Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Azərbaycan prezidenti administrasiyasının başçısı niyə ölkənin köklü xalqlarını dəfn etmək istəyir?
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
Новрузали Мамедов
Talış batalyonları Qarabağ müharibəsində (Sənədli kadrlar internetdə)

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Ноябрь » 16 » Ni bedəmon, mu bedəmon?
15:28
Ni bedəmon, mu bedəmon?
Votdəm həni vəsi bı qəzetədə tırkim nlvışte, qədə-qədə ovaştom bə tolışi. Handəkəs bəne vote ki, bəs boçi dessə ısət tolışi nıvıştedənıbiş? Bı parsi ıştə cəvobi bədom....

Tolışi ədəbi zıvon

Az bə tolışi hərəkat tojəm omə, dessə bə vaxti ıştə tolışətim har vırədə kardəme, ımi mıni zınəkəson çok zınedən. Sıxanım bımədə ni, az ıştə umri "muxalifəti dılədə” bə bod doyədə, çəmə cıvonə boon, hovon bo tolışi jiyero canq kardedəbin. Xıdo hukm yole, mınış qordinişe, oməym bə tolışə hərəkat, dəşem bə dılə, qədə vırədə nınıştim, lap yolə vırəku-qəzetiku dəçıkyəym, koonım çok şedəbe, d-r Hilal Məmmədov bə tolışi nıvıştedəbe, az bə tırki. De d-r Hilal Məmmədovi nıvıştəyon iyən co tolışi nıvıştə imzon aradə hejo fərğ əbi, əparsim ki, "ım boçi jıqoye?” D-r Hilal Məmmədov əvoti ki, "çəmə ədəbi zıvon hələm ıştə vırəş qətəş ni, bə qornə nıvıştəyon aradə fərğ bedə, bəbeyən”. Bəvədə bəştənım sıxan dome ki, dessə bə vaxti tolışi ənivıştnim ki, çəmə ədəbi zıvon beşu bə myon. Dı sore bəştə doə sıxani pemandəm, əncəx dyə kardedəm ki, qəzetədə bə tırki şə materialon ruj-bə-ruj ve bedən, bə qornə bə tolışi nıvışte zırurəti hiss kardedəm, əncəx ijənən mıni dıqlə məsələ ve norohət kardedə: İminnə əve ki, əmə hələmən ədəbi zıvoni oko doy nıznəmone, bə vaxti (1989-90) bənə ədəbi zıvoni Lankoni (Pirani) şivə peqətşone, həmməkəs bımi rozi bin, ğərorşon doy, peşo məlum be ki, ə ğəror hiç vırədə ni... "Tolışə zıvon” kitobən (I-IV sinfon) bə şivədə beşə, çəmə hırdənonən bə şivədə dərs qətedən, əncəx əmə dastədə bə çiyi tikəyən oko doy əvəzi, de co ro şedəmon, co zıvon soxte həvəsədəmon, demiyən koyım ni, votəme, rə-di ın məsələ ıştə vırə pəydo bəka, hejo jıqo şe əzıni, jıqo nibəşeyən.... Dıminnə məsələ "U-Ü” hərfi ətrofədə şə mıbahisəye. Kali xonəxon isror kardedən ki, bəməku iqlə hərfe, əncəx dıqlə sədoye, yəne bənə osmanıjə tırkon "Eli” ya "Ali” bınıvıştəmon, "Əli” bahandamon, məsələn: "Gümüş bizim qonşumuzdur” cumlə bəpe jıqo bıbu: "Qumuş çəmə hamsuyəye”, duze, iyo Qumuşi bənə qomuşi bə sə dəşeyən bəbe, əncəx çiç bıkəmon ki, çəmə veynə xonəxon bı məsələdə həmfikin. Az demiən rozi, əncəx çə tərəfo co xonəxon beşedən votedən ki, əqəm "Ü” sədo hestbusə, bəvədə çoknə həminnə hərf ni bəbe? Qıləy həştpəri şikili kəşedən, 8 qılə saiti vəy noydən, votedən ki, əqəm iqlə sait kam bıbu, həştpər duz omedəni, az də odəmonən rozim, çumçiko çəmə "Tolışə zıvon” kitobədən "Ü” hərf heste, əncəx az hələlik ə "Ü” hərfi oko ni bədom, dessə bə vaxti ki, ın məsələ ıştə vırəş qətşe. Isət şinə bahandon, çımı nıvıştəyonədə xəto bıbu, mıni bıbaxşən, çumçiko hələmən çəmə ədəbiyyə zıvon myonədə ni....

Tolışə mərənqon....


De tolışə nomi xəyli mərənqo heste, Xıdo tikəyən ve bıkə, qıləyən az soxtəme: çı Amerika tolışon ibeyəti mərənqo! Iştənən çəy prezidentim! Dı-se kərəm bəştənım parsım doəme ki, boçi çəmə tolışon i mərənqo qırdo qırdə bedənin? Peşo votme ki, jəqo mərənqo ni, bəbəy qırdə əbin. Əncəx dyə kardedəm Moskvada de tolışə nomi çand qılə mərənqo heste, çı mərənqo "yol” çə mərənqo "yoli” ğəbul kardəni, hiç bəyəndı səlomən doydənin, ım bəy, əv bımi çı "FSB odəm” votedən, yəne ki, biaburçiətiye, bı həxədə hiç nıvışteyən pidəmni, əncəx dyə kardedəm Bokuədən, Lankonədən jəqoye. Əmə boçi iyəndı ğəbul kay zındənimon? Boçi iyəndı sıxani ebarde zındənimon, əlbəsat bəy qıləy nom noydəmon? In "boçion” ve kay bəbe, əncəx çı mənoş heste? Xosə mərənqo xıvandon, jıqo bıznən ki, tolış qıləy bəjiyə mardəye, oləxtə roy myonədə, boənən ivrədə çəyku dəçıkyəmon, əy çı roy myono bekəmon bə kəno, peşo ijənən bışən ıştə "fərdiyyə mıborizə” bıbənən. Co-co bardə mıborizəən foydəş əbıni, ımi bıznən, çəmə yolon hədərə votəşon ni ki, "de tobyə omə bəloyən bənə vəyə davardedə”. Boənən həmməkəs ıştə ambisiyə bınəmon bə kəno, çumçiko co-co çəmə dasto hiççi omedəni, de beməno "az yolə ko kardedəm” iddio ıştəni bə dast dəmənəmon, qavar ivrədə ji-çi kay zınəmone...

Qəzeti həxədə


İ manqisə vebe ki, beşe zınedənibimon, çimi səbəbış veye, iminnə, yolə səbəb maliyyəbe, bəle, məhz maliyyə! Ko xonəxon ki bə qəzeti koməkəti kardedəbin, jıqo bızın həmməyne eberdəmədə ni ben, nyo ben, zındənim, i kərən vindeme ki, məydonədə calim, ve pəjmurdə bim, hətto piyəme qəzeti sə vadəm, bışum ıştə "fərdiyyə mıborizə” bıbəm, əncəx kali sıxanon məsəme, ijənən mandim. İminnə əve ki, sədo-soaxşon vadoy ki, Rafiqi torsinişone, əv həni qəzeti vanibədo. Fikim nıdoy, iqlə Xıdo şayde ki, qəzeti həxədə hələm hiç kəs demı yavə qəpış jəş ni, peşo dıminnə sədo-soəx beşe: Rafiq qəzeti ğəsto vadoydəni ki, çı d-r Hilal Məmmədovi mudafiə zəyf bıbu, bımiən Xıdo şayde ki, çı d-r Hilal Məmmədovi mudafiə roədə çımı dasto çiç omedə, qavar tikəyən ve kardedəm, çumçiko az bə ko ki dəçıkyəym, hejo bəy ıştə dıli ruəni bədom, ə ko de Xıdo koməkəti bə vırə bərosnem, bı roədə çənnə xətoən bıbu, bə çaşə və vardedənim. Sıxani kırti ıme ki, xosə bahandon, az bı qəzeti koədə qırd cali mandəm, nə respublika tolışi mədəniyyətə mərənqo, nəən co tolışə mərənqon i kərə xəbə səydənin ki, "Rafiq, qəzet boçi beşedəni?”. Əncəx qəzet haftədə i kərə beşyədə co milləton əvotin ki, "tolışi mədəniyyətə mərənqo bə koye, çəvon qəzet manqədə 4 kərə beşedə, tolışon aktiv bən, bəçəvonən fiki quş doy lozime”, ısət xosə bahandon, bə hiç kəsi umum mandə ni, həmməkəs ıştə koədən, çı millət, çı milləti qəzet? İqlə umuə vırə mandə: əvən şımənişon xosə bahandon! Qəzeti oxminə səhifədə, lap jiyo qəzeti hisob heste, çiki bə çiçi zuş vışkedə, ovışkınən bə hisob, mıni məydonədə cali oməqətən, umum heste ki, çımı ın vanq bəşmə quş bərəse, har kəs manqədə i kərə boştə zıvoni jiyero zuş vışkiəy bə qəzeti hisob dəbəvone, mılxəs, qəzeti beşe-benışe iqlə mıku "səbəşıkır” mandə ni, bı koədə ki bıpyoşe, ıştəni bəvinde....

Rafiq CƏLİLOV,
celilovrafiq@mail.ru


Peş İmzo: Ə xonəxon ki, bəmı ləxtone bəkan ki, "məvotbən Rafiqi ko-sənətış səlo jəye, əməni bə ivrə vanq kardedə”, şımə ıştə ləxtone bıkən, əncəx i kərəən de sardonə sə (tolışi sə rə taspedə) fik bıkənən, qavar Rafiqi qəpədə cınqıriən bıbu həx heste... İ kərəən votedəm: İ be nıznə millət rə-di co milləton aradə mu bəbe!  

Tolışon Sədo qəzeti, N: 34 (46), 14 noyabr 2012


Просмотров: 1886 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus 
MTN-nin bir ailənin başına gətirdiyi faciə 
Журналист Гилал Мамедов пожаловался на давление со стороны полиции Баку 
Hilal Məmmədov Nizami polisində təzyiqlərə məruz qaldığını bildirib 
Rövşən Canıyevin ölümü və referendum oyunları 
Davam etməkdə olan faciələrimizin sirri nədir?