Голос Талыша


Известные события, произошедшие с моей семьей за последние годы, всколыхнули нашу жизнь до основания.

Axtarış

Tolışi xəbon

Xıdo rəhmətkə Əli Rzayevi... 
Fərzəndon 
Bastari musibət (aktual hukayət) 
Bə çəmə alimə zoon afərin bıbu 
Aydın müəllimi de şair Xilqəti musahibə 
Çı mardə odəmi nomi bə jurnali redaksiyə heyət çokonə dənəmon? 
Tolışi mətbuat tarixədə tojə cən - "Aləm" jurnal çapo beşə 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (6) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (5) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (4) 
Xatirə ruşnədə dili söhbət (3) 
"KUL" sıxani mənon 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət (2) 
Xatirə ruşnədə dıli sohbət 
“Honi çəşmə"ro vəsə 
ÇE? ÇI? 
Əv kiye? 
Şahmirzə Tolışəxun - 60 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Tolışi talantə şair Şamirzə TOLIŞƏXUN (10.07.1955 - 18.11.2014) 
Baləddin VEŞO şeronədə pencli janr 
De şair Baləddin VEŞO müsahibə 

Top

Новрузали Мамедов
Марьям МАММАДОВА. Трагедия одной семьи. 2013
ГИЛАЛ МАМЕДОВ на свабоде!
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ
ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı

Statistika

Tolışi xəbon

Главная » 2012 » Апрель » 9 » Camal LƏLƏZOƏ. Tolışə əhvoloton
14:22
Camal LƏLƏZOƏ. Tolışə əhvoloton
QİTİ KİJƏ

Əcəllə mamu çan vaxtbe şe pidəşbe bə Sumqait nəvon paylu. Əmma Xıdo lənət bıko bə ni-beyəti, odəmi jıqo çe ğorbədə eğandedə odəm bə azizə ğohum-ğəbilə həsrət mandedə, i kərə əvoni bıvindi. Əncəx bə piyəmerdi sə bərk dəşəbe nəvon vindemon: nəvon bə həsrətbin çəy sipiyə rişi dəçıkın-orındının, əvən bə sutim-sutimbe ıştə muninə dimi bə baləlion ovəynə sifəti dəsuy, əvoni peçıxvoni.

In həsrəti Əcəllə mamu vardışe bə Masali avtobusə vəğzəl, Səşe bilet, nışde bə "Masali-Sumqaiti” avtobus.Hejo tojə qətəşbe ıştə vırə, bənə rəhmətşə dustış Şıxəli qədə zoə Həşiməğə peşe bə avtobus, çəy paylu dəvardeədə səlomış doy bəy, nışte çəy peştono. Yəndəku hal-əhvol xəbə səşone, Əcəllə mamu vey şo be ki, əv bə nobələdə şəhər şedə, colnə ni, Həşiməğə dəye.

Həşiməğə dastədə naminə zanbul vindeədə bə Əcəllə mamu yod dəşe ki, təylə dast şedə bə şəhər, nəvon bə çəy navi bebəşen, bəvon çiç bədoy, hiççi peqətəşni. Bəjəni ın fik-xəyoli norohat kardışe  əv. Əmma roy dırozi yəndı əvəz bıkə mənzəron, avtobusədə bıə qəpon çəy yodo  bekardışone ın malxulə.

Əcəllə mamu nıştəbe bə şoferi nezə vırədəHejo sıftəku dərəse ki, ın şofer həyvərə- danqe, de musafiron bə pıt-pıte, dəvon bənə divinə odəmi rəftor kardedə. Bo vonəy nəvedə ki, ıştə zəhərinə sıxanon eçokıni bə xəlqi. Mıxləs, şoferi çı Əcəllə mamu sof zəhləş barde. Ro şe-şe herəke erəxedəbe bəy, fik doydəbe bəçəy har hərəkəti.

İ kərə şoferi roy kəno oqətışe avtobus, qiti kijəş səy, şodoşe ıştə kəbinə jiyo. Imi cəlb kardışe çı Əcəllə mamu nəzə, merd şe bə dumut,bino noşe ıştə rişi qədə-qədə tırniye, çı fik kardışe, nıznəme, əmma xındəş jəy, sırəy. 

Xulasə, avtobus ome beşe bə Sumqaiti vəğzəl, musafiron evoyn-şin. Həşiməğəən evoy, mande tike diərodə, çəş kardışe, Əcəllə mamuən boy, bışun çəy zoə kəy.

Oxoədə colnə mandə Əcəllə mamu, lınqış tike fırsıniye, nəhayət, əşte, evoyədə dastış ğande həminə qiti kijə peqətışe, dəro qıniye-bışu. Şofer bənə bəhi hucum kardışe bəy:

-Piyəmerd, piyəmerd, bəy bardedəş çımı kijon?

Əyo bıə cəmat bı həyəconə sədo oqardin, həmməy edəsəyn bı dı nəfəri de təcubi. Əcəllə mamuən lındış dahaşte, oqarde "de təcubi” edəsəy bə şoferi.

-Çiçbə? Iştı kijon? Imon ha? Du məvot, ıştə imoni məsut. Bı maşin nışteku ın kijon çımı dastədəbe, çımı lınqi paylu be. Iştı boçi bedə?

-Tı əvon çımı kəbinədə penıqəte?

-Ne, biləma, ımon çımı lınqi jiyo bin, çımı kaqə kijonin.Bəştı con, çımınin.

-Bəs çımı kəbinədə qiti kijə hestbe, əvon bəy şin. Imon hejo bə kijon oşedən.

-Çımı balə, kijə bə kijə obəşeyəni. Im çı sıxane? Mını mətəl məkə, Həşiməğə mıni çəş kardedə.

Xudahafiz!

-Ha cəmat, ruji niməyjoni ın piyəmerd mıni oçınedə. Çəş vinde-vinde çımı Səlyono sə kijon ojə-oşko dızdedə-bardedə.

Əcəllə mamu bə oxonə vasitə dast ğandışe:

-Həşiməğə, ın sıpəzoə bəmı şər ğandedə, cəmati dılədə mıni təhqır kardedə. Hələ bışamon bə Milisi İdarə, şikat bıkəm,çimi pıə-moə bıbovnım.

Əcəllə mamu de xışmi dənəbe, Saatijo bə Əcəllə mamu hərəkəton, bəçəy pesoxtə qəpon de hədəyoni diyə bıkə Həşiməğəən çəy dumo, rəyrə poyin- şin."Milis”,  "idarə”,”şikat” sıxanon ki, bə şoferi quş rəse, həni tam jəşe, lıputi jitono çiçon votışe, hiçki nıməsəşe...

Arədə i kərə Əcəllə mamu edəsəy bə dumo, bunum şofer çiç kardedə, vindışe sokit bıə, votışe:

-Bışi, sıpəzoə, ımən bətı kame.

QIRNİSƏ MƏDİ, TƏMƏKORƏ  ŞƏMMƏDİ  ƏHVOLOT


Həmsinbin, hamsiyəbin, əmma təmom co-co tinətədə: Qıləyni veyəzın, vojorədə, ticorətədə qıləkəs, kamsıxanbıkə, qıləyni bərməlo, bo jimoni- bo dərəmudiro bə harçi dast bığand,veysıxanbıkə, həyvərə. İminə merdi nom Mədi, dıminə merdi nom Şəmmədbe. Haliyədə Mədi de mol-mələ bıhır-bəhvati dastkoy.Əmma Şəmməd bə kəon ruşnə okırnedə- montyore. Esə ın dıkəs dıynən pi bıən, məhlə siprişin, nəvə- nəticə xıvandin, deyəndı salam- əleyk kardedən. Əncəx navnə vaxtonədə çəvon arədə qıləy əhvolot bəbe ki, hələ qəvonədə votə bedə,  hiç yodo bekardedənin...

...Mədi tojə kə-bə ejəşbe. Ruji roysə ğappağap oməy de Şəmmədi, qəv okardışe bəy:

-Şəmməd, boy tı okırın çəmə tojə kəy ruşnə.Bı koədə bə nome ıştı ustəti, tınışon məslohat zınəy bəmı. Əmma tikə rə dast-poçə bıbi, əğılon pidəşone rə ovaştin bə tojə kə.

-Sa penco mənot bədoş, bomem, ədəniş, çı sədə bıvot, bıdə ıştə koy bızınım,- Şəmməd bə i qəv jıqo votışe, erəxəy bə Mədi çəşon. Mədi çəşon peşkəllə bin, votışe:

-Xıdo ıştı insofi bıbırno! Az tojə kə kardəkəs, ğarzı-ğulə dılədə tasedəm, anədə puli çı konco biyəm, bətı bıdəm?

- Pulı ni, oməkırın.

-De çok, bə sa mənot boy okırın, əncəx puli tikə-tikə bədom.

-Ne, ne, nisyə dənibəşe bə kisə. Votə ğıyməto benibəşem, taxs jıqoy...

Mədi mamu vey ehandışe, Şəmmədi kam məsəşe. Mədi ıştə dılədə çiç fik kardışe, nıznəme, ikərədə bə Şəmmədi votəy rozi be, votışe:

-Maştə boyş.

Maştənə Şəmməd ome, dı şəv-ruj əlyəkış jəy: ın kə, ə kə, əyvon, balaxana, poplinqə ruşnə xətton okırnişe, pətronon pevnişe, lampəon dənoşe- qordınişe. İqlə mande kəy xətti bə tokə istolbə dəvaste. Mədiş vanq karde, votışe:

-Biyəyo puli, xətti dəvastım, bə tokə linə, koy səkəm, mırəxxəs bıbum.

Mədi qıy noy kulisə, lovə kardışe:

-Şəmməd, Xıdo ıştı pıə rəhmət bıko, esə qədəy quzəşt bıkə bəmı, pulədə kamişi beşi. Az peşo bebəşem çəy əvəzi.

-Zə, merdi sıxan i bəbe. Votıme sə be-şe. Dədəmən qurədə beşo, boy bıvoti: quzəşt bıkə, nibəkam, i kəpikən benıbəşem.

Mədi sədo kardışe kəyxıvand, işarə doşe. Kəyxıvand pəleto beşe, ənəho dənıvarde, oməy-beşe. Dastədə dəbostonəyi edoştışe bə Mədi. Mədiən doşe əv bə Şəmmədi, votışe:

-Pedat, dəvast maftuli bə istolbə çu.

Şəmmədi sıftə de səliğə aşmardışe pul, dənoşe bə kəşəbınə cif. Osonə lınqəon pevnişe bəştə lınqon, dəvastışe zinciron bəştə peşti- qordınişe bə istolbə çuy, de tıx-tıxi peşe bə istolbə sə, bino kardışe maftulon bə linə dəvaste.

Həminə məcolədə Mədi ome- okardışe bə kumə qəvədə de zinciri dəvastə bıə sıpə, vardışe- dəvastışe Şəmmədi pefırsiyə tokə istolbə jiyo, nişo doşe peyədə bıə Şəmməd bə sıpə, hıskiş doy. Sıpə bino kardışe istolbə doy pevate, bə Şəmmədi dərve: sıpə hav-havi, hır-hıri, çanqır-nanqıri barzə sədo Ğızləvoş peqəte duşonsə. Sıpəən sıpəbe ha! Nomışən Pələnq! Rost bedəbe bə istolbə du nıbo dı-se metrə, Şəmmədi dıl mandedəbe bo tıpe. De hay-harayi sədoş karde Mədiku:

-Im çiçe, Mədi? Im bəmı vesəğ beye? Jıqo-jıqo pidə ki, pulədə beşim? Mıni məcbur kardedəş de roy? Hiç mardəniş, xəcolət kəştəniş? –Hakanə sıpə bə tokə çu rost beədə, Şəmməd tarsiku kam mandedəbe ğəşş bıkəy, əmma ıştə hışkətu dast kəşedənibe.- Zə, odəm merd bəbe, əmə səxan kardımone, bə roziyəti oməymon. Tınən rozi biş. In nomerdəti Xıdoən penıbəqəte. Tı boy səpə çiyo okə, bıdə evom, bışum bə kə...

Şəmmədi vey lovə kardışe, Mədi kam məsəşe.

Kəy xeyzon, hamsiyon, ın hay-harayi, sıpə həpəro bıməson həmməy oməbin, ətrofədə mandəbin. Bə bepulə təmşo diyə kardedəbin, sıredəbin, dastkə jəydəbin... Kuy-kələk rost bedəbe bə osmoni çilinqə...

 Oxoyədə Şəmmədi dastış dənoy bə kəşəbınə cif, çı Mədi doə pul bekardışe, qətışe bə dast,votışe:

-Biyə ıştə puli, hiççi pidəmni, ko kardıme- nıkardıme, həlolı-xəş bıbu. Sıpə okə, bıbə, bıdə evom- bışim bəştə xərobə!
-Az ıştıku penco mənot xayş kardəmbe, həmməy ne.- Mədi sıre-sıre votışe, ome bə istolbə bın, bino kardışe sıpə zənciri tokə çuyku okarde. Şəmmədi ıştə dastəki pulədə penco mənot co kardışe, şodoşe bəyji:

-Biyə, sıpə baxşə bıbu!

...Şəmməd istolbədə evoy bəyji, lınqonış bə zəmini qıneədə qıləy ah kəşəşe. İ çəşış kumə vədə bə dərvə sıpə be, sıpə tarsiku hələ larzedəbe çəy qırəçəmon. Qırdə kardışe iştə aləton, poyəy, pəleto beşeədə havar-cuvur ome bə Mədi:

-Az ıştəni bətı sıbut bəkam, Şəmməd.

Mədi ğədri ləs kardışe sıpə zincir, Sıpə vaşte bə Şəmmədi tərəf. Şəmmədi çı zınəy sıpə rəsəy bəy, huyəş peqəte bo vite. Cəmati ğəşş kardışe sırəku. Çok be, Mədi zincirış çı dasto qırd vanıdoşe , vadoəşbəy, yəğın ki, Pələnq Şəmmədi tıpə poə əkəy...


"Tolışon Sədo” nöm: 12 (24) 07 aprel 2012


Просмотров: 2018 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Sayta giriş

Xəbər xətti

ATİŞ-in Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Sazişi ilə bağlı hesabatı 
Talış xalqı Azərbaycanda yarımkölə şəraitində yaşayır 
Milli azlıqlarla bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana tövsiyələr verilib 
Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının Azərbaycan ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ 
Prominent Talysh activist dies in prison in Azerbaijan 
Talış dilinin hazırkı durumu ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının MÖVQE SƏNƏDİ 
ŞİMON! 
Ази Асланов - Генерал Шимон (Генерал Вперед) 
СКАЖИ СВОЕ ИМЯ, ТАЛЫШ 
Zülfüqar Əhmədzadə: Azərbaycan milli ədəbiyyatının  tərəqqipərvər siması 
No free speech for ethnic minority 
Avropa Şurası: Azərbaycanda etnik azlıqların hüquqları ilə bağlı qanunvericilik yoxdur 
''Hökumət milli azlıqların mətbuatına dəstək vermir'' 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə açıq məktub 
Masallı rayonun Kubın kəndi və onun ətraf toponimləri 
Atam Vəkil DADAŞOV əsil dövlət adamı idi 
Mətləb Pero Dadaşov həbsindən yazır (III yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır (II yazı) 
Mətləb Pero Dadaşov necə həbs edilməsindən yazır 
ƏHƏD MUXTAR-80 
Ahoşta (Əhoşte) 
Müəllim zindanda da müəllimdir... 
Б.В.Миллер. Талышские тексты 
Talış dilində ü/u səsi 
Allahverdi BAYRAMİ. ĞƏLİZƏXUN (2 pərdəynə 7 şiklinə pyes) 
Allahverdi BAYRAMİ. ƏMONƏT ( İ pərdəninə 3 şəkilinə pyes) 
Rusiya talış ictimai təşkilatları 1993-cü ildə Talışda baş verən hadisələrin 24 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır 
ŞİRİN YALAN, YOXSA ACI HƏQİQƏT? 
DIZDİPOK 
Свадьба – Способ Сохранения Талышского Языка 
Talış dilindəki sözlərin təbii xüsusiyyətləri 
Hilal Məmmədov Eldəniz Quliyevi təbrik edib 
Талыши хотят читать, писать и смотреть на родном языке 
Hilal Məmmədov: "Hakimiyyət istəyir ki, bütün sosial və etnik qruplar arasında qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti olsun" 
Əli Nasir - Talışın Firdovsisi 
Талышское слово «cо» (двор) в виде морфемы в современных индоевропейских языках 
Talışın əbədiyanar məşəli 
Новрузали Мамедов – 75 (Novruzəli Məmmədov – 75) 
Это не трагедия одной семьи, а трагедия нашей страны, нашей Родины! 
К юбилею Светланы Алексеевны Ганнушкиной! 
Hilal Məmmədov İsa Qəmbəri 60 illik yubleyi münasibətilə təbrik edib 
Xərçəngin dərmanı tapılıb 
Azərbaycan höküməti TALISH.ORG saytına girişi dayandırıb 
“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ 
“Tolışon Sədo” qəzetinin əməkdaşı Azər Kazımzadə saxlanılıb 
ƏLİ NASİR əbədi haqq dünyasına qovuşdu 
Bəşərə də Allahdan bəla gəldi 
İrana ərzaq almağa gedən Astara gömrükdəki basabasda öldü 
Müqəddəs Kəbə ziyarəti, dələdüzlar, etnik mənsubiyyətə görə təhqir və 27 dövlət xadimli redaksiya heyəti 
Talışlar 
Ко дню рождения Л.А.Пирейко 
Ümid yenə də talışlaradı! 
Çılə Şəv-iniz mübarək! 
General-mayor Vahid Musayev haqqında polkovnik Isa Sadikov yazır 
"Talışsansa, məhv edib qanını da batırarlar 
Avropanın axırıncı pələngi Talış dağlarında 
Talış Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyyətinin üzvü müraciət yayıb 
Xalqımız dözümlü xalqdır, DÖZƏRİK! 
“Talışam, lakin, qanım Elçibəyin qanı ilə eynidir” – TARİXİ VİDEO 
Türkün misalı! 
“Səadət taleyin biçdiyi dondur” 
Mirəziz Seyidzadənin (ƏZİZ PÜNHAN) “Divan”ında (Bakı-2008, 473 səh.) dini-uxrəvi məsələlərin yeri 
Qaraciyərin yenilənməsi və serrozun müalicəsi resepti 
Faiq Ağayev Rəşid Behbudovdan sonra bunu ilk dəfə etdi - VİDEO 
Ata və oğul: Ruhullah və Məhəmmədəli - hər ikisi siyasi məhbus