Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır
Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Март » 24 » Mənəf (bıə hadisə)
01:41
Mənəf (bıə hadisə)
Çəmə divoj Mənəf telefonist-rabitəvonbe. Çok qıləy merdbe. Nom bekardəşbe həm ıştə sənətədə, həmən həmroətiədə. İ rujədə sa odəmi bəy koy eəqıni, bə hiçki "net” nəvoti. Dədə- bobonış Kəlhardonədəbe.

Çımiən xos qıləy tarıxış hestbe. Çand nəsıl bənav bə band bə biqo şə bobonış tov varde zınəşonni bə vəşyəti, okardəşone ərəbəo kəl, obıriyəşone, patəşone - hardəşone. Bə zu omə bəpeştə, ıştən dəşən bə qiv, vardəşone ərəbə bə di.

Bəli, həminə nəslo bıə Mənəfən  hejo bənə kəli coninbe, andominbe. Bə doy dast əğandi, meylış bəbe, bıno peəvati. Dəy dastqəte çətinbe. Dust-oşnə dəy dastkəteku əviti. Əy nıznəkəs bəy dast bədəy, sutım-sutımış i ruj əşiy. Xəto əbi, i kəs bəçəy dast dəşi, çəy kıştıku əqəti rost əkəy bə osmon, lınqonış həvoədə peəvaşti...

Əncəx həyıf ki, həminə Mənəf esə lef-boloşnədəy, conkənış kardedə. Ov-avlodonış qırdə bıən bəçəy sə: həmroş nıştə  çəy yonqo i tərəfədə, diyənonış ekardə, astəqulon eparzedən  benəvo  çəşonədə qılə-qılə. Zoon, kinon bə dədə har pıççə, har nıx-nıxi sədo doydən. Doxtorən har da- ponzə dəyğədə dast noydə bə Mənəfi nəbzi, çəşon vi kardedəde, quş doydə: bunum nəbzış çıcur jəydə? Termometri kəşəbıno bekırindəbe, diyə kardedə, sə oşandə, ekuyedə, yəni civə bəyji vardedə, sənibəton noydə noxəşi kəşəbınədə. Çəyo darzani peqətedə de nozi de dəmoni pur kardedə, lıskəy bəyji ru kardedə, çəyo de nubə qa bı kəşi, qa bə kəşi, qa bı toni, qaən bə toni darzan jəydə. Kəyxıvandon, conkənışkardəkəsi holiku holi beyo bə yəndı çəşon diyə kardedən: Doxtori bəvon, diyəni de intizori bə çəşə nəvo bin...

Çı çəş-bəvneku xəyli dəvarde... Mənəfi epuşə çəşon lıvedə nıbe. Sinəş bənə dəhorə sıği hışkbe: Çəy nəfəs səy- nısəy təyin karde bedə nıbe. Əmma bə həmməy əyon bəbe ki, merd çı dasto şedə...Hətta sipriş Əhmədi dı-se cıvonış vanq karde ıştə paliyo, de pıç-pıçi vığandışe əvon bə Tıbəso bo ğəb kande. Eli ğaydə jıqoyəni: mardə bəpe rə dəro bıkəy bəçəy axırəti kəy...

İberdəmə doxtori bə təşviş dəşe cəlbış karde odəmon nəzə: doxtori vinde ki, Mənəfi dasti anqışton lıvedən, məvuji çiçisə qəteş pidə. Doxtori rəyrə dast ğandışe, qəteşe çı Mənəfi rostə dast bəştə dasti dılə. Mənəfiən eqətışe doxtori dast, bakam əşteş piyəy. Mənəfi çəpə dastən çəy zoə qəte, əvışon rost karde- nışandışone de sati. Mənəfi çəşonış okarde qədəli, çıç isə vote piyəşe, vote nıznəşe...

Xun ru be Mənəfi qəviku de şırrə bəsə lef-boloşnə, sipiyə yonqo oqarde bə sıə şilə, jıqo bızın kələşon obırıye, xuni eqəte ətrof. Kəy xeyzon qıniye bəyəndı, hay qıləy sıxan votışe, qəvə-quvə emande. Əncəx dast-poçə bin, Mənəfi yonqo dəqış kardəbe, tatov vardəbe, Mənəfi qəv-quş, çəş-dim şırtəbe. Çəşon erəxəyn bə doxtori, yəni Mənəf həni orəxəy? Əmma doxtori iqlə sıxan votışe, beşe şe bəştə kə:

-Mənəf rəxe!

Həqeqətən, saati bə çəton Mənəfi vəziyət sof çokbe. Merdi bino kardışe qəp jəy, xorək harde.

Dı-se ruj bəçəton Mənəf əşte bə səpo binoş noy bo nəve. Əncəx həmməysə çoçin əçəy kardə qəponbin:

-Çımı çəşon epuşeədə hələ ağıl- huş sədəmbe. Bəvədə az çı dınyo kəybədə bim. Axırəti kəybəvoni ( dərvoni) vindəşe mı, təcub kardışe, vote:

-Tı iyo çiç kardedəş? Hələ boştı marde vey mandə, oqard bə dumu.

Votim:

-Iştənbəsə omənim, mıni iyo bıvard heste.

Dərvon de rıki jəşe zikkə bə çımı sə:

-Səhv eqıniyəş. Tı Mənəfi nubə hələ rəsəni, bışi, Səlyoni zu-zırno bıjən Mənəf oməniye iyo!
Piyəme damə bıbum. Dərvoni ənəxəbədə jəşe silli çımı qəvisə. Dik pelarzəym, xun rube çımı qəviku bənə ovəyzi... Şımə bəy şoydiyon...

Bəştə omə bəpeştə Mənəfi sıftənə parsış ımbe cəmatiku:

-Xəbə-xubə bıstənən, kiye ın Səlyoni zu-zırno bıjən Mənəf?

Umutışone:

-Hestebən jıqo odəm, bı rujonədə şə çı dınyo.

Çı həx-hisobi bıə bəçəton Mənəf vist sorən jiyəy. İnən bənə kəli bəsə har koysə vite, ko kardışe bənə əjdəho, jiyəy de xəşəconi!

Şık bə Xıdo yoliyəti!

Camal LƏLƏZOƏ,
"Tolışon Sədo” nöm 10 (22), 24 mart 2012-ci il
 

Просмотров: 1879 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus