dəğiğ zınedəbim ki, ın odəmi navko vindəm nıbe, əncəx əy çok zındəbim, ım çəmə yolə alim Novruzəli müəllimbe! Novruzəli müəllim dyəmə həmməyne səlomləşmiş be, hal-əhvolış xəbəş səy, peşo dəmande bə qəp: "Mübariz, bə hənək nıznə futbolçion ki, ənnə pul doydəş, ni bəneş ki, çı qıləy futbolçi i sornə puliən bıdəş ıştə inə zıvonədə Handə Kitob vadəş? Çok ni bəbe ki, çəmə Tolışə balon məktəbədə deştı puli vadoəbə kitobon bahandon, ıştə Tolışəti çı yodo benıkən? Imi kay ni bəneş?” Mübariz oqarde votşe: "Müəllim, ço ni bənem, çımı conən bebəşe, ın ko bakam.”

Peşo Novruzəli müəllim oqarde bə Haci İqbali tərəf, votşe: "Hacı, tıku qıləy ricom heste, tı de yolə-yolə odəmon əşt-nışt kardedəş, ni bəneş ki, çəvonku çəmə Tolışə məktəbi xahişi karde? Xahiş bıkə, bıdə çəmə məktəbonədə Tolışə zıvon dessə 11-nə sinifi dəvonon, bəneş kay?” Haci təqribən 1 dəyğə şe bə fik, peşo votşe: "Bə çəş, bəkam.” Peşo Novruzəli müəllim bəçəmə həmməynə qıləy xitabış kay: "Çəmə inə zıvon heste-Tolışə zıvon! Im qıləy dıyoye ki, hiç kəs bəçəy nığıli şe ni bəne. Azən cəhd kardıme, bı dıyo dəşim, əmmo bəçəy nığıli şe nıznəme. Bə qornə ne ki, az "dənışte” zındənıbim, ne, şımə həmmə zındəşon ki, zıvonşünasiətiədə çımınən ıştə vırəm hestme, ənnə zıvonon bən ki, əvoni çıssə-bəssə dı-se kərə davardame, bə qornə bı zıvoni nığıli şe zınə nime ki, Tolışi zıvon ən yolə dıyoye, bəpe ki, bəy dəşyədə ıştıku bə nav bı dıyo dəşəkəson şə ro dəğiğ bızni, bə hal-kuə vırə kəllə nıjəni.

Isət ımi votem pidəme ki, Tolışə zıvonədə araşdırma bay ve çətine, əmmo şərəfinə koye. Boən həmməkəs ıştəni bı zıvoni həsr bıkəmon, bı zıvonədə bınıvıştəmon, bı zıvonədə bahandəmon. Düze, Tolışi zıvoni tam oşko kayro hələ veynə vaxt lozime, əmmo əsos əve ki, bınə noə bə, çımı xosə bıvon, ıştəni bəştə milləti, bəştə inə zıvoni həsr bıkən, ın ro məşəqqətinə, əmmo şərəf vardə roye.” Imış votşe, Novruzəli müəllim beşe şe, əmə həmmə çaşə pur bəbimon, bı ko mot mandəbimon....

İkərən əştim ki, han vindedəm, ənnən akım kardəme ki, boy dyəkə, xəyli şem bə dumut: In han çı məno doydəbu?...

Atabala Babayev,
Boku,
Tolışon Sədo rüjnomə: 01(13), 07 yanvar, 2012
 

Просмотров: 1663 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus